Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. přednáška."— Transkript prezentace:

1 2. přednáška

2 Požadavky na podnikatelský projekt
stručnost a přehlednost jednoduchost orientace na budoucnost věrohodnost a reálnost ne příliš optimistický ne příliš pesimistický nezakrývat slabá místa a rizika projektu poukázat na konkurenční výhody projektu a kompetenci manažerského týmu firmy prokázat návratnost vynaloženého kapitálu kvalitní zpracování i formální stránce

3 Postup sestavení podnikatelského plánu
Tvorba podnikatelské strategie analýza vnějšího prostředí analýza vnitřního prostředí stanovení poslání a cílů podniku Příprava podnikatelského záměru Předinvestiční fáze fáze identifikace fáze technicko-ekonomické studie Investiční Provozní (operační) Hodnocení projektu

4 Analýza globálního prostředí
Analýza vnějšího prostředí Analýza vnitřního prostředí

5 Analýza globálního prostředí
předmět analýzy : prostředí, které na podnik působí prostředí, které je mimo rámec vlivu podniku metodické prostředky: STEP analýza

6 STEP analýza ??? Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?
Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou blízké budoucnosti nejdůležitější? v rámci následujících segmentů globálního prostředí

7 Společenský - předmětem analýzy je např..:
demografie distribuce příjmů mobilita obyvatelstva životní styl úroveň vzdělání přístupy k práci a volnému času

8 Technologický- předmětem analýzy jsou např..:
vládní výdaje na vědu a výzkum nové objevy, vynálezy a patenty transfer technologií míra zastarávání výrobních prostředků

9 Ekonomický- předmětem analýzy je např..:
trend vývoje domácího hrubého produktu životní cyklus podniku nabídka peněz, úroková míra inflace nezaměstnanost dostupnost energie, náklady na ni

10 Politický- předmětem analýzy je např.:
stabilita vlády regulace zahraničního obchodu daňová politika monopolní legislativa ochrana životního prostředí

11 Analýza vnějšího prostředí
předmět analýzy: prostředí, které podnik může svou činností ovlivnit (prostředí odvětví) metodické prostředky analýzy: analýza ekonomických charakteristik odvětví analýza hybných sil odvětví analýza konkurence v odvětví strategické mapy

12 analýza konkurentů analýza atraktivity odvětví

13 Analýza ekonomických charakteristik odvětví
úzce souvisí s s definováním odvětví samotného podpůrná metoda při rozhodování o vstupu do nového odvětví ???odvětví ??? definováno jak výrobkem nebo službu tak i zákazníkem

14 vliv poptávky a nabídky na strukturu odvětví
strategicky významné rysy odvětví: počet a velikost kupců a prodejců stupeň diferenciace výrobků požadavky a podmínky pro vstup(výstup) z odvětví vztah mezi fixními a variabilními náklady (nákladová struktura) stupeň vertikální integrace (oběma směry)

15 ukazatele analýzy ekonomických charakteristik odvětví:
velikost trhu míra rivality mezi konkurenty míra růstu trhu stádium životního cyklu počet podniků v odvětví zákazníci stupeň vertikální integrace složitost vstupu do odvětví technologie / inovace charakteristika výrobků /služeb úspory z rozsahu využití kapacita a profitabilita odvětví

16 Analýza konkurence v odvětví - Porterův model
charakteristika na základě sady ekonomických a technických faktorů, které jsou základem konkurenčních sil součet působení pěti základních sil (potenciální substituty, dodavatelé, odběratelé, noví konkurenti, konkurence) = ziskový potenciál odvětví

17 intenzivní působení všech pěti konkurenčních sil = aktivní konkurence
pokles ziskovosti podniků v odvětví hledání takové pozice, při které se podnik vyrovná s vlivem konkurenčních sil hledání přístupu ke konkurenci, který by: izoloval podnik co nejvíce od působení konkurenčních sil umožnilo využít konkurenční síly v daném odvětví ve svůj prospěch umožnil podniku usadit se v pevné pozici

18 Substituty Konkurenční ring Dodavatelé Odběratelé Konkurenti

19 Ohrožení ze strany nových konkurentů bariery vstupu do odvětví:
úspory z rozsahu kapitálová náročnost diferenciace výrobků nákladové znevýhodnění nesouvisející s velikostí přístup k distribučním kanálům vládní politika

20 reakce podniků v případě vstupu nového konkurenta:
etablované podniky mají dostatečné zdroje pro odvrácení dodatečné konkurence dočasné snížení cen etablovaný¨mi podniky míra růstu odvětví je nízká - vstup nového konkurenta zhorší finanční situaci všech zúčastněných

21 Vyjednávací síla dodavatelů
Silní dodavatelé: koncentrovaní dodavatelé jedinečného produktu jsou-li vysoké náklady spojené se změnou dodavatele nezávislý na dodávkách z jiných odvětví je-li možnost vertikální integrace do odvětví, kde je dodavatelem dané odvětví není jediným odběratelem dodávaných produktů

22 Vyjednávací síla odběratelů
silní odběratelé: koncentrovaní (nákup ve velkém) nákup standardizovaného nebo nediferencovaného produktu významnou položkou - růst cenové senzitivity možnost integrace do dodavatelského odvětví Ohrožení substituty nedůležitější substituty: s. , které technologickými inovacemi stávajících výrobků nabízejí lepší uspokojení potřeb s., které jsou vyráběny v odvětvích dosahujících vyšších zisků

23 Rivalita mezi existujícími podniky
důsledek snahy o vylepšení vlastní pozice rivalita se zvyšuje za následujících okolností: početné podniky, přibližně stejně velké a silné míra růstu odvětví - nízká tržní podíl na úkor konkurenta fixní nebo skladovací náklady jsou vysoké výrobky/služby nejsou diferencované budování Nových kapacit ve skocích výstupní bariery jsou vysoké: vlastnictví vysoce specializovaných aktiv loajalita managementu k určité činnosti neshoda na způsobech konkurence

24 Analýza vnitřního prostředí
Evaluace dosavadní strategie Analýza výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech Portfolio analýza SWOT

25 Evaluace dosavadní strategie
Zkoumá míru konzistence strategických cílů s posláním podniku, úspěšnost implementace strategie Indikátory úspěšnosti strategie: Růst/pokles relativního podílu podniku na trhu Ziskové marže ve srovnání s ostatními podniky Růst/pokles zhoršování konkurenční pozice podniku

26 Analýza výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech
Funkcionální oblasti: Výroba Finance Marketing Úroveň řízení a lidské zdroje Výzkum a vývoj

27 Finanční analýza Pozice podniku v rámci odvětví
Stupeň naplňování strategických cílů Exponovanost podniku ve vztahu k poklesu příjmů Budoucí růstový potenciál podniku a schopnost získat cizí zdroje Schopnost podniku reagovat na nepředvídané změny prostředí Rizika bankrotu

28 Portfolio analýza Pro podniky s diverzifikovanou strukturou aktivit
Postup: Vytvoření matice portfolia Zmapování konkurenčního prostředí pro každou podnikatelskou aktivitu Ohodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých aktivit zastoupených v portfoliu

29 Hlubší proniknutí do situace podniku, určení hlavních úkolů na podporu strategií jednotlivých aktivit Určení potřeby finančních prostředků a dalších podnikových zdrojů na podporu strategií jednotlivých aktivit Porovnání aktivit z hlediska ziskovosti, přitažlivosti odvětví s následným roztříděním investičních priorit. Kontrola s cílem ohodnotit vyváženost portfolia Zjištění, jestliže je navrhované portfolio v souladu s podnikovou strategií, a jaká opatření je třeba učinit v případě evidentních mezer v její realizaci.

30 Vysoký Nízký Hvězdy Problémové děti Vysoká Míra růstu odvětví Dojné krávy Bídní psi Nízká Relativní podíl na trhu

31 SWOT analýza Analýza s cílem vyzdvihnout slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení strategicky významné SO strategie – využití (využití silné stránky ve prospěch příležitosti) WO strategie – hledání (překonání slabé stránky využitím příležitosti ST strategie – konfrontace (využití silné stránky k odvrácení ohrožení) WT strategie – vyhýbání (minimalizace slabé stránky a vyhnutí se ohrožení)

32 Technicko-ekonomická studie
analýza trhu analýza poptávky struktura trhu, síla konkurence, možnost náhrady (substituce), způsoby distribuce, úroveň příjmů analýza konkurence pozorováním konkurence marketingová strategie spokojenost zákazníků dosažení výhody v konkurenčním boji stanovení výrobní kapacity a výrobní program materiál, technologie

33 výrobní zařízení a jeho umístění pracovní síly
plánování počtu a kvalifikace pracovníků analýza poptávky a nabídky pracovních sil organizace a řízení vymezení jednotlivých útvarů vymezení jednotlivých řídících úrovní stanovení pravomocí a odpovědnosti plán realizace vypracování časového a věcného harmonogramu

34 analýza rizika finanční analýza adaptabilita resp. pružnost
doba životnosti podnikatelského projektu vliv cizího kapitálu diverzifikace velikost operačního prostoru možnost snížení rizika přesun rizika dělení rizika uplatňování etapových postupů vytváření rezerv pojišťění finanční analýza


Stáhnout ppt "2. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google