Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do geografie Metodologie předmětu. Cíle kurzu geografie:  1) Stanovit rozdíl mezi tradiční a moderní geografií  2) Zdůraznit význam aktuálnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do geografie Metodologie předmětu. Cíle kurzu geografie:  1) Stanovit rozdíl mezi tradiční a moderní geografií  2) Zdůraznit význam aktuálnosti."— Transkript prezentace:

1 Úvod do geografie Metodologie předmětu

2 Cíle kurzu geografie:  1) Stanovit rozdíl mezi tradiční a moderní geografií  2) Zdůraznit význam aktuálnosti informací  3) Pochopit kultivační význam geografie (občanská,odborná,psychologická, kulturní)  4) Porozumět modernímu pojetí geografie  5) Osvojit si metody geografického myšlení  6) Získat přehled o současném stavu světa  7) Odlišit pojetí geografie turismu a rekreace od regionální geografie

3 Kvalita informací: Manaus=přístav na Amazonce s prodejnami bezcelního zboží Turistické východisko do Amaz- zonie. Známá budova opery z 19.století. Na břehu řeky domy z prken a vlnitého plechu na kůlech……(Všechno o Zemi(2000) 1

4 Manaus – dnes (HN 4.9.2008) 2

5 MANAUS = „Brazilská Čína“  1925……75.000 1986…200.000  2006……2 miliony  Rozvoj zóny volného obchodu=500 průmyslových podniků (motocykly Honda, televizní přijímače, Nokia, Gilette, Harley, Wap - metal  Rozvoj vyšších škol a univerzit  Nejnižší míra odlesňování v Brazílii 3

6 Výklad názvů:  Geografie  Geologie  Uveďte alespoň dva názvy věd počínajících na GEO……………….  ZKUSTE charakterizovat vědeckou disciplínu s názvem GEOPSYCHOLOGIE! 4

7 FYZICKÁ GEOGRAFIE studium geosfér (geosféry)  Litosféra+  Hydrosféra+  Atmosféra+  Pedosféra+  Biosféra+  = fyzicko- geografická sféra  Vysvětlete pojmy:  Geomorfologie  Klimatologie  Meteorologie  Glaciologie  Fytogeografie  Zoogeografie  Antropogeografie 5

8 Geografie člověka (Human Geography)  Studuje aktivity člověka – je geografií lidského života a práce  Geografie obyvatelstva a sídel  Geografie socio-ekonomická (geografie přírodních zdrojů, průmyslu, zemědělství a služeb)  Geografie historická  Geografie politická a geopolitika 6

9 Vztahy geografie k ostatním vědám  Geologie  Biologie  Fyzika  Chemie  Matematika  Astronomie  Ekologie  Etnografie a etnologie  Antropologie  Psychologie  Demografie  Ekonomie  Historie  Sociologie  Politologie  Filozofie (paradigmata) 7

10 Zebry A B C D A 8

11 Příklad vztahu biologie (zoologie) a geografie (zoogeografie)  Na předchozím snímku jsou příklady afrických lichokopytníků:  A) který z nich není zebra  B) rozlište u tří zbývajících rozličné znaky v uspořádání pruhů: 1) sledujte zbarvení břicha 2) umístění a hustotu pruhů 3) zbarvení vnitřní strany nohou  C) označte osla somálského 9

12 Vztah geografie a psychologie (filozofie, geopsychologie)  GENIUS LOCI = ATMOSFÉRA MÍSTA,OBLASTI,ZPŮSOB A INTENZITA PROŽÍVÁNÍ  Jedinečný a neopakovatelný souhrn hmatatelných i duchovních projevů historie i současnosti v nějaké lokalitě. Vytváří se interakcí místa s duchovním (duševním) světem návštěvníka (pozorovatele).  MORFICKÁ REZONANCE!!!!!(Sheldrake 2002) 10

13 Genius loci? 1 1a 2 3 11 4

14 Najděte příslušné vztahy: Jediný jehličnatý strom, který je na státní vlajce 12

15 Charakteristiky geografie:  Geografie je věda, která zkoumá zemský povrch  Geografie je syntetická věda, zkoumající vazby mezi přírodou a společností v prostoru i čase  Geografie je SOUSTAVOU VĚD o zákonech vývoje dynamických prostorových systémů formujících se na zemském povrchu v procesu interakce PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI (ČLOVĚKA)  Geografie je SYSTÉMEM přírodních, technických a společenských věd studujících přírodní a antropogenní teritoriální komplexy krajinné sféry, jejich složky a jejich vzájemné vztahy v prostoru a čase  Geografie poskytuje informace o současném dynamickém stavu světa  GEOGRAFIE se zabývá komplexním pohledem na přírodní i sociální sféru Země 13

16 Charakteristika geografie - klíčová slova a pojmy:  Věda  Prostor  Zemský povrch  Příroda  Člověk (společnost)  Vazba  Čas  Svět  Vytvořte vlastní charakteristiku GEOGRAFIE!!!! (na základě uvedených slov) 14

17 Charakterizujte tuto část geografie: 15

18 Geografické myšlení  DOVEDNOST:  POSTIHNOUT A ZDŮVODNIT ROZDÍLY V PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PODMÍNKÁCH  CHARAKTERIZOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY TĚCHTO ROZDÍLŮ  PROVÁDĚT PŘÍSLUŠNOU ANALÝZU I SYNTÉZU GEOGRAFICKÝCH JEVŮ  UMĚT ZDŮVODNIT PROGNOSTICKOU FUNKCI GEOGRAFIE  POCHOPIT KULTIVAČNÍ VÝZNAM GEOGRAFICKÉHO POZNÁNÍ 16

19 Cestování  Je pohyb na větší vzdálenosti pěšky, či dopravními prostředky (např. za obchodem, za výzkumy a objevy, cestování poutníků, rekreační a prázdninové cestování, studijní cesty)  Jak s tím souvisí:  - putování  - tuláctví  - kočování  - prožívání  - adrenalinové  prožívání  - zážitek  - spočinutí  - vnímání 17

20 Geografie regionální a geografie cestovního ruchu (turismu)  Regionální geografie se zabývá studiem ÚZEMÍ jako celkem, který se vyznačuje společnou úrovní výskytu určitých znaků fyzickogeografického i sociogeografického charakteru. Vždy jde o území určitého řádu (kontinent - region)  NAJDĚTE SPOLEČNÁ KLÍČOVÁ SLOVA A) + B) A SÓLOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA OBOU CHARAKTERISTIK  B) GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU  je hraniční a syntetická geografická disciplina, aplikovaná regionální geografie, která se zabývá faktickým rozmístěním prvků cestovního ruchu v oblastech rozličné velikosti a ekonomické váhy. STUDUJE POTENCIÁLY CESTOVNÍHO RUCHU.Zabývá se problémy rozmístění a realizace cestovního ruchu.Zabývá se inventarizací turistických atraktivit a jejich popisem. Dále studuje vliv cestovního ruchu na jednotlivé regiony i z hlediska regionálního rozvoje a udržitelného cestovního ruchu. 18

21 Základní témata aplikované regionální geografie turismu:  1) Struktura, význam a moderní pojetí geografie. Rozdělení geografických věd a jejich vztah k ostatním vědám  2) Metodologie moderní geografie, regionální geografie a geografie turismu  3) Geografie fyzická a geografie člověka jako základ teoretické expozice geografie cestovního ruchu  4) Dynamický charakter soudobého světa  5) Fyzická geografie a kartografie jako základ přírodních potenciálů a atraktivit  6) Geografie člověka jako základ kulturně-historických a společenských potenciálů turismu  7) Turistické potenciály jednotlivých evropských regionů  8) Turistické potenciály regionů Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie a Antarktidy  9) Komparativní metody při srovnávání potenciálů turismu Evropy a světa  10) Geografické znalosti při tvorbě produktu turismu a při přípravě informačního minima průvodce.Geografická hlediska při tvorbě katalogu cestovní kanceláře 19

22 SLOVNÍČEK A),B)  A)  Geologie = nauka o vývoji, složení a stavbě zemské kůry  Geosféry = obaly z nichž se skládá Země  Litosféra = vnější horninová část pevného tělesa Země  Pedosféra = půdení obal Země  Klimatologie = nauka o podnebí  Glaciologie = nauka o ledovcích  Fytogeografie = nauka o rozšíření rostlinstva na Zemi  Krajinná sféra = část zemského povrchu vytvořená kombinací přírodních a v převážné míře i kulturních prvků  Paradigma = pojetí vědní disciplíny  Kartografie = věda zabývající se konstrukcí a obsahem map  B) vyhledejte v pramenech následující slova a pojmy:  Ekologie  Etnografie  Etnologie  Demografie  Politologie  Sociologie  Lichokopytníci  Interakce  Antropogenní  Prognostika  Kultivace  Rekreace  Potenciál cestovního ruchu  Turistická atraktivita  Komparace  Produkt turismu  Informační minimum 20

23 Literatura:  Holeček M.-kol.: (1999).: Zeměpis cestovního ruchu.Česká geografická společnost.Praha  Horák S.(2006).: Geografie cestovního ruchu Evropy.Nakladatelství Radek Drahný.Pardubice  Hrala V.(2005).:Geografie cestovního ruchu světa.Ideaservis.Praha (skripta VŠE Praha)  Štěpánek,V.-Kopačka,L.-Šíp,J.(2001).:Geografie cestovního ruchu.Karolinum.Praha  Štyrský,J.-Šípek,J. (2008).: Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Gaudeamus.Hradec Králové.  Davidson R.: (1991): Travel and Tourism.Ptman.London  De Blij,H.J.-Muller, O P.: (1994).: Geography,New York.  De Blij,H.J.-Muller,O.P.: (1997): The Earth – A Physical and Human Geography. New York  Dewailly,J.P.-Flament E.: (1993).: Géograpie du tourisme et loisir. DIM Sedes.Paris.  National geographic – Almanach geografie. Czech edition 2006  Sheldrake,R.(2002).: Teorie morfické rezonance, Elsa.Praha  Stewig,R.: (1991).: Endogener Tourismus,Kleiner geographische Schriften.Kiel  Edice průvodců: Ikar-Společník cestovatele,Marco Polo, Lonely Planet, Baset,Kletr, Olympia,Merian, Globetrotter,Baedecker.  Lidé a země – od roku 1992  Země světa – od roku 2002  National Geographic – české vydání od roku 2002  Geo,Koktejl,Sirius,Travel,Cestopisy, Turista, Mezinárodní politika,Hospodářské noviny, Euro,Ekonom,Svět hospodářství  www.C.I.A. World Factbook…www.lonelyplanet.com…www.encarta.com….www.geohive.com…www.weltal manach.de…www.nationalgeographic.com…www.Texas University Map Colection www.C.I.A 21

24 Úkoly pro posluchače: (orientace podle čísel snímků-vždy vlevo nahoře)  1)V jakém podnebném pásu leží brazilský Manaus  2)Na fotografii „Manaus dnes“ jsou patrné nejméně dva dopravní systémy: a)vlevo v popředí bílé lodi.. b)vpravo od středu je typická manipulační plocha  3)Z jakých důvodů si mohou v okolí Manausu dovolit nejnižší míru odlesňování?  4)Předpona GEO je vždy spojena s pojmem….  5)Atmosféru lze charakterizovat jako……..  11)Lze nějak doložit působení zajímavého a významného místa na prožívání návštěvníka?  11)Jakým dojmem na vás působí fotografie č. 3?  13)Jaké možné důsledky by měla tato charakteristika geografie: Geografie poskytuje informace o minulém statickém stavu světa?  15)Co pravděpodobně na mapě Madeiry označují modré paprsky?  16)Zkuste v krátkém zamyšlení charakterizovat KULTIVAČNÍ VÝZNAM GEOGRAFIE! 22

25 Autotest pro posluchače:  1) Amazonie je: a) v Mexiku b) v Brazílii c) v Chile  2) Za systém přírodního prostředí považujeme: a)plantáž kávovníku b)pastvinu c) prales  3) Geomorfologie je nauka o: a) tvarech zemského povrchu b) geotermální energii c) o zeměměřictví  4) Do geografie lidské práce NEPATŘÍ: a) průmysl b) cestovní ruch c) přírodní národy  5) Které tvrzení o historické geografii je správné: a) studuje vyhynulé živočichy b)studuje vývoj států na časové ose c) zabývá se vývojem člověka  6) Demografie je věda o: a) demokracii b)lidských sídlech c) především o přirozené reprodukci obyvatelstva  7) Mezi lichokopytníky NEPATŘÍ: a) mezek b)lama c) kůň  8) Cedr je „vlajkový“ strom: a) Nepálu b)Tibetu c)Libanonu  9) Prognostická funkce geografie se týká spíše: a) minulosti Země b)současným ekologickým problémům c) budoucnosti země  10) Přírodní atraktivitou rozumíme: a) přírodovědecké muzeum b) skanzen c)pískovcové skalní město  11) Interakce je pojem označující: a) společné úsilí b)mezinárodní spolupráci c)vzájemné působení 23


Stáhnout ppt "Úvod do geografie Metodologie předmětu. Cíle kurzu geografie:  1) Stanovit rozdíl mezi tradiční a moderní geografií  2) Zdůraznit význam aktuálnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google