Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKI/PSFA1 5.10.2009 Téma č.1: Základy obecné psychologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKI/PSFA1 5.10.2009 Téma č.1: Základy obecné psychologie."— Transkript prezentace:

1 KKI/PSFA1 5.10.2009 Téma č.1: Základy obecné psychologie

2 Co je to psychologie?

3 Definice psychologie 1. Psychologie je „věda o lidské psychice.“ 2. Psychologie patří k vědám o člověku. Zkoumá psychiku, její působení a formování v životě člověka, v jeho činnostech a vývoji. 3. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

4 Pojem psychologie PSYCHÉ (DUŠE) LOGOS (SLOVO) PSYCHOLOGIE

5 Psychologie - věda o člověku  Při zkoumání si všímá především psychických jevů - fenoménů Co to jsou ty psychické jevy?

6 Psychické jevy: 1. Informace o tom, co se děje v těle, okolí (funkce informativní) 2. Orientace v prostředí a situaci (funkce orientační) 3. Řízení, regulace pohybů, činností (fce regulační) 4. Přizpůsobení, adaptace v situaci, vyrovnávání se s měnícími podmínkami (funkce adaptační)

7 Základní psychické jevy: ProcesyObsahyStavy Procesy vedou ke vzniku psychických obsahů, na podkladě mentálních stavů

8 Psychické jevy -fenomény PROCESY •vnímání,učení, paměť, imaginace, myšlení atd. •vedou ke vzniku obsahů •proměnlivé, rychlé •mnohé mentální procesy probíhají mimo vědomí OBSAHY: •vjemy, představy, sny, vzpomínky, vědomosti, myšlenky, přání, pocity •Buď ve vědomí, nebo si je můžeme do vědomí vybavit MENTÁLNÍ STAVY (stavy vědomí)- relativně stabilní • Dočasné – nálada, stav únavy, podrážděnosti atd. •Trvalé – stálé podmínky psych. dění (úzkostnost)

9 Snění (proces)Sny (obsah) Vnímání (proces) Vjem (obsah) Přání, city…..

10 Co si spíše uvědomujeme procesy nebo obsahy???

11 Základní pojmy obecné psychologie  Psychika  Prožívání  Chování  Vědomí  Nevědomí

12 Psychika ?  Duševní život člověka.  Lidská psychika je souhrn psychických jevů, které: 1. jsou funkcí mozku 2. formují se ve společnosti, zvláště působením výchovy 3. umožňují člověku poznávat svět a působit na něj

13 Prožívání  nepřetržitý tok psychických zážitků (obsahů)  probíhá při různých stupních jasnosti vědomí (bdělost)…  předmětem prožívání může být vnější svět, stav vlastního těla i vlastní mysli.

14 Chování  mimika, gestikulace, zvýšení krevního tlaku či tepová frekvence……  Chování lze pozorovat, zaznamenat, a měřit • Volní (úmyslné, záměrné) – směřuje k určitému cíli, vědomá intence, záměr. • Mimovolní (bezděčné) – nepodmíněné reflexy (slinění při příjmu potravy) či instinkty..

15 ….vzájemná interakce  Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Lidské chování Mentální procesy Tělesné dění

16 běžím Vidím … Zvýšený krevní tlak

17 Vědomí  stav určité aktivace Bdělost (vigilance) -..uvědomování si sama sebe, vlastního těla…  Úroveň vigilance určuje luciditu (jasnost) vědomí  Protipól - Bezvědomí, případně spánek, narkóza  Somnolence, sopor, koma – kvantitativní poruchy vědomí, které se projevují podstatným snížením lucidity.  Kóma – je stav hlubokého bezvědomí.

18 Změněné stavy vědomí  Poruchové  Delirantní stavy, narušení osobní identity, halucinace, bludy  Ne patologické  Spánek, relaxace, meditace, hypnotizme, excitace  Společné charakteristiky změněných stavů vědomí:  Kognitivní procesy jsou méně kritické.  Změny v sebepojetí a vnímání.  Oslabení řízení a inhibice chování.

19 Jak to začalo ?  Kořeny Filozofie, fyziologie (oblasti biologie, zabývající se živými organismy) a lékařské vědě… pojetí náboženské (nadpřirozenost) a filosofické (rozum)  Hippocrates (460 – 377 př.n.l.)…“.otec moderního lékařství“ – lidský mozek jako interpret vědomí…  Římský lékař Galén (130 – 200 n.l.) - teorie temperamentu Filozofická otázka  Reflektuje vnímání skutečnou realitu ? Vědecká metoda Mystika, fantazie, animismus…  chování člověka je ovlivněno přírodou….  Existuje samostatná duše mimo tento svět ?

20 Vznik psychologie  Samostatná vědecká disciplína  Vědecké, tj. experimentální metody  v roce 1879 první psychologická laboratoř na světě…  objektivně pozorovatelné jevy  nezpochybnitelná fakta Wilhelm Wundt (1832-1920) 2. polovina 19. století

21 Cíle psychologie  Popsat rozmanité projevy chování a duševního dění – metody:…pozorování, experiment..  Vysvětlit význam získaných údajů - psychologické teorie..  Předvídat lidské chování a prožívání - teorie kognitivního vývoje - psycholog Jean Piaget (1896 – 1980) PopsatVysvětlitPředvídat

22 Hlavní psychologické směry - teorie  Teoretická definice ….(soustava hypotéz…k objasnění…)  Biologický přístup  Behaviorální  Psychodynamický  Fenomenologický  Kognitivní

23 Behavioristický přístup  1.Pol 20. stol – americký behaviorismus (J. B. Watson)  EXTROSPEKCE - pozorování chování, objektivní měření…  objektivně pozorovatelná a měřitelná fakta  Předmět studia psychologie = studium chování.  Liská mysl je černá skříňka (black box)  Osobnost formuje především učení.  Chování je určováno vnějšími vlivy  odměny a tresty.

24 Skinner Operační podmiňování Učení na základě důsledků chování spoj (vytváření asociací) mezi situací S a reakcí R (S-R – pozitivní posílení) Klasické podmiňování PP - PR Ivan Pavlov

25 Psychodynamický přístup  Psychoanalýza – Sigmund Freud (1856 – 1939) – princip determinismu.  Duševní prožitky i projevy chování mají nevědomý motiv  Něvědomí (sny, tajná přání) x vědomí - uvědomované duševní obsahy

26 Nevědomí  Psychické obsahy a procesy probíhající mimo vědomí.  Ovlivňují prožívání a chování.  Podle teorie objektivních vztahů – obsahy nevědomí vznikají na základě zkušeností z interpersonálních vztahů

27 Modely lidské psychiky Topografický model 1900  3 vrstvy – nevědomí, předvědomí a vědomí. Vědomí Vnější realita Předvědomí Cenzura, princip reality. Chrání vědomí před přívalem pudových sil z nevědomí. Nevědomí Pudová přání a vytěsněné obsahy. Zdrojem psychické energie – sexuální pud, řídí se principem slasti. Usiluje o bezprostřední uspokojení. Myšlenky, vnímání Vzpomínky Strach …

28 Superego Nevědomý pocit viny, obsahuje svědomí, ideály. Větší část funguje mimo vědomí. Vzniká z Idu na základě interakcí s vnějším světem. Model struktury osobnosti

29 Gestalt (tvarová) psychologie  Max Wertheimer (1880 – 1943), K. Kofka (1886 – 1914), W. Kohler (1887 – 1967)  Holistické pojetí - Celek je více než jen suma částí.  Podstatný je význam, uspořádání částí, jejich struktura, „tvar“ (Gestalt = tvar, útvar).  Úkon náhlého pochopení – vhled - AHA fenomén

30 Kognitivní přístup  Kognitivní psychologie v 50. a 60. letech v USA posléze i Evropa.  Předmětem studia = mentální (poznávací) procesy.  jak se učíme  pamatujeme si minulost a plánujeme budoucnost  jak uvažujeme  rozhodujeme se  užíváme jazyk

31 Fenomenologický přístup  Filosoficky a humanisticky orientovaný směr.  Předmětem studia je prožívání.  Metoda – INTROSPEKCE.  Předpokládá schopnost svobodné volby a zodpovědnost za osobní rozhodnutí.  Existenciální analýza (daseinsanalýza)  Humanistická psychologie

32 Dělení psychologických oborů Základní – teoretické  Obecná psychologie – základní psychické procesy u duševně zdravého člověka.  Vývojová psychologie – zkoumá jak se jedinec vyvíjí a mění v průběhu svého života.  Psychologie osobnosti – studuje rozdíly mezi lidmi..  Sociální psychologie – zkoumá interakce mezi lidmi, které probíhají ve dvojicích i v sociálních skupinách.

33 Dělení psychologických oborů Praktické – aplikované řešení praktických problémů  Klinická psychologie – diagnostika, léčení a společenské přizpůsobení osob s relativně závažnými psychickými potížemi a poruchami.  Psychologie zdraví - Zabývá se diagnózou, léčením a prevencí různých onemocnění, zkoumá a podporuje zásady zdravého způsobu života.  Poradenská psychologie – aplikovaná psychologie v poradnách pro rodinu (dříve manželské poradny), na úřadech práce, v pedagogicko-psychologických poradnách, případně v poradnách pro vysokoškoláky.

34 Dělení psychologických oborů  Pedagogická psychologie – procesy učení a vyučování..  Psychologie práce – podmínky práce a jejich vlivem na pracovní výkon …  Forenzní (soudní) psychologie – uplatnění v rámci soudního a vězeňského systému.  Psychologie sportu – psychologickými prostředky se psychologové pokoušejí zlepšit výkony vrcholových sportovců.

35 Psychoterapie  Ovlivňování a léčení některých duševních procesů a reakcí pomocí psychologických prostředků  Cíl: ovlivnit nemocného, pomoci mu přizpůsobit se změněným podmínkám v jeho životě  U nemocných: povzbuzení, podporování vůle uzdravit se, odstranění strachu z léčebného zákroku, přizpůsobení se nové situaci způsobené nemocí

36 Význam psychologie v praxi  Poznávat lidi  Působit na lidi  Uspořádat věci a podmínky, ve kterých lidé žijí  Lépe poznat sebe sama a využít toho k lepšímu způsobu učení a práci, k lepšímu porozumění s druhými lidmi, ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu

37 Čití a vnímání

38

39

40 Čití  Čití je proces získávání „syrových“ informací z vnějšího i vnitřního prostředí a jejich transformování do podoby nervových impulsů, které mozek dále využívá. Data zpracovaná mozkem tvoří základ pro naše vnímání okolního světa.

41 Čití  Čití probíhá ve smyslových orgánech, analyzátorech, - skládají se z receptorů, dostředivého (aferentního) nervu a příslušné senzorické oblasti v mozku.  Exteroreceptory – zrak, sluch, čich chuť a kožní smysly  Interoreceptory – různé tělesné změny…  Lidské smysly slouží ke schopnosti registrovat podněty z vnějšího i vnitřního prostředí.  Senzorické orgány shromažďují materiál k dalšímu poznávání i cítění. Jsou mostem mezi vnějším světem a lidskou psychikou.  Našich 5 smyslů: uši, nos, oči, jazyk a kůže jsou naše smyslové orgány, které přijímají informace o vnějším světě a vlastním těle a převádějí je nervstvem dál do mozku, aby je mohl posléze „přečíst“.

42 Vnímání  Americký psycholog P.G. Zimbardo: „Vnímání je klíč, který nám otvírá dveře do okolního světa.“  Vnímání (percepce) – organizace a interpretace senzorických informací. Výsledkem procesu vnímání jsou vjemy.  Interpretace a pochopení významu probíhá v lidském vědomí.

43 Vnímání  Individuální rozdíly ve vnímání  Každý člověk vnímá svět jedinečným, osobitým způsobem, což je způsobeno především rozdíly v sociálních zkušenostech a v individuální psychické organizaci, tedy v osobnosti daného jedince.

44 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "KKI/PSFA1 5.10.2009 Téma č.1: Základy obecné psychologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google