Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí."— Transkript prezentace:

1 Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí za obdobím 10/2010 – 3/2011 „ Kořeny vzdělání jsou hořké, ale plody sladké“ Aristotelés ze Stageiry Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

2 Řízení projektu •Financování: –Poskytnutá podpora celkem: 4 404 515,00 –Do 31.3. 2011 vyčerpáno: 1 247 938,00 •Monitoring: –Odevzdána a schválena Zpráva o zahájení projektu •Pořízené zařízení a vybavení –21 PC sestav, kostra, moderační tabule, moderační kufřík, promítací plátno •Uskutečněná výběrová řízení –Dodavatel vzdělávacích služeb: Hartmann – Rico, a.s. –Dodavatel PC sestav: ITGo Solution, s.r.o. •Projektový tým: –Uskutečnilo se 12 schůzek projektového týmu

3 Vzdělávací aktivity prosinec 2010 – březen 2011 •Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu • Audit •Komplexní ošetřovatelská péče o o tracheostomované pacienty •Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy •Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie účastníků •Vykazování zdravotní péče •E-learning - Bazální stimulace

4 Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu

5 •Zdravotničtí pracovníci  3 skupiny - 1 den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: –Anatomie zažívacího traktu –Výživa stomie na trávicím traktu –Ileostomie a kolostomie –Specifika předoperační přípravy před operací na střevě –Pomůcky pro stomiky, novinky –Ošetřování stomie ve zdravotnickém zařízení a v následné péči –Komplikace stomií a jejich řešení –Životní styl nemocných se stomií –Operace – DVD –Zpověď stomika

6 Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu •Lektorská hodnocení –Účastnící vzdělávání velmi živě reagovali na přednášenou látku. –Aktivně se zapojovali do diskuse, kladli otázky k nejasnostem v tématu konzultovali své osobní zkušenosti s péčí o stomie. –Při praktických ukázkách aplikace jímacích systémů ochotně spolupracovali, o všechny sdělované poznatky jevili nevšední zájem. –Shodně vyjadřovali přínos a obohacení absolvováním kurzu.

7 Audit

8 •Zdravotničtí a THP pracovníci  2 skupiny - 1den školení – 31 účastníků Obsah vzdělávání: –Úvod •Proces managementu jakosti •Princip a cíle interního auditu ve zdravotnickém zařízení –Interní audit jako dokumentovaný proces •Vybrané kapitoly ISO 19011 – základní požadavky na provádění interního auditu ve zdravotnickém zařízení –Fáze interního auditu •Plánování interního auditu •Příprava auditora •Provedení auditu:sběr materiálů, porovnání, zkoumání, formulace závěru •Závěrečná zpráva •Dokumentace auditu –Profese interního auditora •Postavení interního auditora ve společnosti •Kvalifikace interního auditora •Práva a povinnosti interního auditora –Obsah směrnice o interním auditu –Praktický výcvik •Zadání praktické úlohy pro simulovaný interní audit - procvičení všech fází interního auditu

9 Audit •Lektorská hodnocení –Účastníci byli motivováni ke vzdělávání se zjevnou chutí učit se nové postupy pro odhalování rizik a zajišťování efektivní zpětné vazby o kvalitě a bezpečí poskytované péče. –Výuka byla jak v teoretické, tak v praktické části pojímána interaktivně se zásadním důrazem na aktivní zapojení účastníků. –Praktická část byla řešena v týmech, aby měli možnost si natrénovat plánování a přípravu auditu dle procesu, nikoliv dle jednotlivých činností či standardů. –Byly kladeny dotazy a předkládány modelové situace, které měli posluchači řešit. Prokázali vysokou aktivitu a schopnost týmové spolupráce a používání metody brainstormingu. –Rovněž znalost základních postupů interního auditu byla při zařazení účastníků do vzdělávání na jisté úrovni a bylo znatelné, že interní audit probíhá, ale potřebuje jisté systémové a procesní doladění.

10 Komplexní ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty

11 Komplexní ošetřovatelská péče o o tracheostomované pacienty •Zdravotničtí pracovníci  3 skupiny - 1 den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: –Klinická anatomie a fyziologie horních cest dýchacích –Nejčastější onemocnění dýchacích cest vedoucích k tracheotomii –Druhy kanyl a příslušenství, jejich dezinfekce a sterilizace –Péče o tracheostomované –Sociální a psychické dopady a možnosti hlasové rehabilitace –Praktický nácvik plánování ošetřovatelské péče

12 Komplexní ošetřovatelská péče o o tracheostomované pacienty •Lektorská hodnocení –Účastnící vzdělávání velmi živě reagovali na přednášenou látku. –Účastníci se aktivně zapojovali do diskuse, kladli otázky k nejasnostem v tématu a konzultovali své osobní zkušenosti s péčí o tracheostomie. –Při skupinových cvičeních spolupracovali a zapojovali se do diskuzí.

13 Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy

14 •Zdravotničtí pracovníci  3 skupiny - 1 den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: –Prevence vzniku a šíření infekcí ve zdravotnickém zařízení –Epidemiologicky a klinicky významní původci nozokomiálních nákaz –Hygienicko-epidemiologický režim na operačních sálech –Bariérová ošetřovací technika –Izolace, bariérový režim u infekčního pacienta –Rizika vzniku infekce v místě chirurgického výkonu –Hygiena rukou –Desinfekce, úklid –Sterilizace –Manipulace s biologickým materiálem –Postup při poranění o použitou jehlu, po expozici biologickým materiálem –Manipulace s prádlem a odpady

15 Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy •Lektorská hodnocení –Zdravotníky témata velmi zajímala –Téma je pro ně aktuální, což se projevovalo množstvím dotazů –V nemocnici zatím není zaveden jednotný systém hlášení, sledování a hodnocení NN –Preventivní postupy se začínají standardizovat a sjednocovat

16 Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie

17 •Zdravotničtí pracovníci  3 skupiny - 1 den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: –Anatomie a fyziologie kůže –Druhy defektů a typy ran –Význam prevence, vhodné prostředky a pomůcky –Proces hojení ran, fázové ošetřování –Identifikace, diagnostika, komplikace, postižení –Volba vhodných postupů – čili “ jak na to“ –Moderní hojní ran – vlhká terapie, vakuová terapie –Diskuse, rady, zkušenosti

18 Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie •Lektorská hodnocení –Účastníci kurzu byli velmi kompaktní skupina pracovníků nelékařských profesí v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., kteří se s problematikou lokálního ošetřování ran setkávají v každodenní praxi. –Téma je velmi zajímalo a každý blok byl zakončen diskuzí

19 Vykazování zdravotní péče

20 •Zdravotničtí a THP vedoucí pracovníci  1 skupiny - 1 den školení – 34 účastníků Obsah vzdělávání: –Případ a jeho klasifikace •Definice případu •Zařazování případů do skupin •Příklad –DRG jako nástroj řízení •Výpočet nákladů na případ •Optimalizace procesů v DRG •Benchmarking nemocnic –Praktická cvičení •Příklad •Shrnutí

21 Vykazování zdravotní péče •Lektorská hodnocení –Zcela jistě heterogenní skupina, nicméně spolupracující, se zájmem a snahou o porozumění tématu. –Velmi rozdílná míra informovanosti a znalostí v oblasti klasifikačních systémů IR-DRG, kódování dle MkN-10 a závazných Metodických materiálů NRC. –Účastníci kladně hodnotili zaměření kurzu pro konkrétní oddělení s konkrétními příklady a diagnózami. –Hodnotili ho dále jako stručné, věcné, přínosné. –Lektorka dokázala nezajímavé téma přednést tak, aby bylo přínosné pro všechny.

22 E-learning – Bazální stimulace •Zdravotničtí pracovníci  25 účastníků Obsah vzdělávání •Základní poznatky z neurofyziologie, vývojové psychologie, psychologie, pedagogiky a ošetřovatelství. •Základní principy a prvky konceptu •Vztahy mezi jednotlivými smyslovými orgány •Vývoj vnímání a pohybových schopností v prenatálním období (období před narozením). •Využití těchto poznatků při strukturování individuálních plánů péče.

23 Rovné příležitosti •V rámci programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny hlediska věk pohlaví,etnika,zdravotního postižení •V našem projektu se týká především oblasti: – jednotlivých věkových skupin, –dostupností pro všechny účastníky a účastnice - je řešeno rozsahem projektu, dostatečným množstvím míst v kurzech a především dlouhodobou koncepční prací nad zaměřením projektu, –vstřícného přístupu k potřebám tzv. specifických věkových skupin –zařazení e-learningových kurzů, které svou časovou pružností umožňují skloubit zaměstnání, vzdělávání i rodinný život.

24 Udržitelný rozvoj •Principy udržitelného rozvoje vychází z Lisabonské strategie a ze Strategických obecných zásad Společenství, 2007-201317 jako součást hlavních priorit •Je třeba zohledňovat udržitelný rozvoj v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Udržitelný rozvoj je založen na hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby •Zvláštní důraz je kladen na posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem. •V našem projektu bude udržitelný rozvoj podpořen těmito aktivitami : –ekologické třídění odpadu –veškerý materiál pořízený v rámci projektu bude využíván s maximální ohledem na úspornost –zamezení nadbytečné spotřeby vody

25 Závěrem •Děkujeme všem zúčastněným za zájem a pozitivní zpětnou vazbu na kvalitu obsahu i lektorů vzdělávacích kurzů •Dotazy na: –Mgr.Pavlína Simmerová – tel. 4035 –Mgr.Dana Šperlíková – tel. 4652 –Lenka Caklová – tel. 4005


Stáhnout ppt "Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Ohlédnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google