Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ohlédnutí za obdobím 10/2010 – 3/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ohlédnutí za obdobím 10/2010 – 3/2011"— Transkript prezentace:

1 Ohlédnutí za obdobím 10/2010 – 3/2011
„ Kořeny vzdělání jsou hořké, ale plody sladké“ Aristotelés ze Stageiry Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Ohlédnutí za obdobím 10/2010 – 3/2011

2 Řízení projektu Financování: Poskytnutá podpora celkem: 4 404 515,00
Do vyčerpáno: ,00 Monitoring: Odevzdána a schválena Zpráva o zahájení projektu Pořízené zařízení a vybavení 21 PC sestav, kostra, moderační tabule, moderační kufřík, promítací plátno Uskutečněná výběrová řízení Dodavatel vzdělávacích služeb: Hartmann – Rico, a.s. Dodavatel PC sestav: ITGo Solution, s.r.o. Projektový tým: Uskutečnilo se 12 schůzek projektového týmu

3 Vzdělávací aktivity prosinec 2010 – březen 2011
Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu Audit Komplexní ošetřovatelská péče o o tracheostomované pacienty Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie účastníků Vykazování zdravotní péče E-learning - Bazální stimulace

4 Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu

5 Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu
Zdravotničtí pracovníci 3 skupiny den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: Anatomie zažívacího traktu Výživa stomie na trávicím traktu Ileostomie a kolostomie Specifika předoperační přípravy před operací na střevě Pomůcky pro stomiky, novinky Ošetřování stomie ve zdravotnickém zařízení a v následné péči Komplikace stomií a jejich řešení Životní styl nemocných se stomií Operace – DVD Zpověď stomika

6 Komplexní ošetřovatelská péče o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu
Lektorská hodnocení Účastnící vzdělávání velmi živě reagovali na přednášenou látku. Aktivně se zapojovali do diskuse, kladli otázky k nejasnostem v tématu konzultovali své osobní zkušenosti s péčí o stomie. Při praktických ukázkách aplikace jímacích systémů ochotně spolupracovali, o všechny sdělované poznatky jevili nevšední zájem. Shodně vyjadřovali přínos a obohacení absolvováním kurzu.

7 Audit

8 Audit Obsah vzdělávání: Zdravotničtí a THP pracovníci
2 skupiny - 1den školení – 31 účastníků Obsah vzdělávání: Úvod Proces managementu jakosti Princip a cíle interního auditu ve zdravotnickém zařízení Interní audit jako dokumentovaný proces Vybrané kapitoly ISO – základní požadavky na provádění interního auditu ve zdravotnickém zařízení Fáze interního auditu Plánování interního auditu Příprava auditora Provedení auditu:sběr materiálů, porovnání, zkoumání, formulace závěru Závěrečná zpráva Dokumentace auditu Profese interního auditora Postavení interního auditora ve společnosti Kvalifikace interního auditora Práva a povinnosti interního auditora Obsah směrnice o interním auditu Praktický výcvik Zadání praktické úlohy pro simulovaný interní audit - procvičení všech fází interního auditu

9 Audit Lektorská hodnocení
Účastníci byli motivováni ke vzdělávání se zjevnou chutí učit se nové postupy pro odhalování rizik a zajišťování efektivní zpětné vazby o kvalitě a bezpečí poskytované péče. Výuka byla jak v teoretické, tak v praktické části pojímána interaktivně se zásadním důrazem na aktivní zapojení účastníků. Praktická část byla řešena v týmech, aby měli možnost si natrénovat plánování a přípravu auditu dle procesu, nikoliv dle jednotlivých činností či standardů. Byly kladeny dotazy a předkládány modelové situace, které měli posluchači řešit. Prokázali vysokou aktivitu a schopnost týmové spolupráce a používání metody brainstormingu. Rovněž znalost základních postupů interního auditu byla při zařazení účastníků do vzdělávání na jisté úrovni a bylo znatelné, že interní audit probíhá, ale potřebuje jisté systémové a procesní doladění.

10 Komplexní ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty

11 Komplexní ošetřovatelská péče o o tracheostomované pacienty
Zdravotničtí pracovníci 3 skupiny den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: Klinická anatomie a fyziologie horních cest dýchacích Nejčastější onemocnění dýchacích cest vedoucích k tracheotomii Druhy kanyl a příslušenství, jejich dezinfekce a sterilizace Péče o tracheostomované Sociální a psychické dopady a možnosti hlasové rehabilitace Praktický nácvik plánování ošetřovatelské péče

12 Komplexní ošetřovatelská péče o o tracheostomované pacienty
Lektorská hodnocení Účastnící vzdělávání velmi živě reagovali na přednášenou látku. Účastníci se aktivně zapojovali do diskuse, kladli otázky k nejasnostem v tématu a konzultovali své osobní zkušenosti s péčí o tracheostomie. Při skupinových cvičeních spolupracovali a zapojovali se do diskuzí.

13 Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy

14 Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy
Zdravotničtí pracovníci 3 skupiny den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: Prevence vzniku a šíření infekcí ve zdravotnickém zařízení Epidemiologicky a klinicky významní původci nozokomiálních nákaz Hygienicko-epidemiologický režim na operačních sálech Bariérová ošetřovací technika Izolace, bariérový režim u infekčního pacienta Rizika vzniku infekce v místě chirurgického výkonu Hygiena rukou Desinfekce, úklid Sterilizace Manipulace s biologickým materiálem Postup při poranění o použitou jehlu, po expozici biologickým materiálem Manipulace s prádlem a odpady

15 Hygiena operačních sálů a nozokomiální nákazy
Lektorská hodnocení Zdravotníky témata velmi zajímala Téma je pro ně aktuální, což se projevovalo množstvím dotazů V nemocnici zatím není zaveden jednotný systém hlášení, sledování a hodnocení NN Preventivní postupy se začínají standardizovat a sjednocovat

16 Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie

17 Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie
Zdravotničtí pracovníci 3 skupiny den školení – 72 účastníků Obsah vzdělávání: Anatomie a fyziologie kůže Druhy defektů a typy ran Význam prevence, vhodné prostředky a pomůcky Proces hojení ran, fázové ošetřování Identifikace, diagnostika, komplikace, postižení Volba vhodných postupů – čili “ jak na to“ Moderní hojní ran – vlhká terapie, vakuová terapie Diskuse, rady, zkušenosti

18 Komplexní péče o kůži a léčba chronických ran, vlhká terapie
Lektorská hodnocení Účastníci kurzu byli velmi kompaktní skupina pracovníků nelékařských profesí v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., kteří se s problematikou lokálního ošetřování ran setkávají v každodenní praxi. Téma je velmi zajímalo a každý blok byl zakončen diskuzí

19 Vykazování zdravotní péče

20 Vykazování zdravotní péče
Zdravotničtí a THP vedoucí pracovníci 1 skupiny den školení – 34 účastníků Obsah vzdělávání: Případ a jeho klasifikace Definice případu Zařazování případů do skupin Příklad DRG jako nástroj řízení Výpočet nákladů na případ Optimalizace procesů v DRG Benchmarking nemocnic Praktická cvičení Shrnutí

21 Vykazování zdravotní péče
Lektorská hodnocení Zcela jistě heterogenní skupina, nicméně spolupracující, se zájmem a snahou o porozumění tématu. Velmi rozdílná míra informovanosti a znalostí v oblasti klasifikačních systémů IR-DRG, kódování dle MkN-10 a závazných Metodických materiálů NRC . Účastníci kladně hodnotili zaměření kurzu pro konkrétní oddělení s konkrétními příklady a diagnózami. Hodnotili ho dále jako stručné, věcné, přínosné. Lektorka dokázala nezajímavé téma přednést tak, aby bylo přínosné pro všechny.

22 E-learning – Bazální stimulace
Zdravotničtí pracovníci 25 účastníků Obsah vzdělávání Základní poznatky z neurofyziologie, vývojové psychologie, psychologie, pedagogiky a ošetřovatelství. Základní principy a prvky konceptu Vztahy mezi jednotlivými smyslovými orgány Vývoj vnímání a pohybových schopností v prenatálním období (období před narozením). Využití těchto poznatků při strukturování individuálních plánů péče.

23 Rovné příležitosti V rámci programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny hlediska věk pohlaví,etnika,zdravotního postižení V našem projektu se týká především oblasti: jednotlivých věkových skupin, dostupností pro všechny účastníky a účastnice - je řešeno rozsahem projektu, dostatečným množstvím míst v kurzech a především dlouhodobou koncepční prací nad zaměřením projektu, vstřícného přístupu k potřebám tzv. specifických věkových skupin zařazení e-learningových kurzů, které svou časovou pružností umožňují skloubit zaměstnání, vzdělávání i rodinný život.

24 Udržitelný rozvoj Principy udržitelného rozvoje vychází z Lisabonské strategie a ze Strategických obecných zásad Společenství, jako součást hlavních priorit Je třeba zohledňovat udržitelný rozvoj v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Udržitelný rozvoj je založen na hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby Zvláštní důraz je kladen na posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem. V našem projektu bude udržitelný rozvoj podpořen těmito aktivitami: ekologické třídění odpadu veškerý materiál pořízený v rámci projektu bude využíván s maximální ohledem na úspornost zamezení nadbytečné spotřeby vody

25 Závěrem Děkujeme všem zúčastněným za zájem a pozitivní zpětnou vazbu na kvalitu obsahu i lektorů vzdělávacích kurzů Dotazy na: Mgr.Pavlína Simmerová – tel. 4035 Mgr.Dana Šperlíková – tel. 4652 Lenka Caklová – tel. 4005


Stáhnout ppt "Ohlédnutí za obdobím 10/2010 – 3/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google