Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce"— Transkript prezentace:

1 Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce
MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové Subkatedra geriatrie LF UK v Hradci Králové

2 Zdravotnická péče o seniory
1. v nemocničním zařízení 2. v léčebnách dlouhodobě nemocných 3. v domech s pečovatelskou službou 4. domovech pro seniory 5. rodinném prostředí

3 Enabling model Funkční systém jednotlivých na sebe navazujících typů péče Akutní hospitalizace: nejdražší lůžko včasná diagnostika, intenzivní péče, s návratem ve stavu kompensace do domácího prostředí ( doba 3 týdnů) Doléčení a rehabilitace: středně drahé lůžko-pac., neschopni po zvládnutí akutní fáze návratu domů, šetrné a dostatečně intenzivní doléčení s návratem do původního prostředí ( max. 3 měsíce)

4 Enabling model Ošetřovatelská péče- tzv. levné lůžko
Procento pacientů, kde stav se stabilizoval vlivem neúspěchu všech výše uvedených forem péče a vlivem povahy onemocnění ( progresivní neurologické stavy, demence apod.) doba pobytu několik měsíců a roků

5 Současný stav akutní péče o seniory
V případě akutního zhoršení zdravotního stavu, který nelze zvládnout v domácím prostředí- zajišťují nemocniční zařízení Počet akutních geriatrických lůžek je ve srovnání s ostatními obory a s ohledem na počet stále narůstající stárnoucí populace zcela nedostatečný. Péče - hrazena na základě vykázaných výkonů a dále paušálem za lůžko a den, klesající s dobou hospitalizace. Pro vedení nemocnic - ekonomicky nevýhodné V rámci transformace zdravotnictví dochází k redukci počtu lůžek akutní péče a zvyšování počtu lůžek tzv.následné péče Akutní geriatrická péče nemá dosud oporu v legislativě. Záleží na jednotlivých regionech a na jejich vůli

6 Počet akutních geriatrických lůžek v jednotlivých nemocnicích ČR v roce 2007
Místo Počet lůžek Průměrná ošetřovací doba Praha ,9 Střední Čechy ,9 Jižní Čechy Plzeň ,7 Hradec ,9 Pardubice ,l Jižní Morava ,9 Olomouc l,4 Zlín ,6 Severní Morava ,5

7 Klinické pracoviště JIP- 12 lůžek- 8 intenzivních a 4 intermediární
Standartní lůžka 30 příjem- spádová oblast Hradce Králové od 78 let věku výše

8 Indikace k přijetí JIP: nemocní z královehradeckého kraje a nemocní z klinik FN v HK každá akutní koronární příhoda diagnostikovaná nebo susp. S poruchami srdeční činnosti a oběhu (dysrytmie, kardiogenní šok, srdeční selhání, tromboembolická komplikace) Jiný akutní a vážně ohrožující stav a porucha ( anafylaktický šok, septický šok, otok plic, akutní nebo komplikovaná srdeční dekompensace, plicní embolie, hemodynamicky závažné dysrytmie, akutní periferní tepenné trombosy a mebolie, závažné žilní trombozy)

9 Indikace k přijetí Akutně zhoršená respirační insuficience včetně těžkého astmatického záchvatu Dysrytmie vyžadující monitoraci, krátkodobé poruchy vědomí, křeče, komplikovaná léčba dysrytmií

10 Následná péče- trendy Upřednostňování rodinného prostředí
(ztráta akomodace na vnější prostředí, při hospitalizacích nebezpečí depresivních rozlad, prohloubení AS změn apod.) Zajištění následné péče ve spolupráci s rodinou a praktickými lékaři, na základě komplexního zhodnocení stavu pacienta

11 Formy péče v domácím prostředí
Domácí ošetřovatelské agentury Denní stacionáře Pečovatelské služby, charitativní služby

12 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta.
Primární zdravotní péče o nemocné seniory - zajišťována PL pro dospělé. Péče - hrazena zdravotními pojišťovnami ze zdravotního pojištění formou kapitace (platbou za pacienta) a platbou za provedený výkon. Negativní stránka - chronicky nemocný pacient z důvodů zvýšených nákladů na domácí zdravotní péči, léky, pomůcky pro inkontinentní apod. je ekonomicky příliš náročný. Pečující lékař je ve finančním hodnocení zdravotními pojišťovnami znevýhodňován. Bonifikace PL zdravotními pojišťovnami -do doby, než lékař překročí limit. Návštěvní služba je zahrnuta v kapitační platbě Při přestěhování nenajde senior svého PL

13 Domácí zdravotní péče hrazena zdravotními pojišťovnami na základě vykázaných ošetřovatelských výkonů, indikace- praktický lékař nebo ošetřující lékař. --poskytována kvalifikovanými všeobecnými sestrami, které mohou pracovat bez odborného dohledu na základě vystaveného osvědčení. Jedná se např. o tyto úkony: odběry krve a ostatního biologického materiálu, měření tlaku, pulsu, teploty, příprava a podávání léků, aplikace injekcí, převazy ran, ošetřování a prevence dekubitů, podávání a kontrola předepsaných léků,  domácí rehabilitace, hygienická péče – koupání, promazávání.

14 Domácí péče Dle údajů UZIS ČR 2006-
488 pracovišť s více než pracovníky (fyzické osoby) celkem. Z toho 73 % zdravotních sester. Služeb domácí zdravotní péče využívá více než 141 tisíc klientů, z toho 77,5 % ve věku 65 a více let. chroničtí pacienti 85 %, pacienti s hospicovou péčí 6 %.

15

16

17 Kód 1 = propuštěni domů Kód 2 = propuštění do zařízení sociální péče
Počet 821 32 47 52 12 15 70 Kód 1 = propuštěni domů Kód 2 = propuštění do zařízení sociální péče Kód 3 = překlad do LDN Kód 4= překlad na jiné oddělení stejného zařízení Kód 6 = předčasné ukončení hospitalizace Kód 7 = zemřel(a) pitván(a) Kód 8 = zemřel(a) nepitván(a)

18 Četnost indikace domácí zdravotní péče vzhledem k jednotlivým diagnózám

19 Počet pacientů v péči domácí zdravotní agentury vzhledem k jednotlivým diagnózám

20 Indikace domácí zdravotní péče jednotlivými zdravotnickými subjekty

21 Nejčastější indikace péče domácích agentur
V případě péče o chronické rány Monitorace TK Hypohydratace Rehabilitace- některé formy Aplikace Insulinu, jiných léků, anodyn apod.

22 Pozitiva domácí péče Rodinné prostředí
Eliminace rizika zhoršení psychického stavu nemocných Snížení zatížení lůžkového fondu nemocničních zařízení a zařízení následné péče Zabránění zbytečných rehospitalizací

23 Negativa v následné péči
Neinformovanost rodiny a nemocných o možnostech jak ve zdravotní , tak v sociální sféře, příčinou nedostatečná vzdělanost zdravotnických pracovníků, pregraduální i postgraduální výchova Důraz na spolupráci zdravotní a sociální složky Pacient dlouhodobě nemocný – „pinpongový pacient“ Nedostatečná provázanost ( informovanost) mezi jednotlivými složkami péče Přeceňování , ale i podcenění péče domácích agentur

24 Nedostatky z pohledu geriatra
Vzájemná nedostatečná informovanost Návrh řešení: současně s propouštěcí zprávou rovněž souhrnný protokol z hlediska ošetřovatelské péče- tzv. výstupní protokol V době působení ošetřovatelských organizací- přehled ošetřovatelské dokumentace k rukám PL, specialistů- součástí zprávy praktických lékařů při žádosti o hospitalizaci nemocných Nedostatečnou péčí v jednotlivých složkách péče- nárůst počtu dlouhodobých pobytů

25 Specifika následné péče
Snížení porodnosti Stagnace střední délky života Zvyšování stárnoucí populace S tím spojená zvýšená spotřeba zdravotnických služeb- ambulantních, nemocničních a dlouhodobých ústavních pobytů do r zvýšení počtu osob nad 65 let o 31%

26 Úspěch léčby soběstačnost pacienta
zlepšení psychického či tělesného stavu ( zákl. choroba nemusí být vždy vyléčena) zabránění tzv. sociální smrti pacient zůstává členem společenství a pokračuje ve svých společenských rolích

27 Kvalita zdravotní péče
Stanovení a zavedení metod a procedur pro systematické monitorování kvality poskytované péče Trvalé hodnocení a zpětná vazba-¨ součástí pravidelné činnosti zdravotnického personálu Neustálé zdokonalování, edukace Příjemci péče musí mít možnost podílet se na důležitých rozhodováních- dostatečná informovanost Garance mechanismu ochrany příjemců péče, prevence před nákladným nadbytečným, nepříjemným postupům, lékům

28 Kvalita péče Zlepšení stavu pacienta Spokojenost pacienta
Ekonomická efektivita Definice a zajištění významných indikátorů kvality- ranná infekce, nosokomiální infekce, doba hospitalizace po určitých operacích, rehospitalizace Informační systémy- umožňující srovnání systémů péče

29 Principy poskytování služeb
Důstojnost Nezávislost Volba Práva Naplnění- realizace osobních aspirací a schopnosti ve všech aspektech denního života


Stáhnout ppt "Komplexní péče o nemocné v domácím prostředí, mezioborová spolupráce"

Podobné prezentace


Reklamy Google