Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Bilance proto, že v jednom výkazu obsahuje přehled o majetku, ale i zdrojích, z jakých byl majetek pořízen. Bilancuje majetek se zdroji (odkud jsem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Bilance proto, že v jednom výkazu obsahuje přehled o majetku, ale i zdrojích, z jakých byl majetek pořízen. Bilancuje majetek se zdroji (odkud jsem."— Transkript prezentace:

1

2  Bilance proto, že v jednom výkazu obsahuje přehled o majetku, ale i zdrojích, z jakých byl majetek pořízen. Bilancuje majetek se zdroji (odkud jsem na ten majetek vzal peníze).  Majetek mohou mít oba stejně velký, ale někdo si na něj půjčil a někdo je pořídil z vlastních prostředků.  Kdo je bohatší? Měřítkem bohatství ale není jen majetek, ale také dluhy, což také v rozvaze najdu.

3  Majetek podniku není od toho aby jej pouze vlastnil, ale investoval do své budoucnosti – aktivně s ním nakládal tak, aby zbohatnul = aktiva  Klíčovými aktivy se dnes pomalu stávají nehmotná aktiva (know-how, patenty, obchodní značka/brand….)  Aktiva vydělávají bohatství!!! Podnik bohatne.

4  = informují o tom, odkud (z jakých zdrojů) byl majetek podniku pořízen  Bilanční rovnice: A = P

5  Teoreticky můžeme předpokládat, že cena za kterou jsem aktiva koupil je přesně tak vysoká, abych na nich v budoucnu vydělal.  Praxe je jiná – Příklad pořizovací ceny pozemku (při koupi je cena prověřená trhem).  Účetnictví se dále této ceny drží jako klíště – koncept historických cen (cena stárne x hodnota roste) = špatně  Později se setkáme s pojmem „oceňování“ majetku

6

7 Zadluženost vlastního jmění = cizí zdroje / vlastní kapitál

8  B. Dlouhodobá – podnik je používá delší dobu než rok  C. Krátkodobá – „neohřejí se“ v podniku ani rok  Dlouhodobá aktiva nakoupená v pořizovacích cenách  Dlouhodobá aktiva vyrobená ve vlastní režii – oceněna vlastními náklady

9 nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty (Pořizovací cena nad 60.000 Kč a doba použitelnosti víc než 1 rok)  zřizovací výdaje,  software,  ocenitelná práva (know-how, patenty, licence), ochranná známka,  Ale i autorská práva, filmy, povolení k lovu ryb….

10  musí být možno je oddělit od účetní jednotky a případně prodat, převést, licencovat, pronajmout nebo směnit  České standardy takovou podmínku nedefinují

11  Aktivum musí mít potenciál získat budoucí ekonomické užitky a zároveň je možné omezit přístup ostatních k těmto užitkům (buď pomocí zákonných omezení - např. ochrana průmyslových práv/patentová ochrana nebo pomocí jiných způsobů ochrany (např. utajení receptury, zamezení přístupů k databázi a zabránění jejímu zneužití).  Z této požadované vlastnosti potenciálního aktiva vyplývá, že za aktivum nemůže účetní jednotka považovat např. tým výborně vyškolených zaměstnanců – zaměstnance nevlastní, mohou kdykoliv z firmy odejít.

12 - podle doby použitelnosti.  První skupina je charakteristická tím, že u aktiv do ní zařazených lze určit dobu použitelnosti.  Druhou skupinou jsou taková nehmotná aktiva, u kterých nelze dobu použitelnosti určit.  Toto členění je důležité při odpisování nehmotných aktiv. Aktiva se stanovenou dobou použitelnosti se odpisují. Aktiva bez doby použitelnosti nejsou odpisována (IFRS).  České účetní standardy nijak neupravují, pouze Zákon o dani z příjmu předepisuje povinné daňové odpisy DNA.

13  Pořizovací cena nad 40.000 Kč a doba použitelnosti víc než 1 rok:  pozemky,  stavby,  samostatné movité věci a soubory movitých věcí (stroje, zařízení,…)  pěstitelské celky trvalých porostu,  základní stádo a tažná zvířata,  …..

14  Potenciál aktiv se časem vyčerpává – původní pořizovací cena se sníží o tzv. oprávky – zůstatková cena  Rozvaha „drží historické ceny“, které opravuje tzv. o „korekce“ na netto hodnotu

15  Sloupec Brutto – pořizovací cena  Sloupec Korekce – oprávky  Sloupec Netto – zůstatková cen  Odpisy jsou ztrátou potenciálu aktiva za 1 rok. Součet všech odpisů = oprávky/kumulované odpisy  PC – oprávky = ZC  Jak se odepisují pozemky?

16

17

18

19 se v literatuře často označují jako finanční investice.  Tyto investice vydělávají samy, bez jakékoliv aktivity.  Každá investice s sebou ale nese určité riziko, proto i v tomto případě jsou výše zmíněné budoucí výnosy sice žádaným, nikoli však jistým jevem.

20  Termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok.  Cenné papíry: Akcie, dluhopisy, vkladové listy (dividendy, úroky) – finanční majetek  Poskytnuté půjčky a úvěry  Majetkové účasti v jiných podnicích (podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v osobách pod podstatným vlivem)  Také sem patří nemovitosti, umělecká díla vlastněná za účelem obchodování s nimi, nebo k uložení volných peněžních prostředků do majetku.

21  Akcie je cenný papír vydávaný a.s., s nímž jsou spojena určitá práva, zejména:  Právo rozhodovací - je uplatňováno akcionářem na valné hromadě. Síla rozhodovacích pravomocí odpovídá poměru vlastněných akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií  Právo majetkové - právo podílet se na zisku je uplatňováno formou dividendy (podílu na zisku), o které rozhoduje valná hromada na návrh managementu společnosti. Výše výplaty je odvislá od hospodaření a investiční strategie společnosti.  Akcionář má rovněž právo podílet se na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti. Dále má právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu atd. ….

22  Kapitálový zisk:  Investor vydělává na růstu kurzu cenného papíru. Vydělává na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.  Dividendový zisk:  Akcionář dostává „pravidelné“ výplaty finančních prostředků ze zisků společnosti. V tomto případě je nutné držet cenné papíry přes rozhodný den pro výplatu dividendy.

23  O/D vydávají vlády, velké podniky a velké obce, aby získaly peníze na financování svého rozvoje či jiných aktivit.  O/D jsou závazkem vydavatele (emitenta) vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku (3, 5, 10 let).  Výnosy jsou však díky jejich předem dané pravidelnosti a vyšší jistotě oproti akciím nižší.  Dluhopisy jsou vydávány na dobu určitou, takže na rozdíl od akcií mají dobu splatnosti.

24  Nákupem dluhopisu se stáváte věřitelem podniku (či státu) a v případě neúspěchu podnikání společnosti máte lepší šanci získat své peníze zpět než akcionáři firmy. Z majetku likvidovaného podniku jsou totiž nejdříve uspokojování všichni věřitelé (držitel dluhopisu je vlastně věřitel x akcionář je majitel), zatímco akcionáři jsou až poslední.  Většina zemí však udělá pro splacení svých dluhopisů maximum, protože v opačném případě by si v budoucnu musely půjčovat za výrazně horších podmínek.  Bankrot státu – přiznání platební neschopnosti – restrukturalizace dluhů (věřitelé přijdou o své investice)

25  C.I. Zásoby,  C.II. Dlouhodobé pohledávky  C.III. Krátkodobé pohledávky,  C.IV. Krátkodobý finanční majetek - peníze - účty v bankách

26  Investice mohou být i krátkodobé – směnky, pokladniční poukázky, vkladové listy, ….

27  krátkodobé dluhopisy vydáváné státem nebo orgány a institucemi veřejné správy ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz.  Bezpečné. Jsou úročené obdobně jako půjčky.

28 Vkladové listy, vkladní listy, vkladové certifikáty, depozitní certifikáty. Jsou to dluhopisy - vydávané bankami jako potvrzení o vkladu. Přijatý vklad je po sjednanou dobu úročen. Banka vydává vkladové certifikáty ve výši určitých zaokrouhlených částek na specifickou dobu splatnosti (1 měsíc, 3 měsíce, 12 měsíců apod.). Úrokový výnos je u nich vyšší než u termínových vkladů. Nominální hodnota vkladových listů obvykle činí jeden, pět, deset a padesát tisíc korun. Vkladové certifikáty mohou být vystaveny na jméno nebo na doručitele ; jsou převoditelné a obchodovatelné.

29  Materiál – podnik koupil, aby z toho něco vyrobil nebo sám využil (tonery)  Výrobek – podnik sám vyrobil a hodlá prodat  Nedokončená výroba – vše co už není materiál a ještě není výrobek  Zboží podnik hodlá prodat, ale sám nevyrobil, nakoupil (i stroje, budovy se kterými obchoduje/sám nevyužívá)

30  Pohledávka za odběratelem. Postup: dodání/pohledávka/zaplacení, tzv. „prodej na fakturu“ Zkráceně „odběratelé“ Faktura (papír/email – výzva k placení)  Poskytnuté zálohy dodavateli– platba předem – nárok na poskytnutí služby, zboží ….  Poskytnuté zálohy zaměstnancům (např. na pracovní cesty,….)

31  Hotovost – hotovostní styk tzv. „pokladna“  Krátkodobé vklady (BÚ) – bezhotovostní styk  Ceniny, šeky (peníze ve vybraných situacích nahrazují)…  Nejlikvidnější složka majetku – okamžitě použitelná na úhradu závazků  Zajišťují tedy platební schopnost (likviditu), ale nenesou výnosy (nebo velmi nízké)

32  Vlastní kapitál  Nejčastěji je to základní kapitál a zisky (výsledek hospodaření), někdy dary  Zahajovací rozvaha – obr. na tabuli  Zisk na konci roku informuje, o kolik podnik zbohatl, zbohatnutí = zisk, zchudnutí = ztráta  Zisk bývá v rozvaze rozdělen na položky: zisk běžného roku (aby bylo vidět jak zbohatl za rok) a zisky z předchozích let  Z rozvahy nevyčteme jak zbohatnul, tuto info poskytne výsledovka – tam vidím Zisk/Ztrátu

33

34

35  Je to součet vlastního a cizího kapitálu  Základními položkami Vlastního kapitálu je Základní kapitál a zisky  Základní kapitál se nemění/nebo jen skokově.  Zisk je uváděn v podrobnosti – Zisk běžného období a Nerozdělený zisk minulých let.

36  Cizí kapitál /dluhy: - Krátkodobé a dlouhodobé (splatný za dobu delší než rok) - Drobná komplikace: - Zvláštní případ dlouhodobého úvěru postupně spláceného: krátkodobá část dlouhod. dluhu (součet úmorů za běžný rok) = krátkodobý dluh, zbytek vykázán jako dlouhodobý

37  Nejčastější: závazky vůči dodavatelům – „závazky“: příjem zboží/závazek (faktura došlá)/platba  Přijaté zálohy – závazek dodat zboží,….  Závazky vůči zaměstnancům (mzda má zpoždění)  Závazky vůči státu (dlužné daně)

38  Živnostník může majetek libovolně přesouvat – viz příklad na tabuli  Společnost/právnická osoba – Navýšení či snížení majetku – složité operace z hlediska Obch.Z. (další vklady, upisování akcií)

39

40  Dva pohledy na jedinou podstatu = dvojjediné chápání majetku:  konkrétní formy = AKTIVA  původ majetku = PASIVA  výchozí metodický prvek = BILANČNÍ PRINCIP (základ konstrukce rovnováhy  AKTIVA = PASIVA

41 Změna aktiv( A1 + A2 - ) Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje snížení jiné položky aktiv Příklad: výběr z účtu do pokladny; přijatá úhrada od odběratele Změna pasiv ( P1 + P2 - ) Zvýšení jedné položky pasiv způsobuje snížení jiné položky pasiv Příklad: úhrada závazku k dodavateli z úvěru; zvýšení základ. kapitálu ze zisku Oboustranný přírůstek( A + P + ) Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje současně zvýšení jiné položky pasiv Příklad: nákup zboží od dodavatele na fakturu, poskytnutí bankovního úvěru na účet Oboustranný úbytek( A - P - ) Snížení jedné položky aktiv současně způsobuje snížení jedné položky pasiv Příklad: úhrada závazku ke státu z běžného účtu; úhrada dodavateli v hotovosti

42 Finanční účetnictví je založené na podvojnosti. Podmnožinou podvojnosti je souvztažnost.  Podvojnost Podvojností rozumíme zachycení každé účetní operace na dvou různých účtech. Stejnou peněžní částku zapíšeme na jednu stranu prvního účtu a poté na opačnou stranu účtu druhého.  Souvztažnost Souvztažností rozumíme podvojný zápis na takové dva „správné“ účty, které s danou účetní transakcí věcně a časově souvisí. MD Účet Dodavatelé/D Účet Peníze 350 Kč – platba dodavateli hotově

43 Min. je tolik účtů, kolik je položek v rozvaze. Umožňuje  běžné sledování stavu a změn jednotlivých druhů majetku a zdrojů krytí majetku odděleně,  dvoustranné třídění účetních operací MD/D. Dále budeme pracovat s tzv. T-formou účtu :  Levou stranu účtu nazýváme Má dáti (MD), Debet nebo Na vrub,  pravou stranu účtu pak Dal (D), Kredit nebo Ve prospěch.

44 MD Aktivní D MD PasivníD PZPZ + - - + KZKZ Zrcadlově obrácená pravidla Každá operace se zapíše na stranu má dáti a současně na stranu dal = podvojnost

45  Každá transakce/aktivita/účetní případ musí být podložen nějakým dokladem (účetní doklad), který prokazuje, že transakce se skutečně stala  Každá transakce je zaznamenaná dvakrát (dotkne se dvou položek/účtů)

46  Sestavte z počáteční rozvahy účty s PZ  Sestavte z KZ účtů konečnou rozvahu  O kolik firma zbohatla?

47 MD Zboží D MD Dodavatelé D (1) 100 (1) 100 (2) 50 MD Peníze D (2) 50

48  Které dvě položky rozvahy/účty jsou danou transakcí ovlivněny  Zda se jedná o aktivní či pasivní položky/účty  Zda se zvýší či sníží  Umět aplikovat pravidlo pro aktivní a pasivní účty

49  Na konci účetního období  Končená rozvaha vznikne sestavením konečných zůstatků  Na začátku účetního období  Z rozvahy se převezmou počáteční zůstatky

50  Účetní osnova – seznam všech možných účtů, ze kterých si podnik může vybrat  Účtový rozvrh je seznam účtů, který si podnik vybral a pracuje s nimi  To, že se nějaký účet začne používat, tomu se říká „otevřít účet“.

51 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Účtová třída 1 – Zásoby 11 – Materiál 12 – Zásoby vlastní výroby 13 – Zboží Účtová třída 2 – Finanční účty 21 – Peníze 22 – Účty v bankách 23 – Běžné bankovní úvěry Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 32 – Závazky (krátkodobé) Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření Účtová třída 5 – Náklady 50 – Spotřebované nákupy 51 – Služby 52 – Osobní náklady Účtová třída 6 – Výnosy 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

52  Zisk nemá samostatný účet – je výsledkem porovnání V a N na konci období …. Viz příští přednáška  Příklad: Rozhodněte, které položky jsou A, které P a které do rozvahy vůbec nepatří

53


Stáhnout ppt " Bilance proto, že v jednom výkazu obsahuje přehled o majetku, ale i zdrojích, z jakých byl majetek pořízen. Bilancuje majetek se zdroji (odkud jsem."

Podobné prezentace


Reklamy Google