Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.crr.cz 30.6.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Na co si dát pozor v žádostech o platbu 3.1 a) Praha, 3. červen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.crr.cz 30.6.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Na co si dát pozor v žádostech o platbu 3.1 a) Praha, 3. červen 2013."— Transkript prezentace:

1 www.crr.cz 30.6.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Na co si dát pozor v žádostech o platbu 3.1 a) Praha, 3. červen 2013

2 www.crr.cz 30.6.2014 2 CRR ČR zprostředkující subjekt pro operační programy IOP a OPTP konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 správa Regionálních informačních servisů (RIS) rozsáhlá databáze dat o regionech, obcích, institucích, ekonomických subjektech, projektech spolufinancovaných z fondů EU ad., propojení s Mapovým serverem pravidelná aktualizace dat hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele sekretariát Regionálního rozvojového fondu – určen pro města a obce na financování technické infrastruktury soutěže Vesnice roku a Historické město roku

3 www.crr.cz Obsah Rozdělení rolí na CRR Průběh kontroly na CRR Nezpůsobilé výdaje Časová způsobilost výdajů Zjednodušená žádost o platbu Soupiska faktur Dokládání příloh Limity stanovené výzvou Sankce za porušení Podmínek 30.6.2014 3

4 www.crr.cz Rozdělení rolí na CRR Pobočka CRR - přijímá projektovou žádost, Oznámení o změně, monitorovací zprávu a žádost o platbu - komunikuje s příjemcem v průběhu administrace, vyžaduje si od příjemce chybějící doklady - provádí kontrolu Hlavní kancelář - komunikuje s poskytovatelem dotace - dokončuje kontrolu žádosti o platbu - informuje příjemce o výsledku kontrolu - vypořádává námitky příjemce proti výsledku kontroly 30.6.2014 4

5 www.crr.cz Průběh kontroly na CRR příjemce předkládá na pobočku CRR do 20 pracovních dnů od ukončení etapy monitorovací zprávu, žádost o platbu a požadované přílohy První fáze kontroly na pobočce je v první fázi zkontrolováno doložení všech povinných dokladů pokud některá z příloh chybí, je příjemce vyzván k doložení do stanoveného termínu (max. 5 pracovních dnů); proces administrace se přeruší do doby předložení 30.6.2014 5

6 www.crr.cz Průběh kontroly na CRR Druhá fáze kontroly pobočka zkontroluje způsobilost výdajů uvedených v soupisce faktur – věcnou způsobilosti (soulad předmětu fakturace s aktivitami projektu, se smlouvou o dílo), časovou způsobilost (dle ustanovení v PPŽP), kontrolu stanovených limitů v případě, že pobočka nemůže s podkladů ověřit způsobilost výdaje, vyžádá se od příjemce vysvětlení, případně další podpůrný doklad do stanoveného termínu (max. 5 pracovních dnů, max. dvakrát); proces administrace se přeruší do doby předložení 30.6.2014 6

7 www.crr.cz Průběh kontroly na CRR Třetí fáze kontroly provedena na hlavní kanceláři informování příjemce o výsledku kontroly, příjemce má možnost proti výsledku kontroly podat námitky (namitkyzop@crr.cz) v případě námitek dojde k proplacení nesporné části dotace, zbytek se případně proplatí po vyřešení námitek konečné stanovisko ke způsobilosti výdajů dává MPSV 30.6.2014 7

8 www.crr.cz Nezpůsobilé výdaje v soupisce faktur budou korigovány výdaje bez přímé vazby na projekt, na neplánované (neschválené) aktivity, popř. výdaje, které jsou v PPŽP uvedeny jako nezpůsobilé; vícepráce neschválené předem MPSV např. u mzdových výdajů nesoulad údajů ve výkazu práce (timesheet) s náplní práce, popř. s aktivitami projektu (nutné dožádat si vysvětlení od příjemce); souběhy činností na pracovní smlouvy a DPČ/DPP u pracovníků na projektu; náhrady mzdy, které nebyly v DPČ/DPP sjednány Řešení - je nutné pozorně číst PPŽP, realizovat pouze aktivit schválené v projektové žádosti, schválené změny z oznámení o změně (nikoliv oznamované) 30.6.2014 8

9 www.crr.cz Časová nezpůsobilost výdajů vynaložení výdajů před registrací projektu; úhrada výdajů po datu, do kterého musí být uhrazeny veškeré výdaje projektu (datum uvedené v aktuálně platných Podmínkách) – jedná se o nezpůsobilé výdaje 2. výzva začátek časové způsobilosti – vynaložení výdajů nejdříve v den registrace projektové žádosti výjimka – výdaje na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, transformační plán; způsobilost těchto výdajů od 1. 1. 2008 30.6.2014 9

10 www.crr.cz Časová nezpůsobilost výdajů 7. výzva začátek časové způsobilosti – vynaložení výdajů nejdříve v den registrace projektové žádosti výjimka – výdaje na projektovou dokumentaci, nebo objemovou studii, investiční záměr, je-li zpracován někým jiným než investorem/žadatelem a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány někým jiným než investorem, tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem, nebo projektantem, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, pořízení nemovitostí a transformační plán; způsobilost těchto výdajů od 1. 1. 2008 30.6.2014 10

11 www.crr.cz Zjednodušená žádost o platbu typ financování je vždy ex-ante nutno rozlišit výdaje hrazené přes limitku (vyplňuje se do části Vyúčtování vynaložených celkových způsobilých výdajů) a výdaje, které příjemce uhradil ze svého a žádá o jejich zpětné proplacení (vyplňuje se do části Požadované výdaje) chybné rozdělení investic a neinvestic je nutné odemknout finalizovanou zjednodušenou žádost o platbu a žádat příjemce o opravu) není potřeba vyplňovat ani dokládat přílohy elektronicky 30.6.2014 11

12 www.crr.cz Zjednodušená žádost o platbu řešení - částky do zjednodušené žádosti o platbu zadávat dle vyplněné soupisky faktur (ve spodní části je uvedeno rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje vyplacené přes limitku, rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje, které si příjemce žádá k proplacení) 30.6.2014 12

13 www.crr.cz Soupiska faktur chybí požadované údaje údaje jsou chybně vyplněny např. data úhrady, čísla faktur soupiska faktur není podepsaná statutárním zástupce/oprávněnou osobou řešení – pečlivě vyplňovat dle účetních/daňových dokladů 30.6.2014 13

14 www.crr.cz Dokládání příloh nedoložení všech potřebných dokladů platí - vše co příjemce vytváří sám a sám podepisuje, dokládá v originále; ostatní postačí kopie (např. faktury) chybí povinné základní přílohy, je nutné dožádat si od příjemce řešení – dokládat přílohy dle PPŽP, dokládat dle dokumentu Náležitosti dokladování 30.6.2014 14

15 www.crr.cz Dokládání příloh povinné přílohy: - pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu monitorovací zprávy – pokud bylo doloženo s projektovou žádostí, není nutné dokládat - soupiska faktur – elektronicky, papírově - doklady související se zadávacím řízením na dodavatele, vč. uzavřených smluv a dodatků – pokud nebylo doloženo na CRR v průběhu realizace 30.6.2014 15

16 www.crr.cz Dokládání příloh - účetní doklady k soupisce faktur mzdové výdaje: při prvním nárokování výdaje a při změně: pracovní smlouva/DPČ/DPP; pracovní náplň (pokud není uvedeno v pracovní smlouvě) při každém nárokování výdaje: výkaz práce (timesheet) – pokud není v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě jednoznačně stanovena výše úvazku pro projekt u DPČ/DPP potvrzení zaměstnavatele o převzetí, nebo vykonání předmětu dohody (jednodušší pro další administraci, není potřeba dokládat výkazy práce) 30.6.2014 16

17 www.crr.cz Dokládání příloh při každém nárokování výdaje: doklad o výplatě rekapitulace mzdových výdajů – tištěná a elektronická verze zdůvodnění odměn a prémií 30.6.2014 17

18 www.crr.cz Dokládání příloh nákup služeb (publicita, poradenství, zajištění VŘ, stavební činnost, činnost projektového/finančního manažera a další způsobilé výdaje dle PPŽP): - účetní/daňové doklady - příslušné smlouvy (smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo) 30.6.2014 18

19 www.crr.cz Dokládání příloh nákup majetku (pozemky, nemovitosti, nákup zařízení a vybavení, technické zhodnocení a další dle PPŽP): - účetní/daňové doklady - příslušné smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo) - doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí) - znalecké posudky (starší max. 6 měsíců od pořízení) - čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5. letech před datem registrace projektové žádosti 30.6.2014 19

20 www.crr.cz Dokládání příloh - výpisy z účtů k prokázání úhrady - seznam využívaných bankovních účtů - protokoly o předání a převzetí díla - podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu (fotografie) – u stavebních prací velkoplošný reklamní panel, nebo pamětní deska; označení hmotných výstupů projektu, komunikačních a propagačních materiálů a propagačních předmětů – označení dle Pravidel publicity (příloha PPŽP) - doklad o vedení příjmů a výdajů s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu 30.6.2014 20

21 www.crr.cz Dokládání příloh k závěrečné monitorovací zprávě se dokládá vypořádání finančních prostředků (investičních, neinvestičních potřeb a zdrojů) – tištěná a elektronická verze; MPSV pomůže s vypracováním u staveb doklad umožňující užívání stavby doklad o zařazení majetku do užívání u vnitřního vybavení a strojů velký technický průkaz pořízeného dopravního prostředku fotodokumentace realizovaného projektu, ze které je patrný postupný vývoj realizace přepočet finanční mezery pro projekty nad 20 mil. Kč generující příjmy 30.6.2014 21

22 www.crr.cz Limity stanovené výzvou CRR provede v závěrečné žádosti o platbu kontrolu nepřekročení těchto limitů dle skutečně vynaložených způsobilých výdajů, případně provede krácení do maximálního limitu 30.6.2014 22

23 www.crr.cz Limity stanovené výzvou 2. výzva - výdaje na přípravu transformačního plánu – max. 200 000,- Kč - plat projektového a/nebo finančního manažera – max. 2 pracovní úvazky na projekt, max. na úvazek 45 000,- Kč/měsíc vč. povinných odvodů - výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera – max. 90 000,- Kč/měsíc - výdaje na přípravu a zabezpečení stavební akce – max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu - výdaje na nákup pozemku – max. 10 % celkových způsobilých výdajů 30.6.2014 23

24 www.crr.cz Limity stanovené výzvou 7. výzva - výdaje na přípravu transformačního plánu – max. 200 000,- Kč - výdaje na přípravu a zabezpečení stavební akce (náklady na investiční záměr, posudky, správní poplatky, projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor investora, stavební dozor) – max. 10 % celkových způsobilých výdajů - výdaje na nákup pozemku – max. 10 % celkových způsobilých výdajů - výdaje na realizaci inženýrských sítí, venkovních komunikací, terénních a sadových úprav – max. 10 % celkových způsobilých výdajů 30.6.2014 24

25 www.crr.cz Limity stanovené výzvou - mzda/plat nebo výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera dle zaměření projektu a výše požadované dotace 30.6.2014 25

26 www.crr.cz Sankce za porušení Podmínek pokud proběhne výběrové řízení v rozporu s Podmínkami, provede CRR korekci dle příslušného druhu porušení o porušení Podmínek za pozdní předložení monitorovací zprávy, hlášení o pokroku, oznámení o změně je informován příjemce a MPSV, o výši sankce rozhoduje MPSV 30.6.2014 26

27 www.crr.cz 30.6.2014 27 Děkuji za pozornost Ing. Petr Šústal sustal@crr.cz Ing. Anna Kreutziger Kreutziger@crr.cz


Stáhnout ppt "Www.crr.cz 30.6.2014 1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Na co si dát pozor v žádostech o platbu 3.1 a) Praha, 3. červen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google