Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY. Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY. Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise."— Transkript prezentace:

1 Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY

2 Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise obligací a další). Bankovním operacím, které se vztahují k aktivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace aktivní (například poskytování úvěru, nákup cenných papírů).

3 Aktiva celkem2 255 259Pasiva celkem2 255 259 1.Pokladní hotovost a vklady u emisní banky61 2711.Závazky vůči bankám - termínované728 314 1.1Pokladní hotovost33 1682.Závazky vůči bankám361 698 1.2Vklady u emisní banky28 1032.1 Závazky vůči bankám splatné na požádání 7 717 2. Dluhopisy státí a emisní banky přijaté k refinancování 110 476A)U emisní banky0 3.Pohledávky za bankami822 324B)Jiné banky7 717 3.1Splatné na požádání7 8982.2Ostatní závazky vůči bankám353 981 3.2Ostatní pohledávky za bankami814 426A)U emisní banky5 542 A)Emisní257 680B)Jiné banky348 439 B)Jinými556 7463.Závazky vůči klientům852 098 4.Pohledávky za klienty808 6052.1Splatné na požádání457 870 4.1Splatné na požádání38 3662.2Ostatní závazky852 098 4.2Ostatní pohledávky za klienty770 2394.Závazky z dluhových cenných papírů271 785 5.Dluhové cenné papíry229 8633.1Emitované dluhové cenné papíry239 361 5.1Vydané vládními institucemi1 145A)Krátkodobé159 267 5.2Vydané ostatními subjekty228 718B)Dlouhodobé80 094

4 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 67 2153.2Ostatní závazky32 424 7.Účasti s podstatným vlivem1 3105.Ostatní pasiva80 575 8Účasti s rozhodujícím vlivem10 1296.Výnosy a výdaje příštích období24 219 9Dlouhodobý hmotný majetek5 8407Rezervy51 798 10Nehmotný dlouhodobý majetek53 9238Podřízené závazky29 482 11Ostatní aktiva61 7149Základní kapitál73 228 12Pohledávky za akcionáři010Emisní ážio6 511 13.Náklady a příjmy příštích období22 58911Rezervní a ostatní fondy ze zisku27 703 12Rezervní fond na nové ocenění0 13.Kapitálové fondy309 14.Oceňovací rozdíly159 15. Nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let 3 335 14.1Zisk z minulých let3 335 14.2Ztráta z minulých let 16. Hospodářský výsledek z daného účetního období 14 487 15.1Zisk z daného účetního období 14 487 15.2Ztráta z daného účetního období

5 P ŘÍKLAD Termínované závazky vůči bankám – termínované 810 585, závazky splatné na požádání u emisní banky 4 083, pokladní hotovost 38189, závazky splatné na požádání vůči jiným bankám 14819, pokladní hotovost 38 189, Ostatní závazky vůči jiným bankám 352311, Dluhopisy státní nebo emisní banky přijímané k refinancování 143 801 Ostatní závazky vůči emisní bance 634, ostatní pohledávky za ostáními bankami 543 022, Závazky vůči klientům splatné na požádání 555829, ostatní závazky vůči klientům 958728, ostatní pohledávky za emisní bankou 277 126 Emitované dluhové cenné papíry krátkodobé 127761, pohledávky splatné na požádání 18 248, Emitované dluhové cenné papíry dlouhodobé 79956, pohledávky za klienty na požádání 47 232,

6 P ŘÍKLAD Ostatní závazky 61873, ostatní pohledávky za klienty 874 554 Ostatní pasiva 122 410, dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 361, Výnosy a výdaje příštích období 13 914, dluhové cenné papíry vydané ostatním subjekty 268 006, Rezervy 45 250, Akcie, podílové listy a ostatní podíly 51 369, Podřízené závazky 26 193, účasti s podstatným vlivem 4 108, Základní kapitál 71 770, účasti s rozhodujícím vlivem 10 192, Emisní ážio 7 554, Dlouhodobý nehmotný majetek 6 340, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 803, Dlouhodobý hmotný majetek 51 640,

7 P ŘÍKLAD Kapitálové fondy 854, Oceňovací rozdíly 63, ostatní aktiva 10 223, Pohledávky za akcionáři 364, Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období 10 590, Náklady a příjmy příštích období 18 441, Zisk a nebo ztráta za účetní období 16 914.

8 Aktiva celkem 2 500 308 Pasiva celkem2 500 308 1. Pokladní hotovost a vklady u emisní banky 80 2811.Závazky vůči bankám - termínované810 585 1.1Pokladní hotovost38 1892.Závazky vůči bankám371 847 1.2Vklady u emisní banky42 0922.1Závazky vůči bankám splatné na požádání18 902 2. Dluhopisy státí a emisní banky přijaté k refinancování 143 801A)U emisní banky4 083 3.Pohledávky za bankami838 396B)Jiné banky14 819 3.1Splatné na požádání18 2482.2Ostatní závazky vůči bankám352 945 3.2 Ostatní pohledávky za bankami 820 148A)U emisní banky634 A)Emisní277 126B)Jiné banky352 311 B)Jinými543 0223.Závazky vůči klientům958 728 4.Pohledávky za klienty921 7862.1Splatné na požádání555 829 4.1Splatné na požádání47 2322.2Ostatní závazky958 728 4.2 Ostatní pohledávky za klienty 874 5544.Závazky z dluhových cenných papírů269 590 5.Dluhové cenné papíry268 3673.1Emitované dluhové cenné papíry207 717 5.1 Vydané vládními institucemi 361A)Krátkodobé127 761 5.2Vydané ostatními subjekty268 006B)Dlouhodobé79 956

9 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 51 3693.2Ostatní závazky61 873 7.Účasti s podstatným vlivem4 1085.Ostatní pasiva122 410 8Účasti s rozhodujícím vlivem10 1926.Výnosy a výdaje příštích období13 914 9Dlouhodobý hmotný majetek6 3407Rezervy45 250 10Nehmotný dlouhodobý majetek51 6408Podřízené závazky26 193 11Ostatní aktiva105 2239Základní kapitál71 770 12Pohledávky za akcionáři36410Emisní ážio7 554 13Náklady a příjmy příštích období18 44111Rezervní a ostatní fondy ze zisku28 803 12Rezervní fond na nové ocenění0 13.Kapitálové fondy854 14.Oceňovací rozdíly63 15.Nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let10 590 14.1Zisk z minulých let10 590 14.2Ztráta z minulých let 16.Hospodářský výsledek z daného účetního období16 914 15.1Zisk z daného účetního období16 914 15.2Ztráta z daného účetního období

10 P ODROZVAHOVÉ POLOŽKY Do podrozvahových aktiv patří Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček Poskytnuté záruky a ručení (poskytnuté záruky ze směnek, poskytnuté záruky z akreditivů – otevření, potvrzení) Pohledávky z pevných termínovaných operací podle nástrojů (úrokové, měnové, akciovými a komoditními) Pohledávky z pevných termínovaných operací podle nástrojů (úrokové, měnové, akciové a komoditní), pro jednotlivé nástroje se člení na pohledávky z forvardů, futures, ze swapů a z jiných termínovaných operací Pohledávky z opcí na nástroje úrokové, akciové a komoditní a na zahraniční měnu, pro jednotlivé nástroje se člení na opce kupní a opce prodejní, Pohledávky ze zástav (poskytnuté zástavy nemovité, peněžní, cennými papíry, ostatní).

11 P ODROZVAHOVÉ POLOŽKY Do podrozvahových pasiv patří Přijaté přísliby úvěrů a půjček Přijaté záruky a ručení (přijaté ze směnek, přijaté záruky z akreditivů) Závazky ze spotových operací s nástroji úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními Závazky z pevných termínovaných operací podle nástrojů (úrokové, měnové, akciové a komoditní), pro jednotlivé nástroje se člení na pohledávky z forvardů, z futures, ze swapů a z jiných termínovaných operací Závazky z opcí na nástroje úrokové, akciové a komoditní a na zahraniční měnu, pro jednotlivé nástroje se člení na opce nakoupené oa opce prodané Závazky ze zástav (přijaté zástavy nemovité, peněžní, cennými papíry, ostatní).

12 V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat následující údaje. Výnosy z úroků z úvěrů a z cenných papírů Náklady na úroky z vkladů a z cenných papírů Zisk/ztráta z úroků Výnosy z dividend Zisk/ztráta z poplatků a provizí Zisk/ztráta z devizových operací Zisk/ztráta z ostatních finančních operací včetně leasingu Zisk/ztráta z ze zajišťovacích derivátových operací Zisk/ztráta z ostatních derivátových operací

13 Z ISKOVOST A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO SEKTORU 1.Zisk z finanční činnosti77 273 1.1Úrokový zisk50 614 1.2Zisk z poplatků a provizí16 554 1.3Zisk z akcii a podílů654 1.4Zisk z ostatních finančních operací9 451 A)Operace s cennými papíry1 847 B)Devizové operace9 434 C)Derivátové operace-1 830 D)Převod pohledávek k obchodování0 2.Správní náklady41 840 3.Čistá tvorba rezerv, opravných položek s odpisy52 661 4Ostatní provozní náklady (-) resp. Výnosy (+)28 110 5Hrubý provozní zisk10 881 6Mimořádné provozní náklady (-) resp. Výnosy (+)1 403 7Hrubý zisk před zdaněním12 284 8Daň z příjmu-2 100 9Čistý zisk (-) resp. Ztráta (+)14 385

14 Z ISKOVOST A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO SEKTORU 1.Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v %3,59 2.Čistý zisk k průměrným aktivům v %0,67 3Čistý zisk ke kapitálu v %11,92 4Výnosnost úvěrů v%6,35 5Nákladovost vkladů v %4,08 6Úrokové rozpětí v %2,26 7Počet pracovníků v bankovním sektoru44 932 8Na 1 pracovníka připadá V tis. Kč bilanční sumy50 193 Zisku z bankovních činností1 720 Čistého zisku320 Provozních nákladů931 Nákladů na zaměstnance434 Počet pracovních míst1 807 9.Správní náklady k průměrným aktivům v %1,94 1.Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v %3,59 2.Čistý zisk k průměrným aktivům v %0,67

15 B ANKOVNÍ MANAGEMENT Zásady bankovních operací Zásada bankovní likvidity Zásada bankovní ziskovosti Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

16 Z ÁSADA BANKOVNÍ LIKVIDITY Schopnost banky dostát svým závazkům (krátkodobým) vůči zákazníkům (věřitelům) SOLVENTNOST – schopnost okamžitě hradit právě splatné závazky Každý podnik musí být schopen dostát svým závazkům K placení je možné použít pouze likvidní prostředky Bankovní aktiva mají různý stupeň likvidity: Pokladní hotovost, devizové prostředky, vklady u ostatních bank (u ČNB) Splatné úvěry, směnky, státní cenné papíry Ostatní cenné papíry Pozemky, zařízení, inventář

17 B ANKA SE NACHÁZÍ V TZV. D VOJLIKVIDNÍ POZICI Sama vyplácí mzdy, platí faktury, odvádí daně Současně musí být schopna kdykoliv vyplatit svým klientům svěřené vklady

18 BANKOVNÍ LIKVIDITA Obchodní banka je likvidní, jestliže je schopna vyplácet na požádání z účtu hotové peníze

19 DŮSLEDKY, KDY BANKA ZTRÁCÍ DŮVĚRU KLIENTŮ  Zákazníci přestávají vkládat nová depozita, dosavadní vkladatelé si vyzvedávají své vklady  Úpadek banky

20 POJISTKY PROTI KRACHU a)pojištění depozit  fond pojištění vkladů (pobočky zahraničních bank)  výpočet náhrady (základna) = součet vkladů klienta u banky mínus  Vkladatelovy závazky (úvěr) b)úvěry centrální banky – poskytované bankám, u kterých došlo k dočasnému ohrožení likvidity z důvodů úpadku jiné banky c)banky se snaží odhadnout své likvidní potřeby d)banka si vytváří rezervy pohotových platebních prostředků e)Primární rezervy = peněžní hotovost, neterminovaná depozita držená na účtech u ostatních bank f)Sekundární rezervy = nejlikvidnější investice – vysoce likvidní cenné papíry g)Úvěry od jiných obchodních bank

21 PRAVIDLA LIKVIDITY Ústřední banka stanovuje ostatním bankám Cílem je zajistit schopnost banky dostát svým závazkům v termínu splatnosti Stanoví obecné podmínky způsobu financování – smyslem je zamezit tomu, aby banka získané krátkodobé zdroje půjčovala ve formě dlouhodobých úvěrů – sladění splatnosti aktiv a pasiv

22 Z ÁSADA BANKOVNÍ ZISKOVOSTI VÝNOSY BANKY Výnosy z finančních činností – přijaté úroky z úvěru, výnosové úroky z vkladů banky u jiných bank, výnosy z investic do CP, přijaté poplatky za poskytnutí bankovních služeb Použití rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Mimořádné výnosy

23 Z ÁSADA BANKOVNÍ ZISKOVOSTI NÁKLADY BANKY Úroky z vkladů a z emitovaných obligací – nákladové úroky = náklady na finanční činnosti Provozní náklady – mzdové, sociální náklady, odpisy Tvorba rezerv a opravných položek Mimořádné náklady

24 Z ÁSADA BANKOVNÍ JISTOTY Banka se musí vyhnout velkému riziku při svých činnostech Jde proti zásadě ziskovosti

25 RIZIKA Úvěrové riziko – spojené s nesplácením poskytovaných úvěrů Kurzové riziko – spojené s výkyvy devizového kurzu Inflační riziko – hromadný útěk od peněz Politicko-ekonomické riziko – spojené s politickými událostmi a ekonomickým vývojem

26 ČNB VYTVÁŘÍ PRO OB PRAVIDLA OBEZŘETNOSTI PODNIKÁNÍ OBCHODNÍCH BANK Hlavním cílem je omezit některá rizika Opatření o kapitálové přiměřenosti bank Opatření o pravidlech likvidity bank Opatření o úvěrové angažovanosti bank Zásada klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek

27 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM  existence závazných pracovních postupů při provádění bankovních operací  dvojitá kontrola (komisionálnost)  předčíslování účetních dokladů a listů v účetních knihách  zajištění bezpečnosti dat  pravidelné revize  instalace kamer a poplašných zařízení  kamery a poplašná zařízení  pracovníci ochranné služby  zaměstnanci jsou školeni na mimořádné situace  povinná dovolená

28 VNĚJŠÍ KONTROLA Provádí ČNB u obchodních bank + další orgány – finanční úřady Obecné zásady chování bank bankovní tajemství banka musí čelit snahám zakrývat nelegální původ peněz

29 M ANAGEMENT BANKOVNÍCH AKTIV Banky se snaží využít finanční prostředky, které získaly tak, aby jim přinesly co největší zisk – zásada ziskovosti, ale musí dodržovat také zásady bankovní likvidity a jistoty MAGICKÝ TROJÚHELNÍK – určité zásady jdou proti sobě, zásada ziskovosti jde proti zásadě bezpečnosti a likvidity 1. Dané aktivum je tím výnosnější, čím je méně likvidní a více rizikové a naopak – banka se snaží najít vhodnou skladbu svých aktiv. 2. Banka má zajištěnou dostatečnou výši likvidních aktiv a potom se může zaměřit na poskytování úvěrů a bankovní investice. 3. Úvěry jsou velice výnosné, ale rizikové a méně likvidní.

30 M ANAGEMENT BANKOVNÍCH PASIV Banka musí zvažovat především: Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem Charakter a strukturu vkladů – poměr mezi vklady na viděnou a terminovanými vklady Výši úrokové míry, kterou je ochotna platit vkladatelům Výši úvěrů od jiných bank Další možnosti získání finančních zdrojů (např. Emisí obligací)

31 H LAVNÍ ZÁSADA Banka musí přizpůsobit úvěrovou politiku struktuře vkladů – Zlaté pravidlo bankovnictví – dlouhodobé úvěry poskytované bankou by měly být financovány z dlouhodobých finančních zdrojů – z terminovaných vkladů.

32 B ANKY ZLATÉ PRAVIDLO PORUŠUJÍ Soustřeďují se na získávání krátkodobých depozit, které využívají při dlouhodobém úvěrování. Důvodem je to, že úrokové míry z krátkodobých vkladů jsou nižší než úrokové míry z dlouhodobých vkladů. Banka finanční prostředky půjčí na delší dobu za vyšší úrokovou míru – tím si rozšíří své úrokové rozpětí. Banka se může dostat do vážných likvidních problémů, protože získané finanční zdroje jsou v krátké době splatné, ale banka tyto prostředky umístila ve formě dlouhodobého, málo likvidního aktiva Riziko změny úrokových sazeb – banka poskytuje dlouhodobé úvěry za fixní – pevnou úrokovou míru a tyto úvěry financuje z krátkodobých depozit

33 R IZIKO JAKO podstatou rizika je nahodilost, variabilita možných výsledků, stupeň neurčitosti či možnost (nebezpečí) odchylky od předem stanoveného cíle repektive předpokládaného vývoje negativní odchylky = čisté riziko negativní i pozitivní od.= spekulativní riziko „pragmatický“ přístup k riziku v bankovnictví: - je to veličina zachycující rozměr eventuální ztráty volatilní prostředí – zrychlení změn v bankovním prostředí v krátkém období motivuje subjekty, které se v něm pohybují k řízení rizik riziko svázáno s výnosem, nelze ho úplně potlačit, jelikož tím nastanou problémy s rentabilitou. V 80. letech se banky snažily riziko spíš potlačovat, dnes se ho snaží řídit = proces jejich optimálního nastavení – zvládnutí ← nový přístup k rizikům přístup bank k riziku: pokud nezvládne banka řízení rizik může to ovlivnit její ziskovost; neustále riziko sleduje a kvantifikuje; je přirozenou součástí bankovních operací

34 M OTIVACE MANAGEMENTU udržet plynulý vývoj hospodářského výsledku banky vyhnout se enormnímu zájmu regulátora minimalizovat náklady refinancování (riziková přirážky při poskytování finančních prostředků) redukovat negativní dopady na vývoj tržní hodnoty banky (kolísavost snižuje tržní hodnotu)

35 S CHEMATIZACE BANKOVNÍCH RIZIK úvěrové riziko tržní riziko • akciové – u akciových instrumentů → akciový kurz • úrokové – domácí měny → úrokové sazby • měnové – zahraničních měn → měnový kurs • komoditní – komodity → ceny komodit likvidní riziko • riziko nelikvidity • ztráta nelikvidity operační riziko

36 D ALŠÍ MOŽNÁ ČLENĚNÍ RIZIK tržní riziko může být s ohledem na skupinu finančních instrumentů, jichž se týká děleno na riziko obchodní (obchodní portfolio) a investiční (investiční portfolio) podnikatelská rizika – např. změny životního prostředí, technologie, podnikatelského prostředí či reputační riziko

37 Z ÁKLADNÍ KROKY ŘÍZENÍ RIZIK definovat riziko identifikovat jeho přítomnost v jednotlivých bankovních operacích př. banka si ukládá u jiné banky – expozice vůči všem rizikům riziko operační je přítomno vždy kvantifikace rizika volba optimální metody řízení

38 Z ÁKLADNÍ PRINCIPY ŘÍZENÍ RIZIK aplikace systémového přístupu – vidět jednotlivé vazby, neizolovat vybudovat kvalitní a hluboké datové základy – dostatečné dlouhá historie záznamů vypracování adekvátní metodické báze dostatečná a spolehlivá technologická podpora

39 S TRUKTURA ŘÍZENÍ RIZIK hlavní odpovědnost za identifikaci a kontrolu rizik nese představenstvo banky nezáviské útvary odpovědné za řízení a monitorování rizik: výbory pro řízení rizik (relativně samostatné útvary s provázaností do všech výkonných složek banky) výbor pro řízení aktiv a pasiv (ALCO) – riziko tržní a likvidity výbor pro řízení úvěrového rizika (CRC) výbor pro schvalování úvěrů (CSC) – souvisí s orientací převážné většiny bank na úvěry výbor pro řízení operačního rizika (OPC) jednou za čtvrt roku dostává dozorčí rada podrobnou zprávu o riziku (údaje nutné ke zhodnocení míry rizika, jemuž je banka vystavena → riziková expozie banky)

40 I NTERNÍ UDÁLOSTI OPERAČNÍHO RIZIKA oblast technologií lidský prvek

41 E XTERNÍ UDÁLOSTI Compliance širší okolí

42 P OSTUP PŘI ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO RIZIKA vytipovat základní situaci, v nichž je riziko přítomné a identifikovat formy jeho projevu v konkrétním provozu banky (!všudypřítomné) propracovat komunikační vazby mezi útvarem řízení operačního rizka a ostatními organizačními složkami banky analyzovat možnosti dopadu externích událostí operačního rizika (UOR) na banku – kvantifikovat možnou ztrátu automatizovat systém sběru info o UOR, vybudovat funkční model jejich vyhodnocení

43 ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY nemá vazbu na kapitál (X solventnost) – nelze pokrýt nedostatek likvidity kapitálem banka ztrácí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo banka nebude schopna financovat svá aktiva riziko cash-flow riziko tržní likvidity

44 L IKVIDNÍ POZICE přebytek nebo nedosatek zdrojů v rámci stanoveného časového pásma: splátky úvěrů vyplacené vklady v výnosové toky plnění obchodů prodej likvidních aktiv klientské platby Poskytnuté úvěry PMR krátká likvidní pozice – má méně zdrojů, než je potřeba jejich užití

45 P OSTUPY PŘI ŘÍZENÍ LIKVIDNÍCH RIZIK měření a porovnání přílivu a odlivu peněžních prostředků bilance (podrozvaha) rozdělena do splatnostních pásem → likvidní pozice soustava poměrových ukazatelů a jejich hraniční hodnoty = nastavení klíčových indikátorů otevírání úvěrových linek – kontakty, jež umožňují okamžité doplnění zdrojů vypracovat scénáře pro situace ohrožení likvidity – chce ČNB(hlavně pro banky závislé na sekundárních zdrojích)

46 POMĚROVÉ UKAZATEL

47 ČNB A ŘÍZENÍ LIKVIDNÍHO RIZIKA – požadavky regulátora (co musí banky dělat) měření a sledování čistých peněžních toků řízení likvidity a jednotlivých měnách řízení přístupu na trh pohotovostní plány systém ukazatelů likvidity

48 Ř ÍZENÍ RIZIKA KLIENTA odchylka od přepokládaného průběhu vztahu dojde k události úvěrového rizika – získání a vyhodnocení maxima informací o protistraně posuzujeme protistranu která je emitentem veřejně obchodovatelného investičního instrumentu – veřejně dostupné informace + hodnocení RA – ratingových agentur (zprostředkované informace) protistrana ve smluvně založeném vztahu – informace získané:  přímo – z veřejně dostupných zdojů (HV, bilance,...)  nepřímo (zprostředkované informace) – lokální hodnocení ratingových agentur;

49


Stáhnout ppt "Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY. Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise."

Podobné prezentace


Reklamy Google