Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo Filip Kvasnička, 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo Filip Kvasnička, 2007."— Transkript prezentace:

1 Právo Filip Kvasnička, 2007

2 Proč jsou normy nutné? Dvě protichůdné vlastnosti člověka
Homo homini lupum (sobeckost) zoon politikon (družnost) Normy umožňují mírové soužití mezi lidmi, pokojnou výměnu ekonomických statků (smluvní právo) a jejich užívání (vlastnické právo) Z počátku bylo málo statků

3 Normy, normativní systémy
Norma = pravidlo chování Normativní systém = vnitřně strukturovaný a provázaný soubor norem určitého druhu Příklady normativních systémů Právo Obecná morálka, individuální morálka Náboženská pravidla (Desatero) Lex artis (etika soudce, etika lékaře) Sportovní pravidla

4 Právní norma, institut, věta
Právní norma = právní pravidlo chování Právní institut = soubor norem popisujících týž jev (např. závěť, promlčení) Právní normativní věta = výrok o tom, co po právu má býti nosič normy, kterou je nutno teprve vyložit (viz dále „interpretace práva“)

5 Předpis Právní předpis = písemně zachycený soubor normativních vět (pramen práva) Platnost předpisu = publikace ve Sb. Účinnost předpisu = od kdy již normy působí

6 Rysy normativních syst.
Vznik spontánně x autoritativně Způsob fixace (písemná x ústní), prameny Závaznost (sankce za poruchu) Vynutitelnost sankcí

7 Právní norma adresována nese adresátovi povinnost / oprávnění
předem neurčitému počtu adresátů pro předem neurčitý počet případů nese adresátovi povinnost / oprávnění uložena státem (publikace v úřední sbírce) dodržování normy stát vynucuje

8 Kogentní právní norma pevně stanoví práva a povinnosti
odchýlení od ní je protiprávní obvykle základní ustanovení právního institutu předepsaná forma úkonu dále podle kontextu zákona

9 Dispozitivní právní norma
stanoví práva a povinnosti pro případ, že není dohodnuto něco jiného odchýlení od ní je dovoleno nelze se však odchýlit v neprospěch spotřebitele (= dnes nepodnikatel, viz § 52 odst. 3 a § 55 odst. 1 OZ) ostatní ustanovení právního institutu návěstí „není-li dohodnuto jinak, …“

10 Dvojí smysl pojmu práva
Právo v objektivním smyslu = systém právních norem Právo v subjektivním smyslu = oprávnění (míra dovoleného chování) Význam se musí odvodit z kontextu

11 Prameny práva obecně Kontinentální tradice Angloamerická tradice
psané předpisy kontinentální Evropa a bývalé kolonie Angloamerická tradice soudní precedenty Velká Britanie, USA a jejich bývalé kolonie Historická tradice knihy znalců práva dříve i v Evropě (do osvícenectví) dnes zejména islámské právo Šaría

12 Sbírky práva v ČR Official journal – Úřední věstník Evropských společenství (nařízení, směrnice, rozhodnutí) Sbírka zákonů Sbírka mezinárodních smluv Věstník právních předpisů krajů Sbírka právních předpisů hl. m. Prahy Obecní předpisy – jen úřední deska Další úřední věstníky, pokud na ně právní předpisy odkazují (např. účetní standardy)

13 Sbírka zákonů ústavní zákony zákony zákonná opatření Senátu PČR
nařízení vlády – lze vydat i bez zmocnění vyhlášky – nelze vydat bez zmocnění České národní banky ministerstev ostatních ústředních úřadů

14 Sbírka mezinárodních smluv
jen smlouvy, které jsou pro ČR závazné publikace v originálním jazyku (preferována angličtina) a vedle toho též v českém překladu

15 Nepsané právo pomůcka k interpretaci psaného práva
výjimečně psané právo doplňuje (zejm. při „mezerách v zákonech“) prameny nepsaného práva judikatura právní věda právní principy neprávní normativní soubory

16 Judikatura Judikatura = rozhodnutí vyšších soudů v dané kauze závazná
v dalších kauzách závažná (interpretace – ústavní povinnost „v obdobném obdobně“) Ústavní soud negativní zákonodárce – ruší neústavní předpisy v dalších kauzách závažná (nerespektování názoru ÚS znamená vážné narušení ústavnosti)

17 Právní věda Názory právní vědy ovlivňují tvorbu předpisů i soudních rozhodnutí (citace v odůvodnění) Autoři komentářů k zákonům jsou často soudci Nejvyššího a Ústavního soudu nejprve rozhodnou pak důvody rozhodnutí ocitují v komentáři další kauze odcitují předešlé rozhodnutí a to, že ho podpořila doktrína v komentáři… Nutno sledovat, kdo vědce platí – např. problém autorského práva

18 Právní principy zobecněné teze z různých disciplín práva, oborová i obecná platnost často latinsky (pacta sunt servanda) principy často protichůdné – nutno je vyvažovat (např. „smlouvy se mají dodržovat“ x „nemožné neváže“)

19 Neprávní normativní systémy
Dobré mravy (§ 3 odst. 1, § 39 OZ, § 7 odst. 2 ZP) Zásady poctivého obchodního styku (§ 265 ObZ) Obchodní zvyklosti (§ 264 odst. 2 ObZ) Obchodní zvyklosti obecně zachovávané v mezinárodním obchodě (§ 730 ObZ)

20 Interpretace (výklad) práva
kardinální problém práva psané právo způsoby vlastní interpretace nemá zcela popsány výklad je vždy buď v souladu s právem nebo v rozporu s ním, není sféra „na hraně zákona“ vadná interpretace vede k porušení práva a k odpovědnosti za poruchu

21 Výklad provedený soudem
není pravda, že nikdo krom soudu nesmí vykládat právo není obecně závazný, jen v dané kauze v ostatních kauzách se k němu má přihlížet – „v podobných případech podobně“ jednou podaný výklad soudem není modla, lze ho popírat

22 Metody interpretace jazykový výklad – výklad slov v textu
logický výklad – výklad pomocí logických operací „od většího k menšímu“, ad absurdum apod. systematický výklad – podle kontextu teleologický výklad – podle účelu, pro nějž byla norma stvořena historický výklad – okolnosti vzniku a vývoj znění normy

23 Výsledek interpretace
výklad adekvátní, odpovídající znění textu výklad rozšiřující – např. ve prospěch míry základní lidské svobody výklad zužující – např. omezení jednoho práva jinými právy

24 Osoby Fyzické osoby = lidé Právnické osoby = myšlené jevy
s právní subjektivitou Právní subjektivita = způsobilost mít práva Způsobilost k právním úkonům (dříve svéprávnost) = způsobilost nabývat práva vlastním jednáním

25 Subjektivita fyzické osoby
subjektivita vzniká narozením (opuštěním lůna matky, ne až přestřižením pupeční šňůry) od početí do narození je subjektivita podmíněna živým porodem – tzv. nasciturus – význam pro dědictví subjektivita zaniká smrtí = nevratný zánik vitálních funkcí prohlášením za mrtvého nezaniká !!!

26 Způsobilost k úkonům I. složka rozumová = jednající chápe
co činí a jaké to má důsledky složka volní = jednající ovládá své tělo, úkonem není např. pohyb hlavou v důsledku tiku mluva ze spánku

27 Způsobilost k úkonům II.
u právnické osoby se nabývá k okamžiku jejího vzniku u FO se nabývá postupně cca do šesti let není vůbec poté rozumí jednodušším pr. úkonům např. půjčka, koupě apod. historka s bicyklem za vysvědčení v 15 letech být zaměstnanec v 18 letech plná (od 16 let po sňatku)

28 Zbavení (omezení) u F. O. způsobilost mít práva nelze omezit (otrokářství není dovoleno) způsobilosti k úkonu omezí soud (§ 10 OZ) není-li vůbec způsobilá k právním úkonům pro trvalou duševní poruchu je schopna činit jen některé právní úkony pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů omezení i zbavení vyznačeno v obč. průkazu ustanoven opatrovník činící úkony za ně

29 Právní vztahy existují mezi osobami na základě
zákona samého zákona a právních skutečností obsahem vztahů jsou vzájemná práva a povinnosti

30 Právní skutečnosti I. skutečnosti, s nimiž zákon spojuje vznik změnu
zajištění práv a povinností

31 závisí na vůli jednajícího
Právní skutečnosti II. v souladu s právem v rozporu s právem závisí na vůli jednajícího právní úkony protiprávní úkony nezávisí na vůli jednajícího právní události protiprávní stavy

32 Právní skutečnosti III.
právní událost plynutí času narození, smrt (i u vraždy) protiprávní stav nezaviněné škody (katastrofy, kalamity, dopravní škody apod.) – objektivní odpovědnost za dopravní prostředek bezdůvodné obohacení vady dodaného zboží – odp. za vady

33 Právní skutečnosti IV. protiprávní úkony (delikty) právní úkony
následuje odpovědnost za škodu právní úkony jednostranné – závěť, výpověď smlouvy dvoustranné – smlouvy (párový pojem dohoda) vícestranné – společenské smlouvy

34 Forma právního úkonu I. písemná (§ 40 OZ)
v listinné podobě telegraficky, dálnopisem elektronickými prostředky zachycení obsahu úkonu a určení jednající osoby písemná povinně, stanoví-li to zákon či dohoda stran, pod sankcí neplatnosti podpis vlastnoruční, mech. prostředky (je-li to obvyklé), elektronický (není povinný)

35 Forma právního úkonu II.
ústní – slovy (mezi přítomnými i po telefonu) konkludentní – faktickým chováním pokývání hlavou potřesení rukou dodání objednaného zboží apod. NEPLATÍ doložky typu „pokud zboží nevrátíte do …, máme za to, že ho kupujete“ – spotřebitel není povinen nechtěné zboží vracet (§ 53 odst. 8 OZ)

36 Nepísemné smlouvy není nutno znát totožnost protistrany
práva a povinnosti obvykle není nutno uvádět (popsány v zákoně jako kogentní a dispozitivní ustanovení) nutno jen dohodnout nezbytnosti, např. v trafice: jaké noviny u ševce: jak opravit a do kdy

37 Písemné smlouvy - účastníci
Vymezení účastníků (účastníků může být na téže smluvní straně více – např. spoluobjednatelé díla) jméno a příjmení (FO), název nebo obchodní firma (PO) datum narození / IČ adresa a další kontakty bankovní spojení vymezení toho, kdo účastníka zastupuje a jakou má funkci (ředitel, jednatel apod.)

38 Vymezení předmětu smlouvy
tak, aby byly srozumitelně a určitě stanoveny práva a povinnosti (jinak je smlouva neplatná) vymezení věci dle druhu – množství, váha nebo jakost (kvalita) vymezení věci individuálně výrobní číslo, registrační značka (SPZ) apod. parcelní číslo, číslo popisné popis kvality a vad podobně vymezení činností

39 Práva a povinnosti stran
je vhodné odkázat na číslo zákona a prvního paragrafu smluvního typu není nutno opakovat ustanovení zákona čas a místo plnění dluhu

40 Čas plnění je vhodné dohodnout podrobně vč. hodiny (např. v běžné otevírací době) dispozitivní norma: po výzvě věřitele podle OZ druhý den (§ 563) podle ObZ se plní bezodkladně (§ 340 odst. 2) u peněz až připsáním na účet věřitele (§ 567 odst. 2 OZ, § 339 odst. 2 ObZ)

41 Místo plnění je vhodné dohodnout dispozitivní zákonná norma:
u dlužníka (§ 567 odst. 1 OZ) u dlužníka (§ 336 ObZ) peníze u věřitele (§ 337 ObZ)

42 Závěr smlouvy prohlášení typu „smluvní strany podepsaly smlouvu na znamení svobodné a vážné vůle, prosty tísně a omylu“ nemají žádný smysl datace smlouvy, podpis zástupce k jeho předtištěnému jménu, funkci a názvu právnické osoby

43 Uzavírání smlouvy smlouva je uzavřena, jakmile se smluvní strany shodnou na obsahu přijetí nabídky musí být bezvýhradné, lze však jinými slovy říci totéž přijetí s výhradou je novou nabídkou, protinávrhem (last shot doctrine)

44 Nabídka a výzva k jednání
nabídka musí být určitá tak, že ke vzniku smlouvy stačí ji jen odsouhlasit nabídkou není reklama, inzerát, poutač u benzínové stanice apod. – jde jen o právně nezávaznou výzvu k jednání (chybí obvykle bližší specifikace věci) nutno se přesvědčit o výsledné ceně, kvalitě a množství, zda odpovídá výzvě

45 Trvání nabídky nabídka mezi přítomnými vyprší ihned
nabídka mezi nepřítomnými (učiněná dopisem apod.) je závazná do doby v ní stanovené (v tom případě ji po tu dobu nelze odvolat) jejího odmítnutí jejího odvolání uplynutí doby přiměřené podle okolností


Stáhnout ppt "Právo Filip Kvasnička, 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google