Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA PÍSKU NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA PÍSKU NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2007."— Transkript prezentace:

1 GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA PÍSKU NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2007

2 Administrátor grantového programu Občanské sdružení INKANO Písek Píseckého 131, 397 01 Písek, Tel.: 382 210 319, granty@inkano.cz, www.granty.inkano.cz

3 Grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu v roce 2007 1.výzva •CÍLE: Podpora cestovního ruchu jako důležitého nástroje rozvoje prosperity města Písku a okolí s důrazem na - zvýšení počtu návštěvníků - prodloužení délky pobytu návštěvníků - podporu mimosezónního cestovního ruchu •Vychází ze Strategického plánu rozvoje CR města Písku - oblasti rozvoje: A) Infrastruktura pro CR B) Destinační management C) Konkurenceschopnost destinace

4 Novinky v roce 2007 •Přímá podpora investic do infrastruktury CR •Podpora produktu CR „Písecká čítanka“ v oblasti pořádání zábavně – vzdělávacích akcí pro CR •Podpora kulturních akcí s výrazným dopadem na CR

5 Zvýhodněné podmínky v roce 2007 – 1.výzva •Zvýšení celkové alokované částky na 2,2 mil. Kč •Prodloužení uznatelnosti nákladů od 01.01.2007 •Prodloužení doby realizace podpořených akcí •Zvýšení maximálního příspěvku města pro nepodnikatelské subjekty na 80%

6 Opatření grantového programu •OPATŘENÍ 1 – č.výzvy 5721/1 - Infrastruktura cestovního ruchu - alokovaná částka: 1.500.000,- Kč •OPATŘENÍ 2 – č.výzvy 5722/1 - Písecká čítanka - alokovaná částka: 300.000,- Kč •OPATŘENÍ 3 – č.výzvy 5723/1 - Město Písek – centrum cestovního ruchu - alokovaná částka: 400.000,- Kč

7 HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU •Schválení a vyhlášení 1.výzvy: 14.12.2006 •Uzávěrka předkládání žádostí: 31.01.2007 •Schválení příspěvků zastupitelstvem: 22.03.2007 •Uznatelnost nákladů od 01.01.2007 •Realizace podpořených aktivit: - opatření 1 do 31.03.2008 - opatření 2 a 3 do 31.12.2007 •Vyúčtování akcí: - opatření 1 do 30.04.2008 - opatření 2 a 3 do 31.01.2008

8 OPATŘENÍ 1 Infrastruktura cestovního ruchu FINANČNÍ RÁMEC GRANTOVÉHO PROGRAMU •Alokovaná částka:1.500.000 Kč •Min.- max. výše příspěvku 20.000 – 500.000 Kč •Max. příspěvek města 80 % nepodnikatelské subjekty 46 % podnikatelské subjekty

9 OPATŘENÍ 1 Infrastruktura cestovního ruchu •CÍL: Zkvalitnění infrastruktury CR prostřednictvím investičních aktivit směřujících ke zvýšení standardu zařízení CR a doprovodné infrastruktury •PODPOROVANÉ AKTIVITY: - budování, obnova, rekonstrukce a vybavení sportovně-rekreačních a kulturních zařízení sloužících významně pro CR - zlepšení standardu ubytovacích kapacit, zejména příměstských kempů - zavádění informačních a komunikačních technologií v CR - výstavba, rekonstrukce a doprovodná infrastruktura turistických cest

10 OPATŘENÍ 2 Písecká čítanka FINANČNÍ RÁMEC GRANTOVÉHO PROGRAMU •Alokovaná částka: 300.000 Kč •Min.- max. výše příspěvku 10.000 – 100.000 Kč •Max. příspěvek města 80 % nepodnikatelské subjekty 46 % podnikatelské subjekty

11 OPATŘENÍ 2 Písecká čítanka •CÍL: Podpora projektu Písecká čítanka a rozšíření nabídky tohoto produktu CR •PODPOROVANÉ AKTIVITY: - zábavně – vzdělávací akce jako nové služby cestovního ruchu - vzdělávací akce včetně vzdělávání místních podnikatelů a pracovníků v cestovním ruchu - nutno prostudovat samostatný materiál Písecká čítanka

12 OPATŘENÍ 3 Město Písek – centrum cest. ruchu FINANČNÍ RÁMEC GRANTOVÉHO PROGRAMU •Alokovaná částka: 400.000 Kč •Min.- max. výše příspěvku 50.000 – 200.000 Kč •Max. příspěvek města 80 % nepodnikatelské subjekty 46 % podnikatelské subjekty

13 OPATŘENÍ 3 Město Písek – centrum cest. ruchu •CÍL: Spojení prezentace Písku jako města cestovního ruchu a kultury •PODPOROVANÉ AKTIVITY: - kulturní a jiné akce s významným pozitivním dopadem na rozvoj cestovního ruchu ve městě Písku, a to minimálně dvoudenní (pořádané ve dvou po sobě následujících dnech)

14 OPATŘENÍ 1 + 2 + 3 NUTNÉ PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU: • vliv projektu na zvýšení standardu a rozšíření poskytovaných služeb cestovního ruchu v Písku a příměstské odpočinkové zóně • pozitivní ekonomický dopad projektu na rozvoj města Písku • bez negativního vlivu na životní prostředí • na tytéž aktivity nelze žádat současně do grantového programu na podporu kultury

15 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL •Nepodnikatelské subjekty - nadace, nadační fond, provozovna obecního úřadu, o.p.s., o.s., příspěvková organizace, organizace zřizovaná obcí, škola, školské zařízení, sdružení, církevní organizace, hospodářská a agrární komora, zájmové sdružení právnických osob •Podnikatelské subjekty - OSVČ, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, družstvo

16 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL •má přidělené IČO •vede účetnictví podle zák.č.563/1991 Sb. •doloží daňové přiznání za min. jedno účetní období, ne starší než za r. 2005 •není státem zřizovanou organizací či organizací s majetkovou účastí státu •nemá dluh po splatnosti vůči městu Písek •a další, viz. kap. V. grantových pravidel

17 UZNATELNÉ NÁKLADY •vynaloženy v období od 01.01.2007 do 31.03.2008 (opatření 1) do 31.12.2007 (opatření 2 a 3) •vynaloženy na aktivity v souladu s obsahem a cíly podpořené akce •doloženy kopiemi účetních dokladů •nezbytné pro realizaci podpořené akce •jsou uvedeny ve výčtu kap.VI grant. prav.

18 DŮLEŽITÉ !!! •Neuznatelné jsou náklady na: - stravování, občerstvení - mzdy u opatření 1 a 2 •Náklady jsou hrazeny včetně DPH (pokud žadatel není plátcem DPH) •Hodnotící komise má právo rozpočet akcí krátit s ohledem na účelnost a hospodárnost •Příjmy získané při realizaci projektu snižují celkové uznatelné náklady akce (např. účast. poplatky, prodej vstupenek, propag. materiálů…) •Z příspěvku nesmí být hrazen zisk žadatele

19 ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK •elektronické formuláře žádosti včetně příloh jsou k dispozici na: www.granty.inkano.cz •tištěné formuláře žádosti včetně příloh jsou k dispozici: - Město Písek, Odbor kultury a CR - Administrátor grantového programu Občanské sdružení INKANO Písek

20 ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK •1 originál žádosti včetně příloh •2 kopie žádosti bez příloh •1 elektronická verze žádosti (CD nebo disketa) •přílohy originálu žádosti zahrnují: • statut resp. stanovy žadatele • doklad o přidělení IČO • daňové přiznání a finanční výkazy • čestné prohlášení o zajištěném spolufinancování • čestné prohlášení o bezúhonnosti • případně další přílohy uvedené v pravidlech grantového programu

21 ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ •do 31.01.2007 – 12.00 hod. •adresa: Městský úřad Písek Odbor kultury a cestovního ruchu Velké náměstí 114, 397 19 Písek •doporučeně poštou nebo osobně do podatelny •označení obálky: podle kapitoly VII.2 pravidel grantového programu

22 HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ •1. Formální a věcná kontrola žádosti - provádí grantový administrátor - možnost doplnění na výzvu do 24 hod. •2. Hodnocení finanční a obsahové kvality - provádí jmenovaná hodnotící komise - u projektů, které získají ze 100 možných bodů min. 60 bodů doporučuje přidělení příspěvku •3. Rozhodnutí o udělení příspěvku - návrhy schvaluje rada města a zastupitelstvo města

23 HODNOTÍCÍ KOMISE •1 pracovník odboru kultury a CR města Písek •max. 3 členové zastupitelstva •max. 2 členové komise pro partnerské vztahy a CR •1 specialista z řad odborné veřejnosti •administrátor zajišťuje administrativní podporu jednání •člen hodnotící komise nesmí být zaměstnancem nebo členem statutárních orgánů organizace ucházející se o příspěvek

24 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ •vliv na hospodářskou prosperitu města Písku 10 b •konkurenceschopnost záměru v kvalitě výstupů akce 10 b •další navazující aktivity žadatele 5 b •partnerství dalších subjektů v CR 5 b •soulad a provázanost s aktivitami města Písku v oblasti CR 5 b •vliv projektu na posílení image Písku jako města CR10 b •standardizace kvality infrastruktury a služeb CR (opatření 1) význam připravované akce (opatření 2 a 3)15 b •zajištění poptávky po výstupech akce 10 b •zhodnocení projektu s ohledem na potenciál rozvoje CR Písecka10 b •zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu10 b •posouzení schopnosti a připravenosti žadatele projekt realizovat10 b

25 PROPLÁCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ •Po rozhodnutí zastupitelstva města Písku o udělení příspěvku (22.03.2007) bude s příjemcem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku •Příjemci podpory může být poskytnuta záloha ve výši max. 85% z celkové částky nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy •Po realizaci akce předloží příjemce podpory konečné vyúčtování dle formuláře a prvotní účetní doklady uznatelných nákladů - do 30.04.2008 (opatření 1) - do 31.01.2008 (opatření 2 a 3) •Po vyúčtování akce a kontrole bude proplacena zbývající část příspěvku

26 Administrátor grantového programu Občanské sdružení INKANO Písek Píseckého 131, 397 01 Písek, Tel.: 382 210 319, granty@inkano.cz, www.granty.inkano.cz


Stáhnout ppt "GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA PÍSKU NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google