Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Verze produktu Řešitel projektu BC LOGIA, a.s. Verze dokumentu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Verze produktu Řešitel projektu BC LOGIA, a.s. Verze dokumentu "— Transkript prezentace:

1 Informační systém sociálních dávek IS DSP REDAP dokumentace-úvod do systému
Verze produktu Řešitel projektu BC LOGIA, a.s. Verze dokumentu Uložen pod názvem Systém IS_DSP REDAP.doc Počet stran 9 Počet příloh Vytvořil E. Divínová Datum vytvoření Červen 2002 Změnil Datum aktualizace

2 Základní informace ohledně IS DSP REDAP
Je programový stavebnicový system, který v návaznosti na příslušné zákony zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů vyhláška MPSV ČR č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima komplexně řeší problematiku sociální péče v působnosti pověřených městských, obecních úřadů , magistrátů, statutárních měst a dávky spadající do kompetence obcí s rozšířenou působností.

3 Základní informace ohledně IS DSP REDAP
Systém obsahuje shodnou organizační strukturu pro jednotlivé aplikace sociální péče, navazuje na systém státní sociální podpory, protože oba sociální systémy spolupracují a je propojen i na systém hmotné podpory nezaměstnanosti. Respektuje dostupná datová rozhraní pro spolupráci s jinými subsytémy, které slouží městům v rámci jejich vlastního informačního systému (IS) Poskytuje datové rozhraní pro přenos do jiných subsystémů, které slouží městům v rámci jejich vlastního (IS) Umožňuje průběžné začleňování jednotlivých nových aplikací sociální péče do již stávajícího systému sociální péče

4 Základní informace ohledně IS DSP REDAP
Stávající systém- IS DSP REDAP Aplikační programové vybavení Úloha eviduje veškerou činnost spojenou s občanem od jeho podání žádostí, přes tisk rozhodnutí, tisk výplatních listin a následné vyplácení dávek, příspěvků jednorázově nebo opakovaně a to ať již pokladnou nebo bankou-sporožirem či přes platební systém pošty- VAKUS nebo na účet určený příjemcem dávky Úloha umožňuje také vymáhání neprávem poskytnutých dávek nebo dávek poskytnutých v nesprávné výši. Součástí agendy je i evidence bezúročných půjček . Veškeré aplikace jsou rozvíjeny v souladu s platnou legislativou, na základě požadavků průběžných konzultací s MPSV ČR a podle potřeb uživatelů.

5 Základní informace ohledně IS DSP REDAP
Stávající systém- IS DSP REDAP Aplikační programové vybavení Součástí nabídky je také řada podpůrných programů : pro evidenci, kontroly tisky obecných formulářů tisky průkazů TP archivace podklady pro vedení statistik MPSV ČR komunikace s úřadem práce komunikace s kontaktními místy dávek pro státní sociální podporu. evidence zvláštních příjemců dávek sociální péče při práci se skupinou neplatičů

6 Základní informace ohledně IS DSP REDAP
Stávající systém- IS DSP REDAP Aplikační programové vybavení Stávající produkt slouží jako podklad pro vznikající verzi IS DSP WIN s kontrolou na rozsahy položek ISVS . Předpoklad konečné varianty je v souladu s měnící se legislativou na úseku sociální péče, jejíž předpokládané ukončení je počátkem roku Vzhledem k tomu, že dosud nejsou pevně stanoveny podklady pro další zabezpečení chodů dávek sociální péče, tyto=permanentní proměnná, je stávající produkt jako jediná možná varianta v rámci dosaženého zpracování, dokud toto nebude pevně stanoveno zákonnou normou. V konečné fázi převodu aplikací do systému IS DSP REDAP zajišťuje IS DSP REDAP převod dat stávajících aplikací do nových formátů ve tvaru DBF, které slouží jako podklad pro další zpracování v IS DSP REDAP Jednotlivé aplikace jsou popsány v samostatných aplikačních příručkách. Členění IS DSP REDAP tématicky zpracovává vždy jednu oblast činností.

7 Základní členění IS DSP REDAP
SSP Správa IS UP Služby Sociální odbor 1. oddělení 2. oddělení Pracovník 1. odd. Pracovník 1. odd. Pracovník 2. odd. Pracovník 2. odd. Řízení Řízení Řízení Řízení Řízení Řízení Řízení Výplaty Účetní systém Home Banking Pokladna Objednávky Vakus Pošta Občan

8 Legenda SSP- Komunikace přes datové rozhraní APV OkPráce mezi Odbory sociálních věcí MěÚ a Referáty SSPOkÚ- oboustranná komunikace UP- Komunikace přes datové rozhraní APV OkPráce mezi MÚ a ÚP Servis – komunikace mezi pověřenými osobami daná smlouvou o užívání IS DSP REDAP -za objednatele- úřad, který má IS DSP REDAP zakoupen -za zhotovitele- servisní činnost daná smlouvou o užívání IS DSP REDAP Instalace a aktualizace IS a jeho modulů smí provádět pouze oprávněná pověřená osoba - správce IS. Ostatní uživatelé IS mohou v případě potřeby kromě poskytované telefonické služby hot-line využít ostatních služeb Zákaznického centra BC LOGIA a.s., týkajících se technické podpory a odběru informací. Sociální odbor- údaje se vážou ke konkrétnímu úřadu, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSP REDAP včetně přidělených počtu licencí. Oddělení- definována dle konkrétního úřadu, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSP REDAP včetně přidělených počtu licencí. Pracovník- pracovníci jednotlivých oddělení konkrétního úřadu, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSP REDAP včetně přidělených počtu licencí. Každý pracovník může mít přidělen více dávek ke zpracování nebo pouze jednu. Řízení- přidělené jednotlivé aplikace- dávky sociální péče zakoupené úřadem, kterému byla poskytnuto právo na užívaní IS DSP REDAP včetně přidělených počtu licencí. Výplaty- pokud dávky vypláceny, umožněno zpracování výplatních údajů.

9 Komunikace s IS DSP REDAP
Prvním krokem je nainstalování dodaného SW dle smlouvy poveřenému zástupci uživatele dle Instalační příručky IS DSP REDAP. Po nainstalování IS DSP REDAP, nastavení práv jednotlivým uživatelům se každý uživatel může přihlásit do informačního systému IS DSP REDAP. Informační systém dávek sociální péče spustíme kliknutím na ikonu ISDSP REDAP umístěnou na pracovní ploše Vašeho počítače. Po přihlášení do systému pod Vaším jménem a heslem, které Vám sdělí informatik Vašeho úřadu(Správa IS) se zobrazí hlavní nabídka Informačního systému sociálních dávek: V záhlaví je zobrazena verze Vámi provozovaného systému IS REDAP.

10 Popis hlavních funkcí a jejich modulů
Inicializace Obsahuje činnosti spojené s údržbou systému- používá ji administrátor IS DSP REDAP. V rámci sociálního odboru definuje přístupová práva pracovníků referátu/odboru k jednotlivým aplikacím (řízení), které má úřad zakoupen. Dokumentace Volbou Dokumentace je zajištěn tisk všech společných tiskopisů a jednotlivých dokumentací pro pracovníky odboru Číselníky Volbou Číselníky je možné rozšířit/upravit jednotlivé číselníky společné pro všechny aplikace- Aplikací jsou nazývány jednotlivé dávky poskytované úřadem.

11 Popis hlavních funkcí a jejich modulů
Výplaty Volbou Výplaty je umožněno zaregistrovat a vyplatit jakoukoliv finanční částku, o které rozhodl pracovník v řízení vztahujícím se k dávce (Seznam všech platných dávek sociální péče je uveřejněn v měsíčníku Sociální politika Ministerstva práce a sociálních věcí, ve zvláštním čísle roku 2001 – Přehled Sociálních dávek ), pokud je dávky vyplácena. Záleží na členění úřadu, zda komunikaci přes HomeBanking Vakus (provádí i zpětné načtení vratek dle struktury dodané poštou) Zajišťuje pracovník odboru, finančního odboru či informatik Státní správy. Z toho důvodu je zapotřebí při zavádění IS DSP REDAP znát rozdělení kompetencí jednotlivých činností v rámci úřadu.   Účetní systém- dle požadavku uživatelů je možné napojit údaje z výplat na zvolený výplatní systém používaný úřadem- kromě vazby ma GORDIK není definováno další rozhraní, zaleží na požadavku uživatele. Pokladna – tisková sestava umožňující proplacení částek pokladnou   Objednávka- Tisková sestava-objednávky, umožňující vydání požadovaného zboží na fakturu. Občan- žadatel, jenž na základě rozhodnutí úřadu obdržel rozhodnutí ve věci žádosti. V případě, že mu dávka byla poskytnuta peněžitou nebo věcnou formou a je osobou oprávněnou pro dávku, obdrží poukázanou částku na jím zadaný účet, Vakusem, pokladnou nebo na objednávku dle definovaného způsobu platby v rozhodnutí. Občan Zde jsou definovány činnosti vztahující se k práci s osobními údaji občana, které jsou nutné pro správný chod aplikací.

12 Popis hlavních funkcí a jejich modulů
Aplikace Volbou Aplikace se uživatel dostane ke zpracování jemu povolených aplikací- Dávek sociální péče a je popsán v dokumentacích vztahující se k jednotlivým řízení. Pracovník SO Občan- žádost, odvolání Zpracování žádosti Přerušení řízení Rozhodování Zastavení řízení Při zpracování řízení bylo vycházeno ze zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Při rozhodování v konkrétním řízení bylo vycházeno z Přehledu sociálních dávek – zvláštního čísla 2001, kde je popsána právní úprava a předpisy související s poskytováním dávek sociální péče. Vystavení rozhodnutí občana Stanovení platebního předpisu Výstup rozhodnutí Výplaty

13 Technické požadavky Počítač kompatibilní se standardem IBM PC
pevný disk min.40 MB disketa 3.5” pro archivaci a zálohování tiskárna operační systém - volitelně - MS DOS, Novell, W95 , W98,W2000 české prostředí není podmínkou Vzhledem ke zvyšující se náročnosti zpracování agendy doporučujeme počítače řady 486 a výše. Počítačový program komunikuje s jakýmkoliv typem tiskárny s možností výběru ze tří typů klávesnic a může být ovládán myší.

14 Přehledy dokumentací a podpory
Přehled dokumentací Systémová příručka - Instalační dokumentace IS DSP REDAP+ příručka administrátora ISDSP REDAP- Popis systému Uživatelská dokumentace IS DSP REDAP-návod k obsluze Uživatelská dokumentace k jednotlivým aplikacím- Aplikací myšleny jednotlivé dávky sociální péče(průběh řízení) poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přehled a doporučený systém školení k IS DSP REDAP školení AM- obchodníků a nových zájemců o IS DSP REDAP základní školení ohledně IS DSP REDAP – ovládání systému a aplikací školení pro pokročilé uživatele, vztahující se k jednotlivým aplikacím- vždy pouze jeden tématický okruh (např. dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností) školení informatiků ohledně instalace a bezpečnosti provozu IS DSP REDAP tématická školení pro jednotlivé úřady- zavádění IS DSP REDAP na úřadu Technická podpora a služby k IS DSP REDAP Analýza současného stavu s možností integrace dávek dle požadavků konkrétního uživatele v závislosti na činnosti jednotlivých oddělení sociálního odboru Analýza zavádění podsystémů (harmonogram změn pro koncového uživatele) Instalace a zprovoznění aplikace IS u uživatele Konverze dostupných datových zdrojů Řešení havarijních stavů návštěvou u koncového uživatele


Stáhnout ppt "Verze produktu Řešitel projektu BC LOGIA, a.s. Verze dokumentu "

Podobné prezentace


Reklamy Google