Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování podnikatelských projektů v oblasti CR z prostředků EU a ČR BBS. Miroslav Kotoun Český Krumlov, 19. listopadu 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování podnikatelských projektů v oblasti CR z prostředků EU a ČR BBS. Miroslav Kotoun Český Krumlov, 19. listopadu 2004."— Transkript prezentace:

1 Financování podnikatelských projektů v oblasti CR z prostředků EU a ČR BBS. Miroslav Kotoun Český Krumlov, 19. listopadu 2004

2 Státní program cestovního ruchu  Program vyhlašován každoročně začátkem roku  Gestor programu – MMR  Platební agentura: Česká spořitelna a.s.

3 Státní program cestovního ruchu Členění programu:  Podprogram č. 1 -Podpora rozvoje lázeňství  Podprogram č. 2 -Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně - rekreační aktivity  Podprogram č. 3 - Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu

4 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 1 -Podpora rozvoje lázeňství :  Je určen na rekonstrukci a vybudování lázeňské infrastruktury v majetku města nebo obce. Formou podpory je dotace pro města nebo obce až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce. Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity  Je určen občanským sdružením (sportovním a turistickým svazům, klubům, spolkům apod.) a podnikatelským subjektům (právnickým a fyzickým osobám) na rekonstrukci a vybudování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity účastníků cestovního ruchu ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce.

5 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu  Je určen obcím, svazkům obcí, krajům, podnikatelským subjektům (právnickým nebo fyzickým osobám), občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem na propagační a marketingové aktivity zaměřené na prezentaci ČR jako destinace cestovního ruchu ve formě dotace až do výše 50 % celkových rozpočtových neinvestičních nákladů akce v příslušném roce.

6 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Cíl podprogramu:  Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky pro rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity Možný žadatel:  Příjemcem podpory může být občanské sdružení (sportovní a turistický svaz, klub, spolek) a podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba)

7 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podporované aktivity:  vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek (účelová komunikace vybudovaná pro cykloturistiku, zpevněný povrch, náklady na 1 km cca 1,0 – 1,5 mil. Kč) v rámci sportovně-rekreačních aktivit  rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny pro cykloturistiku  rekonstrukce a vybudování infrastruktury pro rekreační a sportovní plavby (vodácký kemp, tábořiště, přístaviště)

8 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podporované aktivity:  rekonstrukce a vybudování víceúčelového nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacího zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště)  rekonstrukce a vybudování tenisového hřiště u ubytovacího zařízení cestovního ruchu  rekonstrukce a vybudování bazénu, koupaliště (včetně sauny u těchto zařízení)  rekonstrukce a vybudování jezdecké stáje a jízdárny

9 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podporované aktivity:  vybudování technického zasněžování  pořízení techniky na úpravu sjezdových a běžeckých tratí  pořízení odbavovacího systému u lyžařských vleků  rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků, večerního osvětlení lyžařských tratí

10 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podporované aktivity:  vybudování infrastruktury pro adrenalinové sporty (např. lanové centrum pro výcvik horolezectví)  rekonstrukce a vybudování veřejného WC u sportovně-rekreačního zařízení  rekonstrukce a vybudování dalších zařízení sloužících rozvoji cestovního ruchu

11 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Forma podpory:  až do výše 50 % celkových rozpočtových investičních nákladů akce v příslušném roce.  Výše dotace poskytnuté podnikatelskému subjektu nesmí přesáhnout míru veřejné podpory uvedenou v Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž (č.j. VP/S 3/04-160), kterým byla pro podprogram udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory  Dotaci nelze použít na nákup budov, pozemků, úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností.

12 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podmínky poskytnutí dotace:  Žadatel o dotaci musí mít oprávnění k podnikatelské činnosti vztahující se k předmětu akce nebo s akcí související  Žádost o přiznání dotace lze předložit i na akce již započaté  Dotace může být použita pouze na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (budov investiční výstavbou, strojů a zařízení, informačních systémů apod.) nebo dlouhodobého nehmotného majetku, dále na rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně souvisejícího s realizací akce

13 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podmínky poskytnutí dotace:  Žadatel má vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám, Fondu cestovního ruchu  DPH uznatelným nákladem pouze u neplátců  Vyjasněné majetkoprávní vztahy související s akcí  Majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu 5 let po ukončení akce převeden příjemcem podpory na jiného majitele nebo dán jako předmět zástavy

14 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podmínky poskytnutí dotace:  nutné doložit v příloze žádosti územní rozhodnutí nebo stavební povolení na danou akci  Realizace akce musí být maximálně šetrná k životnímu prostředí  Přidělená dotace a vlastní finanční prostředky ve výši minimálně rovné této dotaci musí být proinvestovány v průběhu roku, ve kterém byla poskytnuta dotace, celá akce pak dokončena nejpozději do konce roku následujícího

15 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Podmínky poskytnutí dotace:  Dotace je nepřevoditelná mezi podnikatelskými subjekty a je nepřevoditelná do následujícího roku  V průběhu jednoho kola výběrového řízení v daném roce lze každému žadateli poskytnout dotaci pouze na jednu akci  Po ukončení realizace akce bude předmět akce nejméně pro dobu 5 let příjemcem dotace označen tabulkou s textem o přispění veřejných prostředků na jeho pořízení

16 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Obecná kritéria hodnocení:  Regionální význam akce  Význam destinace pro cestovní ruch  Typ akce  Období využitelnosti

17 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Náležitosti žádosti a příloh:  Podepsaná žádost  Podepsané čestné prohlášení + prohlášení MSP o velikosti  Podnikatelský záměr  Doklad o vlastnictví pozemků  Soulad s ÚPD nebo urban. Studií města/obce  Soulad s dokumenty kraje  Finanční zdraví a právní subjektivita žadatele

18 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Náležitosti žádosti a příloh:  Výpis z RT  Potvrzení FÚ, pojišťoven o vypořádání závazků žadatele  Pravomocné ÚR nebo SP  Doklad o vlivu projektu na životní prostředí  Doklad o složení jistiny  Formuláře ISPROFIN

19 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 2 - Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně- rekreační aktivity Co je nutné doložit po registraci:  Pravomocné SP nebo ohlášení  Doklad o provedení zadání VŘ  Čestné prohlášení, že žadatele nečerpá prostředky z jiného zdroje  Aktualizované formuláře ISPROFIN

20 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Cíl podprogramu:  Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky pro rozvoj propagačních a marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, které přispějí k oživení zájmu Možný žadatel:  Příjemcem podpory může být obec, svazek obcí, kraj, podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba), o.s. nebo o.p.s.  Pro žadatele o podporu projektu značení významných kulturních nebo turistických památek platí, že cíl, který má být takto označen, musí být zahrnut v Seznamu vybraných kulturních a turistických cílů na dálnicích a rychlostních komunikacích.

21 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Podporované aktivity:  Propagace ČR jako celku, propagační aktivity, které překračují hranice jednotlivých regionů a krajů, celostátní propagace jednotlivých tematických oblastí cestovního ruchu: lázeňské turistiky, kongresové a incentivní turistiky, hradů a zámků, kulturních a historických památek zapsaných do seznamu UNESCO, muzeí, galerií, církevních památek a poutních míst, Stezek dědictví, přírodního bohatství - národních parků, chráněných krajinných oblastí apod. (propagační materiály, propagační kampaně, vystavování na rozhodujících evropských a světových veletrzích cestovního ruchu, reklamy v médiích apod.),

22 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Podporované aktivity:  marketingové aktivity nadregionálního charakteru se zaměřením na ČR jako součást evropské destinace (marketingové výzkumy návštěvností a trendů apod.),  zpracování projektu značení významných turistických a kulturních cílů včetně výtvarného návrhu řešení, výroby a instalace značek,  propagace domácího cestovního ruchu,  rozvoj kongresové turistiky,  aktivity destinačního managementu.

23 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Forma podpory:  dotace na propagační a marketingové aktivity až do výše 50 % celkových rozpočtových neinvestičních nákladů akce v příslušném roce  Výše dotace poskytnuté podnikatelskému subjektu nesmí přesáhnout míru veřejné podpory uvedenou v Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž (č.j. VP/S 3/04-160), kterým byla pro podprogram udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory  Dotaci nelze použít na úhradu mzdových nákladů a dalších běžných provozních výdajů (cestovné, apod.).

24 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Podmínky poskytnutí dotace:  Obdobné jako v případě podprogramu č. 2

25 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Obecná kritéria hodnocení:  Soulad s koncepcí prezentace České republiky  Rozsah propagovaného regionu  Efektivita navrhovaných metod propagace  Místo propagace

26 Státní program cestovního ruchu Podprogram č. 3 -Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu Náležitosti žádosti a příloh:  Podepsaná žádost  Podepsané čestné prohlášení + prohlášení MSP o velikosti  Podrobný popis akce a jejích cílů  Vyjádření České centrály cestovního ruchu, že charakter i obsah akce je v souladu s její koncepcí marketingových a propagačních aktivit  Dále obdobné jako u podprogramu č. 2

27 Děkuji za pozornost KP projekt s.r.o. BBS. Miroslav Kotoun 19. listopadu 2004


Stáhnout ppt "Financování podnikatelských projektů v oblasti CR z prostředků EU a ČR BBS. Miroslav Kotoun Český Krumlov, 19. listopadu 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google