Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Na co si dát pozor v žádostech o platbu 3.1 a) Praha, 3. červen 2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR

2 CRR ČR zprostředkující subjekt pro operační programy IOP a OPTP
konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 správa Regionálních informačních servisů (RIS) rozsáhlá databáze dat o regionech, obcích, institucích, ekonomických subjektech, projektech spolufinancovaných z fondů EU ad., propojení s Mapovým serverem pravidelná aktualizace dat hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele sekretariát Regionálního rozvojového fondu – určen pro města a obce na financování technické infrastruktury soutěže Vesnice roku a Historické město roku

3 Obsah Rozdělení rolí na CRR Průběh kontroly na CRR Nezpůsobilé výdaje
Časová způsobilost výdajů Zjednodušená žádost o platbu Soupiska faktur Dokládání příloh Limity stanovené výzvou Sankce za porušení Podmínek

4 Rozdělení rolí na CRR Pobočka CRR Hlavní kancelář
přijímá projektovou žádost, Oznámení o změně, monitorovací zprávu a žádost o platbu komunikuje s příjemcem v průběhu administrace, vyžaduje si od příjemce chybějící doklady provádí kontrolu Hlavní kancelář komunikuje s poskytovatelem dotace dokončuje kontrolu žádosti o platbu informuje příjemce o výsledku kontrolu vypořádává námitky příjemce proti výsledku kontroly

5 Průběh kontroly na CRR příjemce předkládá na pobočku CRR do 20 pracovních dnů od ukončení etapy monitorovací zprávu, žádost o platbu a požadované přílohy První fáze kontroly na pobočce je v první fázi zkontrolováno doložení všech povinných dokladů pokud některá z příloh chybí, je příjemce vyzván k doložení do stanoveného termínu (max. 5 pracovních dnů); proces administrace se přeruší do doby předložení

6 Průběh kontroly na CRR Druhá fáze kontroly pobočka zkontroluje způsobilost výdajů uvedených v soupisce faktur – věcnou způsobilosti (soulad předmětu fakturace s aktivitami projektu, se smlouvou o dílo), časovou způsobilost (dle ustanovení v PPŽP), kontrolu stanovených limitů v případě, že pobočka nemůže s podkladů ověřit způsobilost výdaje, vyžádá se od příjemce vysvětlení, případně další podpůrný doklad do stanoveného termínu (max. 5 pracovních dnů, max. dvakrát); proces administrace se přeruší do doby předložení

7 Průběh kontroly na CRR Třetí fáze kontroly provedena na hlavní kanceláři informování příjemce o výsledku kontroly, příjemce má možnost proti výsledku kontroly podat námitky v případě námitek dojde k proplacení nesporné části dotace, zbytek se případně proplatí po vyřešení námitek konečné stanovisko ke způsobilosti výdajů dává MPSV

8 Nezpůsobilé výdaje v soupisce faktur budou korigovány výdaje bez přímé vazby na projekt, na neplánované (neschválené) aktivity, popř. výdaje, které jsou v PPŽP uvedeny jako nezpůsobilé; vícepráce neschválené předem MPSV např. u mzdových výdajů nesoulad údajů ve výkazu práce (timesheet) s náplní práce, popř. s aktivitami projektu (nutné dožádat si vysvětlení od příjemce); souběhy činností na pracovní smlouvy a DPČ/DPP u pracovníků na projektu; náhrady mzdy, které nebyly v DPČ/DPP sjednány Řešení - je nutné pozorně číst PPŽP, realizovat pouze aktivit schválené v projektové žádosti, schválené změny z oznámení o změně (nikoliv oznamované)

9 Časová nezpůsobilost výdajů
vynaložení výdajů před registrací projektu; úhrada výdajů po datu, do kterého musí být uhrazeny veškeré výdaje projektu (datum uvedené v aktuálně platných Podmínkách) – jedná se o nezpůsobilé výdaje 2. výzva začátek časové způsobilosti – vynaložení výdajů nejdříve v den registrace projektové žádosti výjimka – výdaje na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, transformační plán; způsobilost těchto výdajů od

10 Časová nezpůsobilost výdajů
7. výzva začátek časové způsobilosti – vynaložení výdajů nejdříve v den registrace projektové žádosti výjimka – výdaje na projektovou dokumentaci, nebo objemovou studii, investiční záměr, je-li zpracován někým jiným než investorem/žadatelem a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány někým jiným než investorem, tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem, nebo projektantem, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, pořízení nemovitostí a transformační plán; způsobilost těchto výdajů od

11 Zjednodušená žádost o platbu
typ financování je vždy ex-ante nutno rozlišit výdaje hrazené přes limitku (vyplňuje se do části Vyúčtování vynaložených celkových způsobilých výdajů) a výdaje, které příjemce uhradil ze svého a žádá o jejich zpětné proplacení (vyplňuje se do části Požadované výdaje) chybné rozdělení investic a neinvestic je nutné odemknout finalizovanou zjednodušenou žádost o platbu a žádat příjemce o opravu) není potřeba vyplňovat ani dokládat přílohy elektronicky

12 Zjednodušená žádost o platbu
řešení - částky do zjednodušené žádosti o platbu zadávat dle vyplněné soupisky faktur (ve spodní části je uvedeno rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje vyplacené přes limitku, rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje, které si příjemce žádá k proplacení)

13 Soupiska faktur chybí požadované údaje údaje jsou chybně vyplněny např. data úhrady, čísla faktur soupiska faktur není podepsaná statutárním zástupce/oprávněnou osobou řešení – pečlivě vyplňovat dle účetních/daňových dokladů

14 Dokládání příloh nedoložení všech potřebných dokladů platí - vše co příjemce vytváří sám a sám podepisuje, dokládá v originále; ostatní postačí kopie (např. faktury) chybí povinné základní přílohy, je nutné dožádat si od příjemce řešení – dokládat přílohy dle PPŽP, dokládat dle dokumentu Náležitosti dokladování

15 Dokládání příloh povinné přílohy: - pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu monitorovací zprávy – pokud bylo doloženo s projektovou žádostí, není nutné dokládat - soupiska faktur – elektronicky, papírově - doklady související se zadávacím řízením na dodavatele, vč. uzavřených smluv a dodatků – pokud nebylo doloženo na CRR v průběhu realizace

16 Dokládání příloh - účetní doklady k soupisce faktur mzdové výdaje:
při prvním nárokování výdaje a při změně: pracovní smlouva/DPČ/DPP; pracovní náplň (pokud není uvedeno v pracovní smlouvě) při každém nárokování výdaje: výkaz práce (timesheet) – pokud není v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě jednoznačně stanovena výše úvazku pro projekt u DPČ/DPP potvrzení zaměstnavatele o převzetí, nebo vykonání předmětu dohody (jednodušší pro další administraci, není potřeba dokládat výkazy práce) Je lepší předložit

17 Dokládání příloh při každém nárokování výdaje: doklad o výplatě
rekapitulace mzdových výdajů – tištěná a elektronická verze zdůvodnění odměn a prémií

18 Dokládání příloh nákup služeb (publicita, poradenství, zajištění VŘ, stavební činnost, činnost projektového/finančního manažera a další způsobilé výdaje dle PPŽP): - účetní/daňové doklady - příslušné smlouvy (smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo)

19 Dokládání příloh nákup majetku (pozemky, nemovitosti, nákup zařízení a vybavení, technické zhodnocení a další dle PPŽP): - účetní/daňové doklady - příslušné smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo) - doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí) - znalecké posudky (starší max. 6 měsíců od pořízení) - čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5. letech před datem registrace projektové žádosti

20 Dokládání příloh - výpisy z účtů k prokázání úhrady
- seznam využívaných bankovních účtů - protokoly o předání a převzetí díla - podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotografie) – u stavebních prací velkoplošný reklamní panel, nebo pamětní deska; označení hmotných výstupů projektu, komunikačních a propagačních materiálů a propagačních předmětů – označení dle Pravidel publicity (příloha PPŽP) - doklad o vedení příjmů a výdajů s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu

21 Dokládání příloh k závěrečné monitorovací zprávě se dokládá
vypořádání finančních prostředků (investičních, neinvestičních potřeb a zdrojů) – tištěná a elektronická verze; MPSV pomůže s vypracováním u staveb doklad umožňující užívání stavby doklad o zařazení majetku do užívání u vnitřního vybavení a strojů velký technický průkaz pořízeného dopravního prostředku fotodokumentace realizovaného projektu, ze které je patrný postupný vývoj realizace přepočet finanční mezery pro projekty nad 20 mil. Kč generující příjmy

22 Limity stanovené výzvou
CRR provede v závěrečné žádosti o platbu kontrolu nepřekročení těchto limitů dle skutečně vynaložených způsobilých výdajů, případně provede krácení do maximálního limitu

23 Limity stanovené výzvou
2. výzva - výdaje na přípravu transformačního plánu – max ,- Kč - plat projektového a/nebo finančního manažera – max. 2 pracovní úvazky na projekt, max. na úvazek ,- Kč/měsíc vč. povinných odvodů - výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera – max ,- Kč/měsíc - výdaje na přípravu a zabezpečení stavební akce – max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu - výdaje na nákup pozemku – max. 10 % celkových způsobilých výdajů

24 Limity stanovené výzvou
7. výzva - výdaje na přípravu transformačního plánu – max ,- Kč - výdaje na přípravu a zabezpečení stavební akce (náklady na investiční záměr, posudky, správní poplatky, projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor investora, stavební dozor) – max. 10 % celkových způsobilých výdajů - výdaje na nákup pozemku – max. 10 % celkových způsobilých výdajů - výdaje na realizaci inženýrských sítí, venkovních komunikací, terénních a sadových úprav – max. 10 % celkových způsobilých výdajů

25 Limity stanovené výzvou
- mzda/plat nebo výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera dle zaměření projektu a výše požadované dotace

26 Sankce za porušení Podmínek
pokud proběhne výběrové řízení v rozporu s Podmínkami, provede CRR korekci dle příslušného druhu porušení o porušení Podmínek za pozdní předložení monitorovací zprávy, hlášení o pokroku, oznámení o změně je informován příjemce a MPSV, o výši sankce rozhoduje MPSV

27 Děkuji za pozornost Ing. Petr Šústal
Ing. Anna Kreutziger


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google