Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A VSTUP DO EU Tomáš Doucha a kolektiv Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Vstupní podmínky v EU Vlastnosti současného zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A VSTUP DO EU Tomáš Doucha a kolektiv Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Vstupní podmínky v EU Vlastnosti současného zemědělství."— Transkript prezentace:

1 ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A VSTUP DO EU Tomáš Doucha a kolektiv Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha
Vstupní podmínky v EU Vlastnosti současného zemědělství ČR z hlediska podmínek v EU Jaké dopady lze očekávat po vstupu? Co je nutné ještě zvládnout?

2 CO JE SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU?
Podpora cen (pilíř I) + podpora venkova (pilíř II) Vztah k WTO – amber, blue a green boxy opatření Charakter a působení současné SZP Reforma – MTR: decoupling degresivita a modulace podpor převod zdrojů na rozvoj venkova – nové směry (food safety and quality, animal welfare, životní prostředí) cross compliance a audit farem Instituce 

3 Současné zemědělství ČR
Vlastnictví x užití půdy: 92 % půdy pronajato (nestabilita + úvěrování + prosakování podpory mimo zemědělství a venkov) Struktura farem: 25 % z. p. IF, 75 % z. p. družstva a společnosti (složitost vztahů + podnik x domácnosti) Extrémní duální struktura – 5,2 % největších farem obhospodařuje 76,4 % půdy (menší podpory velkým podnikům nad 50 tis. Eur podpor) Vysoká třígenerační zadluženost podniků, neekonomická kritéria alokace kapitálu a jeho neekonomické ocenění (přístup k úvěrům na strukturální podpory)

4 Současné zemědělství ČR
Velké rozdíly ve výkonnosti podniků, polarizace (potenciál ke zlepšení) Nižší technická účinnost faktorů (práce a půdy) (dočasná levnost faktorů) 72 % zornění (40 % Rakousko), přes 50 % produkce býložravců v oblastech s lepšími podmínkami (předreformní struktura x orientace podpor EU) Snížená retenční schopnost krajiny (industriální velkovýrobní zemědělství x orientace podpor EU) Zemědělství a venkov (nové cíle a důraz v EU) 

5 Produkce mléka užitkovost (kg/ks/rok) a nájemné za půdu (USD/ha)
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 SRN- 35 68 650 RAK- FRA- 70 POL- 180 MAĎ- 400 ČR- 428 535 kg/ks/rok 50 100 150 200 250 300 USD/ha Užitkovost Nájemné za půdu

6 Produkce mléka průměrná mzda vč
Produkce mléka průměrná mzda vč. pojištění (USD/hod) a produktivita práce (kg/hod) SRN- 35 68 650 RAK- FRA- 70 POL- 180 MAĎ- 400 ČR- 428 535 NZ- 447 2 4 6 8 10 12 14 USD/hod 50 100 150 200 250 300 kg/hod Průměrná mzda vč. pojištění Produktivita práce

7 Produkce mléka náklady výroby mléka versus cena mléka (USD/100 kg)
SRN- 35 68 650 RAK- FRA- 70 POL- 180 MAĎ- 400 ČR- 428 535 NZ- 447 5 10 15 20 25 30 40 45 USD/100 kg Náklady příležitosti Ostatní náklady Cena mléka

8 Produkce jatečného skotu náklady na půdu a produktivita využití půdy

9 Produkce jatečného skotu náklady práce a produktivita práce
194

10 Produkce jatečného skotu úrokové sazby a produktivita kapitálu

11 Produkce jatečného skotu - náklady versus cena (vč. vedl
Produkce jatečného skotu - náklady versus cena (vč. vedl. výrobků a přímých podpor) 50 100 150 200 250 300 350 400 SRN- 190 240 FRA ČR ČR MAĎ- 450 POL- 234 USA- 225 USD/100 kg cw Náklady příležitosti Náklady účetní Cena + vedl. výrobky podpory

12 Očekávané dopady vstupu zemědělství ČR do EU – podmínky
Produkční limity (mírné zvýšení proti původním návrhům) Přímé platby (25 – 35 % min., 55 – 65 %, resp. 100 % max., avšak hrazeno z národních zdrojů) Strukturální podpory versus (?) přímé platby Délka přechodného období (10 let) Co dále? SZP stále pohyblivým cílem (viz MTR) Celkové dopady do sektoru zemědělství Dopady do ekonomiky komodit Dopady do ekonomiky farem Národohospodářské souvislosti Předpoklady: makroekonomický vývoj ČR (RASES 2001), predikce cen EU (OECD 2002), technologický vývoj zemědělství ČR, atd. Srovnávací báze (baseline): skutečnost 2000 – 

13 Produkční limity podle kodaňského summitu a Pozičního dokumentu ČR
Druh omezení MJ EU PD ČR Základní výměra ha Referenční výnos k základní výměře t/ha 4,20 Kvóta na cukr A tis. t 441,40 Kvóta na cukr B 13,8 63,60 Kvóta na škrob t 33 660 45 000 Limit na len - dlouhé vlákno 1 923 8 000 Limit na len - krátké vlákno 2 866 7 080 Kvóta na mléko mil. l 2 604 3 010 Národní "obálka" pro dodatečné platby u skotu EUR Národní limit produkce skotu pro dodatečné platby t. ž. hm. Národní limit pro porážkovou prémii u dospělého skotu ks Národní limit pro porážkovou prémii u telat 27 380 Národní limit pro speciální prémii na býky Národní limit pro prémie na krávy BTPM 90 300 Národní limit pro prémie na ovce (bahnice) 66 733

14 Roční výdaje do agrárního sektoru ČR celkem (mld. Kč)

15 Přímé platby a platby LFA (mld. Kč/rok)
Orná půda, len, škrob, skot, ovce, LFA, …

16 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) mimo LFA (mld. Kč/rok)
Předčasné důchody AGRO-ENVI programy Zalesňování a RRD Odbytové organizace Technická pomoc

17 Sektorový operační plán (SOP, mld. Kč/rok)
Zem. majetek a mladí Diverzifikace Zpracování a marketing Lesnictví Pozemkové úpravy Obnova Vodní zdroje LEADER Vzdělávání Rybářství Technická pomoc

18 State aid včetně obecných služeb (mld. Kč/rok)
Vstupy Kompenzace Sady, vinice, včely apod. Bionafta, … Genetika Výzkum, vzdělávání Informatika Ostatní

19 Exportní subvence (mld. Kč/rok)
Mléko Hovězí maso Slad Obiloviny Ostatní

20 Rentabilita plodin na základní výměře o. p.

21 Rentabilita mléka na TTP podle výrobních oblastí - opravit

22 Rentabilita přímo nepodporovaných komodit: cukrovka, prasata, drůbež

23 Podniky - min. podpory – RENTABILITA (Báze SQ = 2001, Báze IS = „ideální“ struktura; A = výr. struktura 2001 v roce 2005, B = výr. struktura IS v roce 2005; A1, B1 = 4,2 t; A2, B2 = 3,64/4,57 t)

24 Podniky - zákl. podpory – RENTABILITA (Báze SQ = 2001, Báze IS = „ideální“ struktura; A = výr. struktura 2001 v roce 2005, B = výr. struktura IS v roce 2005; A1, B1 = 4,2 t; A2, B2 = 3,64/4,57 t)

25 Podniky - max. podpory – RENTABILITA (Báze SQ = 2001, Báze IS = „ideální“ struktura; A = výr. struktura 2001 v roce 2005, B = výr. struktura IS v roce 2005; A1, B1 = 4,2 t; A2, B2 = 3,64/4,57 t)

26 ZÁVĚRY „Terms of trade“ pro RV lepší než pro ŽV. Jestliže však bude podpora LFA orientovaná na přežvýkavce (TTP), také skot na TTP a v LFA má šanci. To by bylo v souladu s prosazováním multifunkčního zemědělství. Nicméně existuje riziko budoucí větší orientace na RV s nižší přidanou hodnotou. Nutná vyváženost podpor „hory/nížiny“. Pozitivní: značný potenciál ke zlepšení výkonnosti (zejména v ŽV), resp. mnohé farmy jsou připraveny na podmínky EU. 

27 Co je třeba zvládnout? Navýšení podpor ze státního rozpočtu
Počáteční alokace limitů + pravidla pro jejich přesuny Vyváženost podpor „hory/nížiny“ (LFA, referenční výnos, …) Funkční IACS Sledovat reformu SZP EU Příprava v podnicích – propočty dopadů 

28 Postup při výpočtu dopadů podmínek EU do ekonomiky konkrétních zemědělských podniků
A. ZADÁNÍ B. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY, ÚVAHY, ROZHODNUTÍ C. VLASTNÍ VÝPOČET D. KOREKCE VÝPOČTU, HLEDÁNÍ LEPŠÍHO VÝSLEDKU 

29 A. ZADÁNÍ – SOUČASNÝ STAV
Výměra z.p. celkem a podle VO Výměra o.p. a TTP celkem a podle kategorií LFA v roce 2001 a v EU Struktura využití z.p. v ha: PŠE, JEČ, ŽITO, OVES, KUK, LUSK, ŘEP, LEN, CUKR, BR-PR, KP-SIL, KP-OST, OST-OP, S-A, TTP, TK Stavy matek: Dojnice Krávy BTPM Bahnice

30 B. PŘEDBĚŽNÉ VÝPOČTY, ÚVAHY, ROZHODNUTÍ
Stanovení/rozhodnutí o velikosti podniku Rozhodnutí o vztahu RV – ŽV Zjištění DJ-1 pro limit 1,8 DJ-1/ha KP-1 (definice DJ-1 !!) DJ-1/1,8 = požadované ha KP-1 x skutečná plocha KP-1 (definice KP-1 !!) Když bude nutné do požadovaných KP-1 zahrnout KP-SIL, rozhodnout, zda je výhodnější se orientovat na RV či ŽV Stanovení struktury využití o.p.: Stanovení základní výměry (ZV) (definice ZV !!) Stanovení výměry půdy v klidu – rozhodnutí 10 – 50 % ZV Stanovení výměry plodin v ZV KP-SIL a ostatní plodiny mimo ZV: na úrovni současnosti Ostatní plodiny ZV: úměrné změny současných ploch Výpočet nároků na extenzifikační prémie v ŽV: Zjištění DJ-2 pro limit 1,4 DJ-2/ha KP-2 (definice DJ-2 !!) Zjištění ha KP-2 (definice KP-2 !!) Posouzení nároku včetně požadavku na pastevní chov (definice pastevních ploch !!) 

31 C. VLASTNÍ VÝPOČET Využití databáze VÚZE: Průměrné údaje za ČR i podle VO (náklady, výnosy, užitkovost, CZV, …) Predikce vývoje výnosů, užitkovosti, jednotlivých nákladových položek, CZV, Kč/Eur, … Průměrný (vzorový) uzavřený obrat stáda skotu Přímé podpory a podpory LFA 2001 a 2005 Ostatní zjednodušující předpoklady (uzavřený obrat objemových krmiv, …)

32 D. KOREKCE VÝPOČTŮ – HLEDÁNÍ LEPŠÍHO VÝSLEDKU
Návrat do bodu B k jiným rozhodnutím V budoucnosti: využití optimalizačních modelů

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A VSTUP DO EU Tomáš Doucha a kolektiv Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Vstupní podmínky v EU Vlastnosti současného zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google