Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2009. Obsah kurzu  Informace o studiu  Informační systém Student  Knihovní systém  Informace k oboru  Zápis předmětů na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2009. Obsah kurzu  Informace o studiu  Informační systém Student  Knihovní systém  Informace k oboru  Zápis předmětů na."— Transkript prezentace:

1 Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2009

2 Obsah kurzu  Informace o studiu  Informační systém Student  Knihovní systém  Informace k oboru  Zápis předmětů na počítačových učebnách

3 Struktura informací z oblasti studia  Ostravská univerzita a Přírodovědecká fakulta  Kreditní systém studia  Organizace akademického roku  Studijní a zkušební řád  Poplatky spojené se studiem, stipendia  Důležité informace, kontakty

4 Ostravská univerzita v Ostravě  vznikla v r. 1991  stávající struktura: –Přírodovědecká fakulta –Filosofická fakulta –Pedagogická fakulta –Fakulta zdravotnických studií –Fakulta sociálních studií –Fakulta umění –2 vysokoškolské ústavy –Univerzitní knihovna –Centrum informačních technologií (CIT)  rektor: prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.  počet studentů na PřF: 2021 (stav. k 14.9.2009)

5 Přírodovědecká fakulta – vedení fakulty  Děkanka: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.  Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.  Proděkan pro vědu a vnější vztahy: Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.  Tajemnice fakulty: Ing. Iveta Nevludová  Předsedkyně akademického senátu: Mgr. Monika Šumberová

6 Přírodovědecká fakulta  Katedry –biologie a ekologie –fyzické geografie a geoekologie –fyziky –chemie –informatiky a počítačů –matematiky –sociální geografie a region. rozvoje  Oddělení cizích jazyků  Institut ekonomie a managementu  Centrum celoživotního vzdělávání

7 Kreditní systém organizace studia  každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů  kontrola studia za určité období: –získaný počet kreditů, –hodnota váženého studijního průměru (≤ 3,40)  vážený studijní průměr = (součet součinů známek a kreditů) : součet kreditů

8 Kreditní systém organizace studia  řádné ukončení studia: –získání předepsaného počtu kreditů v dané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a výběrové), –složení státní zkoušky do doby dané maximální délkou studia

9 Standardní a maximální doba studia Typ studiaStandardní délka studia v letech Maximální délka studia v letech Bakalářské studijní programy35 Navazující magisterské studijní programy 2 4

10 Počet kreditů nutných k ukončení studia Typ studiaBakalářské programy Magisterské navazující programy Celkem kreditů180120

11 Požadovaná struktura kreditů  tj. počet kreditů v kategorii –povinné - A, –povinně volitelné - B, –výběrové - C  je stanovena pro každý studijní obor  viz Informace o studiu, www

12 Požadovaná struktura kreditů pro 2-oborové bc studium Kategorie předmětůpočet kreditů společný základ dvouoborového studia40 z toho:  povinné předměty – tzv.průpravné předměty  povinně volitelné předměty  výběrové předměty 6 10 24 1. obor (A + B předměty)70 2. obor (A + B předměty)70 Celkem180

13 Průpravné předměty kód předmětu KS, DS název předmětu KIP/UVALPKIP/XUVAPÚvod do aplikačních programů KBE/ZINGR Základy informační gramotnosti KFY/MATEZKFY/XMATZPrůpravná matematika KFY/UVMAXKFY/XUVMXÚvod do vyšší matematiky KMA/INDIPKMA/XINDPIntegrální a diferenciální počet KCH/ZACHE Základy chemie

14 Chcete pokračovat v NMgr. studiu učitelství? kód předmětunázev předmětu KPD/OBECZáklady pedagogiky KPD/ZDPXZáklady didaktiky s praxí KPE/PSY1Psychologie 1 KPE/PSY2Psychologie 2

15 Standardní studijní plán  vzorové rozvržení předmětů během standardní doby studia  členění na předměty povinné, povinně volitelné a výběrové  u povinných předmětů (u preferovaných kombinací oborů) je zajišťován rozvrhově (pro doporučený rok a semestr studia)  uveřejněn v Informacích o studiu  na www stránkách fakulty v odkazu Studium

16 Standardní studijní plán – členění předmětů  povinné předměty (nutno absolvovat)  blok povinně volitelných předmětů (nutno získat požadovaný min. počet kreditů)  výběrové předměty  Pozn.: označení jako předměty A,B,C

17 Standardní studijní plán – členění předmětů  podmiňující předměty (jejich absolvování musí předcházet ukončení aktuálního předmětu)  vylučující předměty

18 Požadavky na průchod studiem  získat min. 20 kreditů za 1. semestr  získat minimálně 40 kreditů za 1. rok studia  získat minimálně 80 kreditů za každé 4 po sobě jdoucí semestry (lichý-sudý-lichý-sudý)  za poslední ukončený akademický rok nepřekročit hodnotu váženého studijního průměru (3,40)  nepřekročit limitní počet neabsolvovaných pov. volitelných a výběrových předmětů (lim. počet je pro bakalářské obory = 6, pro NMgr obory = 4)  nepřekročit maximální možnou dobu studia

19 Organizace akademického roku  AR 2009/2010: 1. 9. 2009 – 31.8.2010  zimní semestr výuka 21.9. – 18.12.2009  zkouškové období: 4.1. – 12.2.2010  mezní termín pro splnění povinností za ZS: 12.2.2010  registrace předmětů na LS: 2.11. – 14.11.2009 (pro 1.r. Bc od 5.11.)  tvorba rozvrhu hodin na LS – zápisy na rozvrhové akce: 2.2. – 19.2.2010

20 Organizace akademického roku  letní semestr výuka 15.2. – 14.5.2010 zkouškové období: 17.5. - 25.6.2010  mezní termín pro splnění povinností za LS a celý rok: 31.8.2010  Registrace předmětů na akademický rok 2010/2011 – směrnice rektora

21 Studijní a zkušební řád OU  Čl. 9 Kontrola studia (Zp, Zk, SZZ) –Další průběžné kontroly během semestru –Všechny požadavky v popisu předmětu  Čl. 10 Zápočet –Za splnění požadavků průběžně kontrolovaných během semestru –Nemá „opravný termín“  Čl.11 Zkouška –řádný termín –opravný termín + mimořádný opravný termín (max 3) –Řádné i opravné termíny nutno absolvovat během vypsaných termínů zkouškového období !!! –Přihlašování ke zkoušce i odhlašování od zkoušky elektronicky!

22 Studijní a zkušební řád OU  Čl. 12 Vážený studijní průměr  Čl. 14 Státní závěrečná zkouška –splnit do maximální doby studia  Čl. 18 Zápis do studia  Čl. 19 Zápis do akademického roku –Termíny stanoví směrnice děkana –Nerespektování této povinnosti je důvodem k ukončeni studia!  Čl. 20 Zapisování předmětů –Respektovat všechny principy kreditního systému studia –při nesplnění podmínek lze předmět zapsat nejvýše ještě jednou –Překročení limitního počtu neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů je důvodem k ukončení studia

23 Studijní a zkušební řád OU  Čl. 20 Zápis předmětů –Registrace předmětů na další semestr –Zápis registrovaných předmětů na rozvrhové akce = tvorba osobního rozvrhu hodin –Neprovedení zápisu (v obou krocích) v daném termínu je důvodem k ukončení studia ! –Řídí se směrnicí rektora pro aktuální AR  Čl. 21 Uznání zápočtů a zkoušek –do pěti let od ukončení příslušného studia –žádost (ne SZZ, vyjádření učitele, ne Bc→NMgr do kat.C)  Čl. 22 Přerušení studia –Možno na celé semestry –Max 2krát za studium, max na 4 semestry (žádost o prodloužení = žádost o přerušení) –Nutnou podmínkou podání žádosti je splnění studijních povinností –Žádost podat před zahájením výuky příslušného semestru –V průběhu semestru se povoluje jen mimořádně

24 Studijní a zkušební řád OU  Čl. 23 Ukončení studia –Za 1. semestr méně než 20 kreditů –Za 1. rok méně než 40 kreditů –Za 4 po sobě jdoucí semestry méně než 80 kreditů –VSP horší než 3,40 (za poslední ukončený AR) –Ani při druhém zápisu neabsolvovaný povinný předmět –Za povinně volitelné předměty již nelze získat kredity –Překročení počtu neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů –Nedostavení se k zápisu, neprovedení zápisu (v obou krocích) –Neukončení studia v maximální době –Po přerušení studia se nezapsal a do pěti dnů neomluvil –Překročení počtu možností opravného termínu u zkoušky

25 Poplatky spojené se studiem  jsou dány § 58 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách: –studuje-li student déle než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok –studuje-li absolvent v dalším studijním programu (neplatí pro navazující studium)

26 Poplatky spojené se studiem  Důležité: –do doby studia se započte též doba předchozího studia v bakalářských a magisterských studijních programech, které nebylo řádně ukončeno –eviduje se doba studia od 1.1.1999; pro ty, kteří byli studenti k 1.1.1999 celá doba tohoto studia i před 1.1.1999)

27 Poplatky spojené se studiem v roce 2009-2010 při překročení standardní doby– platba za každých započatých 6 měsíců studia  Řídí se směrnicí rektora 125/09  Na PřF se částky pohybují v rozsahu 7 100 – 16 500 Kč

28 Poplatky spojené se studiem v roce 2009-2010 pro absolventy  za rok 2 940,- Kč  Neuhrazení poplatku spojeného se studiem je porušením povinností studenta vysoké školy – disciplinární řízení – podmínečné vyloučení, vyloučení ze studia.

29 Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony  Směrnice rektora č. 126/09 (vybrané položky) úkončástka dodatečný zápis nebo zrušení zápisu předmětu mimo řádný termín (za předmět) 200,- Kč uznání absolvovaných předmětů (za předmět) 100,- Kč

30 Stipendia  prospěchové stipendium - pro studenty prezenční formy studia (dosažení min. 50 kreditů v uplynulém roce, VSP v rozmezí 1,00 - 1,20 resp. 1,21 – 1,50)  mimořádné stipendium  zvláštní stipendium

31 Stipendia  Ubytovací stipendium –Podmínky stanoví Stipendijní řád OU –Prezenční studium –Dojezdové kritérium –Zadání čísla účtu –Podání el. žádosti pro dané čtvrtletí podle harmonogramu OU

32 Stipendia Sociální stipendium  Na sociální stipendium budou mít nárok pouze ti, jejichž rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.  Rozhodné pro přiznání stipendia podle paragrafu 91 zákona bude doručení písemné žádosti na studijní oddělení fakulty, na níž je student zapsán. Přílohou žádosti je písemné oznámení o přiznání přídavku na dítě odborem státní sociální podpory, který o přídavku rozhoduje.  Nové žádosti (u všech studentů) se podávají do 23.10.2009.  Sociální stipendium bude přidělováno čtvrtletně, po srovnání žádosti a rozhodných datze SIMSu.  Termíny pro podávání písemných žádostí o sociální stipendium jsou dány harmonogramem příslušného AR. Všechny platby mezi studentem a OU probíhají bezhotovostně!!! Povinnost studenta vložit na Portálu OU číslo účtu!!!

33 Evidence výsledků studia  Elektronický index –Přístupný přes Portál OU –Každý student je povinen kontrolovat správnost a úplnost údajů zde uvedených!! –Kontrola studia pouze na základě údajů v elektronickém indexu (nikoliv v „papírovém“.)

34 Evaluace = hodnocení výuky studenty Využijte možnosti hodnotit – pomůžete zvýšit kvalitu výuky!

35 Elektronická komunikace  Univerzitní mail R09xxx@student.osu.cz R09xxx@student.osu.cz  Pošta na http://student.osu.czhttp://student.osu.cz

36 Důležité povinnosti při zahájení studia v ZS  Registrace předmětů na ZS a tvorba rozvrhu hodin –Do 25.9.2009 lze ve výjimečných případech upravovat

37 Důležité akce v rámci ZS 2009/2010  Imatrikulace studentů 1. ročníků –Pátek 2.10.2009 v DK NH Akord v Ostravě - Zábřehu –informace jsou na www stránkách fakulty.  Akademický den OU – slavnostní zahájení AR 2009/2010 –čtvrtek 1.10.2009 –Informace jsou na www stránkách OU

38 Důležité informace  www stránky fakulty http://prf.osu.cz odkaz STUDIUM http://prf.osu.cz  Elektronické nástěnky kateder a oddělení studia http://albert.osu.cz/oukip/rsk/ http://albert.osu.cz/oukip/rsk/

39 Máte problém…kdo Vám poradí?  pedagogický poradce  vedoucí katedry  referentky studijního oddělení (v úředních hodinách)  technik informačních systémů mgr. David Kožušník tel. 59 709 2111, david.kozusnik@osu.czdavid.kozusnik@osu.cz  proděkanka pro studium: petra.konecna@osu.cz petra.konecna@osu.cz

40 …a na závěr:  Přeji Vám úspěšné studium bez velkých problémů !


Stáhnout ppt "Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2009. Obsah kurzu  Informace o studiu  Informační systém Student  Knihovní systém  Informace k oboru  Zápis předmětů na."

Podobné prezentace


Reklamy Google