Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č.1: Základy obecné psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č.1: Základy obecné psychologie"— Transkript prezentace:

1 Téma č.1: Základy obecné psychologie
KKI/PSFA1

2 Co je to psychologie?

3 Definice psychologie 1. Psychologie je „věda o lidské psychice.“
2. Psychologie patří k vědám o člověku. Zkoumá psychiku, její působení a formování v životě člověka, v jeho činnostech a vývoji. 3. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

4 Pojem psychologie PSYCHÉ (DUŠE) LOGOS (SLOVO) PSYCHOLOGIE

5 Psychologie - věda o člověku
Při zkoumání si všímá především psychických jevů - fenoménů Co to jsou ty psychické jevy?

6 Psychické jevy: Informace o tom, co se děje v těle, okolí (funkce informativní) Orientace v prostředí a situaci (funkce orientační) Řízení, regulace pohybů, činností (fce regulační) Přizpůsobení, adaptace v situaci, vyrovnávání se s měnícími podmínkami (funkce adaptační)

7 Základní psychické jevy:
Procesy Obsahy Stavy Procesy vedou ke vzniku psychických obsahů, na podkladě mentálních stavů

8 Psychické jevy -fenomény
PROCESY vnímání,učení, paměť, imaginace, myšlení atd. vedou ke vzniku obsahů proměnlivé, rychlé mnohé mentální procesy probíhají mimo vědomí OBSAHY: vjemy, představy, sny, vzpomínky, vědomosti, myšlenky, přání, pocity Buď ve vědomí, nebo si je můžeme do vědomí vybavit MENTÁLNÍ STAVY (stavy vědomí)- relativně stabilní Dočasné – nálada, stav únavy, podrážděnosti atd. Trvalé – stálé podmínky psych. dění (úzkostnost)

9 Snění (proces) Sny (obsah) Vnímání (proces) Přání, city….. Vjem (obsah)

10 Co si spíše uvědomujeme procesy nebo obsahy???

11 Základní pojmy obecné psychologie
Psychika Prožívání Chování Vědomí Nevědomí

12 Psychika ? Duševní život člověka.
Lidská psychika je souhrn psychických jevů, které: jsou funkcí mozku formují se ve společnosti, zvláště působením výchovy umožňují člověku poznávat svět a působit na něj

13 Prožívání nepřetržitý tok psychických zážitků (obsahů)
probíhá při různých stupních jasnosti vědomí (bdělost)… předmětem prožívání může být vnější svět, stav vlastního těla i vlastní mysli.

14 Chování mimika, gestikulace, zvýšení krevního tlaku či tepová frekvence…… Chování lze pozorovat, zaznamenat, a měřit Volní (úmyslné, záměrné) – směřuje k určitému cíli, vědomá intence, záměr. Mimovolní (bezděčné) – nepodmíněné reflexy (slinění při příjmu potravy) či instinkty..

15 ….vzájemná interakce Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Lidské chování Mentální procesy Tělesné dění

16 běžím Vidím … Zvýšený krevní tlak

17 Vědomí stav určité aktivace Bdělost (vigilance)- ..uvědomování si sama sebe, vlastního těla… Úroveň vigilance určuje luciditu (jasnost) vědomí Protipól - Bezvědomí, případně spánek, narkóza Somnolence, sopor, koma – kvantitativní poruchy vědomí, které se projevují podstatným snížením lucidity. Kóma – je stav hlubokého bezvědomí.

18 Změněné stavy vědomí Poruchové Ne patologické
Delirantní stavy, narušení osobní identity, halucinace, bludy Ne patologické Spánek, relaxace, meditace, hypnotizme, excitace Společné charakteristiky změněných stavů vědomí: Kognitivní procesy jsou méně kritické. Změny v sebepojetí a vnímání. Oslabení řízení a inhibice chování.

19 Jak to začalo ? Vědecká metoda
Kořeny Filozofie, fyziologie (oblasti biologie, zabývající se živými organismy) a lékařské vědě… pojetí náboženské (nadpřirozenost) a filosofické (rozum) Hippocrates (460 – 377 př.n.l.)…“.otec moderního lékařství“ – lidský mozek jako interpret vědomí… Římský lékař Galén (130 – 200 n.l.) - teorie temperamentu Mystika, fantazie, animismus… chování člověka je ovlivněno přírodou…. Existuje samostatná duše mimo tento svět ? Filozofická otázka Reflektuje vnímání skutečnou realitu ? Vědecká metoda

20 Vznik psychologie Samostatná vědecká disciplína
2. polovina 19. století Vznik psychologie Samostatná vědecká disciplína Vědecké, tj. experimentální metody v roce 1879 první psychologická laboratoř na světě… objektivně pozorovatelné jevy nezpochybnitelná fakta Wilhelm Wundt ( )

21 Cíle psychologie Popsat rozmanité projevy chování a duševního dění – metody:…pozorování, experiment.. Vysvětlit význam získaných údajů - psychologické teorie.. Předvídat lidské chování a prožívání - teorie kognitivního vývoje - psycholog Jean Piaget (1896 – 1980) Popsat Vysvětlit Předvídat

22 Hlavní psychologické směry - teorie
Teoretická definice ….(soustava hypotéz…k objasnění…) Biologický přístup Behaviorální Psychodynamický Fenomenologický Kognitivní

23 Behavioristický přístup
1.Pol 20. stol – americký behaviorismus (J. B. Watson) EXTROSPEKCE - pozorování chování, objektivní měření… objektivně pozorovatelná a měřitelná fakta Předmět studia psychologie = studium chování. Liská mysl je černá skříňka (black box) Osobnost formuje především učení. Chování je určováno vnějšími vlivy odměny a tresty.

24 Klasické podmiňování PP - PR Ivan Pavlov Učení na základě důsledků chování Skinner Operační podmiňování spoj (vytváření asociací) mezi situací S a reakcí R (S-R – pozitivní posílení)

25 Psychodynamický přístup
Psychoanalýza – Sigmund Freud (1856 – 1939) – princip determinismu. Duševní prožitky i projevy chování mají nevědomý motiv Něvědomí (sny, tajná přání) x vědomí - uvědomované duševní obsahy

26 Nevědomí Psychické obsahy a procesy probíhající mimo vědomí.
Ovlivňují prožívání a chování. Podle teorie objektivních vztahů – obsahy nevědomí vznikají na základě zkušeností z interpersonálních vztahů

27 Modely lidské psychiky
Topografický model 1900 3 vrstvy – nevědomí, předvědomí a vědomí. Vnější realita Vědomí Chrání vědomí před přívalem pudových sil z nevědomí. Cenzura, princip reality. Předvědomí Zdrojem psychické energie – sexuální pud, řídí se principem slasti. Usiluje o bezprostřední uspokojení. Pudová přání a vytěsněné obsahy. Nevědomí Myšlenky, vnímání Vzpomínky Strach…

28 Model struktury osobnosti
Superego Nevědomý pocit viny, obsahuje svědomí, ideály. Větší část funguje mimo vědomí. Vzniká z Idu na základě interakcí s vnějším světem.

29 Gestalt (tvarová) psychologie
Max Wertheimer (1880 – 1943), K. Kofka (1886 – 1914), W. Kohler (1887 – 1967) Holistické pojetí - Celek je více než jen suma částí. Podstatný je význam, uspořádání částí, jejich struktura, „tvar“ (Gestalt = tvar, útvar). Úkon náhlého pochopení – vhled - AHA fenomén

30 Kognitivní přístup Kognitivní psychologie v 50. a 60. letech v USA posléze i Evropa. Předmětem studia = mentální (poznávací) procesy. jak se učíme pamatujeme si minulost a plánujeme budoucnost jak uvažujeme rozhodujeme se užíváme jazyk

31 Fenomenologický přístup
Filosoficky a humanisticky orientovaný směr. Předmětem studia je prožívání. Metoda – INTROSPEKCE. Předpokládá schopnost svobodné volby a zodpovědnost za osobní rozhodnutí. Existenciální analýza (daseinsanalýza) Humanistická psychologie

32 Dělení psychologických oborů
Základní – teoretické Obecná psychologie – základní psychické procesy u duševně zdravého člověka. Vývojová psychologie – zkoumá jak se jedinec vyvíjí a mění v průběhu svého života. Psychologie osobnosti – studuje rozdíly mezi lidmi.. Sociální psychologie – zkoumá interakce mezi lidmi, které probíhají ve dvojicích i v sociálních skupinách.

33 Dělení psychologických oborů
Praktické – aplikované řešení praktických problémů Klinická psychologie – diagnostika, léčení a společenské přizpůsobení osob s relativně závažnými psychickými potížemi a poruchami. Psychologie zdraví - Zabývá se diagnózou, léčením a prevencí různých onemocnění, zkoumá a podporuje zásady zdravého způsobu života. Poradenská psychologie – aplikovaná psychologie v poradnách pro rodinu (dříve manželské poradny), na úřadech práce, v pedagogicko-psychologických poradnách, případně v poradnách pro vysokoškoláky.

34 Dělení psychologických oborů
Pedagogická psychologie – procesy učení a vyučování .. Psychologie práce – podmínky práce a jejich vlivem na pracovní výkon … Forenzní (soudní) psychologie – uplatnění v rámci soudního a vězeňského systému. Psychologie sportu – psychologickými prostředky se psychologové pokoušejí zlepšit výkony vrcholových sportovců.

35 Psychoterapie Ovlivňování a léčení některých duševních procesů a reakcí pomocí psychologických prostředků Cíl: ovlivnit nemocného, pomoci mu přizpůsobit se změněným podmínkám v jeho životě U nemocných: povzbuzení, podporování vůle uzdravit se, odstranění strachu z léčebného zákroku, přizpůsobení se nové situaci způsobené nemocí

36 Význam psychologie v praxi
Poznávat lidi Působit na lidi Uspořádat věci a podmínky, ve kterých lidé žijí Lépe poznat sebe sama a využít toho k lepšímu způsobu učení a práci, k lepšímu porozumění s druhými lidmi, ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu

37 Čití a vnímání

38

39

40 Čití Čití je proces získávání „syrových“ informací z vnějšího i vnitřního prostředí a jejich transformování do podoby nervových impulsů, které mozek dále využívá. Data zpracovaná mozkem tvoří základ pro naše vnímání okolního světa.

41 Čití Čití probíhá ve smyslových orgánech, analyzátorech, - skládají se z receptorů, dostředivého (aferentního) nervu a příslušné senzorické oblasti v mozku. Exteroreceptory – zrak, sluch, čich chuť a kožní smysly Interoreceptory – různé tělesné změny… Lidské smysly slouží ke schopnosti registrovat podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. Senzorické orgány shromažďují materiál k dalšímu poznávání i cítění. Jsou mostem mezi vnějším světem a lidskou psychikou. Našich 5 smyslů: uši, nos, oči, jazyk a kůže jsou naše smyslové orgány, které přijímají informace o vnějším světě a vlastním těle a převádějí je nervstvem dál do mozku, aby je mohl posléze „přečíst“.

42 Vnímání Americký psycholog P.G. Zimbardo: „Vnímání je klíč, který nám otvírá dveře do okolního světa.“ Vnímání (percepce) – organizace a interpretace senzorických informací. Výsledkem procesu vnímání jsou vjemy. Interpretace a pochopení významu probíhá v lidském vědomí.

43 Vnímání Individuální rozdíly ve vnímání
Každý člověk vnímá svět jedinečným, osobitým způsobem, což je způsobeno především rozdíly v sociálních zkušenostech a v individuální psychické organizaci, tedy v osobnosti daného jedince.

44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Téma č.1: Základy obecné psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google