Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA Konference dopravní psychologie a jejích klinických aspektů PhDr. Martin Kořán, CSc. 1. LF UK Praha, 14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA Konference dopravní psychologie a jejích klinických aspektů PhDr. Martin Kořán, CSc. 1. LF UK Praha, 14."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA Konference dopravní psychologie a jejích klinických aspektů PhDr. Martin Kořán, CSc. 1. LF UK Praha, 14. února 2013

2 Úkol Evropy ve 21. století  Zajistit mír, prosperitu a stabilitu pro evropské národy  Překonat rozpory, jež kontinent rozdělují  Postarat se, aby lidé mohli žít v bezpečí  Podporovat vyvážený ekonomický a sociální rozvoj  Čelit problémům globalizace a zachovat rozmanitost evropských národů  Podporovat společné evropské hodnoty, trvale udržitelný rozvoj a zdravé životní prostředí

3 Cíl EU – snížení počtu usmrcených na silnicích o 50% do roku 2020   2001 – 54 000 usmrcených (v ČR 1219)   2010 – 31 808 usmrcených, tj. cca 125 000 za období 2001-2010 (v ČR 753, v r. 2012 - 681 usmrcených)   Průměr v EU je 6,2 usmrcených na 100 000 obyvatel. GB, Švédsko 3,2; Řecko a Rumunsko několikanásobně vyšší.

4 Hlavní příčiny dopravních nehod (EU)   Nadměrná a nevhodná rychlost   Nepoužívání bezpečnostních pásů   Konzumace alkoholu a drog před jízdou   Nedostatečná ochrana ve vozidlech   Vysoce riziková místa   Nedodržování přestávek u profesionálních řidičů   Špatná viditelnost druhých vozidel

5 Specifické akce navržené EU   Podporování uživatelů silnic, aby zlepšili své chování   Užití technického pokroku   Zlepšení silniční infrastruktury   Bezpečný komerční transport zboží a osob   Ponehodové služby a péče o oběti dopravních nehod   Shromažďování, analýza a využívání dat o nehodách

6 EFPA – European Federation of Psychologist‘ Associations  Reprezentuje profesi a disciplínu psychologie – princip „odpovědná expertiza“  Členské asociace z 35 zemí (26 z EU)  287 000 psychologů, z toho přibližně 2000 dopravních  Pro oblast dopravy EFPA zaměřuje pozornost především na lidského činitele (nejdůležitější prvek spolehlivosti a bezpečnosti) – oblast působení dopravní psychologie

7 EFPA – Standing Committees a Task Forces  SC pro etiku  SC pro psychoterapii  SC pro testy a testování  SC pro vědecké záležitosti  SC pro neštěstí, trauma a krizi  SC pro dopravní psychologii  Task Force pro gerontopsychologii

8 Standing Committee Traffic Psychology (SCTP)  Založen v Tampere v r.1993 při EFPA jako Task Force TP, od r. 2005 SC TP  J. Schade - convenor (G), H. Warner- Wallen (S), R.Risser (A), G. Tiengo (I), A. Tolmie (GB), M.Kořán (Cz), A. Meng (DK), H. Monterde i Bort (E), Y. Yasak (T), V. Zabukovec (Si), F. D‘Ónghia (Lu) K. Kleinmann (SK), M. Hubacher (CH), M.Tant (B), P. Kalogirou (C), K. Kleinmann (SK), M. Hubacher (CH), M.Tant (B), P. Kalogirou (C), R.A.Roe (B) – EC liason officer R.A.Roe (B) – EC liason officer

9 EFPA SC TRAFFIC PSYCHOLOGY 2010

10 Zaměření SC TP  Role dopravní psychologie: co mohou dělat dopravní psychologové a které úkoly mohou být prováděny pouze dopravními psychology  Hlavní pracovní oblasti: zjišťování psychické způsobilosti řidičů, řidičské licence (ŘP) – zaměření na zlepšení kvality výcviku a zvýšení interdisciplinární aktivity ( s lékaři, autoškolami, apod.), výzkum dopravní bezpečnosti  Nové oblasti: spolupráce při konstrukci automobilů, návrzích infrastruktury, nových technologiích ve vozidle– ISA, intelligent transportation system ITS, apod.)

11 Hlavní úkoly SC TP  Zvýšení statusu dopravní psychologie pro bezpečnou a trvale udržitelnou dopravu 1. Formulování obecné platformy dopravní psychologie v Evropě – dlouhodobé cíle a strategie, obecné direktivy 1. Formulování obecné platformy dopravní psychologie v Evropě – dlouhodobé cíle a strategie, obecné direktivy 2. Harmonizace návrhů pro sjednocení vzdělávání (curriculum) v dopravní psychologii a zvážení, co může být uznáno jako ekvivalentní kvalifikace dopravního psychologa v Evropě 2. Harmonizace návrhů pro sjednocení vzdělávání (curriculum) v dopravní psychologii a zvážení, co může být uznáno jako ekvivalentní kvalifikace dopravního psychologa v Evropě 3. Objasňov ání a zlepšov ání struktur y a šíření dopravní psychologie v Evropě, včetně spolupráce s ostatními psychology mimo EFPA (http://traffic.efpa.eu) 3. Objasňov ání a zlepšov ání struktur y a šíření dopravní psychologie v Evropě, včetně spolupráce s ostatními psychology mimo EFPA (http://traffic.efpa.eu) 4. Působ ení jako hlas pro podporu dopravní psychologie v Evropě – vystoupení členů expertní komise SCTP na jednáních příslušných komisí EU 4. Působ ení jako hlas pro podporu dopravní psychologie v Evropě – vystoupení členů expertní komise SCTP na jednáních příslušných komisí EU

12

13 Sigmund Freud Universität – Curriculum Traffic Psychology Postgraduální vzdělání k dosažení titulu Dopravní psycholog a Driver Improvement trainer (od r. 2004): 1. Teorie - 170 hod. (viz níže) 2. Terapeutické intervenční techniky – 160 hod. (modely zlepšování řidičů) 3. Supervize – 120 hod. (a sebezkušenost) 4. Praktický výcvik v zařízení, které působí v oblasti dopravy a které zaměstnává dopravní psychology – 1200 hodin Teorie: úvod do dopravní psychologie, historie a obecný předmět, Základy lidského dopravního chování, Modely a teorie dopravního chování, Právní rámce (A, D, CH), Dopravní systémy, Řidičská diagnostika, Hodnocení a výzkum, Řízení kvality.

14

15

16 Postgraduální studium Dopravní psychologie na soukromé univerzitě Sigmunda Freuda (od 2007)  1. semestr: Úvod do dopravní psychologie, Základy dopravního chování, Teorie a modely dopravního chování, Právní podmínky  2. semestr: Dopravní systémy, Dopravně psychologická diagnostika, Výzkum a hodnocení. Nové proudy dopravní psychologie  3. semestr: Základy terapeutické intervence, Teoretický úvod do mezinárodních doškolování  4. semestr: Seminář k disertaci, Sebezkušenost a supervize, Závěrečná obhajoba.

17 PGS 2012-13 na FF UK - obecná část I. Specifika práce dopravních psychologů - Úvod do dopravní psychologie, historie a současný stav dopravní psychologie - Dopravní psycholog – práce s řidičem, etické otázky - Základy chování v dopravě – vnímání, reakce, pozornost, rizikové chování, anticipace rizika, zátěž, únava, mentální kapacita - Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel - Dopravní psycholog jako součást systému práce s řidičem - Limity dopravních psychologů - Právní minimum – aktuální právní legislativa v rámci poskytování dg. služeb II. Osobnost řidiče – práce s řidičem (vedení dg. rozhovoru, specifika individuální konzultace, doporučení další péče, RHB problémového řidiče) III. Nové trendy v diagnostice – laboratorní a přístrojové metody, nové formy IV. Návykové látky v dopravě – alkohol. Drogy, postupy při identifikace rizikových řidičů V. Osobnost dopravního psychologa VI. Dopravně psychologické vyšetření – metodologie, kasuistiky, hraniční případy

18 PGS na FF UK Praha – speciální část  Dopravní nehodovost, role lidského činitele, práce s řidičem po nehodě  Bezpečnostní audit nově budovaných komunikací a dopravní psychologie  Dopravní přestupky, bodový systém, možnost a meze represivních opatření  Posuzování psychické způsobilosti učitelů autoškol  Dopravní psychologie a různé skupiny účastníků silničního provozu  Dopravní výchova  Inženýrská psychologie v dopravě – ergonomie, rozhraní člověk- stroj  Telematika – vliv na chování řidiče, riziko distrakce  Soudně znalecká činnost v dopravní psychologii  Praktická diagnostika  Exkurze na dopravní pracoviště (Centrum bezpečné jízdy)  Vypracování a oponentura závěrečné práce

19 Robert Roe je v současnosti prezident Evropské Federace Psychologických asociací a Mark T. je Mark Tant, vědecký sekretář SCTP EFPA. Oba se vyjadřuji k nezbytnosti praktického výcviku dopravních psychologů na dopravním polygonu – panelová diskuse mezi členy SCTP.

20 Trendy a úkoly dopravní psychologie - SCTP  Mobilita a bezpečnost  Řidičské oprávnění a rehabilitace řidičů  Testování a diagnostika  Podpora dostupnosti a mobility pro všechny (mladí, staří, se speciálními potřebami – handicapovaní)  Otevření nových profesních oblastí  Certifikace dopravních psychologů (obecné minimální standardy) shodné s koncepcí EuroPsy  Obecná platforma dopravní psychologie – zavedení pojmu „Transport psychology“ pro leteckou, lodní, železniční a silniční dopravu

21 Bezpečná a udržitelná doprava – psychologické zdroje  Doprava je chování a lidské chování je primární příčinou nehod  Mobilita je spojena s nehodami a významnými ekonomickými ztrátami  Lidské chování je vysvětlitelné, individuálně hodnotitelné a ovlivnitelné psychologickými postupy.  Dopravní psychologové vyvinuli koncepty a nástroje k: - výcviku řidičů a dalších účastníků silničního provozu - hodnocení individuálních řidičů aby řídili bezpečněji - poradenství řidičům, aby se znovu obnovila jejich schopnost k řízení - rehabilitování řidičů, kteří přišli o ŘP (alkohol, drogy, přestupky) - poradenství legislativním a dopravním institucím, soudům před navracením ŘP

22 Adresné principy dopravní psychologie použitelné v Evropě (náměty SCTP)  Používat pojem „dopravní psycholog“  Spolupráce mezi psychology, lékaři a organizacemi na dopravní bezpečnost  Zodpovědnost za rozhodnutí týkající se způsobilosti k řízení – medicínské otázky na lékaři, psychologické (sociálně psychologické) na psychologovi  Lépe je užívat pojmy „asistence řidičům“ než „testování lidí“

23 Dosažení - úspěchy SCTP  Jednání s předsedou DG TREN J. Valmainem o možnosti zapojení SCTP do Komise expertů  Těsná spolupráce s partnerskými organizacemi (International association of applied psychology IAAP, International Union of Psychological Science – UPSyS)  Zpracování celosvětového přehledu o roli dopravní psychologie ve světě  Web stránka: http://traffic.efpa.eu  Návrhy doplňků a změn v Direktivě pro strojvedoucí  Výměna poznatků (kongresy Fit to Drive od r. 2006, ECP 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 či ICTTP 2000, 2004, 2008, 2012)

24 ECP 2011 Istanbul: Invited symposium – Driving and Age  A. Tolmie – Vlivy na křivku nehodovosti mladých řidičů  A. Meng – Skríning starších řidičů a způsobilost k řízení  G.B. Tiengo – Psychologické hodnocení způsobilosti k řízení u seniorů; jeho užitečnost a kritické aspekty  A. Siren – Kognitivní skríning starších řidičů nepřináší výhody pro bezpečnost

25 ECP 2011 Istanbul – Symposium 37: Current Direction in Traffic Psychology  R. Risser – Hodnocení křižovatek pomocí pozorování chování  F.D‘Onghia – Vliv informací a osobní závažnosti na bezpečnostní doporučení: Jak přivést motoristy k respektování omezení rychlosti  J. Schade – Deskriptivní normy a dodržování dopravních pravidel: Výsledky reprezentativního přehledu v SRN  M. Kořán – Preventivní dopravní programy v ČR  K. Kleinmann – Interdisciplinární přístup k dopravní psychologii

26 ICTTP Groningen: Needs of road users with special challenges: Requirements for a transport system for all  Mohou odlišné vlastnosti v prostředí chodců zvýšit přístupnost a bezpečnost osob se zhoršeným zrakem při vycházkách  Problémy a bariéry městské infrastruktury a veřejné dopravy pro osoby se zhoršenou mobilitou  Řidiči se ztrátou sluchu a podporující systémy pro řidiče - simulátorová studie  Jak osoby s kognitivním funkčním poškozením po mozkové mrtvici zvládají cestování veřejnou autobusovou dopravou  Systémový přístup k omezené mobilitě – chůze jako základní kámen

27 Seznam budoucích relevantních projektů  Pokračovat v záměru užít „Common Platform“ jako nástroj pro certifikaci Evropského dopravního psychologa  Dopravní bezpečnost je mezinárodní problém a proto spolupráce mezi psychology v Evropě je nezbytná  Dopravní psychologie musí být považována za důležitou oblast profesionální psychologie  K tomu slouží zavádění bodových systémů a německé iniciativy PASS - Psychological Assistance for Safe Individual Mobility– tři úrovně prevence zaměřené na trvalé zlepšování způsobilosti k řízení

28 Budoucí orientace dopravní psychologie  Usnadnění aktivní účasti v silničním provozu seniorům – nové prostředky mobility (elektrická vozítka, tříkolky, autonomní robotická vozidla)  Zlepšení celoživotního vzdělávání, přípravy a výchovy účastníků silničního provozu  Vliv nejnovějších asistenčních systémů ve vozidle na zvýšení bezpečnosti (Head-up, „augmented reality“)  Význam chůze a cyklistiky pro zlepšení zdraví: podpoří se koncepce trvale udržitelné dopravy, zdravotní výhody, rozvoj fyzické aktivity.

29 Vize v silniční dopravě – bezpečná a udržitelná mobilita  Infrastruktura „sebevysvětlující“ a „odpouštějící“ či „“promíjivé“ silnice, zklidňování dopravy, zrušení dopravních značek  Bezpečná vozidla (inteligentní – robotická - auta bez řidiče) mohou být bezpečnější než vozy řízené lidmi (již vyvinuta: Google, Stanford, Caltech a Volkswagen)  Superrychlá potrubní kapsle na principu magnetického pole ve vakuu pro přepravu nákladu i osob (rychlost 6 500 km/hod.)

30 EU projekt: CycleLogistics.eu  12 států EU se zaměřuje na redukci počtu nákladních a dodávkových aut užívaných ve městech k přepravě zboží.

31 Psychologické strategie zaměřené na změnu postojů a chování v dopravě  Riziko klimatických změn při každodenním cestování (neměnnost vzorců cestování)  Změna osobního chování – „snížení užívání osobních aut“  Zlepšení veřejné dopravy – peníze  Regulační opatření – silové  Přesvědčovací kampaně – nejúčinnější jsou rozhlasové programy v čase dopravních špiček  If you weren‘t in your car, you wouldn‘t be in this traffic jam!  Tzv. behaviorální ekonomie – chytrá a rozumná mobilita mobilita

32 Plán na snížení počtu osobních vozidel v Bruselu a dalších městech  V případě prodeje vlastního auta získá vlastník finanční výhodu na používání MHD a možnost slevy v půjčovnách aut  Doprava výrazně přispívá k emisím přispívá k emisím skleníkových plynů skleníkových plynů

33

34 Klíčové oblasti pro budoucí preventivní intervence  Kontroly nadměrné rychlosti  Vyloučení z řízení pod vlivem alkoholu  Důsledné prosazování užívání bezpečnostních zařízení (pásy, autosedačky, helmy)  Zvýšení výraznosti všech uživatelů dopravy (zlepšení viditelnosti –reflexní prvky, denní svícení, apod.)  Vytváření infrastrukturální změn v návrzích silnic

35 Děkuji za pozornost Martin Kořán, PhDr., CSc. Martin Kořán, PhDr., CSc. email: martin.koran@homolka.cz email: martin.koran@homolka.cz


Stáhnout ppt "Aktuální informace k dopravní psychologii z EFPA Konference dopravní psychologie a jejích klinických aspektů PhDr. Martin Kořán, CSc. 1. LF UK Praha, 14."

Podobné prezentace


Reklamy Google