Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „STŘEDNÍ MORAVA - KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ“ ČESKÉ STAVEBNICTVÍ A JEHO ODPOVĚĎ NA SOUČASNÉ VÝZVY 16. ZÁŘÍ 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „STŘEDNÍ MORAVA - KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ“ ČESKÉ STAVEBNICTVÍ A JEHO ODPOVĚĎ NA SOUČASNÉ VÝZVY 16. ZÁŘÍ 2011."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „STŘEDNÍ MORAVA - KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ“ ČESKÉ STAVEBNICTVÍ A JEHO ODPOVĚĎ NA SOUČASNÉ VÝZVY 16. ZÁŘÍ 2011 Ing. Petr Laušman v zastoupení Ing. Václava Matyáše prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2 VÝSLEDKY ROKU 2010 • V některých evropských zemích se ekonomika vzpamatovává z krize, u nás v 2010 roce nárůst HDP 2,2% • Dle FIEC se propady stavebnictví zastavily ve většině zemí EU mimo Portugalsko, Irsko a ČR • Čs. stavebnictví před krizí 14 – 15% HDP, v r. 2010 pod 10% • 504 tisíce osob - 9 % práceschopného obyvatelstva, v roce 2010 přišlo o práci přes 30 000 osob • Meziročně poklesla stavební výroba o 7,8%  k roku 2008 12,4% • Z celkových 495 mld. Kč činily 51 mld. Kč dodávky na fotovoltaických elektrárnách, pak je pokles 11,5%  k roku 2008 už 17% • Pokračoval trend poklesu v pozem. stavitelství (8,4%) i v inž. stav. (6,7%) STAV ZAKÁZKY Směr výstavby2010 (mil. Kč)2009 (mil. Kč)Index (%) POZEMNÍ STAVBY46.51953.38083,1 INŽENÝRSKÉ STAVBY75.654140.63146,2 z toho dopravní infrastruktura 23.721 97.502 24,6 !!! CELKEM 122.173 194.04163,0

3 VSTUP DO ROKU 2011 • Nová veřejná zakázka pouhých 63 % • Pozemní stavitelství o 17 % méně • Inženýrské stavitelství pod polovinou (46,2%) • Z toho DI pouze na čtvrtině (24,3%) • V r. 2010 nebyla zahájena žádná nová dopravní stavba, nebude ani letos • Zahájeno o čtvrtinu méně bytů • SFDI snížil rozpočet o třetinu • Omezily se práce na přípravě nových investic, nebezpečí, nebude kde pracovat • Silně kontrastuje s Programovým prohlášením vlády ČR • Analýza konkurenceschopnosti ČR – ČR na 80. místě podle kvality silnic a celkově podle kvality infrastruktury na 39. místě • Vláda nesplnila očekávané udržení investic a neprovedla žádná protikrizová opatření Takže co teď a co posléze, zejména s DI ???

4 1. KRÁTKODOBÁ OPATŘENÍ – „Souboj o rozpočet na rok 2012“ 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ  revize legislativních podmínek (územní plánování, stavební řízení, výkupy pozemků apod.)  parametrizace výběrových řízení dopravních staveb  zavedení komplexního systému expertízy (supervize) nákladů staveb sledující efektivitu a účelnost vynakládaných zdrojů v celém životním cyklu projektu  technická parametrizace dopravních cest (normová základna), včetně vymezení pravomocí a odpovědností 3. DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ (opatření realizovatelná po r.2015)  Bylo by vhodné oddělit financování staveb DI od SR stanovením národního rámce zákonnou úpravou s dobou platnosti /neměnnosti/ min. na dobu 7-mi let  V rámci SR zabezpečit (rovněž zákonnou úpravou) plynulé naplňování potřeb rozpočtového rámce ze stabilního zdroje příjmů

5 Souboj o rozpočet na rok 2012  Vláda se v Programovém prohlášení zavázala k zachování výše investic do DI  V roce 2009 bylo z rozpočtu SFDI vyčerpáno ze všech zdrojů celkem 88 mld. Kč  V roce 2010 bylo z rozpočtu SFDI vyčerpáno ze všech zdrojů celkem 78 mld. Kč  Rozpočet SFDI na rok 2011 ve výši 61 mld. Kč znamená pokles o 36% (oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 - 96 mld. Kč)  Podle návrhu na rok 2012 se počítá s rámcem národních zdrojů SFDI ve výši 37 mld. Kč  Při započtení plánovaných zdrojů z fondů EU ve výši 14,3 mld. Kč (může dojít k úpravě) a bilance úvěru EIB ve výši 3,7 mld. Kč by mělo být v roce 2012 k dispozici z rozpočtu SFDI celkem 55,0 mld. Kč

6 Souboj o rozpočet na rok 2012  Snižující se rámec národních zdrojů - reálné riziko ohrožení čerpání finančních prostředků z fondů EU  Doposud bylo ze zdrojů EU v rámci OPD vyčerpáno (neschválené projekty) 77 mld. Kč  K dispozici je cca 140 mld. Kč - lze je u schválených projektů čerpat do roku 2015  Pro spolufinancování prostředků z EU je využíván úvěr EIB  SFDI již od roku 2011 deklarovalo nový úvěr pro nadcházející období ve výši 20 mld. Kč  Podle MD jsou u ŘSD uzavřeny smluvní závazky ve výši 29 mld. Kč, na jejichž finanční krytí nejsou v tuto chvíli rozpočtovány zdroje  Investice do dopravní infrastruktury mají výrazný multiplikační efekt  Jeden milion Kč generuje stabilizaci 3 až 4 pracovníků v ekonomice  Z investovaného milionu Kč se realizují přínosy a úspory pro veřejné rozpočty a další fondy nejméně ve výši cca 550 tis. Kč (DPH, daně z příjmů, odvody zdravotního a sociálního pojištění, platby do fondu zaměstnanosti, nevyplacené podpory v nezaměstnanosti apod.).

7 Souboj o rozpočet na rok 2012  Stavebnictví - objem stavební produkce cca 500 mld. Kč ročně  Podíl na tvorbě HDP v rozmezí 7-8%  V civilním sektoru zaměstnává stavebnictví cca 9% zaměstnaných (cca 450 tis. osob)  Jakékoliv výrazné redukce zdrojů pro DI mají přímý vliv na tvorbu HDP, vývoj zaměstnanosti, konkurenceschopnost stavebnictví a koupěschopnost obyvatelstva  Podle žebříčku mezinárodního srovnání Světového obchodního fóra (WEF) patří DI v ČR mezi evropský podprůměr  Redukovat v takové situaci zásadním způsobem zdroje pro financování DI je zcela neopodstatněné a ekonomicky nesprávné  Trend vývoje dopravy v Evropě a ve světě se nese v duchu zvyšování rychlosti, spolehlivosti a komfortu cestování  U nás nemáme dokončenou modernizaci základních tranzitních železničních koridorů (s maximální rychlostí na dílčích úsecích 160 km/h)  Vyspělé evropské státy budují a rozšiřují sítě vysokorychlostních tratí

8 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ  Revize legislativních podmínek (úz. plánování, stav. řízení, výkupy pozemků)  Jedná o 2 zákony, které jsou předmětem projednávání Vlády ČR :  „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a další zákony“  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)  Tyto zákony jsou jednoznačně přínosem pro přípravu výstavby DI  U některých ale mohou být problematické a přípravu i zdržovat (spolupodílení se jiných subjektů na financování staveb, jejichž vybudování nejsou objektivně nezbytné nebo jsou nadstandardní  Naopak je možná škoda, že u zákona o vyvlastnění nejde návrh v otázce odvolání proti vyvlastnění dále a umožňuje, bude-li podáno odvolání, které směřuje proti vlastní expropriaci, nenabývají právní moci a vykonatelnosti ani ostatní výroky rozhodnutí (pouze, bude-li podáno odvolání proti některému z výroků o náhradě, nabývají výroky o vyvlastnění právní moci a jsou vykonatelné)

9 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ  Parametrizace výběrových řízení dopravních staveb  I zde již běží legislativní proces, u nějž je předložen v Poslanecké sněmovně návrh zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  K tomuto návrhu zákona je obrovské množství připomínek a je otázka, jaký bude výsledek  Zavedení komplexního systému expertízy (supervize) nákladů staveb sledující efektivitu a účelnost vynakládaných zdrojů v celém životním cyklu projektu Je Provádění expertízy projektů v etapě vytváření koncepce díla – zejména v DÚR – s cílem optimalizovat řešení Vhodné by bylo zavedení státní expertizy u projektů nad určitou hranici (např. 1 - 2 mld. Kč)

10 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ  Technická parametrizace dopravních cest (normová základna), včetně vymezení pravomocí a odpovědností K redukci úrovně a kvality návrhových parametrů komunikací by se mělo sahat až úplně v poslední řadě – měly by se řešit tyto možnosti :  Technické parametry silnic, dálnic a rychlostních silnic  O konečné ceně stavby rozhoduje především množství zemních prací a manipulace se zeminou a dále rozsah a typ mostních, případně i tunelových objektů.  Zásadně nepřipustit zhoršení návrhových parametrů komunikací, pokud by to mělo mít vliv na bezpečnost silničního provozu.  Výrazně omezit nadměrné kvalitativní požadavky zpracovatelů na materiály nebo technologie neodůvodněně zvyšující stavební náklady

11 DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ (opatření realizovatelná po r.2015)  Bylo by vhodné oddělit financování staveb DI od SR stanovením národního rámce zákonnou úpravou s dobou platnosti /neměnnosti/ min. na dobu 7-mi let (soulad s cyklem EU) a tím docílit stabilitu pro financování :  přípravy staveb, pro kterou je sedmileté období minimálním časem, který nelze z hlediska zákonných lhůt a reálných časů projektové a majetkoprávní přípravy staveb DI v podstatě zkrátit. Fatální absence závazného plánu přípravy staveb se pak odráží v zdánlivě chaotické realizaci, která je spíše obrazem štěstí, které potkalo příslušného investora připravujícího stavbu v dané lokalitě, než cíleného úsilí po systematické výstavbě smysluplných částí - etap daného tahu.  realizace staveb, která by měla být řízena projednaným, zveřejněným, kontrolovatelným a na plán přípravy staveb navazujícím, dokumentem, jasně deklarujícím termíny výstavby jednotlivých etap chybějících úseků sítě dálnic a rychlostních silnic a ostatních silnic  V rámci SR zabezpečit (rovněž zákonnou úpravou) plynulé naplňování potřeb rozpočtového rámce ze stabilního zdroje příjmů

12 RŮST ?  rozhodně ne, především :  pokračuje propad jak meziročně, tak především významně ve srovnání s rokem 2008, počátkem ekonomické krize  04/2011  17% ???  2012  21%  nenastal udržitelný nárůst investic ani růst veřejného kapitálu STAGNACE ?  signalizující zastavení propadu nefunguje :  dokončují se rozpracované stavby, nové se koncepčně omezují  stavebnictví nekopíruje částečné a pozvolné oživení ekonomiky RECESE ?  stavebnictví je stále v útlumu  vláda neprovádí žádná opatření pro podporu investic  dochází k významným redukcím investic z veřejných rozpočtů  snížení jejich podílu vede k destabilizaci stavebního trhu  snižování hodnoty veřejného kapitálu (nedostatečná údržba)  zastavená investorská příprava staveb ZÁVĚREM RECESE, STAGNACE NEBO RŮST?


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „STŘEDNÍ MORAVA - KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ“ ČESKÉ STAVEBNICTVÍ A JEHO ODPOVĚĎ NA SOUČASNÉ VÝZVY 16. ZÁŘÍ 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google