Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO PROBLEMATIKY MANAGEMENTU. Řízení, management, instituce • Vedení, řízení • Vést znamená dělat správné věci. Řídit znamená dělat věci správně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO PROBLEMATIKY MANAGEMENTU. Řízení, management, instituce • Vedení, řízení • Vést znamená dělat správné věci. Řídit znamená dělat věci správně."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MANAGEMENTU

2 Řízení, management, instituce • Vedení, řízení • Vést znamená dělat správné věci. Řídit znamená dělat věci správně. • Efektivnost nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na tom, zda ho vynaložíme správným směrem. Sebelepší řízení nemůže nahradit nedostatečné vedení. • Management • Systém teoretických a praktických řídících znalostí a činností • Instituce • Soubor právně upravených vztahů mezi lidmi • Podnik, úřad, škola, nemocnice, organizace atp.

3 Struktura manažerských pozic • Podle úrovně řízení • TOP management (vrcholový management) – majitelé firem, statutární orgány, generální ředitelé, ředitelé, vedení úřadů (starosta) • Střední management – vedoucí odborů, oddělení, útvarů apod., kteří mají často podřízené také vedoucí zaměstnance • Liniový management – manažeři, kteří již přímo řídí jednotlivé pracovníky a nemají již podřízené žádné vedoucí zaměstnance – mistři, políři, parťáci apod.

4 Vedoucí zaměstnanci • Vedoucí zaměstnanci – ZP § 11 - Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

5 Základní poslání manažera • Mezi nejdůležitější schopnosti manažera patří schopnost rozpoznat schopnosti. Cílem je produktivní využití konkrétních předností a znalosti každého jedince. • Základním úkolem manažera je, aby jeho činnost splňovala následující požadavky: - účelnost – tj. dělání správných věcí, - účinnost – tj. provádění věci správným způsobem, - hospodárnost – tj. dělání věcí s minimálními náklady, - odpovědnost – tj. dělání věci spravedlivě a podle práva. • K tomu musí být kompetentní.

6 Základní kompetence manažera • způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci (tzv. osobnostní předpoklady), • odborné znalosti (požadované, nadstavbové, speciální), • praktické dovednosti (získávají se tréninkem a praxi) * zvládnutí správných řídících praktik, * komunikační schopnosti, * interpersonální dovednosti, * technické dovednosti • sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové vlastnosti (lidská dimenze sociální zralosti), • charisma manažera

7 Osobnostní předpoklady pro výkon manažerské funkce • Odpovídající intelektové předpoklady (znalostní a emoční) • Dobré organizační schopnosti • Objektivita • Flexibilita • Sociální citlivost • Komunikační způsobilost • Tvořivost • Dobrá odolnost vůči neuropsychické zátěži • Autorita • Smysl pro humor • Osobní příklad

8 Manažer a jeho okolí, prostředí • Obecný trend začátku 21. století - organizace se zeštíhlují:  zmenšování počtů zaměstnanců vede i ke změnám organizačních struktur, zejména ke zmenšování počtu řídících stupňů,  organizace stále více potřebují manažery, kteří nepoužívají autokratického stylu řízení, ale vystupují v rolích koordinátorů, trenérů, rádců: méně manažeringu – více mentoringu. • Vnitřní i vnější faktory ovlivňují manažerskou výkonnost.

9 Vnější prostředí • Zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z jejího okolí. Tyto vlivy (faktory) rozdělujeme na: Nepřímé vlivy: PESTE analýza – politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické Přímé vlivy: Porterova analýza - dodavatelé, odběratelé, zákazníci, konkurence, dodavatele, lidské zdroje,

10 Obecné rysy manažerské práce • realizuje (prosazuje) klasické manažerské funkce (plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení spolupracovníků, kontrola – analyzování, rozhodování, implementace), • plní roli vizionáře, koncepčního myslitele, tvůrce odvážných projektů do budoucnosti, propagátora všeho nového, • realizuje požadavky majitelů či nadřízených (trvalé zlepšování hospodářských výsledků, zvyšování výkonnosti, produktivity), • rozvijí své schopnosti, dovednosti, znalosti povinnost být neustále „in“, být lepší než podřízení, než ostatní kolegové!

11 Řízení procesů Vedení spolupracovníků Zprostředkující činnosti Tři kruhy managementu

12 Styl manažerské práce • Styl manažerské práce představuje způsob činnosti manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytýčených cílů. Je důležitým atributem práce každého manažera. • Většina manažerských rozhodnutí je determinována následujícími faktory: - charakterem okamžité situace: – rozhodování za normálního, běžného stavu, - rozhodování za rizika a neurčitosti, - rozhodování za krizového stavu. - závažnosti rozhodnutí: - dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový problém, legislativní nouze, chybné rozhodnutí a strach před jeho důsledky, neschopnost se rozhodnout. - postoji podřízených: ochota, respektování řídících záměrů či nikoli. - osobními vlastnostmi manažera

13 Manažerské řídící styly Demokra- tický Liberální Autokra- tický

14 Styly vedení • dirigování - vedoucí dává přesné pokyny, nediskutuje o nich, striktně kontroluje provádění pokynů • trénování - vedoucí oznamuje cíl, dává pokyny směřující k dosažení cíle, usměrňuje činnost jednotlivých spolupracovníků; kontrolu provádí průběžně, někdy spíše namátkově • sekundování - vedoucí vstupuje „do hry“ tam, kde spolupracovník není dosud dostatečně připraven • delegování - vedoucí deleguje, důvěřuje, diskutuje, motivuje, přichází s vizemi

15 Efektivnost manažerské práce E = f ( Q, A ) kde Q – kvalita manažerského rozhodnutí nebo příkazu (vlastního rozhodování) A – míra akceptovatelnosti manažerského rozhodnutí nebo příkazu (ochota podřízených realizovat rozhodnutí nebo příkaz)

16 Autorita manažera • Formální • Formální – pravomoc vyplývající z funkčního postavení • Neformální • Neformální – uznání schopností a způsobu jednání s podřízenými • Faktory podporující autoritu • Odborná kvalifikace • Pracovní morálka • Důslednost a spravedlivost • Příkladnost • Vztah k podřízeným • Etiketa

17 Rady, doporučení – jak se stát dobrým manažerem 1) Buď dobře informován 2) Angažuj se jen v rozhodování o podstatných věcech a neutápěj se v maličkostech 3) Omezuj svoji účast jen na klíčové akce a úkoly 4) Pracuj prostřednictvím kvalitních spolupracovníků 5) Vtiskni organizaci (firmě) jasný směr – vize, strategie, systém práce, vnitřní kulturu 6) Nepleť se do politikaření 7) Buď pružný 8) Přidržuj se malého počtu jednoduchých pravidel

18 Dobrý manažer zvládá tři role • Interpersonální role: - reprezentuje organizaci, - tvůrčím způsobem vede a motivuje spolupracovníky, - vytváří a aktivuje kontakty. • Informační role: - získává a využívá podnikatelské informace, - sdílí a rozšiřuje disponibilní informace, - je mluvčím organizace ke klíčovým problémům. • Rozhodovací role: - rozvíjí podnikatelské inovační prostředí, - řeší problémové situace a konflikty, - rozděluje omezené zdroje, - vede jednání s rozhodujícími interními a externími partnery.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO PROBLEMATIKY MANAGEMENTU. Řízení, management, instituce • Vedení, řízení • Vést znamená dělat správné věci. Řídit znamená dělat věci správně."

Podobné prezentace


Reklamy Google