Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA
Konference dopravní psychologie a jejích klinických aspektů PhDr. Martin Kořán, CSc. 1. LF UK Praha, 14. února 2013

2 Úkol Evropy ve 21. století Zajistit mír, prosperitu a stabilitu pro evropské národy Překonat rozpory, jež kontinent rozdělují Postarat se, aby lidé mohli žít v bezpečí Podporovat vyvážený ekonomický a sociální rozvoj Čelit problémům globalizace a zachovat rozmanitost evropských národů Podporovat společné evropské hodnoty, trvale udržitelný rozvoj a zdravé životní prostředí

3 Cíl EU – snížení počtu usmrcených na silnicích o 50% do roku 2020
2001 – usmrcených (v ČR 1219) 2010 – usmrcených, tj. cca za období (v ČR 753, v r usmrcených) Průměr v EU je 6,2 usmrcených na obyvatel. GB, Švédsko 3,2; Řecko a Rumunsko několikanásobně vyšší.

4 Hlavní příčiny dopravních nehod (EU)
Nadměrná a nevhodná rychlost Nepoužívání bezpečnostních pásů Konzumace alkoholu a drog před jízdou Nedostatečná ochrana ve vozidlech Vysoce riziková místa Nedodržování přestávek u profesionálních řidičů Špatná viditelnost druhých vozidel

5 Specifické akce navržené EU
Podporování uživatelů silnic, aby zlepšili své chování Užití technického pokroku Zlepšení silniční infrastruktury Bezpečný komerční transport zboží a osob Ponehodové služby a péče o oběti dopravních nehod Shromažďování, analýza a využívání dat o nehodách

6 EFPA – European Federation of Psychologist‘ Associations
Reprezentuje profesi a disciplínu psychologie – princip „odpovědná expertiza“ Členské asociace z 35 zemí (26 z EU) psychologů, z toho přibližně 2000 dopravních Pro oblast dopravy EFPA zaměřuje pozornost především na lidského činitele (nejdůležitější prvek spolehlivosti a bezpečnosti) – oblast působení dopravní psychologie

7 EFPA – Standing Committees a Task Forces
SC pro etiku SC pro psychoterapii SC pro testy a testování SC pro vědecké záležitosti SC pro neštěstí, trauma a krizi SC pro dopravní psychologii Task Force pro gerontopsychologii

8 Standing Committee Traffic Psychology (SCTP)
Založen v Tampere v r.1993 při EFPA jako Task Force TP, od r SC TP J. Schade - convenor (G), H. Warner-Wallen (S), R.Risser (A), G. Tiengo (I), A. Tolmie (GB), M.Kořán (Cz), A. Meng (DK), H. Monterde i Bort (E), Y. Yasak (T), V. Zabukovec (Si), F. D‘Ónghia (Lu) K. Kleinmann (SK), M. Hubacher (CH), M.Tant (B), P. Kalogirou (C), R.A.Roe (B) – EC liason officer

9 EFPA SC TRAFFIC PSYCHOLOGY 2010

10 Zaměření SC TP Role dopravní psychologie: co mohou dělat dopravní psychologové a které úkoly mohou být prováděny pouze dopravními psychology Hlavní pracovní oblasti: zjišťování psychické způsobilosti řidičů, řidičské licence (ŘP) – zaměření na zlepšení kvality výcviku a zvýšení interdisciplinární aktivity ( s lékaři, autoškolami, apod.), výzkum dopravní bezpečnosti Nové oblasti: spolupráce při konstrukci automobilů, návrzích infrastruktury, nových technologiích ve vozidle– ISA, intelligent transportation system ITS, apod.)

11 Hlavní úkoly SC TP Zvýšení statusu dopravní psychologie pro bezpečnou a trvale udržitelnou dopravu 1. Formulování obecné platformy dopravní psychologie v Evropě – dlouhodobé cíle a strategie, obecné direktivy 2. Harmonizace návrhů pro sjednocení vzdělávání (curriculum) v dopravní psychologii a zvážení, co může být uznáno jako ekvivalentní kvalifikace dopravního psychologa v Evropě 3. Objasňování a zlepšování struktury a šíření dopravní psychologie v Evropě, včetně spolupráce s ostatními psychology mimo EFPA ( 4. Působení jako hlas pro podporu dopravní psychologie v Evropě – vystoupení členů expertní komise SCTP na jednáních příslušných komisí EU

12

13 Sigmund Freud Universität – Curriculum Traffic Psychology
Postgraduální vzdělání k dosažení titulu Dopravní psycholog a Driver Improvement trainer (od r. 2004): Teorie hod. (viz níže) Terapeutické intervenční techniky – 160 hod. (modely zlepšování řidičů) Supervize – 120 hod. (a sebezkušenost) Praktický výcvik v zařízení, které působí v oblasti dopravy a které zaměstnává dopravní psychology – 1200 hodin Teorie: úvod do dopravní psychologie, historie a obecný předmět, Základy lidského dopravního chování, Modely a teorie dopravního chování, Právní rámce (A, D, CH), Dopravní systémy, Řidičská diagnostika, Hodnocení a výzkum, Řízení kvality.

14

15 Všimněte si prosím především ceny (Die Kosten der postgradualen Weiterbildung)…

16 Postgraduální studium Dopravní psychologie na soukromé univerzitě Sigmunda Freuda (od 2007)
1. semestr: Úvod do dopravní psychologie, Základy dopravního chování, Teorie a modely dopravního chování, Právní podmínky 2. semestr: Dopravní systémy, Dopravně psychologická diagnostika, Výzkum a hodnocení. Nové proudy dopravní psychologie 3. semestr: Základy terapeutické intervence, Teoretický úvod do mezinárodních doškolování 4. semestr: Seminář k disertaci, Sebezkušenost a supervize, Závěrečná obhajoba.

17 PGS 2012-13 na FF UK - obecná část
I. Specifika práce dopravních psychologů - Úvod do dopravní psychologie, historie a současný stav dopravní psychologie Dopravní psycholog – práce s řidičem, etické otázky Základy chování v dopravě – vnímání, reakce, pozornost, rizikové chování, anticipace rizika, zátěž, únava, mentální kapacita Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel Dopravní psycholog jako součást systému práce s řidičem Limity dopravních psychologů Právní minimum – aktuální právní legislativa v rámci poskytování dg. služeb II. Osobnost řidiče – práce s řidičem (vedení dg. rozhovoru, specifika individuální konzultace, doporučení další péče, RHB problémového řidiče) III. Nové trendy v diagnostice – laboratorní a přístrojové metody, nové formy IV. Návykové látky v dopravě – alkohol. Drogy, postupy při identifikace rizikových řidičů V. Osobnost dopravního psychologa VI. Dopravně psychologické vyšetření – metodologie, kasuistiky, hraniční případy

18 PGS na FF UK Praha – speciální část
Dopravní nehodovost, role lidského činitele, práce s řidičem po nehodě Bezpečnostní audit nově budovaných komunikací a dopravní psychologie Dopravní přestupky, bodový systém, možnost a meze represivních opatření Posuzování psychické způsobilosti učitelů autoškol Dopravní psychologie a různé skupiny účastníků silničního provozu Dopravní výchova Inženýrská psychologie v dopravě – ergonomie, rozhraní člověk-stroj Telematika – vliv na chování řidiče, riziko distrakce Soudně znalecká činnost v dopravní psychologii Praktická diagnostika Exkurze na dopravní pracoviště (Centrum bezpečné jízdy) Vypracování a oponentura závěrečné práce

19 Robert Roe je v současnosti prezident Evropské Federace Psychologických asociací a Mark T. je Mark Tant, vědecký sekretář SCTP EFPA. Oba se vyjadřuji k nezbytnosti praktického výcviku dopravních psychologů na dopravním polygonu – panelová diskuse mezi členy SCTP.

20 Trendy a úkoly dopravní psychologie - SCTP
Mobilita a bezpečnost Řidičské oprávnění a rehabilitace řidičů Testování a diagnostika Podpora dostupnosti a mobility pro všechny (mladí, staří, se speciálními potřebami – handicapovaní) Otevření nových profesních oblastí Certifikace dopravních psychologů (obecné minimální standardy) shodné s koncepcí EuroPsy Obecná platforma dopravní psychologie – zavedení pojmu „Transport psychology“ pro leteckou, lodní, železniční a silniční dopravu

21 Bezpečná a udržitelná doprava – psychologické zdroje
Doprava je chování a lidské chování je primární příčinou nehod Mobilita je spojena s nehodami a významnými ekonomickými ztrátami Lidské chování je vysvětlitelné, individuálně hodnotitelné a ovlivnitelné psychologickými postupy. Dopravní psychologové vyvinuli koncepty a nástroje k: - výcviku řidičů a dalších účastníků silničního provozu hodnocení individuálních řidičů aby řídili bezpečněji poradenství řidičům, aby se znovu obnovila jejich schopnost k řízení rehabilitování řidičů, kteří přišli o ŘP (alkohol, drogy, přestupky) poradenství legislativním a dopravním institucím, soudům před navracením ŘP

22 Adresné principy dopravní psychologie použitelné v Evropě (náměty SCTP)
Používat pojem „dopravní psycholog“ Spolupráce mezi psychology, lékaři a organizacemi na dopravní bezpečnost Zodpovědnost za rozhodnutí týkající se způsobilosti k řízení – medicínské otázky na lékaři, psychologické (sociálně psychologické) na psychologovi Lépe je užívat pojmy „asistence řidičům“ než „testování lidí“

23 Dosažení - úspěchy SCTP
Jednání s předsedou DG TREN J. Valmainem o možnosti zapojení SCTP do Komise expertů Těsná spolupráce s partnerskými organizacemi (International association of applied psychology IAAP, International Union of Psychological Science – UPSyS) Zpracování celosvětového přehledu o roli dopravní psychologie ve světě Web stránka: Návrhy doplňků a změn v Direktivě pro strojvedoucí Výměna poznatků (kongresy Fit to Drive od r. 2006, ECP 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 či ICTTP 2000, 2004, 2008, 2012)

24 ECP 2011 Istanbul: Invited symposium – Driving and Age
A. Tolmie – Vlivy na křivku nehodovosti mladých řidičů A. Meng – Skríning starších řidičů a způsobilost k řízení G.B. Tiengo – Psychologické hodnocení způsobilosti k řízení u seniorů; jeho užitečnost a kritické aspekty A. Siren – Kognitivní skríning starších řidičů nepřináší výhody pro bezpečnost

25 ECP 2011 Istanbul – Symposium 37: Current Direction in Traffic Psychology
R. Risser – Hodnocení křižovatek pomocí pozorování chování F.D‘Onghia – Vliv informací a osobní závažnosti na bezpečnostní doporučení: Jak přivést motoristy k respektování omezení rychlosti J. Schade – Deskriptivní normy a dodržování dopravních pravidel: Výsledky reprezentativního přehledu v SRN M. Kořán – Preventivní dopravní programy v ČR K. Kleinmann – Interdisciplinární přístup k dopravní psychologii

26 ICTTP Groningen: Needs of road users with special challenges: Requirements for a transport system for all Mohou odlišné vlastnosti v prostředí chodců zvýšit přístupnost a bezpečnost osob se zhoršeným zrakem při vycházkách Problémy a bariéry městské infrastruktury a veřejné dopravy pro osoby se zhoršenou mobilitou Řidiči se ztrátou sluchu a podporující systémy pro řidiče - simulátorová studie Jak osoby s kognitivním funkčním poškozením po mozkové mrtvici zvládají cestování veřejnou autobusovou dopravou Systémový přístup k omezené mobilitě – chůze jako základní kámen

27 Seznam budoucích relevantních projektů
Pokračovat v záměru užít „Common Platform“ jako nástroj pro certifikaci Evropského dopravního psychologa Dopravní bezpečnost je mezinárodní problém a proto spolupráce mezi psychology v Evropě je nezbytná Dopravní psychologie musí být považována za důležitou oblast profesionální psychologie K tomu slouží zavádění bodových systémů a německé iniciativy PASS - Psychological Assistance for Safe Individual Mobility– tři úrovně prevence zaměřené na trvalé zlepšování způsobilosti k řízení

28 Budoucí orientace dopravní psychologie
Usnadnění aktivní účasti v silničním provozu seniorům – nové prostředky mobility (elektrická vozítka, tříkolky, autonomní robotická vozidla) Zlepšení celoživotního vzdělávání, přípravy a výchovy účastníků silničního provozu Vliv nejnovějších asistenčních systémů ve vozidle na zvýšení bezpečnosti (Head-up, „augmented reality“) Význam chůze a cyklistiky pro zlepšení zdraví: podpoří se koncepce trvale udržitelné dopravy, zdravotní výhody, rozvoj fyzické aktivity.

29 Vize v silniční dopravě – bezpečná a udržitelná mobilita
Infrastruktura „sebevysvětlující“ a „odpouštějící“ či „“promíjivé“ silnice, zklidňování dopravy, zrušení dopravních značek Bezpečná vozidla (inteligentní – robotická - auta bez řidiče) mohou být bezpečnější než vozy řízené lidmi (již vyvinuta: Google, Stanford, Caltech a Volkswagen) Superrychlá potrubní kapsle na principu magnetického pole ve vakuu pro přepravu nákladu i osob (rychlost km/hod.)

30 EU projekt: CycleLogistics.eu
12 států EU se zaměřuje na redukci počtu nákladních a dodávkových aut užívaných ve městech k přepravě zboží.

31 Psychologické strategie zaměřené na změnu postojů a chování v dopravě
Riziko klimatických změn při každodenním cestování (neměnnost vzorců cestování) Změna osobního chování – „snížení užívání osobních aut“ Zlepšení veřejné dopravy – peníze Regulační opatření – silové Přesvědčovací kampaně – nejúčinnější jsou rozhlasové programy v čase dopravních špiček If you weren‘t in your car, you wouldn‘t be in this traffic jam! Tzv. behaviorální ekonomie – chytrá a rozumná mobilita

32 Plán na snížení počtu osobních vozidel v Bruselu a dalších městech
V případě prodeje vlastního auta získá vlastník finanční výhodu na používání MHD a možnost slevy v půjčovnách aut Doprava výrazně přispívá k emisím skleníkových plynů

33

34 Klíčové oblasti pro budoucí preventivní intervence
Kontroly nadměrné rychlosti Vyloučení z řízení pod vlivem alkoholu Důsledné prosazování užívání bezpečnostních zařízení (pásy, autosedačky, helmy) Zvýšení výraznosti všech uživatelů dopravy (zlepšení viditelnosti –reflexní prvky, denní svícení, apod.) Vytváření infrastrukturální změn v návrzích silnic

35 Martin Kořán, PhDr., CSc. email: martin.koran@homolka.cz
Děkuji za pozornost Martin Kořán, PhDr., CSc.


Stáhnout ppt "Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA"

Podobné prezentace


Reklamy Google