Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zbožíznalství Rozdílové zkoušky. I. EKOLOGIE 1.Jádro buňky a)Zajišťuje styk buňky s prostředím b)Řídí životní úkony buňky a je nositelem dědičné paměti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zbožíznalství Rozdílové zkoušky. I. EKOLOGIE 1.Jádro buňky a)Zajišťuje styk buňky s prostředím b)Řídí životní úkony buňky a je nositelem dědičné paměti."— Transkript prezentace:

1 Zbožíznalství Rozdílové zkoušky

2 I. EKOLOGIE 1.Jádro buňky a)Zajišťuje styk buňky s prostředím b)Řídí životní úkony buňky a je nositelem dědičné paměti c)Probíhá zde buněčné dýchání, tj.uvolňování energie 2.Chloroplasty se vyskytují a)U živočišných buněk b)V jednobuněčných organismech c)V rostlinných buňkách 3.V jádře jsou některé pentlicovité útvary zvané chromozómy, které jsou složeny z a)Nukleových kyselin b)Vody a kyslíku c)Enzymů

3 I. EKOLOGIE 4.Buněčný metabolismus je a)Štěpení molekul organických látek b)Štěpení mitochondrií c)Látková přeměna (látek a energie) 5.Do abiotických podmínek života patří a)Predátoři a paraziti b)Přírodní společenstva c)Sluneční záření 6.Emise jsou a)Látky vypouštěné do ovzduší b)Látky dopadající na zem c)Zamoření ovzduší radioaktivními látkami

4 I.EKOLOGIE 7.Imise a)Je hnací plyn z aerosolových obalů b)Jsou látky dopadající přímo nebo vodními srážkami na zem c)Je omezení vypouštění škodlivých látek do ovzduší 8.Živou hmotu ekosystému představují a)Producenti, kunzumenti, dekompozitoři b)Rozkladači, paraziti, predátoři c)Přírodní a kulturní společenstva 9.Oxid siřičitý, který znečišťuje ovzduší vzniká a)Spalováním hnědého uhlí b)Zplyňováním plynných paliv c)Výfukových plynů automobilů

5 I. EKOLOGIE 10.Ohrožené druhy rostlin a živočichů nalezneme zaznamenané v knize 1.Genofond 2.Červené knize (seznamech) 3.Knize chráněné krajinné oblasti II. BIOLOGIE ČLOVĚKA 1.Švy mezi lebečními kostmi jsou spojeny 1.Vazivem 2.Chrupavkou 3.okosticí

6 II. BIOLOGIE ČLOVĚKA 2.Svaly, které můžeme ovlivňovat vědomě a)Hladké svaly b)Srdeční sval c)Příčně pruhované svaly (kosterní) 3.Červené krvinky – erytrocyty a)Chrání organismus při infekcích b)Přenášejí kyslík v krvi c)Působí při zástavě krvácení 4.Srdeční sval a)Buňky jsou vřetenovitého tvaru a jsou aktivovány prostřednictvím nervů b)Má příčné pruhování a buňky nejsou aktivovány prostřednictvím nervů c)Je antagonistický sval (párový sval – činnost dvou proti sobě působících svalů)

7 II. BIOLOGIE ČLOVĚKA 5.Kostra hrudníku má a)Dvanáct párů žeber b)Třináct párů žeber c)Čtrnáct párů žeber 6.(dýchací soustava) k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a buňkami dochází při a)Vnějším dýchání b)Vnitřním dýchání c)Velkém tělním oběhu 7.Hlavním místem trávení a vstřebávání látek do krve a mízy je a)Žaludek b)Tenké střevo c)Tlusté střevo

8 II. BIOLOGIE ČLOVĚKA 8.Krevní destičky – trombocyty a)Chrání organismus při nádorových a jiných onemocněních b)Přenášejí kyslík v krvi c)Působí při zástavě krvácení 9.Do trávicí soustavy patří ústní dutina a)Chrup dospělého člověka – 32 zubů, mléčný chrup 20 zubů b)Chrup dospělého člověka – 32 zubů, mléčný chrup 18 zubů c)Chrup dospělého člověka – 30 zubů, mléčný chrup 20 zubů 10.Spojení organismu s prostředím a)Můžeme většinou ovlivňovat vůlí b)Nemůžeme ovlivňovat vůlí (je řízeno autonomními nervy) c)Nemůžeme ovlivňovat vůlí (je řízeno vegetativními nervy)

9 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ 1.Užitná hodnota zboží je vyjádřena a)Cenou zboží b)Vlastnostmi zboží - jak kryjí naše potřeby c)Spotřebou zboží 2.Ukazatele jakosti zboží jsou a)Měřitelné vlastnosti zboží b)Subjektivní metody zboží c)Neměřitelné vlastnosti zboží 3.Světová úroveň jakosti a)Výrobky odpovídají národním normám b)Výrobky odpovídají mezinárodním normám c)Výrobky předčí svými užitnými vlastnosti ostatní výrobky vyráběné ve světě

10 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ 4.Typizace (metoda technické normalizace) je a)Popis vlastností výrobku b)Sjednocení nejdůležitějších znaků c)Naprosté sjednocení 5.Předmětové normy a)Předepisují základní vlastnosti výrobků, jsou nejrozšířenější b)Vymezují a sjednocují názvy, jednotky c)Stanovují způsob práce 6.Certifikaci výrobků provádí a)Národní spotřebitelská organizace b)Česká obchodní inspekce řízená ministerstvem průmyslu c)Akreditovaná zkušebna (typovou zkouškou)

11 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ 7.Zboží na trhu je neprodejné a)Bez schválení (státní zkušebnou) nebo certifikace b)Bez testování zboží a zveřejněného zbožíznaleckého posudku c)Bez sortimentního označení a čárkového kódu 8.Průmyslový vzor představuje a)Řešení technického problému, které se projevuje novým nebo vyšším účinkem b)Řešení konkrétního technického problému organizace, které přináší společenský prospěch c)Je to např. tvar, střih oděvu, barva apod. 9.Co značí čísla čárkového kódu EAN 13 a)První tři čísla – stát b)další 4 čísla – výrobce c)dalších pět míst – označení výrobku d)Poslední jedno číslo znamená – kontrolní znak stát výrobce označení výrobku kontrolní znak

12 III. HODNOCENÍ A OCHRANA ZBOŽÍ 10.Do chemických vlivů zařazujeme a)Tvrdé hrudky v moučkovém cukru b)Zdeformování gramofonové desky ve výkladní skříni obchodu c)Zčernání stříbrného povrchu brože IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 1.Úprava nerostných surovin se provádí a)Tříděním, zdrobňováním, rozdružováním b)Frézováním, broušením, drcením c)Přesíváním, mletím, drcením

13 IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 2.Tvrdost vody způsobuje obsah a)Organických látek ve vodě b)Dusičnanů a těžkých kovů ve vodě c)Vápenatých a hořečnatých usazenin 3.Obsah dusičnanů ve vodě způsobuje a)Vodní kámen (zanášení trubek průmyslových topenišť) b)Kyselou reakci vody (pH 7 k 0) c)Zhoršený přenos kyslíku krví (nebezpečné pro kojence) 4.Antracitové uhlí je a)Nejstarší černé uhlí b)Nejmladší hnědé uhlí c)Lesklé smolné uhlí

14 IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 5.Bioplyn vzniká a)Bakteriálním rozpadem organických kalů v kanalizačních čistírnách b)Karbonizací – žíháním černého uhlí bez přístupu vzduchu c)Zplyňováním paliv – přeměna veškeré hořlavé hmoty na topný plyn tak, že vysokou vrstvu rozžhaveného paliva proháníme vzduchem, vodní parou nebo jejich směsí s kyslíkem 6.Bezolovnatý benzín se označuje a)Speciál – 90 (oranžový) b)Super – 96 (zelený) c)Natural – 95 (čirý) 7.Jakou životnost mají tepelné elektrárny a)Asi 100 let b)Asi 70 let c)Asi 40 let

15 IV. NEROSTNÉ SUROVINY, ENERGIE, HUTNÍ A STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 8.Vyhořelé palivo z jaderné elektrárny se uchovává a)Tři roky v bazénu vyhořelého paliva vedle reaktoru, dále 40-50 let v meziskladu vyhořelého paliva a dalších 300 let ve speciálních úložištích b)40-60 let ve speciálně vybudovaných úložištích c)60-100 let ve speciálně vybudovaných úložištích 9.K výrobě železa používáme a)Magnetovec, krevel, hnědel chamosit b)Ocel, olovo, nikl c)Zinek, krevel, nikl, měď 10.Převody a)Slouží ke spojování dvou hřídelí b)Řídí rychlost otáčivého pohybu z jednoho hřídele na druhý c)Řídí rychlost strojů a jejich zastavení

16 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY 1.Draselno-vápenaté sklo (český křišťál) je směs a)Sklářský písek + potaš + vápenec b)Sklářský písek + soda + vápenec c)Sklářský písek + potaš + oxid olova 2.Do kyselých sklotvorných surovin zařazujeme a)Střepy, horniny (zlepšují vlastnosti skloviny) b)Taviva a stabilizátory c)Sklářský písek, oxid boritý (mají sklotvorný význam) 3.Barvící látky, které způsobují modré zabarvení skloviny a)Oxid měďnatý b)Oxid železa c)Oxid kobaltu

17 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY 4.Ploché sklo se vyrábí a)Strojním foukáním b)Tažením, litím, válcováním c)Ručním foukáním a tažením 5.Do zušlechťovacích procesů skla zařazujeme a)Plavení a tvrzení skla b)Broušení a rytí skla c)Vrstvení skla s plasty 6.Do jemné keramiky zařazujeme a)Laboratorní a zdravotnickou keramiku b)Cihlářské zboží c)Žáruvzdorné zboží

18 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY 7.Duté, tvarově složité předměty (sošky) porcelánu se vytvářejí a)Na hrnčířském kruhu b)Výtlačnými lisy c)Litím do sádrových forem 8.Šamotové výrobky se používají a)K vyzdívkám topenišť, keramických a sklářských pecí b)K vyzdívání komínů c)Na stropní tvarovky 9.Maltoviny vzdušné (tvrdnou i tuhnou na vzduchu) a)Je vápno a sádra b)Cementy c)Portlandský cement

19 V. SKLO, KERAMIKA A STAVEBNÍ MATERIÁLY 10.Maltoviny hydraulické (po zatuhnutí na vzduchu potřebují k tvrdnutí vodu a jsou v ní stálé) a)Cementy a hydraulické vápno b)Sádra c)Železobeton


Stáhnout ppt "Zbožíznalství Rozdílové zkoušky. I. EKOLOGIE 1.Jádro buňky a)Zajišťuje styk buňky s prostředím b)Řídí životní úkony buňky a je nositelem dědičné paměti."

Podobné prezentace


Reklamy Google