Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj

2 PROCES VEŘEJNÝCH INVESTIC

3 INVESTIČNÍ PROCES záměr → příprava → rozpočet → soutěž → realizace
zákon o obcích/ o krajích rozpočtová pravidla zákon o finanční kontrole zákon o majetku ČR zákon o veřejných zakázkách/ o koncesních smlouvách související normy (stavební zákon, vnitřní normy, …)

4 POSTAVENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
záměr → příprava → rozpočet → soutěž → realizace ZVZ dílčí krok procesu soutěžní procesní normy výběr dodavatele za dodržení zákonných zásad prvky hospodárnosti, efektivity a účelnosti v příslušných zákonech

5 PRÁVNÍ ÚPRAVA VZ

6 HIERARCHIE PRÁVNÍ ÚPRAVY
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a 2004/18/ES ze dne 31.března 2004 zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prováděcí předpisy předpisy poskytovatelů finančních prostředků vnitřní předpisy zadavatele

7 EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
základem Smlouva o založení Evropského společenství směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne o koordinaci postupu při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby čl. 1: Veřejné zakázky jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobku nebo poskytnutí služeb 7

8 SMĚRNICE Č. 18/2004 čl. 2: Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace a postupují transparentním způsobem. pravidla pro veřejné zakázky oblast působnosti výjimky řízení zveřejňování lhůty kvalifikace 8

9 SMĚRNICE Č. 18/2004 kritéria mimořádně nízká nabídková cena zadání
koncese na stavební práce působnost pro nadlimitní zakázky transpozice zákonem č. 137/2006 Sb. 9

10 SMĚRNICE Č. 17/2004 tzv. sektorová směrnice
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne o koordinaci postupu při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 10

11 SMĚRNICE Č. 17/2004 působnost veřejní zadavatelé vykonávají některou z relevantních činností osoby vykonávají jako jednu ze svých činností kteroukoli z relevantních činností a působí na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem členského státu zakázka, která má zahrnout více činností, se řídí pravidly vztahujícími se na činnost, na kterou je především zaměřena vymezení standardních řízení 11

12 SMĚRNICE Č. 66/2007 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/66/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek orgán příslušný k přezkumu považuje smlouvu za neúčinnou nebo neúčinnost je výsledkem rozhodnutí orgánu v kterémkoli z vyjmenovaných případů 12

13 SMĚRNICE Č. 66/2007 veřejný zadavatel zadal zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie porušení zbavilo uchazeče možnosti využít prostředky nápravy před uzavřením smlouvy, došlo-li k takovému porušení, které ovlivnilo možnosti uchazeče získat zakázku porušení postupu, pokud členské státy uplatnily výjimku z odkladné lhůty pro zakázky na základě rámcové dohody a dynamického nákupního systému 13

14 VÝVOJ NÁRODNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
nařízení č. 61/1909 ř.z., o zadávání státních dodávek a prací účinnost 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek první komplexní úprava postup vázán hodnotou zakázky 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách přijetí evropských zadávacích principů koncese 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách transpozice novelizovaných zadávacích směrnic

15 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
zákon č. 137/2006 Sb. 4 hlavy, 8 částí, 161 paragrafů komplikovaná vlastní struktura silná provázanost jednotlivých celků velké množství vnitřních odkazů vysoké nároky na adresáta normy formalizace postupu 15

16 NOVELY ZÁKONA 137/2006 Sb. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky změna v atestacích elektronických nástrojů 296/2007 Sb., insolvenční zákon změna v kvalifikaci 76/2008 Sb., tzv. technická novela ZVZ zmocnění vlády k vydání nařízení s prahovými hodnotami 124/2008 Sb., o změně zákona o Rejstříku trestů provozovatel SKD si vyžádá výpis z RT 16

17 NOVELY ZÁKONA 137/2006 Sb. 110/2009 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
rozšíření výjimky u výzkumu a vývoje nad rámec směrnice § 18, odst. 1) písm. d)  jde o veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 1. na projekt velké infrastruktury nebo na specifický vysokoškolský výzkum, 2. které jsou hrazeny z institucionální podpory a jsou předmětem spolupráce mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy, nebo 3. jejichž předmětem jsou služby ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje změněno novelou 417/2009 Sb. (?) § 18, odst. 1, písm. d) jde o výzkum a vývoj, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje 17

18 NOVELY ZÁKONA 137/2006 Sb. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku u kvalifikace se slova „zločinného spolčení“ nahrazují slovy „organizované zločinecké skupiny“ 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech za slova „forma, identifikační číslo“ vkládají slova „osoby (dále jen „identifikační číslo“)“ 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu výběr pokut uložených ÚOHS Celním úřadem 18

19 NOVELY ZÁKONA 137/2006 Sb. 417/2009 Sb. transpoziční novela
poslanecká iniciativa obecný princip přechodných ustanovení princip právní jistoty řízení zahájená podle předchozí právní úpravy se dokončí v tomto režimu 19

20 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY Vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách Vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje) Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách Vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek 20

21 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY Vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách Nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách Nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 21

22 DALŠÍ PŘEDPISY poskytovatelé dotací VZ zakázky hrazené z fondů EU
vnitřní předpisy zadavatelů 22

23 INFORMAČNÍ ZDROJE

24 PORTÁL EU http://europa.eu/index_cs.htm oficiální stránky EU
vyhledávání v právních předpisech a dokumentech 24

25 EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR judikatura ESD vyhledávání v rozsudcích
judikatura ESD vyhledávání v rozsudcích judikatura v konkrétních otázkách předběžné otázky 25

26 EVROPSKÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - SIMAP
informační systém pro evropské veřejné zakázky formuláře legislativa odkazy CPV kódy 26

27 EVROPSKÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - TED
Tenders Electronic Daily dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie uveřejňování nadlimitních zakázek v ČR může zajistit zveřejnění v TED provozovatel národního systému 27

28 INFORMAČNÍ SYSTÉM O VZ http://www.isvz.cz národní informační systém
spravován Českou poštou na základě koncesní smlouvy uveřejňování informací k veřejným zakázkám seznam kvalifikovaných dodavatelů seznam systémů certifikovaných dodavatelů statistické výstupy o veřejných zakázkách rejstřík koncesních smluv rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek 28

29 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
rozhodnutí ÚOHS stanoviska ÚOHS 29

30 PORTÁL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
stránky provozované MMR legislativa metodika stanoviska odkazy na informační systémy e-learning Info-forum 30

31 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

32 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 7
Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

33 ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVÁNÍ
zákon č. 25/2006 Zb. § 3 Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 33

34 ZNAKY VZ zakázka, plnění ze smlouvy
obchodní vztah zadavatel - dodavatel úplatnost písemná smlouva poskytnutí dodávek, služby, stavebních prací 34

35 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

36 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
předpokládaná výše plnění stanovuje zadavatel bez DPH podle předpokládané hodnoty určen způsob postupu VZ zákaz dělení předmětu pro snížení hodnoty v případě rozdělení předmětu rozhodující součet všech dílčích hodnot

37 STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY
na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění na základě průzkumu trhu jiným vhodným způsobem (formou dotazů na jiného pořizovatele, shromáždění předběžných cenových nabídek dodavatelů) přihlédnutí k časovému vývoji cen

38 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA NA DODÁVKY
předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy (na dobu určitou) předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců (smlouva na dobu neurčitou nebo trvání nelze přesně vymezit) včetně předpokládané zůstatkové ceny u opakujících se nebo trvajících dodávek cena uhrazená zadavatelem za dodávky stejného či podobného druhu během předcházejících 12 měsíců, včetně očekávaných změn v množství nebo cenách součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek, které mají být zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců 38

39 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA NA SLUŽBY
shodné principy jako u stanovení předpokládané hodnoty na dodávky zvláštní případy pojišťovací služby výše pojistného a dalších souvisejících odměn bankovní a finančních služby poplatky, provize, úroky a další související odměny projektová činnost honoráře, další platby související se zpracováním projektové dokumentace 39

40 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA NA STAVEBNÍ PRÁCE
stanovení podle obecných pravidel včetně hodnoty dodávek (veřejný zadavatel) a dodávek i služeb (sektorový zadavatel) pouze pokud nezbytné k provedení veřejné zakázky nelze zahrnout dodávky a služby, které nejsou nezbytné k provedení nebyly by zadány v zadávacím řízení v souladu se ZVZ byly by zadány v mírnějším limitu 40

41 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009 Zadavatel stanovil předmět veřejné zakázky v oznámení o zakázce zveřejněném v informačním systému o veřejných zakázkách následujícím způsobem: „ Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení komplexního nakládání s odpady na území zadavatele, v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hlinsko, včetně systému nakládání se stavebním odpadem“. V dalších zvláštních podmínkách uvedených v oznámení o zakázce zadavatel požaduje „z důvodu zajištění dostupnosti sběrného dvora občanům zajistit provoz sběrného dvora v katastrálním území Hlinsko v Čechách “. 41

42 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009 V bodě zadávací dokumentace zadavatel z důvodu zajištění dostupnosti sběrného dvora občanům města požaduje zajistit provoz sběrného dvora v katastrálním území Hlinsko v Čechách. V rámci provozu sběrného dvora požaduje zabezpečení přebírání odpadu od občanů, jeho třídění a uložení a následné odstranění. Splnění výše uvedeného požadavku zadavatele prokáže uchazeč předložením dokladu – výpisu z katastru nemovitostí o vlastnictví sběrného dvora nebo dokladu o smluvním zajištění sběrného dvora v nabídce uchazeče a předložením dokladu – rozhodnutí příslušného krajského úřadu o povolení provozovat sběrný dvůr v katastrálním území Hlinsko v Čechách. Na takto stanovený požadavek zadavatele musí uchazeč přistoupit, musí jej zahrnout do své nabídky a počítat s ním při sestavování cenové nabídky. 42

43 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009   Znění bodu zadávací dokumentace bylo na základě námitek navrhovatele změněno tak, že splnění požadavku zadavatele na zajištění provozu sběrného dvora prokáže uchazeč v návrhu smlouvy, v níž se zaváže, že nejpozději do 31. 7. 2009 si pronajme nebo zřídí a uvede do provozu sběrný dvůr v katastrálním území Hlinsko v Čechách na sběr odpadu a zajistí všechna potřebná povolení k jeho provozování v souladu s platnou legislativou. Za nesplnění této smluvní povinnosti bude stanovena smluvní pokuta 100 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že nebude-li sběrný dvůr v provozu ani do 30. 9. 2009 má zadavatel právo od smlouvy odstoupit. 43

44 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009   Z výše uvedeného vyplývá, že svoz odpadu a provoz sběrného dvora, ačkoliv náleží svým obsahem do služeb odpadového hospodářství, jsou dvě samostatné činnosti, které vyžadují rozdílné technické zázemí a  technologicky spolu nesouvisí, což zadavatel ve svém stanovisku sám připouští. Dodavatel zabezpečující svoz odpadů nemusí tedy nutně disponovat se sběrným dvorem v dané lokalitě, ve které svoz odpadů realizuje, ale je povinen svezený odpad odstranit nebo předat k dalšímu nakládání, přičemž je pouze na něm, jakým způsobem to zajistí. Nelze samozřejmě vyloučit možnost, aby dodavatel zabezpečující svoz odpadu disponoval v dané lokalitě i sběrným dvorem, ale striktní trvání na takovém požadavku, je nedůvodné a diskriminující pro ostatní dodavatele, kteří aktuálně v dané lokalitě sběrný dvůr neprovozují. 44

45 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009  Nelze souhlasit s tvrzením zadavatele, že oddělením jakýchkoliv služeb odpadového hospodářství od celku je dělením veřejné zakázky. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je upraveno v  § 13 odst. 3 zákona, dle kterého zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v § 12 zákona. Zákon v citovaném ustanovení zakazuje účelové rozdělení předmětu veřejné zakázky s úmyslem snížit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 45

46 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009  Při posouzení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek, je třeba přihlédnout k souvislostem věcným, geografickým, časovým a případně rovněž ke skutečnosti, že předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek. Zadavatel musí vždy zvážit zda se jedná o samostatné veřejné zakázky, s různými předměty plnění, které spolu nijak funkčně nesouvisí, i když mají některé společné obsahové prvky, nebo zda se jedná pouze o jednu veřejnou zakázku. 46

47 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4641/2009  Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že zadavatel porušil zásady definované v § 6 zákon, zejména zásadu diskriminace, a to tím, že v zadávacím řízení požadoval zajištění služeb  spočívajících ve svozu odpadů a v provozu sběrného dvora jedním dodavatelem, přestože mezi těmito službami objektivně neexistuje technologická provázanost a mohou je zajistit různí dodavatelé. Zadavatel tímto způsobem diskriminoval dodavatele, kteří nebyli schopni zajistit provoz sběrného dvora, avšak byli by schopni plnit veřejnou zakázku na svoz odpadů. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 47

48 VZ DLE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY

49 VZ DLE PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY
nadlimitní veřejné zakázky finanční limity EU stavební práce Kč dodávky a služby Kč Kč Kč 3 236 000 Kč 4 997 000 Kč  000 Kč podlimitní veřejné zakázky limit ČR dodávky a služby – Kč, stavební práce – Kč veřejné zakázky malého rozsahu 49

50 ZADAVATEL

51 ZADAVATEL VEŘEJÉ ZAKÁZKY
veřejný zadavatel dotovaný zadavatel sektorový zadavatel

52 VEŘEJNÝ ZADAVATEL VEŘEJNÝ ZÁJEM ČESKÁ REPUBLIKA Česká republika (?)
státní příspěvková organizace územní samosprávný celek příspěvková organizace ÚSC jiná právnická osoba - uspokojování potřeb veřejného zájmu (?) - financována státem nebo veřejným zadavatelem VEŘEJNÝ ZÁJEM potřeby uspokojovány přímo státem nebo s rozhodujícím vlivem státu nakládání s odpady, ochrana živnostního prostředí, činnosti svěřené do samostatné působnosti samospráv potřeby, které jsou uspokojovány jinak než obecnou dostupností zboží a služeb na trhu právnická osoba, není zaměřena především na vytváření zisku, nenese rizika spojená s výkonem své činnosti a nepůsobí v hospodářské soutěži za tržních podmínek - veřejné potřeby, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu ČESKÁ REPUBLIKA ministerstva, správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd, Grantová agentura, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu a další subjekty podle zvl. zákonů právní úkony podle činí vedoucí organizační složky

53 DOTOVANÝ ZADAVATEL více než 50 % peněžních prostředků poskytuje veřejný zadavatel pořízení vymezených nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce nebo na služby shodná pravidla s veřejným zadavatelem

54 SEKTOROVÝ ZADAVATEL výkon relevantní činnosti
výslovně uvedena v § 4 ZVZ relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva veřejný zadavatel uplatňuje dominantní vliv nad touto osobou většina hlasovacích práv volí více než polovinu členů ve statutárním orgánu

55 RELEVANTNÍ ČINNOST výroba pro veřejnost, přeprava, distribuce:
plynárenství teplárenství elektroenergetika vodárenství drážní, tramvajová, autobusová, trolejbusová nebo lanová přeprava poštovní služby těžba

56 SOUBĚH ČINNOSTÍ předmět VZ souvisí s výkonem relevantní činnosti i s výkonem jiné činnosti veřejný zadavatel postupuje jako sektorový zadavatel, pouze pokud předmět souvisí především s relevantní činností sektorový zadavatel nepostupuje podle zákona pouze pokud předmět souvisí především s jinou činností

57 CENTRÁLNÍ ZADAVATEL veřejný zadavatel provádějící centralizované zadávání pořizování dodávek či služeb, které následné prodává jiným zadavatelům za stejnou cenu provádí zadávací řízení na účet jiných zadavatelů zodpovědnost nese centrální zadavatel

58 ZÁSADY POSTUPU

59 ZÁSADY POSTUPU ZÁKAZ DISKRIMINACE TRANSPARENTNOST ROVNÉ ZACHÁZENÍ
zákaz znevýhodňování potenciálního dodavatele zákaz znemožnění přístupu k VZ jinému dodavateli z důvodů, které nesouvisejí s VZ zákaz diskriminace zahraničních dodavatelů TRANSPARENTNOST zadání průhledným způsobem pořízení dokumentace přezkoumatelnost jasné vymezení kritérií řádné odůvodnění rozhodnutí ROVNÉ ZACHÁZENÍ stejný přístup ke všem dodavatelům definování přesných podmínek způsob výběru dodavatele přesné podmínky omezení počtu v užším řízení

60 ? ÚČELNOST PŘIMĚŘENOST HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST
Jaké jsou další zásady postupu zadavatele přiměřenost (proporcionalita) hospodárnost efektivnost účelnost EFEKTIVNOST použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění ÚČELNOST použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů PŘIMĚŘENOST nastavení přiměřených kvalifikace, kritérií, lhůt formalizování procesu podle hodnoty zakázky HOSPODÁRNOST použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů 60

61 PŘEDMĚT VZ

62 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
zadavatel musí zohlednit při zkoumání možnosti rozdělit veřejnou zakázku souvislosti věcné časové místní funkční zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb 62 62

63 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 167/2006 výzvy pro podání nabídek Výměna oken v domě Výstavní č. 2 – výzva ze dne , Výměna oken v domě Výstavní č. 2a – výzva ze dne , zadavatel zadal odděleně dvě zakázky na výměnu oken s totožným předmětem: vybourání původních oken vč. vnitřních parapetů, dodávka nových oken – materiál plast, montáž nových oken do stávajících otvorů, související zednické práce (oprava ostění), dodávka a montáž parapetů – materiál plast, související zednické práce s montáží parapetů, rozměry oken budou zachovány, přesun hmot, doprava, odvoz vybouraného materiálu, poplatky za skládku. 63 63

64 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 167/2006 výzvy k podání nabídek učinil v jednom období „Pro postup zadavatele je rozhodující zejména celková předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky, přičemž pro sčítání jednotlivých plnění je vždy stěžejní věcná a časová souvislost jednotlivých plnění. Vždy je nutné posoudit, zda se v případě jednotlivých nákupů, v šetřeném případě výměny oken, jedná o dílčí části předmětu plnění jedné veřejné zakázky, či o samostatné zakázky. Ze strany zadavatele nesmí dojít k obcházení zákona, tedy k záměrnému dělení veřejné zakázky za účelem jejího postupného zadávání méně formálnějšími postupy, či za účelem vyhnutí se postupu podle zákona“ 64 64

65 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 167/2006 „Mezi jednotlivými plněními prokazatelně existuje věcná i časová souvislost a jedná se tedy o jedinou veřejnou zakázku. Dílo bylo dále místně realizováno v sousedících domech ležících v jedné ulici a také přípravu a zadání zakázek zadavatel provedl současně. Skutečnost, že domy mají rozdílné popisné číslo a stojí na rozdílných parcelách není při rozhodování o předmětu zakázky rozhodné, neboť záměrem zadavatele bylo realizovat výměnu oken v obou sousedících domech.“ 65 65

66 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 256/2006 uzavřeny tři smlouvy Výměna střešního pláště a klempířských prvků na budově č. 23 v kasárnách Klatovských dragounů Oprava střešního pláště, garáže č. 12 - kasárna Klatovských dragounů Oprava střešního pláště a konstrukce ESO přístřešku č. 67 - kasárna Klatovských dragounů smlouva č. 1 zahájena v prvním pololetí roku 2005, smlouvy č. 2 a 3 zařazeny do plánu teprve po dodatečném přidělení finančních prostředků v závěru roku 2005 66 66

67 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 256/2006 předmět plnění u všech tří zakázek demontáže stávající krytiny s uložením na skládce montáže střešní krytiny oprava střešní konstrukce provedení opravy dožilých prvků, oprava hromosvodové soustavy související zednické práce plán údržby a oprav byl projednán již v roce 2004 běžná údržba, podléhající běžnému přidělování finančních prostředků nešlo o havárii 67 67

68 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 256/2006 „Zadavatel mohl zadat veřejnou zakázku na opravu všech tří střech řádně podle zákona s postupným termínem provádění prací, za podmínky zahájení opravy dalšího objektu po následném přidělení finančních prostředků.“ „Zadavatel rozdělil předmět jedné veřejné zakázky na opravu střešních plášťů do tří samostatných zakázek přesto, že mezi jednotlivými plněními prokazatelně existuje věcná i časová i místní souvislost a jedná se tedy o jedinou veřejnou zakázku. Dílo bylo místně realizováno v objektech ležících v jednom uzavřeném areálu a také přípravu a zadání zakázek zadavatel provedl v časové návaznosti pro všechny tři objekty.“ 68 68

69 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 313/2006 dvě smlouvy o dílo Oprava prostor varny – VŠZ Hojsova Stráž Oprava kanalizace, lapače tuku – VŠZ Hojsova Stráž oprava prostor varny kvůli odstranění hygienické závady opravu kanalizace kvůli poruchovostí venkovní kanalizace zakázky prováděné na dvou samostatných stavebních objektech kanalizace je specifickou zakázkou ve vztahu k stavebnímu objektu obě akce byly připravovány a realizovány samostatně samostatně byly ve schváleném plánu oprav a údržby 69 69

70 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 313/2006 „Jednalo se o stavební práce prováděné za účelem opravy objektu pro provozování, přípravu a výdej stravy, tedy o práce vzájemně funkčně a časově související. Nejednalo se o opravu kanalizace u jiného objektu, ani o havárii.“ 70 70

71 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 313/2006 „Ze skutečnosti, že práce provedl tentýž dodavatel a v časové návaznosti vyplývá, že se jedná o stavební práce na vnitřní a vnější kanalizaci, které se svým charakterem podstatně neliší a jejichž návaznost z hlediska funkčnosti je nesporná. Proto dělení zakázky je neodůvodněné. V případě lapače tuku se nejedná o nějaké speciální zařízení nutné z hlediska specifického charakteru vojenského objektu, neboť hygienické požadavky jsou pro stravovací objekty stejné, bez ohledu, zda se jedná o stravovací objekt ve vojenském prostoru či mimo tento prostor. Z toho důvodu nelze souhlasit s názorem zadavatele o specifičnosti zakázky vnější kanalizace s lapačem tuku, která by odůvodňovala její oddělení od zakázky opravy prostor varny.“ 71 71

72 DĚLENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
rozhodnutí ÚOHS S 313/2006 „Zařazení dvou navazujících stavebních akcí do plánu oprav a údržby nemovitého majetku na příslušné rozpočtové období jako samostatných stavebních akcí není důvodem pro volbu jednoduššího postupu, i když se jednalo o stavební akce plánované v prvním pololetí roku 2005. Dodržení vnitřně stanoveného termínu nemůže být důvodem pro obcházení zákona. Požadavek dodržení termínu čerpání finančních prostředků z rozpočtu musí řešit každý veřejný zadavatel a proto musí zadavatel při zadávání veřejné zakázky dle zákona s časovou náročností zadávacího řízení počítat.“ 72 72

73 KVALIFIKACE

74 KVALIFIKACE způsobilost dodavatele pro plnění VZ
kvalifikační předpoklady základní profesní ekonomické a finanční technické zákaz směšování kvalifikace a hodnocení

75 KVALIFIKACE kvalifikační požadavky vymezeny zadavatelem
oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady v zadávací dokumentaci v kvalifikační dokumentaci podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace dodavatele není povinná 75

76 KVALIFIKACE zadavatel oprávněn vyžadovat originály či ověřené kopie nebo kopie prosté pokud neurčí, předkládají se originály či ověřené kopie doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů obecným jazykem čeština zadavatel může požadovat i jiný jazyk 76

77 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4923/2009 „Zajištění údržby vybraných silnic I. třídy střediska cestmistrovství ……….“ Úřad se rozhodl vést přezkum správního řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem při vymezení technického kvalifikačního předpokladu s požadavkem na min. jeden technický útvar – dispečerské pracoviště se sídlem v regionu cestmistrovství. 77

78 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4923/2009 Zadavatel konstatuje, že tímto požadavkem sledoval zájem na výběru uchazeče plně kvalifikovaného k řádnému a včasnému plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel uvádí, že vzhledem k praktickým zkušenostem z minulých období a s ohledem na platné právní předpisy, které zadavateli určují povinnost zajistit údržbu určitých komunikací na určité úrovni a operativně během často krátkých časových úseků, považuje za nezbytné, aby uchazeč prokázal, že disponuje takovými technickými zařízeními, jejichž existence a využití při plnění předmětu veřejné zakázky skýtají maximální záruky za řádné a včasné plnění závazků uchazeče, a tedy řádné plnění povinností uložených zadavatelem na základě zákona. 78

79 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4923/2009 Zadavatel dále uvádí, že dispečerské pracoviště je v současné době nenahraditelnou součástí zajišťování zimní údržby, neboť zadavatel zodpovídá jak za zpravodajskou službu, tj. sběr informací o stavu počasí, sjízdnosti v dané lokalitě, tak za vlastní provádění zimní údržby tamtéž, a proto je z hlediska zadavatele nutné, aby informace byly co nejnovější a nejpřesnější. Dispečerské pracoviště je podle zadavatele ideálně umístěno v místě stanoviště sypačů a skladů posypových materiálů a takto umístěné snižuje náklady na přejezdové kilometry při kontrolních jízdách. 79

80 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4923/2009 Úřad uvádí, že lze akceptovat, že pro zadavatele je důležité, aby uchazeč disponoval zázemím, jež mu umožní operativně koordinovat včasnou údržbu silnic. V šetřeném případě však nelze akceptovat postup zadavatele, kdy v oznámeních zadávacího řízení formuloval požadavek na dispečerské pracoviště se sídlem v regionu cestmistrovství. Takto vymezený požadavek v oznámeních zadávacího řízení jednak neodpovídá vymezení v rámci jednotlivých zadávacích dokumentací, resp. návrhů smluv, kde zadavatel tento požadavek rozšiřuje i na území, které je v těsné blízkosti tohoto regionu, a zároveň povaha tohoto plnění takovéto územní omezení neodůvodňuje. 80

81 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4923/2009 Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě jsou činnosti vykonávané na dispečerském pracovišti založeny na komunikačních technologiích, což dokládá požadavek na vybavení tohoto pracoviště funkční telefonní linkou, mobilním telefonem a přístupem na internet, a jsou zaměřeny na zajištění zpravodajství vázaného na údržbu silnic, monitoring vozidel a tvorbu výstupních dat získaných v rámci těchto aktivit, Úřad konstatuje, že výkon takovýchto činností není místně vázán a kvalita realizovaných výstupů nemusí být ovlivněna územní vzdáleností k místu plnění samotné veřejné zakázky. 81

82 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-4923/2009 Úřad akceptuje možnost zadavatele požadovat po vybraném uchazeči, aby disponoval určitým technickým zázemím v místě plnění veřejné zakázky (vozový park, posypový materiál), jelikož vhodné umístění těchto provozních zařízení může ovlivnit včasnost zásahů při údržbě silnic. Tento předpoklad však nelze uvést v případě umístění sídla dispečerského pracoviště, a to ani s ohledem na povinnost vybraného uchazeče provádět mimořádné prohlídky komunikací, jelikož realizace těchto prohlídek je zajišťována pověřenými osobami v návaznosti na organizační strukturu dodavatele, čili bez nutnosti zapojení personálu sídlícího v sídle dispečerského pracoviště do těchto činností. 82

83 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro vyjmenované trestné činy a delikty(?) na uchazeče není prohlášen konkurs či není v likvidaci nemá nedoplatky daňové, na zdr. a soc. pojištění prokázání výpis z rejstříku trestů u právnických osob statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu potvrzení příslušného orgánu čestné prohlášení TRESTNÉ ČINY zločinné spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvod, úvěrový podvod, trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele NEKALOSOUTĚŽNÍ DELIKTY podplácení

84 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
zahraniční osoby způsobem vyplývajícím ze zvláštního právního předpisu způsobem a doklady podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání čestným prohlášením není určitý doklad vydáván neexistuje příslušná povinnost vymezená základními kvalifikačními předpoklady 84

85 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
způsobilost v souvislosti s profesí a odbornou způsobilostí obecná povinnost dodavatele prokázat v každém zadávacím řízení speciální povinnost pouze pokud stanoveno zvláštním předpisem

86 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, prokazující členství v této komoře či organizaci podmínka nezbytnosti pro plnění veřejné zakázky doklad o osvědčení odborné způsobilosti 86

87 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PŘEDPOKLADY
ekonomická a finanční stabilita vzhledem k předmětu plnění zadavatel může požadovat splnění princip relevance požadovaných údajů zadavatel povinen stanovit způsob a rozsah prokázání a minimální úroveň

88 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PŘEDPOKLADY
možné předpoklady pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě; poslední zpracovanou rozvahu celkový obrat dodavatele obrat s ohledem na předmět veřejné zakázky nejvýše za poslední 3 účetní období 88

89 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
způsobilost dodavatele plnit zakázku s ohledem na odbornost a vybavení omezení veřejného zadavatele na zákonný výčet rozlišení podle druhů veřejné zakázky

90 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na dodávky seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění přílohou osvědčení seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli 90

91 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na dodávky popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že zboží, které má být dodáno, je složité nebo je požadováno pro zcela zvláštní účely 91

92 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na dodávky vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem 92

93 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na služby reference, seznam techniků či technických útvarů, popis technického vybavení, provedení kontroly technické kapacity shodné s VZ na dodávky osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky 93

94 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na služby přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici 94

95 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na stavební práce seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací cena, doba a místo stavebních prací údaj, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli 95

96 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na stavební práce osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky 96

97 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
VZ na stavební práce přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici 97

98 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
pro všechny VZ pouze pokud odůvodněno předmětem VZ certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti 98

99 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
pro všechny VZ dodavatel oprávněn prokázat technickou kvalifikaci i jinými rovnocennými doklady veřejný zadavatel je může odmítnout pouze z objektivních důvodů 99

100 KVALIFIKACE U PODLIMITNÍCH ZAKÁZEK
veřejný zadavatel povinné prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů prokazování čestným prohlášením zadavatel může požadovat prokázání základní kvalifikace příslušnými doklady 100

101 ZMĚNA KVALIFIKACE změna v kvalifikaci dodavatele znamenající nesplnění kvalifikace do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky povinnost dodavatele do 7 dnů písemně oznámit povinnost prokázat kvalifikaci v plném rozsahu 101

102 KVALIFIKACE A HODNOCENÍ
zákaz směšování kvalifikace a hodnocení skutečnosti odpovídající svou povahou kvalifikaci nesmí být předmětem hodnocení zákaz i v případě, kdy zadavatel prokázání dotyčné kvalifikace nepožadoval 102

103 KVALIFIKACE A HODNOCENÍ
rozhodnutí ÚOHS S 80/2006 kritérium ekonomická výhodnost nabídky stanovení hodnotících kritérií cena díla…………………………………………………………………………… 60 % záruční podmínky – záruční doba díla ………………………………. 10 % řešení místní nezaměstnanosti odborných pracovníků …….. 15 % reference o proved. stavbách a stavbách pro Vodovody a kanalizace …………………………………………………………………. 15 % 103

104 KVALIFIKACE A HODNOCENÍ
rozhodnutí ÚOHS S 80/2006 „Zadavatel v šetřeném případě zařadil mezi dílčí kritéria hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti i kritérium hodnocení "reference o proved. stavbách a stavbách pro Vodovody a kanalizace". Informace o zkušenostech uchazeče o nejvýznamnějších stavebních prací za posledních pět let má zadavatel získat ze seznamu těchto staveb, jehož předložení také požadoval oznámení zadávacího řízení.“ 104

105 KVALIFIKACE A HODNOCENÍ
rozhodnutí ÚOHS S 80/2006 „Zadavatel tedy svým postupem zaměnil další kvalifikační kritérium, jehož splnění je předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení, a které se v šetřeném případě týká prokazování technické způsobilosti uchazeče, s dílčím kritériem pro zadání veřejné zakázky, podle kterého má být hodnocena ekonomická výhodnost nabídky. Ze zákona vyplývá, že zadavatel musí vymezit v oznámení zadávacího řízení jak požadavky na kvalifikaci uchazečů, tak uvést i základní kritéria pro zadání veřejné zakázky včetně vah u dílčích kritérií. Požadavky na kvalifikaci uchazečů však nesmí být zaměňovány s dílčími kritérii pro zadání veřejné zakázky.“ 105

106 KVALIFIKACE A HODNOCENÍ
rozhodnutí ÚOHS S 80/2006 „Zadavatel tedy musí nejprve zhodnotit kvalifikaci uchazečů, tj. ověřit jejich schopnost poskytnout plnění veřejné zakázky. Ze znění zákona je tedy zřejmé, že se hodnocení kvalifikace uchazečů vztahuje k "osobě" uchazečů, tedy že jde o vyhodnocení jejich obecné způsobilosti k plnění veřejné zakázky, přičemž výsledkem tohoto vyhodnocení je buď závěr, že je uchazeč schopen splnit danou veřejnou zakázku a jeho nabídka může být dále posuzována a hodnocena, nebo není schopen ji splnit, a pak musí být takový uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Kritéria kvalifikace tak vyjadřují schopnost uchazeče splnit veřejnou zakázku, ale již nevyjadřují ekonomickou výhodnost jeho konkrétní nabídky podané v konkrétním zadávacím řízení.“ 106

107 KVALIFIKACE A HODNOCENÍ
rozhodnutí ÚOHS S 80/2006 „Naproti tomu v rámci hodnocení nabídek podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího se zadavatel již nezabývá "osobou" uchazeče, ale hodnotí vlastní ekonomickou výhodnost jeho nabídky, tj. zabývá se hodnocením konkrétních podmínek obsažených v nabídce, za nichž uchazeč zadavateli nabízí splnění dané veřejné zakázky. Výsledkem tohoto procesu je tedy hodnocení konkrétního obsahu dané nabídky ve vztahu k její ekonomické výhodnosti a zjištění míry této ekonomické výhodnosti pro zadavatele.“ 107

108 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE SUBDODAVATELEM
prokazování chybějící kvalifikace subdodavatelem pouze profesní, ekonomické a finanční předpoklady povinnost předložit smlouvu se subdodavatelem nelze takto prokazovat základní předpoklady a výpis z obchodního rejstříku společná nabídka každý prokazuje základní předpoklady v plném rozsahu a výpis z OR ostatní kvalifikace obdobně jako prokazování subdodavateli

109 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE
uchazeč neprokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nesplnil povinnost týkající se změn v kvalifikaci neposkytl v přiměřeně stanovené lhůtě vysvětlení k nejasným údajům, informacím nebo dokladům týkajících se prokázání splnění kvalifikace povinnost vyloučit uchazeče bezodkladně informovat o vyloučení a důvodu

110 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE
nejasnosti v dokladech zadavatel může požadovat po dodavateli písemné objasnění předložených informací chybějící kvalifikace zadavatel může požadovat doplnění kvalifikace pouze pokud kvalifikace byl prokázána částečně stanovení přiměřené lhůty

111 KVALIFIKACE U SEKTOROVÝCH ZADAVATELŮ
sektorový zadavatel oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky umožňující objektivní posouzení kvalifikace dodavatele kvalifikace odpovídající požadavkům veřejného zadavatele shodným způsobem pouze kvalifikace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky

112 SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
součástí informačního systému MMR zapsáni dodavatelé prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázali splnění určitých profesních kvalifikačních předpokladů výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje prokázání základní kvalifikace v plném rozsahu u profesní kvalifikace ty údaje, které se kryjí s požadavky zadavatele

113 HODNOCENÍ

114 HODNOTÍCÍ KRITERIA hodnocení předložených nabídek plnění
stanovení váhy u subkritérií nebo alespoň pořadí stanovení způsobu hodnocení subkritéria nediskriminačně zdůvodnění naplnění číselně nevyjádřitelných kritérií volba dle druhu a složitosti VZ

115 HODNOTÍCÍ KRITERIA cena ekonomická výhodnost nabídky
dílčí kriteria ekonomické výhodnosti cena (obligatorně) kvalita technická úroveň řešení estetické a funkční vlastnosti vliv na životní prostředí provozní náklady dodací lhůta 115

116 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-13075/2009 Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vybavení Podbrdského muzea s památníkem České mše vánoční, galerií a sbírkou historických automobilů. Jedná se např. o výstavní prvky, informační panely, vitríny, repliky nábytku, obrazů, soch, vitráže, elektrotechnické zařízení výstavy, dokumentární videosekvence, apod. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria: 1.  Celková cena předmětu plnění (váha 70 %), 2.  Návrh scénáře (váha 20 %), 3.  Výše denního penále za nedodržení termínu plnění (váha 10 %). 116

117 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-13075/2009 Podle ustanovení § 44 odst. 3 písm. f) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat způsob mj. hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. Z čl. 11. zadávací dokumentace vyplývá, že hodnotící kritéria budou bodována na základě matematických výpočtů a na základě stanovení objektivního počtu bodů pro dílčí hodnotící kritérium „Návrh scénáře“, u kterého hodnotící komise podrobně zaznamená a odůvodní svá rozhodnutí o výši přidělených bodů tak, aby byly dodrženy veškeré zákonné zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. 117

118 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-13075/2009 Zadavatel je povinen přesně specifikovat a podrobně popsat způsob a metodu hodnocení nabídek z hlediska jednotlivých hodnotících  kritérií. Vzhledem k tomu, že dílčí hodnotící kritérium nemusí být dostatečně určitým vodítkem pro uchazeče při zpracování nabídek, je nutné s ohledem na dodržení zásad zadávacího řízení uvedených v § 6 zákona stanovit, jaké parametry z jejich nabídek budou předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení provedeno. Zadavatel tedy má s ohledem na výše uvedené povinnost popsat v zadávací dokumentaci způsob hodnocení nabídek natolik přesně a srozumitelně, aby si uchazeči mohli vytvořit jasnou představu o tom, jakým způsobem budou jejich nabídky hodnoceny. 118

119 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-13075/2009 Úřad po přezkoumání obdržené dokumentace zjistil, že zadavatel v zadávací dokumentaci nespecifikoval způsob, jakým bude hodnotit přijaté nabídky z hlediska jednotlivých dílčích hodnotících kritérií. Zadavatel v čl. 11 zadávací dokumentace pouze obecně uvedl, že dílčí hodnotící kritéria budou bodována na základě matematických výpočtů. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Návrh scénáře“ pak hodnotící komise na základě řádného odůvodnění stanoví objektivní počet bodů. Úřad konstatuje, že ani jeden z uvedených způsobů hodnocení nelze považovat za dostatečně přesně definovaný, aby uchazečům umožnil dovodit, jak budou nabídky uchazečů v uvedených hodnotících kritériích skutečně hodnoceny. 119

120 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-13075/2009 Úřad ze zprávy o posouzení a hodnocení zjistil, že členové hodnotící komise odůvodnili svá hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria „Návrh scénáře“ velmi obecně. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené hodnotící kritérium nelze vyjádřit číselně, je potřebné, aby hodnotící komise podrobně odůvodnila počet bodů přidělených jednotlivým uchazečům. Avšak provedené odůvodnění přiděleného počtu bodů, je v souvislosti s poměrně velkým rozsahem uvedeného hodnotícího kritéria zcela nedostatečné. 120

121 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-13075/2009 V uvedeném hodnotícím kritériu měli uchazeči navrhnout a popsat využití a rozmístění jednotlivých předmětů dodávky v prostorách muzea s ohledem na efektivitu, smysl a logickou návaznost. V odůvodnění přiděleného počtu bodů se však členové hodnotící komise dostatečně nevypořádali se všemi rozdíly v návrzích scénářů nabízených uchazeči a omezili se pouze na stručné konstatování výhodnosti nabízeného scénáře pro zadavatele. 121

122 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-7741/2009 Oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Správa, provozování, údržba, rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení ve statutárním městě Hradec Králové“ 122

123 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-7741/2009 Z předložené dokumentace Úřad zjistil, že zadavatel však žádným způsobem (vedle výše uvedeného formálního a obecného popisu hodnocení nabídek) nespecifikoval, jak vlastně budou nabídky při hodnocení dle uvedeného dílčího kritéria hodnoceny. Ze zadávací dokumentace je pouze zřejmé, jakým způsobem budou nabídky hodnoceny v subkritériu hodnocení, které zadavatel označil „celková nabídková cena“. 123

124 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-7741/2009 Avšak naproti tomu z obsahu dokumentace o veřejné zakázce žádným způsobem nevyplývá, jak zadavatel bude postupovat při hodnocení nabídek dle druhého subkritéria hodnocení označeného „výše investic do technologie a obnovy veřejného osvětlení a následné úspory elektrické energie“, a to zejména z toho pohledu, zda je pro zadavatele rozhodující minimalizace investic do technologie a obnovy veřejného osvětlení, příp. naopak zadavatel hodlá v co možná největším rozsahu investovat do technologie a obnovy veřejného osvětlení tak, aby mu nová technologie přinášela v dalších letech úsporu elektrické energie, příp. zda bude zvažovat vzájemný poměr vynaložených nákladů na investice do technologie a obnovy veřejného osvětlení a z nich plynoucí úspory, přičemž bude mít stanovenu hranici, kdy investice do technologie a obnovy vzhledem k očekávané úspoře energie je pro něj ještě efektivní, a kdy už ne. 124

125 ROZHODNUTÍ ÚOHS VZ-7741/2009 Zadavatel blíže (a to ani řádově) nespecifikoval objem financí, který v určitém časovém horizontu hodlá investovat do technologie a obnovy osvětlení. Povinností zadavatele však je, aby dodavatelům dal dostatečné informace jednak o požadovaném předmětu veřejné zakázky (tj. zadavatel musí co nejpřesněji specifikovat, čeho vlastně hodlá dosáhnout) a co je pro něj zásadní a bude tedy předmětem hodnocení. V takovém případě je zadavatel povinen uchazečům sdělit nejen to, co bude hodnotit, ale i jakým způsobem a to včetně toho, že výslovně uvede, co je pro zadavatele prioritní, jaké postupy preferuje, aby uchazeči měli jasnou představu nejen o tom, co zadavatel bude hodnotit, ale i jakým způsobem, aby dle těchto informací mohli připravit z jejich pohledu pro zadavatele co nejlepší nabídku, která bude konkurenceschopná. 125

126 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

127 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podrobná specifikace údajů k VZ
komplexní dokument obsahující veškeré požadavky zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky veškeré údaje, požadavky či technické podmínky pro vypracování porovnatelné nabídky plná zodpovědnost za správnost a úplnost údajů

128 STRUKTURA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
předmět VZ kvalifikace obchodní, platební a technické podmínky požadavky na zpracování nabídky požadavky na varianty nabídky požadavky na způsob zpracování ceny hodnotící kritérium a způsob hodnocení jiné požadavky na plnění projektová dokumentace stavby / soupis prací

129 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE předmět VZ v nezbytném rozsahu
specifikace předmětu zakázky v nezbytném rozsahu porovnatelnost nabídek z hlediska obsahu plnění relevance míry vymezení (obecnost x konkrétní značky) kvalifikace způsobilost dodavatele plnit zakázku údaje vztahující se k osobě dodavatele

130 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE obchodní a platební podmínky
závazné požadavky zadavatele soulad s obecnými principy podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny závazný vzor (návrh) smlouvy

131 TECHNICKÉ PODMÍNKY pouze pokud odůvodněno charakterem předmětu
souhrn všech technických popisů zákaz konkurenčních výhod zákaz specifikace konkrétních značek či produktů hierarchie stanovení české technické normy přejímající evropské normy evropská technická schválení obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie mezinárodní normy jiné normy, než vydané evropskými normalizačními orgány

132 TECHNICKÉ PODMÍNKY v případě nemožnosti použití stanovené hierarchie
české technické normy, stavební technická osvědčení národní technické podmínky staveb a výrobků požadavky na výkon nebo funkci požadovaného plnění charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí možná kombinace vymezení

133 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE požadavky na zpracování nabídky
formální požadavky nedodržení není důvodem k vyloučení požadavky na varianty nabídky možnost splnění předmětu veřejné zakázky různými způsoby pokud zadavatelem připuštěny požadavky na způsob zpracování ceny porovnatelnost a hodnotitelnost nabídek

134 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE hodnotící kritérium a způsob hodnocení
jiné požadavky podmínky účasti při otevírání obálek projektová dokumentace stavby projektová dokumentaci stavby nebo jinou dokumentaci podle stavebního zákona v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr popř. požadavky na výkon a funkci (PD součástí předmětu VZ)

135 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE subdodavatelé
požadavek na specifikaci částí veřejné zakázky, které uchazeč hodlá zadat jednomu nebo více subdodavatelům výhrada povinného plnění některých částí přímo dodavatelem zákaz vyloučení subdodavatele úhrada nákladů za poskytování zadávací dokumentace zadavatel oprávněn požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace náklady na reprodukci, poštovné a balné platební podmínky úhrady pouze reálné a prokazatelné náklady

136 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
otevření řízení neomezeným a přímým dálkovým přístupem k zadávací dokumentaci prostřednictvím sítě Internet zasláním/předáním zadávací dokumentace v listinné nebo elektronické podobě dodavateli do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele; písemná žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

137 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
užší řízení, jednací řízení, soutěžní dialog současně s výzvou k podání nabídek, a to jako její přílohu neomezeným a přímým dálkovým přístupem k zadávací dokumentaci prostřednictvím sítě Internet zasláním/předáním zadávací dokumentace v listinné nebo elektronické podobě dodavateli do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele; písemná žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději 8 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek ve výzvě k podání nabídek adresa, kde je možné o zadávací dokumentaci požádat, a to je-li k dispozici u jiné osoby než u zadavatele

138 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
zjednodušené podlimitní řízení neomezeným a přímým dálkovým přístupem k zadávací dokumentaci prostřednictvím sítě Internet zasláním/předáním zadávací dokumentace v listinné nebo elektronické podobě dodavateli do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele; písemná žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

139 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
písemná žádost dodavatele možnost z vlastní vůle bez předchozí žádosti informace doplňující zadávací podmínky povinnost zachovat charakter dodatečných informací povinnost zadavatele doručit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti dodavateli, který podal žádost všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta zveřejnění způsobem, kterým zadavatel poskytl neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci

140 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
zadavatel umožní prohlídku místa plnění pokud nezbytné pro podání nabídek všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky (požádali o zadávací dokumentaci nebo jim byla poskytnuta) informace o prohlídce místa plnění specifikována v zadávacích podmínkách doba konání prohlídky místo setkání zájemců o prohlídku

141 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

142 DRUHY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
otevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění soutěžní dialog zjednodušené podlimitní řízení

143 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

144 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ uveřejnění oznámení zadavatele neomezenému počtu dodavatelů úmysl zadat VZ oznámení v informačním systému, popř. Úředním věstníku EU nabídku může podat každý odpovídající dodavatel nejtransparentnější řízení

145 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ zveřejnění → podání nabídek → otevírání obálek →
posouzení a hodnocení → výběr nabídky → smlouva 145

146 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ zahájení uveřejněním oznámení zadávacího řízení
závazný vzor příslušného formuláře (Oznámení o zakázce) vyplnění povinných ustanovení (položky) ve formuláři uveřejňovací subsystém lhůta pro podání nabídek ode dne následujícího po odeslání oznámení otevřeného řízení k uveřejnění nadlimitní řízení 52 kalendářních dnů podlimitní řízení 22 kalendářních dnů

147 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ oznámení otevřeného řízení
výzva k podání nabídek dodavatelů výzva k prokázání splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek poskytování zadávací dokumentace dodatečné informace

148 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ veřejný zadavatel sektorový zadavatel
komise pro otevírání obálek komise pro posouzení a hodnocení nabídek sektorový zadavatel veškeré činnosti přímo sektorový zadavatel termín pro otevírání obálek v zadávacích podmínkách písemné vyrozumění dodavatele (vyzvedl ZD, podal nabídku) 5 pracovních dnů před otevíráním obálek otevírání obálek nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek

149 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ seznam podaných nabídek
evidenční číslo nabídky podle pořadí v jakém nabídky podány dobu podání příslušné nabídky (datum a přesný čas) identifikační údaje uchazeče

150 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ otevírání obálek s nabídkami
členové komise pro otevírání obálek uchazeči, jejichž nabídky byly podány ve lhůtě pro podání nabídek jiné osoby, o nichž tak stanoví zadavatel tříčlenná komise pro otevírání obálek s nabídkami mlčenlivost (prohlášení o nepodjatosti) kontrola úplnosti nabídek lze spojit s komisí pro posuzování a hodnocení nabídek

151 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ kontrola úplnosti vyřazení neúplných nabídek
řádně uzavřená obálka požadovaný jazyk návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem podepsané prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty všechny součásti (dokumenty) požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách vyřazení neúplných nabídek

152 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ protokol o otevírání obálek
identifikace veřejné zakázky datum a místo otevírání obálek identifikační údaje všech uchazečů zda je nabídka zpracována podle požadavků zda nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný zda nabídka obsahuje řádně podepsané prohlášení vázanosti zda obsahuje všechny součásti podpisy všech členů komise pro otevírání obálek

153 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ komise pro posouzení a hodnocení nabídek
alespoň 5 členů popř. jednu třetinu členů s příslušnou odborností alespoň jeden zástupce veřejného zadavatele náhradník za každého jednotlivého člena hodnotící zákaz podjatosti členů (podíl na přípravě nabídky, osobní zájem na zadání veřejné zakázky, osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr) mlčenlivost o všech skutečnostech

154 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ komise pro posouzení a hodnocení nabídek
posuzuje a hodnotí nabídky veřejně nepřístupná jednání počet jednání není omezen protokol o každém jednání identifikace veřejné zakázky datum a místo jednání hodnotící komise seznam přítomných členů nebo náhradníků předmět jednání hodnotící komise na čem se hodnotící komise usnesla, včetně případně odlišného názoru člena a odůvodnění podpisy všech přítomných

155 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ posouzení nabídky
požadavky stanovené právními předpisy kvalifikace požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách

156 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ předmět posouzení nabídky pouze jedna nabídka uchazeče
nejde o nepřijatelnou nabídku nabídka v plném rozsahu respektuje zadávací podmínky nabídková cena zpracována v souladu s požadavky zadavatele nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu nabídka neobsahuje varianty v případě nesplnění nabídka vyřazena

157 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ hodnocení nabídky cena ekonomická výhodnost
podle naplnění hodnotících kritérií cena pořadí podle nabídkových cen ekonomická výhodnost podle dílčích hodnotících kritérií

158 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
seznam posouzených nabídek seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodů popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním výsledek hodnocení nabídek – celkové pořadí uchazečů údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií údaj o složení hodnotící komise podpisy členů a náhradníků hodnotící komise

159 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ výběr nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou oznámení o výběru nejvhodnější nabídky identifikační údaje uchazečů výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud veřejný zadavatel vybral jako nejvhodnější nabídku jiného uchazeče než komise

160 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ uzavření smlouvy
lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 15 dnů od dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky povinná součinnost vybraného uchazeče při uzavírání smlouvy uzavření smlouvy do 15 dnů, kdy uplynula lhůta pro podání námitek za předpokladu, že námitky nebyly podány (pořádková lhůta)

161 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ oznámení o výsledku zadávacího řízení
do 48 dnů veřejný zadavatel do 2 měsíců sektorový zadavatel formulář k uveřejnění

162 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ písemná zpráva zadavatele
identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě identifikační údaje vybraného uchazeče odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni a odůvodnění odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění důvod zrušení zadávacího řízení

163 UŽŠÍ ŘÍZENÍ

164 UŽŠÍ ŘÍZENÍ oznámení neomezenému počtu dodavatelů
písemná žádost o účast prokázání kvalifikace výzva k podání nabídky nejméně 5 zájemcům dle kvalifikace nebo losem

165 UŽŠÍ ŘÍZENÍ zveřejnění → omezení počtu → výzva →
podání nabídek → otevírání obálek → posouzení a hodnocení → výběr nabídky → smlouva 165

166 UŽŠÍ ŘÍZENÍ nadlimitní veřejná zakázka
lhůta pro doručení žádostí o účast nejméně 37 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání oznámení užšího řízení k uveřejnění lhůta pro podání nabídek veřejný zadavatel nejméně 40 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání výzvy k podání nabídky sektorový zadavatel přiměřená lhůta (popřípadě dohoda se zájemci) 166

167 UŽŠÍ ŘÍZENÍ podlimitní veřejná zakázka
lhůta pro doručení žádostí o účast nejméně 15 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení užšího řízení k uveřejnění lhůta pro podání nabídek nejméně 15 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídky 167

168 UŽŠÍ ŘÍZENÍ zahájení uveřejněním oznámení užšího řízení
závazný vzor příslušného formuláře mimo jiné vymezit požadavky na zabránění změnám v listinné žádosti o účast (povinné sešití stran, předložení v uzavřené obálce) zda má být listinná žádost o účast podávána společně s kvalifikačními dokumenty (popřípadě i ve shodné obálce). 168

169 UŽŠÍ ŘÍZENÍ zadavatel stanoví, zda hodlá omezit počet zájemců
přesný počet rozmezí počtu rozmezí s omezením dolní nebo horní hranice minimální zákonný počet zájemců 5 zájemců veřejný zadavatel 3 zájemci sektorový zadavatel omezování počtu zájemců 169

170 UŽŠÍ ŘÍZENÍ kritéria pro omezování počtu zájemců nediskriminační
objektivní jednoznačné a transparentní stanovení s ohledem na povahu, rozsah a složitost zadávané veřejné zakázky preference vyšší kvalifikace (způsobilosti) dodavatele pro plnění veřejné zakázky v případě, že je omezování prováděno na základě kvalifikačních předpokladů / požadavků zadavatele 170

171 UŽŠÍ ŘÍZENÍ kritéria pro omezování počtu zájemců
v oznámení o zahájení zadávacího řízení na základě kvalifikačních předpokladů/požadavků nad rámec minimálně požadované úrovně veřejný zadavatel ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady technické kvalifikační předpoklady sektorový zadavatel ekonomická způsobilost finanční způsobilost nebo technická způsobilost na základě náhodného výběru provedeného losem na základě kombinace 171

172 UŽŠÍ ŘÍZENÍ posouzení žádosti o účast v užším řízení předložené kvalifikační doklady posouzení zadavatelem nebo komisí (obecné požadavky na komisi) zákon blíže nevymezuje 172

173 UŽŠÍ ŘÍZENÍ posouzení žádostí o účast a kvalifikace
zda požadované doklady podány včas zda listinná žádost o účast splňuje náležitosti právního úkonu posouzení kvalifikace omezování počtu zájemců stanoveným způsobem o omezení počtu zájemců protokol jakým způsobem bylo omezování počtu zájemců prováděno (podrobný popis) výsledek omezování počtu zájemců 173

174 UŽŠÍ ŘÍZENÍ výzva k podání nabídek
zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace informaci o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, lhůtu pro podání nabídek místo pro podání nabídek, údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení či zadávací dokumentaci informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána, přičemž jedním z případně více požadovaných jazyků musí být český jazyk 174

175 UŽŠÍ ŘÍZENÍ další postup shodný s otevřeným řízení 175

176 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

177 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
podmínky použití v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné (?) nebo nepřijatelné (?) nabídky důvodný předpoklad, že nabídkové ceny nesrovnatelné VZ na služby – povaha VZ neumožňuje přesně určit předmět stavební práce za účelem výzkumu nebo vývoje sektorový zadavatel i bez naplnění podmínek NEÚPLNÁ NABÍDKA nesplňuje: zpracování v požadovaném jazyku návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány oprávněnou osobou všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem NEPŘIJATELNÁ NABÍDKA nesplňuje: požadavky na předmět (nevhodná nabídka) zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele prokázání kvalifikace soulad s právními předpisy podmínky plnění stanovené zadavatelem neodůvodněná mimořádně nízká nabídková cena včasné podání 177

178 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
nadlimitní veřejná zakázka lhůta pro doručení žádostí o účast – nejméně 37 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání oznámení jednacího řízení s uveřejněním k uveřejnění lhůta pro podání nabídek – přiměřená lhůta podlimitní veřejná zakázka lhůta pro doručení žádostí o účast – nejméně 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po odeslání oznámení jednacího řízení s uveřejněním k uveřejnění

179 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
postup zadavatele při zahájení jednacího řízení s uveřejněním je shodný jako při zahájení užšího řízení zadavatel je oprávněn stanovit minimální počet zájemců, který vyzve k podání nabídek, nejméně 3 osoby uveřejnění oznámení neomezenému počtu dodavatelů žádost o účast prokazování splnění kvalifikace 179

180 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
postup zadavatele při zahájení jednacího řízení s uveřejněním shodný jako při zahájení užšího řízení zadavatel oprávněn stanovit minimální počet zájemců, který vyzve k podání nabídek, na nejméně 3 osoby uveřejnění oznámení neomezenému počtu dodavatelů žádost o účast prokazování splnění kvalifikace 180

181 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
výzva k podání nabídek zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace informace o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení lhůta pro podání nabídek místo podání nabídek údaje o hodnotících kritériích, pokud nejsou uvedeny v oznámení o zahájení zadávacího řízení či zadávací dokumentaci informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána 181

182 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
výzva k podání nabídek počet uchazečů, s nimiž zadavatel zahájí jednání o nabídkách v případě omezení počtu způsob omezení počtu analogie k užšímu řízení 182

183 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
výzva k podání nabídek způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách společné či oddělené jednání způsob vedení jednání způsobem výběru pořadí jednání s jednotlivými uchazeči předpokládaná doba trvání jednání podmínky vždy transparentním a nediskriminačním způsobem 183

184 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
výzva k podání nabídek způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání není povinen dopředu specifikovat počet fází 184

185 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
jednání o nabídkách účelem dosažení co možná nejvýhodnějších podmínek plnění povinnost vymezit před jednáním dobu konání jednání předmět jednání místo konání jednání jazyk jednání 185

186 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
protokol o jednání z každého jednání ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy ujednání mající dopad na hodnotící kritéria 186

187 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
protokol o končeném výsledku hodnocení po ukončení každé fáze jednání datum a místo konání jednání osoby účastné jednání název veřejné zakázky pořadí uchazečů po ukončené fázi jednání na základě všech hodnotících kritérií výsledky hodnocení jednání o nabídkách informace o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi podpis zadavatele 187

188 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
výběr nejvhodnější nabídky po ukončení všech jednání na základě hodnotících kritérií pravidla shodná s otevřeným řízením 188

189 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

190 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
zadání pouze při naplnění zákonných podmínek zákaz změny zadávacích podmínek časová návaznost na předchozí řízení zdůvodnění použití na žádost Evropské komise

191 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
podmínky použití v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, JŘSU nebyly podány žádné nabídky v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, JŘSU byly podány pouze nevhodné nabídky (?) nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či JŘSU plnění konkrétním dodavatelem z technických, uměleckých nebo licenčních důvodů krajně naléhavý nepředvídatelný případ bez zavinění zadavatele vícepráce (?) do výše 20% původní ceny VÍCEPRÁCE dodatečné stavební práce nebo dodávky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, jsou nezbytné pro splnění účelu VZ NEVHODNÁ NABÍDKA nesplňuje: požadavky zadavatele na předmět

192 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
zahájení jednacího řízení bez uveřejnění písemná výzva k jednání jeden nebo více zájemců 192

193 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
písemná výzva k jednání informaci o předmětu veřejné zakázky identifikační údaje zadavatele zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace ZD není nutná v těchto případech veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena 193

194 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
písemná výzva k jednání místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno způsob a zásady jednání termín posledního možného jednání lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání požadavky na prokázání splnění kvalifikace 194

195 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
písemná výzva k jednání splnění kvalifikace se neprokazuje veřejnou zakázku nezbytné zadat v krajně naléhavém případě dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci zboží pořizované za cenu podstatně nižší než obvyklá tržní cena zakázka zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi nebo jednomu z vybraných účastníků této soutěže 195

196 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
oprávnění zadavatele řízení kdykoli zrušit další kroky shodné s jednacím řízením s uveřejněním 196

197 SOUTĚŽNÍ DIALOG

198 SOUTĚŽNÍ DIALOG ZVLÁŠŤ SLOŽITÝ PŘEDMĚT
podmínka nemožnosti použít otevřené nebo užší řízení s ohledem na povahu předmětu specifikace předmětu zakázky v průběhu soutěžního dialogu - zvlášť složitý předmět (?) I. hledání optimálního řešení oznámení neomezenému počtu dodavatelů vlastní dialog nalezení řešení II. výzva k podání nabídky nejméně 3 dodavatelům ZVLÁŠŤ SLOŽITÝ PŘEDMĚT zadavatel není objektivně schopen přesně vymezit: technické podmínky (požadavky na výkon nebo funkci) právní nebo finanční požadavky na plnění veřejné zakázky

199 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

200 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
podlimitní zakázky (stavební práce do 20 mil. Kč) výzva nejméně 5 zájemcům k podání nabídky splnění kvalifikace lze požadovat čestným prohlášením písemná výzva uveřejněna vhodným způsobem povinnost přijmout a hodnotit všechny nabídky zákaz vyzývání stejného okruhu zájemců

201 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
písemná výzva identifikační údaje veřejného zadavatele informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky detailní popis předmětu veřejné zakázky popř. až v zadávací dokumentaci zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace lhůta a místo pro podání nabídek činí 15 dnů, případně 7 dnů, pokud z naléhavých objektivních důvodů nelze stanovit lhůtu patnáctidenní požadavky na prokázání splnění kvalifikace údaje o hodnotících kritériích 201

202 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
další postup shodný s otevřeným řízením 202

203 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

204 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
předpokládaná hodnota nedosahuje zákonných limitů zákon nestanoví postup zadání nutnost dodržovat zásady ZVZ lze řešit vnitřním normou zadavatele, která musí být v souladu se ZVZ

205 UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

206 SMLOUVA

207 SMLOUVA závazkový právní vztah
Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek. Závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně. (Obč.Z)

208 SMLUVNÍ TYPY Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
režim obchodního zákoníku smlouva o dílo smlouva kupní 208

209 SMLOUVA A NABÍDKA podepsaná smlouva součástí nabídky
smlouvu lze uzavřít až po uplynutí lhůty pro podání námitek (15 dnů) soulad smlouvy s podanou nabídkou 209

210 SOUČINNOST PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
zadavatel povinen oznámit informaci o uzavření smlouvy vybranému uchazeči pořádková lhůta 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek povinnost poskytnutí zadavateli řádné součinnost k uzavření smlouvy v případě odmítnutí/neposkytnutí součinnosti možnost uzavřít smlouvu s druhým v pořadí, popř. s třetím 210

211 SOULAD SMLOUVY A ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
soulad s uzavírané smlouvy s návrhem v nabídce vybraného uchazeče obsah smlouvy v souladu s výsledkem zadávacího řízení možné úpravy v jednacím řízení 211

212 ZÁKAZ UZAVŘENÍ SMLOUVY

213 NEMOŽNOST NA STRANĚ ZADAVATELE
zákaz uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pokud námitkám nevyhověl 45 dnů ode dne doručení námitek, je-li návrh na přezkoumání podán včas 213

214 NEMOŽNOST NA STRANĚ DODAVATELE
rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek zápis na základě rozhodnutí ÚOHS o spáchání deliktu po nabytí právní moci ÚOHS informuje MMR možnost výmazu z rejstříku rejstřík veřejně přístupný 214

215 NEMOŽNOST NA STRANĚ DODAVATELE
správní delikt (deliktní způsobilost právnických osob) dodavatel předloží při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady: neodpovídající skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace zákaz účasti v zadávacím řízení zákaz uzavřít smlouvu u VZMR doba 3 let od právní moci 215

216 ZMĚNY SMLOUVY

217 DODATEČNÉ PLNĚNÍ použití jednacího řízení bez uveřejnění
tzv. vícepráce do výše 20% původní ceny dodatečné stavební práce nebo dodávky potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností nezbytné pro splnění účelu VZ 217

218 ZMĚNA SMLOUVY Z VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
absence legislativní úpravy na národní úrovni na základě rozsudku ESD C 454/06 Pressetext Nachrichtenagentur podstatné a nepodstatné změny nepřípustnost narušení hospodářské soutěže zvýhodnění stávajícího dodavatele omezování konkurence podstatná změna smluvních podmínek 218

219 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY

220 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY zákaz plnění smlouvy ukládá ÚOHS
1. zadavatel uzavře smlouvu bez uveřejnění liberace uveřejněním dobrovolného oznámení o záměru 2. a) nedodrží postup, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky b) a zároveň uzavře smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 3. a) nedodrží postup, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky b) a zároveň v rámci DNS odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění souhrnně za předcházející čtvrtletí 220

221 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY ÚOHS neuloží zákaz plnění smlouvy
pokud důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, vyžadují pokračování plnění smlouvy ekonomický zájem pouze za výjimečných okolností s nepřiměřenými důsledky co není důvodem? náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení náklady spojené se změnou subjektu plnícího zakázku náklady spojené s právními povinnostmi 221

222 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY Smlouva na plnění veřejné zakázky je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění. Neplatnost z jiných důvodů tím není dotčena. 222

223 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

224 POVINNÉ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
nebyly podány žádné nabídky vyloučení všech dodavatelů nebyla uzavřena smlouva ani s posledním uchazečem

225 MOŽNÉ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
nebyl naplněn minimální počet zájemců v užším řízení nebyla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, popř. s druhým uchazečem nepředvídatelná podstatná změna okolností(?) důvody hodné zvláštního zřetele(?) podána pouze jediná nabídka podány pouze nepřijatelné nabídky kdykoli u ZPŘ, JŘBÚ DŮVODY HODNÉ ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE objektivní důvody nebyla zadavateli poskytnuta přislíbená dotace uchazeči nabídnuty nepřiměřeně vysoké ceny na zadavatele byl v době od zahájení zadávacího řízení prohlášen konkurs NEPŘEDVÍDATELNÁ ZMĚNA podstatná změna okolností zadavatel nemohl předvídat zadavatel změnu nezpůsobil důsledek živelní pohromy objektivní nemožnost veřejnou zakázku realizovat

226 NÁMITKY

227 PODMÍNKY PODÁNÍ NÁMITEK
nadlimitní a podlimitní VZ dodavatel, který je schopen prokázat zájem hrozba nebo vznik újmy zdůvodnění námitky řádné doručení písemně

228 OBSAH NÁMITKY identifikace stěžujícího specifikace napadaného úkonu
v čem domněle porušován zákon jaká újma hrozí čeho se stěžovatel domáhá bez řádného obsahu zadavatel odmítne

229 PŘEZKOUMÁNÍ NÁMITEK vyhovění rozhodnutí o vyhovění způsob nápravy
nevyhovění zdůvodnění informování stěžovatele a všech uchazečů/zájemců pokud zadavatel vůbec nerozhodnul, nevyhověl uvedení možnosti podat návrh na zahájení řízení autoremedura zadavatel při porušení zákona přijme opatření, ikdyž neobdržel námitku

230 DOHLED ÚOHS

231 ŘÍZENÍ O PŘEZKOUMÁNÍ na návrh po předchozí námitce z moci úřední
proti všem úkonům zadavatele obdobné náležitosti jako námitka kauce předběžné opatření zkoumání postupu, zda došlo či mohlo dojít k ovlivnění výběru

232 NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ při nedodržení postupu – zásad
zrušení veřejné zakázky zrušení úkonu zadavatele (zákaz plnění smlouvy) jinak řízení zastaveno

233 SPRÁVNÍ DELIKTY nedodržení postupu při ovlivnění nebo potenciálním ovlivnění výběru zrušení bez zákonných předpokladů nepořídí / neuchová dokumentaci řádně neuveřejní veřejnou zakázku postih 5% ceny zakázky 10 mil. Kč (popř. dvojnásobek)

234 ZADÁVACÍ HŘÍCHY

235 POCHYBENÍ nesprávné použití výjimky ze zákona
použití JŘBÚ za nenaplnění podmínek nepřijetí všech nabídek u ZPŘ netransparentnost VZMR

236 POCHYBENÍ nedostatečné vymezení předmětu nezákonné dělení předmětu
nepřiměřená nebo nerelevantní kvalifikace záměna / smíšení kvalifikace a hodnocení nesprávné posouzení kvalifikace nejasná nebo nerelevantní hodnotící kritéria

237 POCHYBENÍ nezodpovězení dodatečných informací
podstatná změna na základě dodatečných informací vyloučení za nedodržení formy nabídky nedostatečná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nedostatečný popis hodnocení

238 POCHYBENÍ předčasné uzavření smlouvy absence zveřejnění
nepřiměřené lhůty zrušení bez zákonného důvodu nedostatečné zdůvodnění zrušení

239 NOVELA ZVZ

240 NOVELA ZVZ záměrem věcná novela ZVZ zjednodušení transparentnost
kontrola efektivnost transpozice dohledové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES vyřešení vztahu mezi ZVZ a KZ, nastavení právního rámce PPP projektů

241 NOVELA KZ věcná novela KZ
nedořešenost institutu koncese a koncesního vztahu definiční nedostatečnost nesystémovost tzv. kvazikoncese riziko právní nejistoty absence zásad analogických k ZVZ definice koncese, koncesního vztahu vypuštění konceptu kvazikoncese nastavení autonomního koncesního řízení pravidla pro využití potenciálu soukromého subjektu 241

242 PROCES NOVELY ZVZ I - III/08 sbírání námětů, zpracování analýz
III, X/08 příprava legislativního textu XI, XII/08 připomínkové řízení I/09 vypořádání připomínek II/09 odeslání do vlády III, IV/09 LRV V/09 vláda VI/09 PSP, následně staženo z programu IX/09 poslanecká iniciativa, I. čtení velká novela X/09 Senát poslanecká iniciativa, vrácení PSP XI…./09 ? 242

243 PROCES NOVELY KZ I - III/08 sbírání námětů, zpracování analýz
III, X/08 příprava legislativního textu XI, XII/08 připomínkové řízení I, II/09 vypořádání připomínek II/09 zastavení leg. procesu IX/09 ? 243

244 NOVELA ZVZ úprava novelizované výjimky pro výzkum a vývoj
neomezená možnost dožádání kvalifikace odstranění povinného podpisu vázanosti nabídkou dobrovolné čtení nabídkové ceny při otevírání obálek tzv. blacklist zákaz plnění smlouvy 244

245 BLACKLIST rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek
zápis na základě rozhodnutí ÚOHS o spáchání deliktu po nabytí právní moci ÚOHS informuje MMR možnost výmazu z rejstříku rejstřík veřejně přístupný 245

246 BLACKLIST správní delikt (deliktní způsobilost právnických osob)
dodavatel předloží při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady: neodpovídající skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace zákaz účasti v zadávacím řízení zákaz uzavřít smlouvu u VZMR doba 3 let od právní moci 246

247 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY zákaz plnění smlouvy ukládá ÚOHS
1. zadavatel uzavře smlouvu bez uveřejnění liberace uveřejněním dobrovolného oznámení o záměru 2. a) nedodrží postup, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky b) a zároveň uzavře smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 3. a) nedodrží postup, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky b) a zároveň v rámci DNS odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění souhrnně za předcházející čtvrtletí 247

248 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY ÚOHS neuloží zákaz plnění smlouvy
pokud důvody hodné zvláštního zřetele, spojené s veřejným zájmem, vyžadují pokračování plnění smlouvy ekonomický zájem pouze za výjimečných okolností s nepřiměřenými důsledky co není důvodem? náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení náklady spojené se změnou subjektu plnícího zakázku náklady spojené s právními povinnostmi 248

249 ZÁKAZ PLNĚNÍ SMLOUVY Smlouva na plnění veřejné zakázky je neplatná z důvodu nedodržení postupu podle tohoto zákona pouze v případech, kdy Úřad uloží zákaz jejího plnění. Neplatnost z jiných důvodů tím není dotčena. 249

250 NOVELA KZ výslovně deklarovány zásady transparentnost rovné zacházení
zákaz diskriminace zákaz plnění smlouvy blacklist obdobně jako v ZVZ 250

251 CHYSTANÉ NOVELY

252 VELKÁ NOVELA

253 ZÁSADY POSTUPU doplnění § 6 ZVZ
„Zadavatel je povinen zveřejňovat veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet). Tím není dotčeno zveřejňování v informačním systému podle § 157.“ 253

254 CITLIVÁ ČINNOST Za citlivou činnost podle zvláštního právního předpisu se považuje zadání veřejné zakázky, kterou zadává veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), jejíž předpokládaná hodnota přesáhne Kč. 254

255 ZADAVATEL Dotovaný zadavatel
dořešení definice s tím, že postup v režimu zákona se vztahuje pouze na služby související s nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce Centrální zadavatel vznik centrálního zadavatele podpisem smlouvy s dotčenými zadavateli výslovné ustanovení, že centrální zadavatel může pořizovat plnění i pro sebe 255

256 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
zákaz dělení předmětu VZ pod limity zjednodušeného podlimitního řízení stanovení předpokládané hodnoty VZ za použití opčního práva jako součet všech VZ, které zadavatel při využití opčního práva požaduje 256

257 ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
povinnost zadavatele uveřejnit výzvu na profilu zadavatele zákaz vyzvat uchazeče, kteří v obdobném řízení nesplnili v posledních 12 měsících kvalifikaci povinnost zadavatele přijmout nabídku od dodavatele, který nebyl vyzván 257

258 VÝJIMKY Z PŮSOBNOSTI zpřísnění dikce u tzv. výjimky „in-house“, kdy osoba musí ve prospěch veřejného zadavatele vykonávat „podstatnou “ část činnosti 258

259 DORUČOVÁNÍ většina úkonů zadavatele vázána nově na odeslání (nikoli doručování) 259

260 KVALIFIKACE omezení základní kvalifikace 3 roky zpět
uznání slovenského jazyka k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu a l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách, m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách. 260

261 KVALIFIKACE zavedení protokolu o posouzení kvalifikace
prokázání kvalifikace kopiemi povinnost vrátit na vyžádání dodané vzorky (kvalifikační předpoklady) 261

262 OMEZOVÁNÍ POČTU ZÁJEMCŮ
možnost kontroly losovacího zařízení uchazeči oprávnění uchazečů nahlížet do protokolu o losování prostřednictvím mechanických, elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování 262

263 HODNOCENÍ NABÍDEK kritérium ekonomické výhodnosti musí vyjadřovat poměr užitné hodnoty a ceny opuštění povinné přítomnosti ceny jako subkritéria, vztah k ekonomické výhodnosti (náklady životního cyklu….) 263

264 VELKÁ NOVELA ATESTACE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ KVAZIKONCESE
úprava povinné atestace elektronických nástrojů KVAZIKONCESE úprava institutu tzv. kvazikoncesí (§156 ZVZ) vymezení postupu u zakázek s dobou trvání nad 5 let a nad 500 mil. zpracování ekonomické analýzy 264

265 CHYSTANÉ NOVELY obranná směrnice služby ve veřejné dopravě
zelené zadávání sociální zadávání …… zadávání 265

266 INFORMAČNÍ ZDROJE literatura
Jurčík R.: Zákon o veřejných zakázkách, C. H. Beck, 2006. Marek K., Petr M., Krč R.: Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon s vysvětlivkami a předpisy souvisícími, Linde, 2006. Raus D., Neruda R.: Zákon o veřejných zakázkách, Linde, 2007. Šebesta M., Podešva V., Olík M., Machurek T.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem, ASPI, 2006.

267 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google