Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky managementu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky managementu"— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky managementu

2 Řízení, management, instituce
Vedení, řízení Vést znamená dělat správné věci. Řídit znamená dělat věci správně. Efektivnost nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na tom, zda ho vynaložíme správným směrem. Sebelepší řízení nemůže nahradit nedostatečné vedení. Management Systém teoretických a praktických řídících znalostí a činností Instituce Soubor právně upravených vztahů mezi lidmi Podnik, úřad, škola, nemocnice, organizace atp.

3 Struktura manažerských pozic
Podle úrovně řízení TOP management (vrcholový management) – majitelé firem, statutární orgány, generální ředitelé, ředitelé, vedení úřadů (starosta) Střední management – vedoucí odborů, oddělení, útvarů apod., kteří mají často podřízené také vedoucí zaměstnance Liniový management – manažeři, kteří již přímo řídí jednotlivé pracovníky a nemají již podřízené žádné vedoucí zaměstnance – mistři, políři, parťáci apod.

4 Vedoucí zaměstnanci Vedoucí zaměstnanci – ZP § 11 - Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

5 Základní poslání manažera
Mezi nejdůležitější schopnosti manažera patří schopnost rozpoznat schopnosti. Cílem je produktivní využití konkrétních předností a znalosti každého jedince. Základním úkolem manažera je, aby jeho činnost splňovala následující požadavky: - účelnost – tj. dělání správných věcí, - účinnost – tj. provádění věci správným způsobem, - hospodárnost – tj. dělání věcí s minimálními náklady, - odpovědnost – tj. dělání věci spravedlivě a podle práva. K tomu musí být kompetentní.

6 Základní kompetence manažera
způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci (tzv. osobnostní předpoklady), odborné znalosti (požadované, nadstavbové, speciální), praktické dovednosti (získávají se tréninkem a praxi) * zvládnutí správných řídících praktik, * komunikační schopnosti, * interpersonální dovednosti, * technické dovednosti sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové vlastnosti (lidská dimenze sociální zralosti), charisma manažera

7 Osobnostní předpoklady pro výkon manažerské funkce
Odpovídající intelektové předpoklady (znalostní a emoční) Dobré organizační schopnosti Objektivita Flexibilita Sociální citlivost Komunikační způsobilost Tvořivost Dobrá odolnost vůči neuropsychické zátěži Autorita Smysl pro humor Osobní příklad

8 Manažer a jeho okolí, prostředí
Obecný trend začátku 21. století - organizace se zeštíhlují: zmenšování počtů zaměstnanců vede i ke změnám organizačních struktur, zejména ke zmenšování počtu řídících stupňů, organizace stále více potřebují manažery, kteří nepoužívají autokratického stylu řízení, ale vystupují v rolích koordinátorů, trenérů, rádců: méně manažeringu – více mentoringu. Vnitřní i vnější faktory ovlivňují manažerskou výkonnost.

9 Vnější prostředí Zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z jejího okolí. Tyto vlivy (faktory) rozdělujeme na: Nepřímé vlivy: PESTE analýza – politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické Přímé vlivy: Porterova analýza - dodavatelé, odběratelé, zákazníci, konkurence, dodavatele, lidské zdroje,

10 Obecné rysy manažerské práce
realizuje (prosazuje) klasické manažerské funkce (plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení spolupracovníků, kontrola – analyzování, rozhodování, implementace), plní roli vizionáře, koncepčního myslitele, tvůrce odvážných projektů do budoucnosti, propagátora všeho nového, realizuje požadavky majitelů či nadřízených (trvalé zlepšování hospodářských výsledků, zvyšování výkonnosti, produktivity), rozvijí své schopnosti, dovednosti, znalosti povinnost být neustále „in“, být lepší než podřízení, než ostatní kolegové!

11 Tři kruhy managementu Vedení spolupracovníků Řízení procesů
Zprostředkující činnosti

12 Styl manažerské práce Styl manažerské práce představuje způsob činnosti manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytýčených cílů. Je důležitým atributem práce každého manažera. Většina manažerských rozhodnutí je determinována následujícími faktory: - charakterem okamžité situace: – rozhodování za normálního, běžného stavu, rozhodování za rizika a neurčitosti, rozhodování za krizového stavu. - závažnosti rozhodnutí: dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový problém, legislativní nouze, chybné rozhodnutí a strach před jeho důsledky, neschopnost se rozhodnout. - postoji podřízených: ochota, respektování řídících záměrů či nikoli. - osobními vlastnostmi manažera

13 Manažerské řídící styly
Manažer-ské styly Demokra- tický Liberální Autokra-tický

14 Styly vedení dirigování - vedoucí dává přesné pokyny, nediskutuje o nich, striktně kontroluje provádění pokynů  trénování - vedoucí oznamuje cíl, dává pokyny směřující k dosažení cíle, usměrňuje činnost jednotlivých spolupracovníků; kontrolu provádí průběžně, někdy spíše namátkově sekundování - vedoucí vstupuje „do hry“ tam, kde spolupracovník není dosud dostatečně připraven delegování - vedoucí deleguje, důvěřuje, diskutuje, motivuje, přichází s vizemi

15 Efektivnost manažerské práce
E = f ( Q , A ) kde Q – kvalita manažerského rozhodnutí nebo příkazu (vlastního rozhodování) A – míra akceptovatelnosti manažerského rozhodnutí nebo příkazu (ochota podřízených realizovat rozhodnutí nebo příkaz)

16 Autorita manažera Formální – pravomoc vyplývající z funkčního postavení Neformální – uznání schopností a způsobu jednání s podřízenými Faktory podporující autoritu Odborná kvalifikace Pracovní morálka Důslednost a spravedlivost Příkladnost Vztah k podřízeným Etiketa

17 Rady, doporučení – jak se stát dobrým manažerem
1) Buď dobře informován 2) Angažuj se jen v rozhodování o podstatných věcech a neutápěj se v maličkostech 3) Omezuj svoji účast jen na klíčové akce a úkoly 4) Pracuj prostřednictvím kvalitních spolupracovníků 5) Vtiskni organizaci (firmě) jasný směr – vize, strategie, systém práce, vnitřní kulturu 6) Nepleť se do politikaření 7) Buď pružný 8) Přidržuj se malého počtu jednoduchých pravidel

18 Dobrý manažer zvládá tři role
Interpersonální role: - reprezentuje organizaci, - tvůrčím způsobem vede a motivuje spolupracovníky, - vytváří a aktivuje kontakty. Informační role: - získává a využívá podnikatelské informace, - sdílí a rozšiřuje disponibilní informace , - je mluvčím organizace ke klíčovým problémům. Rozhodovací role: - rozvíjí podnikatelské inovační prostředí, - řeší problémové situace a konflikty, - rozděluje omezené zdroje, - vede jednání s rozhodujícími interními a externími partnery.


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky managementu"

Podobné prezentace


Reklamy Google