Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do."— Transkript prezentace:

1 VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 FORMULACE PATENTOVÝCH NÁROKŮ PRO NOVÉ LÁTKY Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ, Úřad průmyslového vlastnictví 13.07.2010

2 Úřad průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka 2a, 16068 www.upv.cz www.upv.cz Ochrana práv průmyslového vlastnictví: Patenty na vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Ochranné známky Označení původu a zeměpisné označení

3 Právní úprava v ČR Právní úprava v ČR PRO TECHNICKÁ ŘEŠENÍ, zejména: •„Patentový zákon“ (č.527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění); Vyhláška č.550/1990 Sb.; Instrukce stanovující standard přihlášky • Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů (č.206/2000 Sb.) • Zákon o užitných vzorech (č.478/1992 Sb.) • Správní řád (č.500/2004 Sb.) • Zákon o správních poplatcích (č.634/2004 Sb.) • Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení (č.173/2002 Sb.) • Nařízení EU (týkající se SPC) Ochrana průmyslového vlastnictví

4 Patentový zákon •Ust. § 12 (1): Rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy. • Náležitosti patentové přihlášky

5 Vyhláška ÚPV č. 550/1990 Sb., (ve znění č. 21/2002 Sb.) •Ust.§ 2 (1): Přihláška vynálezu musí obsahovat žádost o udělení patentu, popis vynálezu, popř. jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok a anotaci... Musí umožňovat kvalitní reprodukci.. •Ust.§ 3 (1): Žádost o udělení musí obsahovat.. (formulář) •Ust.§ 6 (1): Popis vynálezu musí obsahovat… (rozdělení do kapitol, viz Standard) •Ust.§ 8 (1): Patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. •Ust. § 9: Výkresy (viz Standard) •Ust. § 10 Anotace (viz Standard)

6 Jasnost a úplnost objasnění •Ust. § 26 (2) zákona: Vynález musí být v přihlášce vysvětlen tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit. Je-li vynálezem průmyslový produkční mikroorganismus, musí být uložen ve veřejné sbírce kultur ke dni, od něhož přísluší přihlašovateli právo přednosti. •Příloha k PV: Doklad o uložení biologického materiálu ve Sbírce kultur ke dni podání přihlášky (Budapešťská smlouva o ukládání mikroorganismů);

7 Podlohy (patentové) přihlášky •Popisná část / popis / obsahuje kapitoly : –Název –Oblast techniky –Dosavadní stav techniky –Podstata vynálezu / UV- podstata technického řešení –Přehled obrázků na výkresech (jsou-li) –Příklady provedení vynálezu / UV- technického řešení –Průmyslová využitelnost •Patentové nároky / UV - Nároky na ochranu •Výkresy (jsou-li) •Anotace (není u užitných vzorů) Viz Instrukce předsedy ÚPV, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru Přílohy přihlášky : PM, doklady

8 Patentové) nároky (Patentové) nároky •popisují technickými znaky předmět, pro který se požaduje ochrana •vymezují rozsah ochrany (rozhodující pro výklad rozsahu ochrany - nejdůležitější část podloh) •musí být jasné, stručné a podloženy popisem •nároky hlavní (obligatorní znaky vynálezu) = nezávislé, a nároky na nich závislé (výhodná provedení – znaky fakultativní, rozvíjejí/upřesňují znaky nároku, na který se odkazují) •musí být vyjádřeny jednou větou, používat vžité technické pojmy.. •číslují se průběžně arabskými číslicemi •formálně: přiměřený počet, ne odkazy na popis či výkresy, mohou obsahovat chemické strukturní vzorce

9 Kategorie vynálezů •Je objektivně dána podstatou vynálezu; vyjadřuje charakter vynálezu (jeho podstatných znaků) •Není možno ji libovolně volit •Věci: definovány tělesným uspořádáním, materiálovým složením, strukturou, příp. v kombinaci s vlastnostmi –Výrobek (předmět, směs, chemicky vyrobená látka – sloučenina, polymer, biologický materiál) –Zapojení, zařízení •Postupy/způsoby: výrobní, provozní, mechanické, chemické, fyzikální •Použití (subk.postupů) Použití známé věci k novému účelu Př. kombinace nároků (kategorií) v PV –Výrobek + způsob jeho výroby + zařízení k provádění tohoto způsobu –Výrobek + jeho použití –Látka + způsob její přípravy + farmaceutický prostředek ji obsahující

10 Kombinace a stavba nároků I. Jednodílná forma nároků : např. u nových chemických látek či kategorie použití •Definice by měla obsahovat: –Název sloučeniny, popř. i –Chemický strukturní vzorec, popř. –Obecný strukturní vzorec s vymezením významů obecně uvedených substituentů •A) jedna konkrétní sloučenina •B) skupina sloučenin •C) vysokomolekulární látky (polymery) •D) látky neznámého složení

11 ad A) konkrétní sloučenina Název (+ vzorec) Příklady 1.PN: 1. Acetylsalicylová kyselina

12 ad B) skupina sloučenin Nadřazený název + obecný strukturní vzorec s přesným vymezením významu obecných substituentů •Např. patent CZ 300589 Deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu obecného vzorce II a III, kde… •Typ nároků „MARKUSH“ –Typ nároků, kdy hlavní nárok v sobě zahrnuje souhrn všech alternativních znaků řešení, přičemž každý závislý nárok neobsahuje všechny znaky nároku hlavního, ale výběr z nich.

13 Patent CZ 300589 (nárok 1 – látková ochrana)

14 Patent CZ 300589 (patentové nároky v kategorii způsob a výrobek)

15 Vysokomolekulární látky •celková struktura makromolekuly definována prostřednictvím –Strukturní jednotky/jednotek –Koncových, vedlejších skupin –Periodičností jednotky/jednotek, resp. molekulovou hmotností –Příp. vlastnostmi (relativní viskozita, teplota měknutí..)

16 Product-by-process claim •Látky, které nelze jednoznačně definovat chemickým strukturním vzorcem, lze – výjimečně! – definovat znaky způsobu / postupu své přípravy •Látka vyrobitelná postupem •Látka připravitelná postupem –Příklady PN: 1. Látka A (obecně) vyrobitelná reakcí látky B a látky C za konkrétních podmínek 1.Biologicky odbouratelná polymerní kompozice obsahující volné hydroxylové skupiny připravitelná polykondenzací sloučenin A, B a C za teploty..v rozpouštědle.., přičemž v prvním kroku reaguje A..

17 Průmyslové produkční mikroorganismy •Ochrana patentem, nikoliv užitným vzorem •Jasnost popisu vynálezu: § 26(2) patentového zákona; § 7 vyhl. č. 550/1990 Sb. •Podmínka uložení nárokovaného mikroorganismu ke dni podání (priority) přihlášky •Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů pro účely patentového řízení (1977), WIPO –Mezinárodní depozitní instituce –Česká sbírka mikroorganismů CCM – Brno •V nároku se uvede: –Kmen s úplným českým a mezinárodním vědeckým názvem druhu mikroorganismu, od něhož je kmen odvozen; –Název veřejné sbírky kultur a depozitní číslo vzorku kultury kmenu; –Průmyslově produkční vlastnosti

18 Biotechnologické vynálezy Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů (přijato 1998) •Zákon 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů (VI.2000) – součástí patentového práva •Vymezení pojmů: Biologický materiál = materiál obsahující genetickou informaci a schopný samoreprodukce nebo reprodukce v biologickém systému •Patentovatelné biotechnologické vynálezy •Výluky z patentovatelnosti •Deponování biologického materiálu •Definují se zpravidla kombinací strukturních a funkčních znaků •WIPO Standard 25 –Pro uvádění výpisů sekvencí nukleotidů a aminokyselin v patentových přihláškách (na elektronickém nosiči – rešeršovatelné)

19 Kombinace a stavba nároků II. Dvoudílná forma nároků: zohledňuje známý stav techniky, vždy u kategorie způsobů, zařízení.. nárok tvoří: úvodní + význaková část, oddělené slovy „vyznačující se tím, že“ nebo „vyznačený tím, že“ (ÚVODNÍ část:Znaky nutné pro určení předmětu vynálezu, obsažené ve stavu techniky = známé znaky + „vyznačující se tím“ („vyznačený tím“) + VÝZNAKOVÁ část: určující znaky = nové znaky, pro které se ve spojení se znaky úvodní části požaduje ochrana) Stav techniky: vše, co bylo zpřístupněno veřejnosti přede dnem priority/podání přihlášky

20 Děkuji za pozornost a přeji hezký den!


Stáhnout ppt "VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do."

Podobné prezentace


Reklamy Google