Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY"— Transkript prezentace:

1 FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY
VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ , Úřad průmyslového vlastnictví

2 Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant
Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka 2a, Ochrana práv průmyslového vlastnictví: Patenty na vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Ochranné známky Označení původu a zeměpisné označení

3 Právní úprava v ČR PRO TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, zejména:
Ochrana průmyslového vlastnictví Právní úprava v ČR PRO TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, zejména: „Patentový zákon“ (č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění); Vyhláška č.550/1990 Sb.; Instrukce stanovující standard přihlášky Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů (č.206/2000 Sb.) Zákon o užitných vzorech (č.478/1992 Sb.) Správní řád (č.500/2004 Sb.) Zákon o správních poplatcích (č.634/2004 Sb.) Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení (č.173/2002 Sb.) Nařízení EU (týkající se SPC)

4 Patentový zákon Ust. § 12 (1): Rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy. Náležitosti patentové přihlášky

5 Vyhláška ÚPV č. 550/1990 Sb., (ve znění č. 21/2002 Sb.)
Ust.§ 2 (1): Přihláška vynálezu musí obsahovat žádost o udělení patentu, popis vynálezu, popř. jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok a anotaci. .. Musí umožňovat kvalitní reprodukci.. Ust.§ 3 (1): Žádost o udělení musí obsahovat.. (formulář) Ust.§ 6 (1): Popis vynálezu musí obsahovat… (rozdělení do kapitol, viz Standard) Ust.§ 8 (1): Patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. Ust. § 9: Výkresy (viz Standard) Ust. § 10 Anotace (viz Standard)

6 Jasnost a úplnost objasnění
Ust. § 26 (2) zákona: Vynález musí být v přihlášce vysvětlen tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. Je-li vynálezem průmyslový produkční mikroorganismus, musí být uložen ve veřejné sbírce kultur ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti. Příloha k PV: Doklad o uložení biologického materiálu ve Sbírce kultur ke dni podání přihlášky (Budapešťská smlouva o ukládání mikroorganismů);

7 Podlohy (patentové) přihlášky
Popisná část / popis / obsahuje kapitoly: Název Oblast techniky Dosavadní stav techniky Podstata vynálezu / UV- podstata technického řešení Přehled obrázků na výkresech (jsou-li) Příklady provedení vynálezu / UV- technického řešení Průmyslová využitelnost Patentové nároky / UV - Nároky na ochranu Výkresy (jsou-li) Anotace (není u užitných vzorů) Viz Instrukce předsedy ÚPV, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru Přílohy přihlášky : PM, doklady

8 (Patentové) nároky popisují technickými znaky předmět, pro který se požaduje ochrana vymezují rozsah ochrany (rozhodující pro výklad rozsahu ochrany - nejdůležitější část podloh) musí být jasné, stručné a podloženy popisem nároky hlavní (obligatorní znaky vynálezu) = nezávislé, a nároky na nich závislé (výhodná provedení – znaky fakultativní, rozvíjejí/upřesňují znaky nároku, na který se odkazují) musí být vyjádřeny jednou větou, používat vžité technické pojmy.. číslují se průběžně arabskými číslicemi formálně: přiměřený počet, ne odkazy na popis či výkresy, mohou obsahovat chemické strukturní vzorce

9 Kategorie vynálezů Je objektivně dána podstatou vynálezu; vyjadřuje charakter vynálezu (jeho podstatných znaků) Není možno ji libovolně volit Věci: definovány tělesným uspořádáním, materiálovým složením, strukturou, příp. v kombinaci s vlastnostmi Výrobek (předmět, směs, chemicky vyrobená látka – sloučenina, polymer, biologický materiál) Zapojení, zařízení Postupy/způsoby: výrobní, provozní, mechanické, chemické, fyzikální Použití (subk.postupů) Použití známé věci k novému účelu Př. kombinace nároků (kategorií) v PV Výrobek + způsob jeho výroby + zařízení k provádění tohoto způsobu Výrobek + jeho použití Látka + způsob její přípravy + farmaceutický prostředek ji obsahující

10 Kombinace a stavba nároků
I. Jednodílná forma nároků: např. u nových chemických látek či kategorie použití Definice by měla obsahovat: Název sloučeniny, popř. i Chemický strukturní vzorec, popř. Obecný strukturní vzorec s vymezením významů obecně uvedených substituentů A) jedna konkrétní sloučenina B) skupina sloučenin C) vysokomolekulární látky (polymery) D) látky neznámého složení

11 ad A) konkrétní sloučenina Název (+ vzorec)
Příklady 1.PN: 1. Acetylsalicylová kyselina

12 ad B) skupina sloučenin
Nadřazený název + obecný strukturní vzorec s přesným vymezením významu obecných substituentů Např. patent CZ Deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu obecného vzorce II a III, kde… Typ nároků „MARKUSH“ Typ nároků, kdy hlavní nárok v sobě zahrnuje souhrn všech alternativních znaků řešení, přičemž každý závislý nárok neobsahuje všechny znaky nároku hlavního, ale výběr z nich.

13 Patent CZ 300589 (nárok 1 – látková ochrana)

14 Patent CZ 300589 (patentové nároky v kategorii způsob a výrobek)

15 Vysokomolekulární látky
celková struktura makromolekuly definována prostřednictvím Strukturní jednotky/jednotek Koncových, vedlejších skupin Periodičností jednotky/jednotek, resp. molekulovou hmotností Příp. vlastnostmi (relativní viskozita, teplota měknutí..)

16 Product-by-process claim
Látky, které nelze jednoznačně definovat chemickým strukturním vzorcem, lze – výjimečně! – definovat znaky způsobu / postupu své přípravy Látka vyrobitelná postupem Látka připravitelná postupem Příklady PN: 1. Látka A (obecně) vyrobitelná reakcí látky B a látky C za konkrétních podmínek 1. Biologicky odbouratelná polymerní kompozice obsahující volné hydroxylové skupiny připravitelná polykondenzací sloučenin A, B a C za teploty..v rozpouštědle.., přičemž v prvním kroku reaguje A..

17 Průmyslové produkční mikroorganismy
Ochrana patentem, nikoliv užitným vzorem Jasnost popisu vynálezu: § 26(2) patentového zákona; § 7 vyhl. č. 550/1990 Sb. Podmínka uložení nárokovaného mikroorganismu ke dni podání (priority) přihlášky Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů pro účely patentového řízení (1977), WIPO Mezinárodní depozitní instituce Česká sbírka mikroorganismů CCM – Brno V nároku se uvede: Kmen s úplným českým a mezinárodním vědeckým názvem druhu mikroorganismu, od něhož je kmen odvozen; Název veřejné sbírky kultur a depozitní číslo vzorku kultury kmenu; Průmyslově produkční vlastnosti

18 Biotechnologické vynálezy
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů (přijato 1998) Zákon 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů (VI.2000) – součástí patentového práva Vymezení pojmů: Biologický materiál = materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému Patentovatelné biotechnologické vynálezy Výluky z patentovatelnosti Deponování biologického materiálu Definují se zpravidla kombinací strukturních a funkčních znaků WIPO Standard 25 Pro uvádění výpisů sekvencí nukleotidů a aminokyselin v patentových přihláškách (na elektronickém nosiči – rešeršovatelné)

19 Kombinace a stavba nároků
II. Dvoudílná forma nároků: zohledňuje známý stav techniky, vždy u kategorie způsobů, zařízení.. nárok tvoří: úvodní + význaková část, oddělené slovy „vyznačující se tím, že“ nebo „vyznačený tím, že“ (ÚVODNÍ část:Znaky nutné pro určení předmětu vynálezu, obsažené ve stavu techniky = známé znaky + „vyznačující se tím“ („vyznačený tím“) + VÝZNAKOVÁ část: určující znaky = nové znaky, pro které se ve spojení se znaky úvodní části požaduje ochrana) Stav techniky: vše, co bylo zpřístupněno veřejnosti přede dnem priority/podání přihlášky

20 Děkuji za pozornost a přeji hezký den!


Stáhnout ppt "FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google