Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. přednáška. Požadavky na podnikatelský projekt •stručnost a přehlednost •jednoduchost •orientace na budoucnost •věrohodnost a reálnost •ne příliš optimistický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. přednáška. Požadavky na podnikatelský projekt •stručnost a přehlednost •jednoduchost •orientace na budoucnost •věrohodnost a reálnost •ne příliš optimistický."— Transkript prezentace:

1 2. přednáška

2 Požadavky na podnikatelský projekt •stručnost a přehlednost •jednoduchost •orientace na budoucnost •věrohodnost a reálnost •ne příliš optimistický •ne příliš pesimistický •nezakrývat slabá místa a rizika projektu •poukázat na konkurenční výhody projektu a kompetenci manažerského týmu firmy •prokázat návratnost vynaloženého kapitálu •kvalitní zpracování i formální stránce

3 Postup sestavení podnikatelského plánu •Tvorba podnikatelské strategie –analýza vnějšího prostředí –analýza vnitřního prostředí –stanovení poslání a cílů podniku •Příprava podnikatelského záměru –Předinvestiční fáze •fáze identifikace •fáze technicko-ekonomické studiefáze technicko-ekonomické studie –Investiční –Provozní (operační) •Hodnocení projektu

4 •Analýza globálního prostředí •Analýza vnějšího prostředí •Analýza vnitřního prostředí

5 Analýza globálního prostředí •předmět analýzy : –prostředí, které na podnik působí –prostředí, které je mimo rámec vlivu podniku •metodické prostředky: –STEP analýza

6 STEP analýza ??? •Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? •Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? •Které z nich jsou blízké budoucnosti nejdůležitější? –v rámci následujících segmentů globálního prostředí

7 •Společenský - předmětem analýzy je např..: –demografie –distribuce příjmů –mobilita obyvatelstva –životní styl –úroveň vzdělání –přístupy k práci a volnému času

8 •Technologický- předmětem analýzy jsou např..: –vládní výdaje na vědu a výzkum –nové objevy, vynálezy a patenty –transfer technologií –míra zastarávání výrobních prostředků

9 •Ekonomický- předmětem analýzy je např..: –trend vývoje domácího hrubého produktu –životní cyklus podniku –nabídka peněz, úroková míra –inflace –nezaměstnanost –dostupnost energie, náklady na ni

10 •Politický- předmětem analýzy je např.: –stabilita vlády –regulace zahraničního obchodu –daňová politika –monopolní legislativa –ochrana životního prostředí

11 Analýza vnějšího prostředí •předmět analýzy: –prostředí, které podnik může svou činností ovlivnit (prostředí odvětví) • metodické prostředky analýzy: –analýza ekonomických charakteristik odvětví –analýza hybných sil odvětví –analýza konkurence v odvětví –strategické mapy

12 –analýza konkurentů –analýza atraktivity odvětví

13 Analýza ekonomických charakteristik odvětví •úzce souvisí s s definováním odvětví samotného •podpůrná metoda při rozhodování o vstupu do nového odvětví •???odvětví ??? –definováno jak výrobkem nebo službu tak i zákazníkem

14 •vliv poptávky a nabídky na strukturu odvětví •strategicky významné rysy odvětví: –počet a velikost kupců a prodejců –stupeň diferenciace výrobků –požadavky a podmínky pro vstup(výstup) z odvětví –vztah mezi fixními a variabilními náklady (nákladová struktura) –stupeň vertikální integrace (oběma směry)

15 •ukazatele analýzy ekonomických charakteristik odvětví: –velikost trhu –míra rivality mezi konkurenty –míra růstu trhu –stádium životního cyklu –počet podniků v odvětví –zákazníci –stupeň vertikální integrace –složitost vstupu do odvětví –technologie / inovace –charakteristika výrobků /služeb –úspory z rozsahu –využití kapacita a profitabilita odvětví

16 Analýza konkurence v odvětví - Porterův model •charakteristika na základě sady ekonomických a technických faktorů, které jsou základem konkurenčních sil •součet působení pěti základních sil (potenciální substituty, dodavatelé, odběratelé, noví konkurenti, konkurence) = ziskový potenciál odvětví

17 •intenzivní působení všech pěti konkurenčních sil = aktivní konkurence • pokles ziskovosti podniků v odvětví •hledání takové pozice, při které se podnik vyrovná s vlivem konkurenčních sil •hledání přístupu ke konkurenci, který by: –izoloval podnik co nejvíce od působení konkurenčních sil –umožnilo využít konkurenční síly v daném odvětví ve svůj prospěch –umožnil podniku usadit se v pevné pozici

18 SubstitutyDodavateléKonkurentiOdběratelé Konkurenční ring

19 Ohrožení ze strany nových konkurentů •bariery vstupu do odvětví: –úspory z rozsahu –kapitálová náročnost –diferenciace výrobků –nákladové znevýhodnění nesouvisející s velikostí –přístup k distribučním kanálům –vládní politika

20 •reakce podniků v případě vstupu nového konkurenta: –etablované podniky mají dostatečné zdroje pro odvrácení dodatečné konkurence –dočasné snížení cen etablovaný¨mi podniky –míra růstu odvětví je nízká - vstup nového konkurenta zhorší finanční situaci všech zúčastněných

21 •Vyjednávací síla dodavatelů –Silní dodavatelé: •koncentrovaní •dodavatelé jedinečného produktu •jsou-li vysoké náklady spojené se změnou dodavatele •nezávislý na dodávkách z jiných odvětví •je-li možnost vertikální integrace do odvětví, kde je dodavatelem •dané odvětví není jediným odběratelem dodávaných produktů

22 Vyjednávací síla odběratelů –silní odběratelé: •koncentrovaní (nákup ve velkém) •nákup standardizovaného nebo nediferencovaného produktu •významnou položkou - růst cenové senzitivity •možnost integrace do dodavatelského odvětví Ohrožení substituty –nedůležitější substituty: •s., které technologickými inovacemi stávajících výrobků nabízejí lepší uspokojení potřeb •s., které jsou vyráběny v odvětvích dosahujících vyšších zisků

23 Rivalita mezi existujícími podniky •důsledek snahy o vylepšení vlastní pozice •rivalita se zvyšuje za následujících okolností: –početné podniky, přibližně stejně velké a silné –míra růstu odvětví - nízká tržní podíl na úkor konkurenta –fixní nebo skladovací náklady jsou vysoké –výrobky/služby nejsou diferencované –budování Nových kapacit ve skocích –výstupní bariery jsou vysoké: • vlastnictví vysoce specializovaných aktiv •loajalita managementu k určité činnosti –neshoda na způsobech konkurence

24 Analýza vnitřního prostředí •Evaluace dosavadní strategie •Analýza výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech •Portfolio analýza •SWOT

25 Evaluace dosavadní strategie •Zkoumá míru konzistence strategických cílů s posláním podniku, úspěšnost implementace strategie •Indikátory úspěšnosti strategie: –Růst/pokles relativního podílu podniku na trhu –Ziskové marže ve srovnání s ostatními podniky –Růst/pokles zhoršování konkurenční pozice podniku

26 Analýza výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech •Funkcionální oblasti: –Výroba –Finance –Marketing –Úroveň řízení a lidské zdroje –Výzkum a vývoj

27 •Finanční analýza –Pozice podniku v rámci odvětví –Stupeň naplňování strategických cílů –Exponovanost podniku ve vztahu k poklesu příjmů –Budoucí růstový potenciál podniku a schopnost získat cizí zdroje –Schopnost podniku reagovat na nepředvídané změny prostředí –Rizika bankrotu

28 Portfolio analýza •Pro podniky s diverzifikovanou strukturou aktivit •Postup: –Vytvoření matice portfolia –Zmapování konkurenčního prostředí pro každou podnikatelskou aktivitu –Ohodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých aktivit zastoupených v portfoliu

29 –Hlubší proniknutí do situace podniku, určení hlavních úkolů na podporu strategií jednotlivých aktivit –Určení potřeby finančních prostředků a dalších podnikových zdrojů na podporu strategií jednotlivých aktivit –Porovnání aktivit z hlediska ziskovosti, přitažlivosti odvětví s následným roztříděním investičních priorit. –Kontrola s cílem ohodnotit vyváženost portfolia –Zjištění, jestliže je navrhované portfolio v souladu s podnikovou strategií, a jaká opatření je třeba učinit v případě evidentních mezer v její realizaci.

30 Hvězdy Dojné krávyBídní psi Problémové děti Relativní podíl na trhu Míra růstu odvětví Nízká Vysoký Vysoká Nízký

31 SWOT analýza •Analýza s cílem vyzdvihnout slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení strategicky významné •SO strategie – využití (využití silné stránky ve prospěch příležitosti) •WO strategie – hledání (překonání slabé stránky využitím příležitosti • ST strategie – konfrontace (využití silné stránky k odvrácení ohrožení) •WT strategie – vyhýbání (minimalizace slabé stránky a vyhnutí se ohrožení)

32 Technicko-ekonomická studie •analýza trhu –analýza poptávky •struktura trhu, síla konkurence, možnost náhrady (substituce), způsoby distribuce, úroveň příjmů –analýza konkurence •pozorováním konkurence •marketingová strategie –spokojenost zákazníků –dosažení výhody v konkurenčním boji •stanovení výrobní kapacity a výrobní program •materiál, technologie

33 •výrobní zařízení a jeho umístění •pracovní síly –plánování počtu a kvalifikace pracovníků –analýza poptávky a nabídky pracovních sil •organizace a řízení –vymezení jednotlivých útvarů –vymezení jednotlivých řídících úrovní –stanovení pravomocí a odpovědnosti •plán realizace –vypracování časového a věcného harmonogramu

34 •analýza rizika –adaptabilita resp. pružnost –doba životnosti podnikatelského projektu –vliv cizího kapitálu –diverzifikace –velikost operačního prostoru –možnost snížení rizika •přesun rizika •dělení rizika •uplatňování etapových postupů •vytváření rezerv •pojišťění •finanční analýza


Stáhnout ppt "2. přednáška. Požadavky na podnikatelský projekt •stručnost a přehlednost •jednoduchost •orientace na budoucnost •věrohodnost a reálnost •ne příliš optimistický."

Podobné prezentace


Reklamy Google