Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Petr Bezouška (31.10.2012).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Petr Bezouška (31.10.2012)."— Transkript prezentace:

1 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Petr Bezouška (31.10.2012)

2 ∕mediální zkratka – starý je z dob komunismu = přílišné zjednodušení ∕změnily novely po roce 1990 tento myšlenkový základ? ∕zásadní vady současného soukromého práva Potřebujeme nový civilní kodex?

3 Příklady ∕pronájem provozovny podnikatele od vlastníka domu vs. pronájem téže provozovny od jiného podnikatele ∕koupě automobilu mezi nepodnikajícími soukromníky vs. koupě téže věci mezi podnikateli vs. koupě mezi nepodnikající osobou a podnikatelem Následky ∕podle jakých pravidel se má plnit – jaká pravidla platí v případě vadného plnění, náhrady škody nebo promlčení práv? Vada první – různé právní režimy

4 K čemu vede? ∕strany požadují vyřešit spor (o dílčí plnění, o odstranění vady plnění apod.) => dostanou výrok o tom, že jejich smlouva je neplatná Příklady – co nelze? ∕negativní ujednání v rámci zástavního práva (=> § 1761) ∕zřeknutí se dědického práva (=> § 1484) ∕úrok z prodlení v jiné sazbě než dané právním předpisem (=> § 1970) ∕limitace náhrady škody (=> § 2898) Vada druhá – primát absolutní neplatnosti

5 V jakých oblastech? ∕osobní práva, rodinné právo, věcná práva, dědické právo Čím se projevuje? ∕nedostatečná podpora člověka neschopného sám jednat (=> § 38) ∕nemožnost osvojení zletilého člověka (=> § 846) ∕podcenění právní regulace správy podílového spoluvlastnictví (=> § 1126) ∕absence subsidiárních pravidel platných pro věcná břemena (=> § 1257) ∕nemožnost jiného zpeněžení zástavy než stanovené zákonem (=> § 1365) ∕nemožnost klást v závěti podmínky (=> § 1551) Vada třetí – „chudost“ úpravy absolutních práv

6 ∕důraz na svobodu a odpovědnost člověka ∕integrace ∕konvence Jaké jsou pilíře nové právní úpravy?

7 ∕Obecná část ∕Rodinné právo ∕Absolutní majetková práva ∕Relativní majetková práva ∕Ustanovení společná, přechodná a závěrečná –proč číst zákon odzadu… Systematika zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ)

8 ∕ruší se 238 právních předpisů ∕proč tolik? Derogační klauzule (§ 3080)

9 ∕občanský zákoník ∕obchodní zákoník (=> zákon o obchodních korporacích) ∕zákon o rodině (=> část druhá NOZ, § 655 až § 975) ∕zákon o sdružování občanů (=> spolek, § 214 až § 302) ∕zákon o nadacích a nadačních fondech (=> § 306 až § 401) ∕zákon o obecně prospěšných společnostech (x) ∕zákon o cenných papírech (=> § 514 až § 544, § 2409 až § 2414) ∕zákon o vlastnictví bytů (=> bytové spoluvlastnictví, § 1158 až § 1222) ∕zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (=> nájem prostoru k podnikání, § 2302 až § 2315) ∕zákon o pojistné smlouvě (=> pojištění, § 2758 až § 2872) ∕vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (x) Co důležitého se ruší?

10 ∕přijato –zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) –zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním (č. 91/2012 Sb.) ∕v gesci MSp (do konce roku 2012 předložit do Poslanecké sněmovny) –zákon o rejstřících –zákon o některých zvláštních řízeních soudních –velký doprovodný zákon (desítky částí) – např. harmonizace zákoníku práce ∕mimo gesci MSp –MF – zákon o dani z nabytí nemovitosti (ruší se zákon o trojdani) –ČUZK – zákon o katastru nemovitostí (předložen v Poslanecké sněmovně) ∕v úvahách (není nezbytné pro NOZ) –zákon o veřejné prospěšnosti –zákon o veřejném opatrovníkovi Co nového vzniká?

11 ∕východisko – Listina základních práv a svobod ∕žádný princip nepůsobí izolovaně, je nutno je poměřovat ∕úloha je především interpretační a argumentační ∕výčet zásad je neuzavřený Zásady, na nichž spočívá NOZ (nejen § 3)

12 ∕§ 3 odst. 1 (přirozené právo hledat si své štěstí) ∕§ 81 odst. 1 (povinnost respektovat právo člověka žít podle svého) ∕kdo jedná svobodně, může jednat dobře i zle –ale presumuje se, že jedná poctivě (§ 7) ∕chrání-li se výkon práva => musí být též zakázáno jeho zneužití (§ 8) Důraz na lidskou svobodu

13 ∕§ 3 odst. 2 písm. c) ∕kde se promítá? –nejsilněji v závazkovém právu – ochrana slabší smluvní strany –na mnoha dalších místech Ochrana slabších

14 ∕žádná pevná definice – vycházet z faktického vztahu smluvních stran ∕jedna strana nemůže dost dobře prosadit své zájmy, uplatnit se při vyjednávání podmínek smlouvy ∕důvod? ∕typizované případy – spotřebitel, nájemce, zaměstnanec Ochrana slabší smluvní strany

15 ∕příkaz podnikatelům (§ 433 odst. 1) ∕neúměrné zkrácení (§ 1793 an.) ∕lichva (§ 1796) ∕smlouvy uzavírané adhezním způsobem (§ 1798 an.) Prostředky ochrany slabší smluvní strany

16 ∕ano – podnikatel, který tvrdí, že je v postavení slabší strany, musí toto dokázat ∕banka při poskytování úvěru živnostníkům, začínajícím podnikatelům ∕obchodní řetězce vůči malým dodavatelům (srov. zákon o významné tržní síle) ∕v závazku dvou podnikatelů mohou být pravidla chránící slabšího vyloučena – s jedinou výjimkou (kumulativní podmínky) - § 1801 NOZ Může být podnikatel slabší stranou?

17 ∕základní obsah určí jedna smluvní strana –=> aniž má slabší smluvní strana možnost toto ovlivnit (§ 1798 odst. 1 NOZ) ∕formulářová smlouva = vyvratitelná domněnka, že jde o adhezní smlouvu (§ 1798 odst. 2 NOZ) Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

18 ∕odkazující na podmínky uvedené mimo hlavní text smlouvy (§ 1799) – např. na všeobecné obchodní podmínky ∕kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi (§ 1800 odst. 1) ∕která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná (§ 1800 odst. 1) ∕zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod (§ 1800 odst. 2) Na jaké doložky je třeba dát pozor?

19 ∕je třeba, aby se lidé v běžné praxi mohli spolehnout na to, že když s někým jednají a není-li tu zjevný exces, mohou vycházet z toho, –že jejich smluvní partner je nadán alespoň rozumem průměrně rozumného člověka a –že jej též umí řádně používat ∕slouží k udržení určité elementární právní jistoty ∕zdravý selský rozum ∕použití Hledisko průměrně rozumného člověka (§ 4)

20 ∕vnímá svět kolem sebe se znalostí základních zákonitostí ∕dokáže se seznámit s běžně dostupnými informacemi způsobem, který je v dané kulturní oblasti obvyklý ∕pochopí smysl a účel běžných právních jednání a následků s nimi spojených ∕je dostatečně pozorný ke sdělením, která jsou vůči němu činěna jasným a srozumitelným způsobem Jaký je průměrně rozumný člověk?

21 ∕netrpí duševní poruchou ∕nemusí mít speciální znalosti vyžadované pro činnost v určité oblasti ∕není přehnaně důvěřivý ∕nemá přehnaná očekávání ve vztahu k vnějšímu světu Průměrně rozumný člověk – negativní vymezení

22 ∕koncepčně sleduje doktrínu stare decisis (setrvat na rozhodnutém) ∕ukládá soudci, aby při rozhodování sledoval judikaturu k případům v typově shodných znacích a neodchyloval se od ní, pokud nebude mít pro odchylku přesvědčivý důvod, který v odůvodnění rozhodnutí řádně vysvětlí –zásada právní jistoty, legitimního očekávání ∕vyrovnání rizika toho, že soudce často rozhoduje podle abstraktních formulací, obecných pojmů či generálních klauzulí –zvažuje, zda tu je mimořádný zájem (§ 98), spravedlivý důvod (§ 220, 1244), mimořádná okolnost (§ 755) nebo událost (§ 1542) –posuzuje, zda jde o zjevnou svévoli (§ 1551), mimořádný případ (§ 1659), hrubý nepoměr (§ 1299, 1765, 1793, 1796), hrubý rozpor s obchodními zvyklostmi (§ 1801) nebo zjevnou či hrubou nespravedlnost (§ 1162, 1963) apod. Příkaz soudům (§ 13)

23 ∕pojetí smlouvy se nemění ∕dnes => roztříštěná právní úprava, podnikatelé musejí sledovat pravidla v občanském i obchodním zákoníku ∕nově => základem je právní úprava v občanském zákoníku, která se obohacuje některými pravidly z obchodního zákoníku a zároveň o moderní prvky známé ze zahraničí Pojetí smlouvy

24 ∕dnes => Nejvyšší soud konstantně judikuje, že zákonem předepsaný proces vzniku smlouvy je závazný a strany se od něj nemohou odchýlit ∕nově => stranám se výslovně ponechává možnost upravit si proces vzniku smlouvy podle vlastních představ (§ 1770) Více volnosti pro smluvní strany

25 ∕odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne (§ 1740 odst. 3) ∕které změny jsou podstatné? Opuštění požadavku absolutní shody nabídky a přijetí

26 ∕povinnosti vznikají již zahájením jednání o uzavření smlouvy ∕„zahájení jednání“ ∕platí pro všechny smlouvy Předsmluvní informační povinnost (§ 1728)

27 ∕jaké informace poskytnout? ∕v jakém rozsahu informace poskytnout? –hloubka a rozsah informací záleží na různých okolnostech => o jak významnou skutečnost jde, o jaký smluvní typ se jedná, jaké je postavení smluvní stran apod. O čem a jak informovat? (§ 1728 odst. 2)

28 ∕každá informace má určitou ekonomickou hodnotu a její poskytnutí může jejího vlastníka ohrozit ∕je třeba hodnotit i chování druhé strany ∕každá strana se musí primárně sama postarat o to, aby obdržela komplexní informace Informační povinnost není absolutní

29 ∕výslovně se stanoví následky porušení poctivosti v případech, kdy někdo: –zahájí jednání o smlouvě, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo –když jednání o smlouvě téměř uzavřené bez příčiny přeruší ∕nepoctivá strana v takovém případě nahradí druhé straně škodu Nepoctivé ukončení jednání o smlouvě (§ 1729)

30 ∕primární je úmysl jednajícího ∕nelze-li úmysl zjistit, užívá se hledisko průměrně rozumného člověka v postavení toho, komu je projev vůle určen ∕pravidlo – contra proferentem (§ 557) ∕zvláštní výkladová pravidla Výklad smlouvy (§ 555)

31 ∕východisko – § 574 ∕preference relativní neplatnosti (§ 586) ∕absolutní neplatnost (§ 588) –zjevný rozpor s dobrými mravy –rozpor se zákonem při současném zjevném narušení veřejného pořádku –zavazuje-li právní jednání k od počátku nemožnému plnění (následná ruší závazek) Následky vadné smlouvy

32 ∕pozice běžného člověka ∕pozice podnikatele ∕pozice silného hráče ∕krátkodobé nevýhody vs. dlouhodobé výhody Je třeba se nového OZ bát?

33 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Petr Bezouška (31.10.2012)."

Podobné prezentace


Reklamy Google