Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE (2. část) 25. 1. 2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje „Tento seminář je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE (2. část) 25. 1. 2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje „Tento seminář je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE (2. část) 25. 1. 2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje „Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ČÁST Obsah 1.Finanční část formuláře monitorovací zprávy 2.Přílohy monitorovací zprávy 3.Vyplňování žádosti o platbu v BENEFIT 7 4.Podklady, které je nutno odevzdat k monitorovací zprávě 5.Podstatné a nepodstatné změny v projektu 6.Účetní doklady

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Finanční část formuláře monitorovací zpráva

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část MZ - vyplňování 12. části_I. Uvede se částka dle Smlouvy o financování GP Uvede se součet všech uznatelných výdajů projektu, jejichž vynaložení se prokazuje v rámci této MZ viz Příloha č. 5 – Soupiska účetních dokladů. Uvede se součet všech výdajů projektu, které byly zařazeny do předchozích MZ

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část MZ – vyplňování 12. část_II. Je možné žádat o částku odpovídající uznatelným výdajům prokazovaných v této MZ, max však do výše poskytnuté zálohy. Uvede se součet všech výdajů projektu, které byly zařazeny do předchozích MZ + řádek b.

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část MZ – vyplňování 13. část Spolufinancování projektu z vlastních zdrojů se oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 netýká. Projekty jsou financovány z veřejných zdrojů ze 100 %.

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část MZ - vyplňování 14. část Uvede se stejná částka jako v řádku b.

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční část MZ - vyplňování 15. část Uveďte odhad termínu předložení následující Žádosti o platbu ve tvaru měsíc/rok Uveďte odhadovanou výši částky, o kterou budete žádat v příští Žádosti o platbu

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2. Přílohy

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Monitorovací zpráva - Příloha č. 1 v tištěné podobě do doby spuštění el. verze monitor. zprávy

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Monitorovací zpráva - Příloha č. 2

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Monitorovací zpráva - Příloha č. 5 Řádek 12 b finanční části formuláře MZ.

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příloha č. 8 MZ – Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu Řádek 12 c finanční části formuláře MZ. Řádek 12 b finanční části formuláře MZ. Řádek 12 d finanční části formuláře MZ.

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Monitorovací zpráva - Příloha č. 9

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ostatní přílohy k finanční části monitorovací zprávy  Pracovní výkaz  Mzdové náklady (odborní a administrativní zaměstnanci)  Rozpis mzdových nákladů pro školené osoby  Rozpis cestovních náhrad (tuzemské a zahraniční cesty)  Odpisy

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a) Pracovní výkaz Základem pro vyplnění této přílohy jsou uzavřené pracovní smlouvy, dodatky k prac. smlouvám, DPČ, DPP.

17 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ b) Mzdové náklady – odborní a administr. zaměstnanci

18 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ c) Rozpis mzdových nákladů pro školené osoby

19 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ d) Rozpis cestovních náhrad – tuzemské, zahraniční

20 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ e) Odpisy

21 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3. Vyplňování žádosti o platbu v BENEFIT 7

22 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (I.) Přihlášení na https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx Kliknout na políčko „Konta projektů“.

23 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (II.) Vyberte projekt, ke kterému chcete vytvořit Žádost o platbu.

24 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (III.) Z nabídky vyberte řádek „Žádost o platbu“.

25 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (IV.) Vyberte políčko „Nový záznam“. Vytvořte novou Žádost o platbu. Nelze mít rozpracované 2 žádosti o platbu současně.

26 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (V.) Po vytvoření nového záznamu musíte prokliknout políčko ULOŽIT, aby se Vám zaktivnilo políčko „Načíst data z MONIT7+“. Po uložení nového záznamu proklikněte políčko „Načíst data z MONIT7+“.

27 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (VI.) V průběhu vyplňování žádosti o platbu nezapomínejte neustále ukládat.

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (VII.) Při vypracovávání první žádosti o platbu by se Vám měl nabídnout řádek 2. Při dalších žádostech o platbu by se měl nabídnout řádek o jedno vyšší než číslo Vaší žádosti o platbu.

29 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (VIII.) 1. předfinancování

30 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (IX.) 2. refundace

31 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Žádost o platbu – Benefit7 (X.) Úkony na závěr: - Kontrola - Finalizace - Tisk

32 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co udělat, když chci žádost o platbu zaslat ke konzultaci (ještě před její finalizací): 1.prokliknete tlačítko „tisk“ 2.po vygenerování.pdf dokumentu, tento dokument uložíte standardním způsobem přes tlačítko hlavní lišty „soubor“ a „uložit jako…“ 3.uložíte si dokument do Vašeho počítače a jako přílohu zašlete své kontaktní osobě Jakmile žádost o platbu zfinalizujete, tak se Vám uzavře pro jakékoliv další úpravy.žádost o platbu

33 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4. Podstatné a nepodstatné změny projektu

34 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nepodstatné změny projektu • Mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele, ale vždy musí být oznámeny a zdůvodněny v nejbližší monitorovací zprávě a doloženy aktualizovaným rozpočtem projektu • Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu a musí být pro projekt nezbytné a efektivní a zároveň nesmí dojít k porušení podmínek, plynoucích ze Smlouvy o financování

35 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nepodstatné změny týkající se financování projektu: • Přesuny prostředků mezi položkami uvnitř kapitol rozpočtu - bez omezení, kromě přesunů v kapitole 1 – Osobní výdaje a položek křížového financování • Přesuny prostředků mezi jednotlivými kapitolami - jsou možné do max. do výše 15 % objemu kapitoly, z níž jsou prostředky přesouvány • nesmí však dojít k porušení závazných limitů stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu • nesmí dojít ke zvýšení podílu schváleného poměru křížového financování v rámci projektu) • nelze navyšovat položky rozpočtu, které byly kráceny na základě doporučení výběrové komise • V rámci kapitoly 1. Osobní výdaje je možné provést navýšení maximálně do výše objemu 15 % rozpočtu kapitoly • Vytvoření nové položky, nebo zrušení stávající položky rozpočtu - je možné pouze za podmínky, že neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity Upozornění: Každá změna rozpočtu musí být efektivní a doložená přepracovaným rozpočtem projektu a také řádně odůvodněna v tab. 10 formuláře MZ. Nepodstatné změny projektu

36 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nepodstatné změny projektu • Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy) – je třeba oznámit neprodleně písemnou formou nebo formou emailu • Změna sídla příjemce, nebo názvu subjektu příjemce– je třeba oznámit neprodleně a doložit příslušnými usneseními • Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu – je třeba oznámit neprodleně • Změny (formálního charakteru) smluv s partnery – doložit kopii nové smlouvy • Změna auditora (pokud je povinností příjemce projektu nechat provést audit) • Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit (nesmí se jednat o prodloužení celkové doby realizace projektu – nutno doložit přepracovaný harmonogram projektu v rámci MZ) • Změna statutárního zástupce – nutno oznámit do 5 pracovních dnů a doložit podklady k prokázání této změny • Změna ve statutu plátce DPH • Dřívější ukončení projektu – za předpokladu ukončení všech plánovaných aktivit projektu V případě, že bude zjištěno, že navrhovaná nebo provedená nepodstatná změna projektu není v souladu s podmínkami OP VK, Smlouvy, Příručky pro příjemce, může být ze strany poskytovatele zamítnuta.

37 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podstatné změny projektu • Nesmějí být realizovány před jejích schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy Smlouvy o financování (Dodatku). Projednání změn probíhá v závislosti na termínech zasedání příslušných orgánů kraje (rady kraje), které o změně rozhodují. Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností • Jsou předkládány ve formě žádostí o schválení podstatné změny, ve kterých je nutno důkladně objasnit důvody změn a doložit potřebné dokumenty (změnový rozpočet, změnový harmonogram aj.) a to nejpozději 60 pracovních dnů před termínem ukončení projektu. • V případě, kdy v projektu jsou účastni také partneři, tyto změny musí být ještě před jejich podáním partnery písemně odsouhlaseny.

38 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podstatné změny projektu Podstatné změny týkající se financování projektu: • přesun mezi kapitolami přesahující 15% objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny nesmí však dojít k porušení závazných limitů stanovených pro jednotlivé kapitoly rozpočtu nesmí dojít ke zvýšení podílu schváleného poměru křížového financování v rámci projektu nelze navyšovat položky rozpočtu, které byly kráceny na základě doporučení výběrové komise • navýšení objemu Kapitoly 1. – osobní výdaje o výše než 15 % • navýšení položek Křížového financování • navýšení či snížení zálohové platby

39 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podstatné změny projektu Podstatnou změnou projektu je: • Změna příjemce projektu (např. dojde-li k transformaci subjektu původního příjemce a vzniku nástupnické organizace v případě optimalizace škol) • Jakákoli změna týkající se monitorovacích indikátorů • Zapojení nového partnera do projektu – k této změně může dojít pouze ve výjimečných a dostatečně odůvodněných případech – např. transformace subjektu) • Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu • Změna začátku realizace projektu • Změna projektového účtu – oznámit do 5 pracovních dnů a doložit kopii nové smlouvy o zřízení nového účtu • Změna data ukončení projektu

40 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podstatné změny projektu Formulář „Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK“ je dostupný na stránkách MŠMT.Oznámení o změnách/Žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OP VK http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci- zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-1-6-2009

41 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5. Podklady, které je nutno odevzdat k monitorovací zprávě

42 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 1 – Osobní výdaje • Pracovní smlouvy, DPP, DPČ, autorské smlouvy (musejí obsahovat všechny potřebné údaje viz. Příručka pro příjemce) včetně platového/mzdového výměru a čísla účtu jednotlivých pracovníků k zasílání mezd • Pracovní výkazy (příloha č. 12 MZ) – podrobněji popisovat vykazovanou činnost • Rozpis mzdových nákladů odborní/administrativní zaměstnanci (příloha č. 13 MZ) – vykazované údaje jsou v souladu s výkazy práce • Interní účetní doklad o přeúčtování projektových mzdových nákladů z projektového na provozní účet příjemce • Výpis z projektového (provozního) účtu / výdajový pokladní doklad jako doklad o zaslání mezd na konkrétní účty jednotlivým pracovníkům a převodů zákonných odvodů a daní • Výplatní listina/páska

43 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola 2 – Cestovní náklady • Cestovní příkaz, vč. vyúčtování • Rozpis cestovních náhrad • Kopii dokladu o úhradách cestovních náhrad (VPD, daňové doklady, faktury aj.) • V případě použití vozidla – velký TP k vozidlu a pojistku • Interní předpis/směrnici organizace, která stanovuje pravidla pro vyúčtování cestovních náhrad • Stručná zpráva z pracovní cesty Kapitola 3 – Zařízení • objednávky, dodavatelské smlouvy, dodací listy, faktury, daňové doklady, výpisy z bankovního účtu / výdajové pokladní doklady, paragony, zjednodušené daňové doklady

44 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola 4 – Místní kancelář • Nájemné – smlouvy o pronájmu, příp. kalkulace pro výpočet alikvotní části nájemného • Telefon, poštovné, fax – kalkulace na výpočet způsobilých výdajů (je neměnný po celou dobu trvání projektu), položkový výpis hovorného, faktury, smlouva s operátorem • Spotřeba vody, paliv, energie – metodika výpočtu režijních nákladů (je neměnná po celou dobu trvání projektu), faktury • Spotřební zboží, provozní materiál – dodavatelské smlouvy, faktury, dodací listy, objednávky, paragony, pokladní doklady Kapitola 5 – Služby • objednávky, dodavatelské smlouvy, dodací listy, faktury, daňové doklady, výpisy z bankovního účtu / výdajové pokladní doklady, paragony, zjednodušené daňové doklady

45 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola 6 – Stavební úpravy • Dodavatelské smlouvy, faktury, objednávky • Stavební povolení/ohlášení či čestné prohlášení o tom, že stavební povolení/ohlášení není potřeba • Protokol o předání díla • Zjednodušené daňové doklady, paragony, pokladní doklady Kapitola 7 – Přímá podpora • Smlouva o vzdělání • Rozpis mzdových nákladů pro školené osoby • Mzdové a zúčtovací listiny za zaměstnance, na které se čerpají mzdové příspěvky • Výpisy z bankovního účtu, pokladní doklady, paragony, zjednodušené daňové doklady, faktury, jízdenky • Doklady o způsobu výpočtu dalších forem přímé podpory

46 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola 8 – Náklady vyplývající ze Smlouvy • Smlouva o provedení auditu, uzavřená nejpozději půl roku před ukončením projektu • Publicita – faktury, daňové doklady, objednávky, paragony, VPD, vzorky reklamních předmětů, stránky z tisku z uveřejněnými články aj. • Výpisu z účtu s bankovními poplatky, paragony ke správním či notářským poplatkům aj. Výběrové řízení • Výzva k podání nabídek • Obdržené nabídky • Zápis o posouzení a hodnocení nabídek • Smlouva s dodavatelem UPOZORNĚNÍ: Ke všem vykazovaným způsobilým výdajům je zapotřebí doložit výpisy z projektového (případně provozního) účtu organizace

47 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6. Účetní doklady

48 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetní doklady • Je nutné vést účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona 563/1992 Sb., o dani z příjmu. • Je třeba vést oddělené a transparentní analytické účty související s realizací projektu, projekt musí být účtován odděleně od ostatních aktivit organizace (např. na zvláštním účetním středisku) – platí i pro partnery s finanční účastí. • Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné ve všech základních skupinách dokladů dané účetní jednotky.

49 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Závazné náležitosti účetního dokladu vymezuje § 11 zákona o účetnictví - účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: a)označení účetního dokladu, b)obsah účetního případu a jeho účastníky, c)peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d)okamžik vyhotovení účetního dokladu, e)okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, f)podpisový záznam podle osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Navíc každý originál relevantního úč. dokladu je příjemce povinen označit identifikací projektu (název projektu, registrační číslo). Obecně formulované doklady typu „občerstvení“, „kancelářské potřeby“, „fakturujeme za poradenskou činnost“, atd. nejsou vyhovující, musejí být rozepsány podrobněji. V opačném případě bude vyžadován detailnější popis nakupovaného zboží nebo služeb vyhotovený dodavatelem. Účetní doklady

50 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetní doklady • V odůvodněných případech je možné použít i vnitřní přeúčtování plateb, které byly uskutečněny i z jiného než projektového účtu (musí být podloženo vnitřními účetními doklady) – např. výplaty mezd, platby za elektřinu, vodné, nájmy, apod.) • K rozúčtovacím dokladům musí být vždy dostupná konkrétní metoda kalkulace, která se nesmí během celého projektu měnit (např. rozúčtování nájmu dle poměru ploch kanceláří využívaných pro projekt a mimo projekt). • V případě, že se provádí převod prostředků z projektového účtu jednou platební operací za více účetních položek, je třeba vystavit interní účetní doklad, ze kterého bude zřejmé, z jakých částek se celková převáděná suma skládá. • Pokud vyvstane potřeba převést projektové prostředky na jiné účty příjemce, je takovou operaci nutné provést až po uskutečnění výdajů z účtu, na který se prostředky převádí. V rámci MZ se dokládá i výpis z jiného účtu příjemce podpory, pokud z něj byly zaplaceny některé náklady (úhrada faktur, mezd, apod.)

51 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetní doklady • Předčasně převedené prostředky z projektového účtu na jiný účet příjemce je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový účet. Úroky na jiných účtech z předčasně převedených prostředků podpory je třeba rovněž zohlednit v rámci vyúčtování. • V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede nebo vloží příslušnou částku na projektový účet. • Všechny faktury v rámci projektu musejí být vystaveny na příjemce podpory. Na partnery pouze v případě, že se jedná o partnera finančního. • Zálohové faktury je možno hradit pouze v případě, že jsou vydány v souladu s platnou obchodní smlouvou (případně běžnou obchodní praxí) a budou nejpozději do konce projektu vyúčtovány. • V rámci projektu doporučujeme vést pokladnu projektu s limitem stanoveným vnitřním předpisem.

52 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nesrovnalosti Nesrovnalost Jakékoliv porušení ustanovení práva Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje. PŘÍKLADY NESROVNALOSTÍ: • nepředkládání monitorovacích zpráv v povolených termínech • refundování výdaje, který ještě nebyl uhrazen • mylná platba na projektovém účtu • pochybení v oblasti výběrového řízení • úhrada nezpůsobilého výdaje • a další

53 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kontakty Oblast podpory 1.1 Ing. Andrea Šimoníková – projektový manažer, garant oblasti podpory tel.:+420 595 622 932 e-mail: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.czandrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Jindřich Částka – projektový manažer tel.:+420 595 622 470 e-mail: jindrich.castka@kr-moravskoslezsky.czjindrich.castka@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Lenka Franková – projektový manažer tel.:+420 595 622 779 e-mail: lenka.frankova@kr-moravskoslezsky.czlenka.frankova@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Andrea Matoušková – projektový manažer tel.:+420 595 622 313 e-mail: andrea.matouskova@kr-moravskoslezsky.czandrea.matouskova@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Pavlína Volná – projektový manažer tel.:+420 595 622 756 e-mail: pavlina.volna@kr-moravskoslezsky.czpavlina.volna@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Lenka Trojková – finanční manažer tel.: 595 622 542 e-mail: lenka.trojkova@kr-moravskoslezsky.czlenka.trojkova@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Veronika Mazurová – finanční manažer tel.: +420 595 622 523 e-mail: veronika.mazurova@kr-moravskoslezsky.czveronika.mazurova@kr-moravskoslezsky.cz

54 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kontakty Oblast podpory 1.2 Mgr. Nazim Afana – projektový manažer, garant oblasti podpory tel.: +420 595 622 755 e-mail: nazim.afana@kr-moravskoslezsky.cznazim.afana@kr-moravskoslezsky.cz Mgr. Sylva Štefanišinová – projektový manažer tel.: +420 595 622 509 e-mail: sylva.stefanisinova@kr-moravskoslezsky.czsylva.stefanisinova@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Vilém Hinner – finanční manažer tel.: +420 595 622 806 e-mail: vilem.hinner@kr-moravskoslezsky.czvilem.hinner@kr-moravskoslezsky.cz

55 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kontakty Oblast podpory 1.3 Mgr. Jan Smiga – projektový manažer, garant oblasti podpory tel.: +420 595 622 319 e-mail: jan.smiga@kr-moravskoslezsky.czjan.smiga@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Pavla Lazarová – projektový manažer tel.: +420 595 622 332 e-mail: pavla.lazarova@kr-moravskoslezsky.czpavla.lazarova@kr-moravskoslezsky.cz Ing. Marcela Honková – finanční manažer tel.: 595 622 761 e-mail: marcela.honkova@kr-moravskoslezsky.czmarcela.honkova@kr-moravskoslezsky.cz Publicita Ing. Lucie Mádrová – projektový manažer pro technickou pomoc tel.: +420 595 622 550 e-mail: lucie.madrova@kr-moravskoslezsky.czlucie.madrova@kr-moravskoslezsky.cz

56 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Děkujeme za pozornost. Přejeme klidnou a bezproblémovou realizaci!! Děkujeme za pozornost. Přejeme klidnou a bezproblémovou realizaci!!


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘ PRO ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE (2. část) 25. 1. 2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje „Tento seminář je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google