Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Právo  Filip Kvasnička, 2007. Proč jsou normy nutné?  Dvě protichůdné vlastnosti člověka  Homo homini lupum (sobeckost)   družnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Právo  Filip Kvasnička, 2007. Proč jsou normy nutné?  Dvě protichůdné vlastnosti člověka  Homo homini lupum (sobeckost)   družnost."— Transkript prezentace:

1  Právo  Filip Kvasnička, 2007

2 Proč jsou normy nutné?  Dvě protichůdné vlastnosti člověka  Homo homini lupum (sobeckost)   družnost   Normy umožňují mírové soužití mezi lidmi, pokojnou výměnu ekonomických statků (smluvní právo) a jejich užívání (vlastnické právo)  Z počátku bylo málo statků

3 Normy, normativní systémy  Norma = pravidlo chování  Normativní systém = vnitřně strukturovaný a provázaný soubor norem určitého druhu  Příklady normativních systémů  Právo  Obecná morálka, individuální morálka  Náboženská pravidla (Desatero)  Lex artis (etika soudce, etika lékaře)  Sportovní pravidla

4 Právní norma, institut, věta  Právní norma = právní pravidlo chování  Právní institut = soubor norem popisujících týž jev (např. závěť, promlčení)  Právní normativní věta = výrok o tom, co po právu má býti  nosič normy, kterou je nutno teprve vyložit (viz dále „interpretace práva“)

5 Předpis  Právní předpis = písemně zachycený soubor normativních vět (pramen práva)  Platnost předpisu = publikace ve Sb.  Účinnost předpisu = od kdy již normy působí

6 Rysy normativních syst.  Vznik spontánně x autoritativně  Způsob fixace (písemná x ústní), prameny  Závaznost (sankce za poruchu)  Vynutitelnost sankcí

7 Právní norma  adresována  předem neurčitému počtu adresátů  pro předem neurčitý počet případů  nese adresátovi povinnost / oprávnění  uložena státem (publikace v úřední sbírce)  dodržování normy stát vynucuje

8 Kogentní právní norma  pevně stanoví práva a povinnosti  odchýlení od ní je protiprávní  obvykle  základní ustanovení právního institutu  předepsaná forma úkonu  dále podle kontextu zákona

9 Dispozitivní právní norma  stanoví práva a povinnosti pro případ, že není dohodnuto něco jiného  odchýlení od ní je dovoleno  nelze se však odchýlit v neprospěch spotřebitele (= dnes nepodnikatel, viz § 52 odst. 3 a § 55 odst. 1 OZ)  ostatní ustanovení právního institutu  návěstí „není-li dohodnuto jinak, …“

10 Dvojí smysl pojmu práva  Právo v objektivním smyslu = systém právních norem  Právo v subjektivním smyslu = oprávnění (míra dovoleného chování) Význam se musí odvodit z kontextu

11 Prameny práva obecně  Kontinentální tradice  psané předpisy  kontinentální Evropa a bývalé kolonie  Angloamerická tradice  soudní precedenty  Velká Britanie, USA a jejich bývalé kolonie  Historická tradice  knihy znalců práva  dříve i v Evropě (do osvícenectví)  dnes zejména islámské právo Šaría

12 Sbírky práva v ČR  Official journal – Úřední věstník Evropských společenství (nařízení, směrnice, rozhodnutí)  Sbírka zákonů  Sbírka mezinárodních smluv  Věstník právních předpisů krajů  Sbírka právních předpisů hl. m. Prahy  Obecní předpisy – jen úřední deska  Další úřední věstníky, pokud na ně právní předpisy odkazují (např. účetní standardy)

13 Sbírka zákonů  ústavní zákony  zákony  zákonná opatření Senátu PČR  nařízení vlády – lze vydat i bez zmocnění  vyhlášky – nelze vydat bez zmocnění  České národní banky  ministerstev  ostatních ústředních úřadů

14 Sbírka mezinárodních smluv  jen smlouvy, které jsou pro ČR závazné  publikace v originálním jazyku (preferována angličtina) a vedle toho též v českém překladu

15 Nepsané právo  pomůcka k interpretaci psaného práva  výjimečně psané právo doplňuje (zejm. při „mezerách v zákonech“)  prameny nepsaného práva  judikatura  právní věda  právní principy  neprávní normativní soubory

16 Judikatura  Judikatura = rozhodnutí vyšších soudů  v dané kauze závazná  v dalších kauzách závažná (interpretace – ústavní povinnost „v obdobném obdobně“)  Ústavní soud  negativní zákonodárce – ruší neústavní předpisy  v dané kauze závazná  v dalších kauzách závažná (nerespektování názoru ÚS znamená vážné narušení ústavnosti)

17 Právní věda  Názory právní vědy ovlivňují tvorbu předpisů i soudních rozhodnutí (citace v odůvodnění)  Autoři komentářů k zákonům jsou často soudci Nejvyššího a Ústavního soudu  nejprve rozhodnou  pak důvody rozhodnutí ocitují v komentáři  další kauze odcitují předešlé rozhodnutí a to, že ho podpořila doktrína v komentáři…  Nutno sledovat, kdo vědce platí – např. problém autorského práva

18 Právní principy  zobecněné teze z různých disciplín práva, oborová i obecná platnost  často latinsky (pacta sunt servanda)  principy často protichůdné – nutno je vyvažovat (např. „smlouvy se mají dodržovat“ x „nemožné neváže“)

19 Neprávní normativní systémy  Dobré mravy (§ 3 odst. 1, § 39 OZ, § 7 odst. 2 ZP)  Zásady poctivého obchodního styku (§ 265 ObZ)  Obchodní zvyklosti (§ 264 odst. 2 ObZ)  Obchodní zvyklosti obecně zachovávané v mezinárodním obchodě (§ 730 ObZ)

20 Interpretace (výklad) práva  kardinální problém práva  psané právo způsoby vlastní interpretace nemá zcela popsány  výklad je vždy buď v souladu s právem nebo v rozporu s ním, není sféra „na hraně zákona“  vadná interpretace vede k porušení práva a k odpovědnosti za poruchu

21 Výklad provedený soudem  není pravda, že nikdo krom soudu nesmí vykládat právo  není obecně závazný, jen v dané kauze  v ostatních kauzách se k němu má přihlížet – „v podobných případech podobně“  jednou podaný výklad soudem není modla, lze ho popírat

22 Metody interpretace  jazykový výklad – výklad slov v textu  logický výklad – výklad pomocí logických operací „od většího k menšímu“, ad absurdum apod.  systematický výklad – podle kontextu  teleologický výklad – podle účelu, pro nějž byla norma stvořena  historický výklad – okolnosti vzniku a vývoj znění normy

23 Výsledek interpretace  výklad adekvátní, odpovídající znění textu  výklad rozšiřující – např. ve prospěch míry základní lidské svobody  výklad zužující – např. omezení jednoho práva jinými právy

24 Osoby  Fyzické osoby = lidé  Právnické osoby = myšlené jevy s právní subjektivitou  Právní subjektivita = způsobilost mít práva  Způsobilost k právním úkonům (dříve svéprávnost) = způsobilost nabývat práva vlastním jednáním

25 Subjektivita fyzické osoby  subjektivita vzniká narozením (opuštěním lůna matky, ne až přestřižením pupeční šňůry)  od početí do narození je subjektivita podmíněna živým porodem – tzv. nasciturus – význam pro dědictví  subjektivita  zaniká smrtí = nevratný zánik vitálních funkcí  prohlášením za mrtvého nezaniká !!!

26 Způsobilost k úkonům I.  složka rozumová = jednající chápe  co činí a  jaké to má důsledky  složka volní = jednající ovládá své tělo, úkonem není např.  pohyb hlavou v důsledku tiku  mluva ze spánku

27 Způsobilost k úkonům II.  u právnické osoby se nabývá k okamžiku jejího vzniku  u FO se nabývá postupně  cca do šesti let není vůbec  poté rozumí jednodušším pr. úkonům  např. půjčka, koupě apod.  historka s bicyklem za vysvědčení  v 15 letech být zaměstnanec  v 18 letech plná (od 16 let po sňatku)

28 Zbavení (omezení) u F. O.  způsobilost mít práva nelze omezit (otrokářství není dovoleno)  způsobilosti k úkonu omezí soud (§ 10 OZ)  není-li vůbec způsobilá k právním úkonům pro  trvalou duševní poruchu  je schopna činit jen některé právní úkony pro  trvalou duševní poruchu  nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů  omezení i zbavení vyznačeno v obč. průkazu  ustanoven opatrovník činící úkony za ně

29 Právní vztahy  existují mezi osobami na základě  zákona samého  zákona a právních skutečností  obsahem vztahů jsou vzájemná  práva a  povinnosti

30 Právní skutečnosti I.  skutečnosti, s nimiž zákon spojuje  vznik  změnu  zánik  zajištění práv a povinností

31 Právní skutečnosti II. v souladu s právem v rozporu s právem závisí na vůli jednajícího právní úkony protiprávní úkony nezávisí na vůli jednajícího právní události protiprávní stavy

32 Právní skutečnosti III.  právní událost  plynutí času  narození, smrt (i u vraždy)  protiprávní stav  nezaviněné škody (katastrofy, kalamity, dopravní škody apod.) – objektivní odpovědnost za dopravní prostředek  bezdůvodné obohacení  vady dodaného zboží – odp. za vady

33 Právní skutečnosti IV.  protiprávní úkony (delikty)  následuje odpovědnost za škodu  právní úkony  jednostranné – závěť, výpověď smlouvy  dvoustranné – smlouvy (párový pojem dohoda)  vícestranné – společenské smlouvy

34 Forma právního úkonu I.  písemná (§ 40 OZ)  v listinné podobě  telegraficky, dálnopisem  elektronickými prostředky  zachycení obsahu úkonu a  určení jednající osoby  písemná povinně, stanoví-li to zákon či dohoda stran, pod sankcí neplatnosti  podpis vlastnoruční, mech. prostředky (je-li to obvyklé), elektronický (není povinný)

35 Forma právního úkonu II.  ústní – slovy (mezi přítomnými i po telefonu)  konkludentní – faktickým chováním  pokývání hlavou  potřesení rukou  dodání objednaného zboží apod.  NEPLATÍ doložky typu „pokud zboží nevrátíte do …, máme za to, že ho kupujete“ – spotřebitel není povinen nechtěné zboží vracet (§ 53 odst. 8 OZ)

36 Nepísemné smlouvy  není nutno znát totožnost protistrany  práva a povinnosti obvykle není nutno uvádět (popsány v zákoně jako kogentní a dispozitivní ustanovení)  nutno jen dohodnout nezbytnosti, např.  v trafice: jaké noviny  u ševce: jak opravit a do kdy

37 Písemné smlouvy - účastníci  Vymezení účastníků (účastníků může být na téže smluvní straně více – např. spoluobjednatelé díla)  jméno a příjmení (FO), název nebo obchodní firma (PO)  datum narození / IČ  adresa a další kontakty  bankovní spojení  vymezení toho, kdo účastníka zastupuje a jakou má funkci (ředitel, jednatel apod.)

38 Vymezení předmětu smlouvy  tak, aby byly srozumitelně a určitě stanoveny práva a povinnosti (jinak je smlouva neplatná)  vymezení věci dle druhu – množství, váha nebo jakost (kvalita)  vymezení věci individuálně  výrobní číslo, registrační značka (SPZ) apod.  parcelní číslo, číslo popisné  popis kvality a vad  podobně vymezení činností

39 Práva a povinnosti stran  je vhodné odkázat na číslo zákona a prvního paragrafu smluvního typu  není nutno opakovat ustanovení zákona  čas a místo plnění dluhu

40 Čas plnění  je vhodné dohodnout podrobně vč. hodiny (např. v běžné otevírací době)  dispozitivní norma: po výzvě věřitele  podle OZ druhý den (§ 563)  podle ObZ se plní bezodkladně (§ 340 odst. 2)  u peněz až připsáním na účet věřitele (§ 567 odst. 2 OZ, § 339 odst. 2 ObZ)

41 Místo plnění  je vhodné dohodnout  dispozitivní zákonná norma:  u dlužníka (§ 567 odst. 1 OZ)  u dlužníka (§ 336 ObZ)  peníze u věřitele (§ 337 ObZ)

42 Závěr smlouvy  prohlášení typu „smluvní strany podepsaly smlouvu na znamení svobodné a vážné vůle, prosty tísně a omylu“ nemají žádný smysl  datace smlouvy, podpis zástupce k jeho předtištěnému jménu, funkci a názvu právnické osoby

43 Uzavírání smlouvy  smlouva je uzavřena, jakmile se smluvní strany shodnou na obsahu  přijetí nabídky musí být bezvýhradné, lze však jinými slovy říci totéž  přijetí s výhradou je novou nabídkou, protinávrhem (last shot doctrine)

44 Nabídka a výzva k jednání  nabídka musí být určitá tak, že ke vzniku smlouvy stačí ji jen odsouhlasit  nabídkou není reklama, inzerát, poutač u benzínové stanice apod. – jde jen o právně nezávaznou výzvu k jednání (chybí obvykle bližší specifikace věci)  nutno se přesvědčit o výsledné ceně, kvalitě a množství, zda odpovídá výzvě

45 Trvání nabídky  nabídka mezi přítomnými vyprší ihned  nabídka mezi nepřítomnými (učiněná dopisem apod.) je závazná do  doby v ní stanovené (v tom případě ji po tu dobu nelze odvolat)  jejího odmítnutí  jejího odvolání  uplynutí doby přiměřené podle okolností


Stáhnout ppt " Právo  Filip Kvasnička, 2007. Proč jsou normy nutné?  Dvě protichůdné vlastnosti člověka  Homo homini lupum (sobeckost)   družnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google