Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE 2011 Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE 2011 Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE 2011 Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T
SOCIÁLNÍ FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, Zlín zasedací místnost v 16.etáži 26.ledna 2011

2 1. Úvod 2. Informace o Sociálním fondu ZK 2011 3
1. Úvod 2. Informace o Sociálním fondu ZK Podporované aktivity projektů 4. Zpracování žádosti Povinné přílohy k žádosti 6. Informace o administraci Sociálního fondu 6. Oprávněné výdaje projektu 7. Diskuze

3 1. Úvod v roce 2011 - druhý ročník
podpora sociálně zdravotních aktivit zveřejněno na internetu: oblast/Sociální fond ZK 2011/ nebo a granty/Sociální fond ZK 2011/ žadatel může podat max. dva projekty

4 2. Sociální fond ZK 2011 Aktuální výzva:
12. leden zveřejnění výzvy 14. únor termín pro předkládání projektů Určena pro cílovou skupinu působící v oblasti sociální a zdravotní Regionální a celostátní význam Celková částka pro výzvu Kč Výše podpory: Min. částka podpory na 1 projekt Kč Max. částka podpory na 1 projekt Kč Max. část způsobilých výdajů projektu 80 % celkových způsobilých výdajů projektu

5 Sociální fond ZK 2011 Oprávnění žadatelé a) fyzické osoby nepodnikající b) fyzické osoby podnikající c) právnické osoby např. - občanská sdružení - obecně prospěšná společnost - dobrovolnické organizace - církevní právnická osoba

6 Sociální fond 2011 Výběrové řízení:
Podmínky výběrového řízení projektu: Předepsaný a řádně vyplněný formulář Reálný rozpočet a kontrolovatelný záměr Vyhlášené tematické okruhy Všechny požadované přílohy viz. žádost Termín realizace projektu nejpozději do Žadatel může podat maximálně dva projekty Přihlášení do výběrového řízení: Poštou (rozhodující je podací razítko pošty) Datovou schránkou Osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. T .Bati 21, Zlín Nejpozději do 14.února 2011

7 3. Podporované aktivity projektů
Edukativní programy pro osoby pečující o osoby se zdravotním postižením Edukativní programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní Programy skupinového, rekondičního a rehabilitačního cvičení seniorů a osob se zdravotním postižením Výcvik canisterapeutických týmů pro práci v terénu Programy a projekty hipoterapie Jednorázové a pravidelné aktivity mateřských a rodinných center zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost Náklady spojené s vyšetřením vzorku nutného pro zařazení člověka do Českého národního registru dárců kostní dřeně.

8 Další podporované aktivity projektů
Náklady spojené s předáváním ocenění bezplatným dárcům plné krve od 10 odběrů a dárcům derivátů krve od 40 odběrů Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v souladu s vyhláškou č /2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb Projekty domácí paliativní péče Jednorázové a pravidelné aktivity v oblasti koordinace a organizace dobrovolnické činnosti vycházející z projektů, akreditovaných dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

9 4. Zpracování žádosti 1.Informace o žadateli: - Žadatel (jméno a příjmení popř. přesný název organizace) - Bankovní spojení - Statutární zástupce organizace - Kontaktní osoba projektu 2. Informace o projektu: - Název projektu - Termín a místo realizace - Podrobnější popis projektu - Přehled osob podílejících se na realizaci projektu (tabulka 2.1. v žádosti) - Plán aktivit projektu (tabulka 2.2. v žádosti) - Výstupy a kvantifikace tzn. měřitelné ukazatele (tabulka 2.3. v žádosti)

10 Zpracování žádosti 2.1. Přehled osob podílejících se na realizaci projektu : Náplň činnosti – funkce v projektu Předpokládaná výše mzdových nákladů vč. zákonných odvodů (v Kč) CELKEM

11 Zpracování žádosti 2.2. Plán aktivit projektu
Realizace projektu Plánované aktivity projektu Plánované datum zahájení (měsíc/rok) Plánované datum ukončení (měsíc/rok) Celková realizace projektu

12 Zpracování žádosti 2.3. Výstupy a jejich kvantifikace (tzn. měřitelné ukazatele) Očekávané výstupy projektu : - srozumitelné - měřitelné - akceptovatelné - reálné - termínované Očekávané výstupy projektu (v případě kontroly musí být doloženy) Výstup Měrná jednotka Minimální závazná hodnota

13 Zpracování žádosti 3. Celkový rozpočet akce
Finanční prostředky – náklady: spotřeba materiálu cestovné ostatní služby např. propagace, technické zajištění, doprava, nájemné, poštovní poplatky, jiné osobní náklady z toho: hrubé mzdy; odměny z dohod o provedení práce; odměny z dohod o pracovní činnosti; odvody a zákonné pojištění Dotaci nelze použít na úhradu na mzdových nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace v pracovním poměru. Kromě podpory aktivity dle bodu H) výzvy dotaci nelze použít na úhradu výdajů pohoštění, peněžní a věcné dary, úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb.

14 Zpracování žádosti Finanční prostředky – výnosy vlastní zdroje
dary od právnických a fyzických osob dotace z obce dotace ze Sociálního fondu Zlínského kraje (výše částky je totožná s požadavkem viz bod 4) dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR dotace z Ministerstva vnitra ČR ostatní

15 Zpracování žádosti 4. Požadovaná částka
- max. 80 % celkových způsobilých výdajů projektu - zbývající část dofinancována z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů 5. Publicita Způsob publicity (např. zpravodaj, internetové stránky, apod.) 6. Čestné prohlášení Opatřit podpisem fyzické osoby, popř. statutárním zástupcem organizace vč. razítka organizace

16 5. Povinné přílohy k žádosti
Žádost se předkládá: Na předepsaném formuláři ve dvou vyhotoveních (jedna žádost originál a druhá její kopie) Povinné přílohy k žádosti: Neověřená kopie Dokládají se vždy k první žádosti v daném roce Jedna kopie dokladu Žadatel – fyzická osoba nepodnikající - smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.

17 Povinné přílohy k žádosti
Žadatel – fyzická osoba podnikající: výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku, doklad o přidělení IČ smlouvu o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele Žadatel – právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce

18 6. Informace o administraci Sociálního fondu
Odbor sociálních věcí zhodnotí žádosti a předloží komisi k posouzení Komise - posoudí podané projekty a zpracuje návrh pro Radu ZK Rada Zlínského kraje (popř. Zastupitelstvo ZK) - schvaluje podpořené projekty U projektů schválených RZK popř. ZZK bude sepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech Za příjemce dotace ji musí podepsat oprávněná osoba (u právnických osob - statutární zástupce organizace vč. razítka nebo fyzická osoba) Za poskytovatele dotace podepisuje smlouvy hejtman Zlínského kraje

19 7. Oprávněné výdaje projektu – Smlouva
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Vychází z Metodického pokynu Zlínského kraje MP/13/09/11 Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje, schváleného dne Radou ZK. Na základě výše uvedeného Metodického pokynu budou dotace poskytovány po realizaci akce/projektu - tzn. po jeho řádném vyúčtování.

20 Vyúčtování dotace Při vyúčtování dotace příjemce předkládá následující dokumenty: vyplněnou Přílohu č. 1 Smlouvy, kterou je formulář „Vyúčtování dotace“, doklady prokazující vznik nákladů na projekt/akci ve výši poskytnuté dotace (kopie): faktury dohody Doklady prokazující zaplacení nákladů projektu/akce Výpisy z účtu Výdajové pokladní doklady Doklady o provedení prezentace poskytovatele při realizaci projektu/akce

21 Vyúčtování dotace

22 Měřitelné ukazatele volit úměrně k požadované dotaci, počítat s případem, že dotace nebude schválena v požadované výši, po uzavření smlouvy - informovat o jakémkoliv ohrožení naplnění měřitelných ukazatelů a to bez zbytečného odkladu, tolerance 5 % nenaplnění každého měřitelného ukazatele avšak musí zůstat zachován účel a smysl projektu/akce, nenaplnění měřitelného ukazatele (každý jednotlivě) na min. 95 % bude důvodem k odstoupení od Smlouvy – dotace nebude poskytnuta

23 Vedení účetnictví a označení dokladů
příjemce musí zajistit vedení analytické účetní evidence související s realizací projektu/akce, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty nebo samostatné hospodářské středisko, subjekty vedoucí daňovou evidenci jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení o finančních tocích projektu/akce, např. zvýraznit, označit originály dokladů prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Podpora ze Sociálního fondu Zlínského kraje“.

24 Nezpůsobilé výdaje: mzdy a platy
odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace v pracovním poměru výdaje na pohoštění peněžní a věcné dary úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/ Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

25 Publicita Dle výše poskytnuté dotace je nutno prezentovat Zlínský kraj jako poskytovatele podpory a to Do Kč včetně - publicitu prokáže při vyúčtování příjemce čestným prohlášením, s uvedením kdy a jakým způsobem byla prezentace uskutečněna b) Od Kč do Kč včetně – alespoň dvěma z níže uvedených způsobů: Publicitu prokáže poskytnutím informací poskytovateli dotace o konání všech akcí pořádaných v souvislosti s realizací projektu/akce a umožní tak účast členů Zastupitelstva Zlínského kraje a současně jim poskytne prostor pro prezentaci Zlínského kraje v mluvených vstupech. Publicitu prokáže na všech tiskovinách, elektronických a jiných médiích uvedením značky Zlínského kraje v předepsaném formátu (zhotovených po uzavření smlouvy). Publicitu prokáže některými z níže uvedených prostředků: obecní zpravodaj, úřední deska, televizní informační kanál, internetové stránky, regionální tisk, billboard, obecní rozhlas, propagační předměty, atd.

26 Publicita c) Dotace vyšší než Kč - alespoň třemi z níže uvedených způsobů : Publicitu prokáže poskytnutím informací poskytovateli dotace o konání všech akcí pořádaných v souvislosti s realizací projektu/akce a umožní tak účast členů Zastupitelstva Zlínského kraje a současně jim poskytne prostor pro prezentaci Zlínského kraje v mluvených vstupech. Publicitu prokáže na všech tiskovinách, elektronických a jiných médiích uvedením značky Zlínského kraje v předepsaném formátu (zhotovených po uzavření smlouvy). Publicitu prokáže některými z níže uvedených prostředků: obecní zpravodaj, úřední deska, televizní informační kanál, internetové stránky, regionální tisk, billboard, obecní rozhlas, propagační předměty, atd.

27 Publicita U dotací uvedených v bodu b),c) (tj. nad 10.000 Kč)
v dostatečném předstihu předložit Odboru Kancelář hejtmana elektronickou formou žádost o udělení souhlasu pro užití značky Zlínského kraje (žádost ke stažení na sekce Zlínsky kraj, podsekce Symboly Zlínského kraje) Sankce při nedodržení pravidel publicity: Při porušení povinností plynoucích z prezentace ZK má příjemce nárok na dotaci pouze ve výši 95 % z celkové výše poskytnuté dotace.

28 Sankce při nesplnění podmínek smlouvy
Poskytovatel má právo před vyplacením dotace od Smlouvy písemně odstoupit v případě zjištění, že příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření Smlouvy, nebo porušil jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě (vyjma porušení povinností prezentace ZK).

29 Děkujeme za pozornost. Ing
Děkujeme za pozornost. Ing. Alena Grebíková, vedoucí oddělení sociálních služeb Ing. Ivana Entová, oddělení sociálních služeb Jana Lajzová, oddělení sociálních služeb


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE 2011 Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T"

Podobné prezentace


Reklamy Google