Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové."— Transkript prezentace:

1 Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové Subkatedra geriatrie LF UK v Hradci Králové

2 Zdravotnická péče o seniory  1. v nemocničním zařízení  2. v léčebnách dlouhodobě nemocných  3. v domech s pečovatelskou službou  4. domovech pro seniory  5. rodinném prostředí

3 Enabling model  Funkční systém jednotlivých na sebe navazujících typů péče  Akutní hospitalizace: nejdražší lůžko včasná diagnostika, intenzivní péče, včasná diagnostika, intenzivní péče, s návratem ve stavu kompensace do domácího prostředí ( doba 3 týdnů) s návratem ve stavu kompensace do domácího prostředí ( doba 3 týdnů)  Doléčení a rehabilitace: středně drahé lůžko-pac., neschopni po zvládnutí akutní fáze návratu domů, šetrné a dostatečně intenzivní doléčení s návratem do původního prostředí ( max. 3 měsíce)

4 Enabling model  Ošetřovatelská péče- tzv. levné lůžko Procento pacientů, kde stav se stabilizoval vlivem neúspěchu všech výše uvedených forem péče a vlivem povahy onemocnění ( progresivní neurologické stavy, demence apod.) Procento pacientů, kde stav se stabilizoval vlivem neúspěchu všech výše uvedených forem péče a vlivem povahy onemocnění ( progresivní neurologické stavy, demence apod.) doba pobytu několik měsíců a roků doba pobytu několik měsíců a roků

5 Současný stav akutní péče o seniory  V případě akutního zhoršení zdravotního stavu, který nelze zvládnout v domácím prostředí- zajišťují nemocniční zařízení  Počet akutních geriatrických lůžek je ve srovnání s ostatními obory a s ohledem na počet stále narůstající stárnoucí populace zcela nedostatečný. Péče - hrazena na základě vykázaných výkonů a dále paušálem za lůžko a den, klesající s dobou hospitalizace. Pro vedení nemocnic - ekonomicky nevýhodné  V rámci transformace zdravotnictví dochází k redukci počtu lůžek akutní péče a zvyšování počtu lůžek tzv.následné péče  Akutní geriatrická péče nemá dosud oporu v legislativě. Záleží na jednotlivých regionech a na jejich vůli

6 Počet akutních geriatrických lůžek v jednotlivých nemocnicích ČR v roce 2007  Místo Počet lůžek Průměrná ošetřovací doba  Praha 54 27,9  Střední Čechy 34 30,9  Jižní Čechy 0  Plzeň 54 33,7  Hradec 34 8,9  Pardubice 4 15,l  Jižní Morava 59 16,9  Olomouc 90 2l,4  Zlín 39 17,6  Severní Morava 26 16,5

7 Klinické pracoviště  JIP- 12 lůžek- 8 intenzivních a 4 intermediární  Standartní lůžka 30  příjem- spádová oblast Hradce Králové  od 78 let věku výše

8 Indikace k přijetí Indikace k přijetí  JIP: nemocní z královehradeckého kraje a nemocní z klinik FN v HK  každá akutní koronární příhoda diagnostikovaná nebo susp. S poruchami srdeční činnosti a oběhu  (dysrytmie, kardiogenní šok, srdeční selhání, tromboembolická komplikace)  Jiný akutní a vážně ohrožující stav a porucha ( anafylaktický šok, septický šok, otok plic, akutní nebo komplikovaná srdeční dekompensace, plicní embolie, hemodynamicky závažné dysrytmie, akutní periferní tepenné trombosy a mebolie, závažné žilní trombozy)

9 Indikace k přijetí  Akutně zhoršená respirační insuficience včetně těžkého astmatického záchvatu  Dysrytmie vyžadující monitoraci, krátkodobé poruchy vědomí, křeče, komplikovaná léčba dysrytmií

10 Následná péče- trendy  Upřednostňování rodinného prostředí  (ztráta akomodace na vnější prostředí, při hospitalizacích nebezpečí depresivních rozlad, prohloubení AS změn apod.)  Zajištění následné péče ve spolupráci s rodinou a praktickými lékaři, na základě komplexního zhodnocení stavu pacienta

11 Formy péče v domácím prostředí  Domácí ošetřovatelské agentury  Denní stacionáře  Pečovatelské služby, charitativní služby

12 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta.  Primární zdravotní péče o nemocné seniory - zajišťována PL pro dospělé. Péče - hrazena zdravotními pojišťovnami ze zdravotního pojištění formou kapitace (platbou za pacienta) a platbou za provedený výkon.  Negativní stránka - chronicky nemocný pacient z důvodů zvýšených nákladů na domácí zdravotní péči, léky, pomůcky pro inkontinentní apod. je ekonomicky příliš náročný. Pečující lékař je ve finančním hodnocení zdravotními pojišťovnami znevýhodňován.  Bonifikace PL zdravotními pojišťovnami -do doby, než lékař překročí limit.  Návštěvní služba je zahrnuta v kapitační platbě  Při přestěhování nenajde senior svého PL

13 Domácí zdravotní péče hrazena zdravotními pojišťovnami na základě vykázaných ošetřovatelských výkonů, indikace- praktický lékař nebo ošetřující lékař. hrazena zdravotními pojišťovnami na základě vykázaných ošetřovatelských výkonů, indikace- praktický lékař nebo ošetřující lékař.  --poskytována kvalifikovanými všeobecnými sestrami, které mohou pracovat bez odborného dohledu na základě vystaveného osvědčení.  Jedná se např. o tyto úkony: odběry krve a ostatního biologického materiálu, měření tlaku, pulsu, teploty, příprava a podávání léků, aplikace injekcí, převazy ran, ošetřování a prevence dekubitů, podávání a kontrola předepsaných léků, domácí rehabilitace, hygienická péče – koupání, promazávání.

14 Domácí péče  Dle údajů UZIS ČR 2006-  488 pracovišť s více než 3 500 pracovníky (fyzické osoby) celkem. Z toho 73 % zdravotních sester.  Služeb domácí zdravotní péče využívá více než 141 tisíc klientů, z toho 77,5 % ve věku 65 a více let.  chroničtí pacienti 85 %, pacienti s hospicovou péčí 6 %.

15

16

17 Kód propuštění kód 1kód 2Kód 3kód 4kód 6kód 7kód 8 Počet821324752121570 Kód 1 = propuštěni domů Kód 2 = propuštění do zařízení sociální péče Kód 3 = překlad do LDN Kód 4= překlad na jiné oddělení stejného zařízení Kód 6 = předčasné ukončení hospitalizace Kód 7 = zemřel(a) pitván(a) Kód 8 = zemřel(a) nepitván(a )

18 Četnost indikace domácí zdravotní péče vzhledem k jednotlivým diagnózám

19 Počet pacientů v péči domácí zdravotní agentury vzhledem k jednotlivým diagnózám

20 Indikace domácí zdravotní péče jednotlivými zdravotnickými subjekty

21 Nejčastější indikace péče domácích agentur  V případě péče o chronické rány  Monitorace TK  Hypohydratace  Rehabilitace- některé formy  Aplikace Insulinu, jiných léků, anodyn apod.

22 Pozitiva domácí péče  Rodinné prostředí  Eliminace rizika zhoršení psychického stavu nemocných  Snížení zatížení lůžkového fondu nemocničních zařízení a zařízení následné péče  Zabránění zbytečných rehospitalizací

23 Negativa v následné péči  Neinformovanost rodiny a nemocných o možnostech jak ve zdravotní, tak v sociální sféře, příčinou nedostatečná vzdělanost zdravotnických pracovníků, pregraduální i postgraduální výchova  Důraz na spolupráci zdravotní a sociální složky  Pacient dlouhodobě nemocný – „pinpongový pacient“  Nedostatečná provázanost ( informovanost) mezi jednotlivými složkami péče  Přeceňování, ale i podcenění péče domácích agentur

24 Nedostatky z pohledu geriatra  Vzájemná nedostatečná informovanost  Návrh řešení: současně s propouštěcí zprávou rovněž souhrnný protokol z hlediska ošetřovatelské péče- tzv. výstupní protokol  V době působení ošetřovatelských organizací- přehled ošetřovatelské dokumentace k rukám PL, specialistů- součástí zprávy praktických lékařů při žádosti o hospitalizaci nemocných  Nedostatečnou péčí v jednotlivých složkách péče- nárůst počtu dlouhodobých pobytů

25 Specifika následné péče  Snížení porodnosti  Stagnace střední délky života  Zvyšování stárnoucí populace  S tím spojená zvýšená spotřeba zdravotnických služeb- ambulantních, nemocničních a dlouhodobých ústavních pobytů  do r. 2020 zvýšení počtu osob nad 65 let o 31%

26 Úspěch léčby  soběstačnost pacienta  zlepšení psychického či tělesného stavu ( zákl. choroba nemusí být vždy vyléčena)  zabránění tzv. sociální smrti  pacient zůstává členem společenství a pokračuje ve svých společenských rolích

27 Kvalita zdravotní péče  Stanovení a zavedení metod a procedur pro systematické monitorování kvality poskytované péče  Trvalé hodnocení a zpětná vazba-¨ součástí pravidelné činnosti zdravotnického personálu  Neustálé zdokonalování, edukace  Příjemci péče musí mít možnost podílet se na důležitých rozhodováních- dostatečná informovanost  Garance mechanismu ochrany příjemců péče, prevence před nákladným nadbytečným, nepříjemným postupům, lékům

28 Kvalita péče  Zlepšení stavu pacienta  Spokojenost pacienta  Ekonomická efektivita  Definice a zajištění významných indikátorů kvality- ranná infekce, nosokomiální infekce, doba hospitalizace po určitých operacích, rehospitalizace  Informační systémy- umožňující srovnání systémů péče

29 Principy poskytování služeb  Důstojnost  Nezávislost  Volba  Práva  Naplnění- realizace osobních aspirací a schopnosti ve všech aspektech denního života


Stáhnout ppt "Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google