Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY. Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY. Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise."— Transkript prezentace:

1 Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY

2 Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise obligací a další). Bankovním operacím, které se vztahují k aktivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace aktivní (například poskytování úvěru, nákup cenných papírů).

3 Aktiva celkem Pasiva celkem Pokladní hotovost a vklady u emisní banky Závazky vůči bankám - termínované Pokladní hotovost Závazky vůči bankám Vklady u emisní banky Závazky vůči bankám splatné na požádání Dluhopisy státí a emisní banky přijaté k refinancování A)U emisní banky0 3.Pohledávky za bankami B)Jiné banky Splatné na požádání Ostatní závazky vůči bankám Ostatní pohledávky za bankami A)U emisní banky5 542 A)Emisní B)Jiné banky B)Jinými Závazky vůči klientům Pohledávky za klienty Splatné na požádání Splatné na požádání Ostatní závazky Ostatní pohledávky za klienty Závazky z dluhových cenných papírů Dluhové cenné papíry Emitované dluhové cenné papíry Vydané vládními institucemi1 145A)Krátkodobé Vydané ostatními subjekty B)Dlouhodobé80 094

4 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní závazky Účasti s podstatným vlivem Ostatní pasiva Účasti s rozhodujícím vlivem Výnosy a výdaje příštích období Dlouhodobý hmotný majetek5 8407Rezervy Nehmotný dlouhodobý majetek Podřízené závazky Ostatní aktiva Základní kapitál Pohledávky za akcionáři010Emisní ážio Náklady a příjmy příštích období Rezervní a ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění0 13.Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let Zisk z minulých let Ztráta z minulých let 16. Hospodářský výsledek z daného účetního období Zisk z daného účetního období Ztráta z daného účetního období

5 P ŘÍKLAD Termínované závazky vůči bankám – termínované , závazky splatné na požádání u emisní banky 4 083, pokladní hotovost 38189, závazky splatné na požádání vůči jiným bankám 14819, pokladní hotovost , Ostatní závazky vůči jiným bankám , Dluhopisy státní nebo emisní banky přijímané k refinancování Ostatní závazky vůči emisní bance 634, ostatní pohledávky za ostáními bankami , Závazky vůči klientům splatné na požádání , ostatní závazky vůči klientům , ostatní pohledávky za emisní bankou Emitované dluhové cenné papíry krátkodobé , pohledávky splatné na požádání , Emitované dluhové cenné papíry dlouhodobé 79956, pohledávky za klienty na požádání ,

6 P ŘÍKLAD Ostatní závazky 61873, ostatní pohledávky za klienty Ostatní pasiva , dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 361, Výnosy a výdaje příštích období , dluhové cenné papíry vydané ostatním subjekty , Rezervy , Akcie, podílové listy a ostatní podíly , Podřízené závazky , účasti s podstatným vlivem 4 108, Základní kapitál , účasti s rozhodujícím vlivem , Emisní ážio 7 554, Dlouhodobý nehmotný majetek 6 340, Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku , Dlouhodobý hmotný majetek ,

7 P ŘÍKLAD Kapitálové fondy 854, Oceňovací rozdíly 63, ostatní aktiva , Pohledávky za akcionáři 364, Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozího období , Náklady a příjmy příštích období , Zisk a nebo ztráta za účetní období

8 Aktiva celkem Pasiva celkem Pokladní hotovost a vklady u emisní banky Závazky vůči bankám - termínované Pokladní hotovost Závazky vůči bankám Vklady u emisní banky Závazky vůči bankám splatné na požádání Dluhopisy státí a emisní banky přijaté k refinancování A)U emisní banky Pohledávky za bankami B)Jiné banky Splatné na požádání Ostatní závazky vůči bankám Ostatní pohledávky za bankami A)U emisní banky634 A)Emisní B)Jiné banky B)Jinými Závazky vůči klientům Pohledávky za klienty Splatné na požádání Splatné na požádání Ostatní závazky Ostatní pohledávky za klienty Závazky z dluhových cenných papírů Dluhové cenné papíry Emitované dluhové cenné papíry Vydané vládními institucemi 361A)Krátkodobé Vydané ostatními subjekty B)Dlouhodobé79 956

9 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní závazky Účasti s podstatným vlivem Ostatní pasiva Účasti s rozhodujícím vlivem Výnosy a výdaje příštích období Dlouhodobý hmotný majetek6 3407Rezervy Nehmotný dlouhodobý majetek Podřízené závazky Ostatní aktiva Základní kapitál Pohledávky za akcionáři36410Emisní ážio Náklady a příjmy příštích období Rezervní a ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění0 13.Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly63 15.Nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let Zisk z minulých let Ztráta z minulých let 16.Hospodářský výsledek z daného účetního období Zisk z daného účetního období Ztráta z daného účetního období

10 P ODROZVAHOVÉ POLOŽKY Do podrozvahových aktiv patří Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček Poskytnuté záruky a ručení (poskytnuté záruky ze směnek, poskytnuté záruky z akreditivů – otevření, potvrzení) Pohledávky z pevných termínovaných operací podle nástrojů (úrokové, měnové, akciovými a komoditními) Pohledávky z pevných termínovaných operací podle nástrojů (úrokové, měnové, akciové a komoditní), pro jednotlivé nástroje se člení na pohledávky z forvardů, futures, ze swapů a z jiných termínovaných operací Pohledávky z opcí na nástroje úrokové, akciové a komoditní a na zahraniční měnu, pro jednotlivé nástroje se člení na opce kupní a opce prodejní, Pohledávky ze zástav (poskytnuté zástavy nemovité, peněžní, cennými papíry, ostatní).

11 P ODROZVAHOVÉ POLOŽKY Do podrozvahových pasiv patří Přijaté přísliby úvěrů a půjček Přijaté záruky a ručení (přijaté ze směnek, přijaté záruky z akreditivů) Závazky ze spotových operací s nástroji úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními Závazky z pevných termínovaných operací podle nástrojů (úrokové, měnové, akciové a komoditní), pro jednotlivé nástroje se člení na pohledávky z forvardů, z futures, ze swapů a z jiných termínovaných operací Závazky z opcí na nástroje úrokové, akciové a komoditní a na zahraniční měnu, pro jednotlivé nástroje se člení na opce nakoupené oa opce prodané Závazky ze zástav (přijaté zástavy nemovité, peněžní, cennými papíry, ostatní).

12 V ÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Výkaz zisku s ztrát obsahuje nákladové a výnosové položky. Banky jsou povinny publikovat následující údaje. Výnosy z úroků z úvěrů a z cenných papírů Náklady na úroky z vkladů a z cenných papírů Zisk/ztráta z úroků Výnosy z dividend Zisk/ztráta z poplatků a provizí Zisk/ztráta z devizových operací Zisk/ztráta z ostatních finančních operací včetně leasingu Zisk/ztráta z ze zajišťovacích derivátových operací Zisk/ztráta z ostatních derivátových operací

13 Z ISKOVOST A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO SEKTORU 1.Zisk z finanční činnosti Úrokový zisk Zisk z poplatků a provizí Zisk z akcii a podílů Zisk z ostatních finančních operací9 451 A)Operace s cennými papíry1 847 B)Devizové operace9 434 C)Derivátové operace D)Převod pohledávek k obchodování0 2.Správní náklady Čistá tvorba rezerv, opravných položek s odpisy Ostatní provozní náklady (-) resp. Výnosy (+) Hrubý provozní zisk Mimořádné provozní náklady (-) resp. Výnosy (+) Hrubý zisk před zdaněním Daň z příjmu Čistý zisk (-) resp. Ztráta (+)14 385

14 Z ISKOVOST A EFEKTIVNOST BANKOVNÍHO SEKTORU 1.Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v %3,59 2.Čistý zisk k průměrným aktivům v %0,67 3Čistý zisk ke kapitálu v %11,92 4Výnosnost úvěrů v%6,35 5Nákladovost vkladů v %4,08 6Úrokové rozpětí v %2,26 7Počet pracovníků v bankovním sektoru Na 1 pracovníka připadá V tis. Kč bilanční sumy Zisku z bankovních činností1 720 Čistého zisku320 Provozních nákladů931 Nákladů na zaměstnance434 Počet pracovních míst Správní náklady k průměrným aktivům v %1,94 1.Zisk z bankovních činností k průměrným aktivům v %3,59 2.Čistý zisk k průměrným aktivům v %0,67

15 B ANKOVNÍ MANAGEMENT Zásady bankovních operací Zásada bankovní likvidity Zásada bankovní ziskovosti Zásada bankovní jistoty (bezpečnosti)

16 Z ÁSADA BANKOVNÍ LIKVIDITY Schopnost banky dostát svým závazkům (krátkodobým) vůči zákazníkům (věřitelům) SOLVENTNOST – schopnost okamžitě hradit právě splatné závazky Každý podnik musí být schopen dostát svým závazkům K placení je možné použít pouze likvidní prostředky Bankovní aktiva mají různý stupeň likvidity: Pokladní hotovost, devizové prostředky, vklady u ostatních bank (u ČNB) Splatné úvěry, směnky, státní cenné papíry Ostatní cenné papíry Pozemky, zařízení, inventář

17 B ANKA SE NACHÁZÍ V TZV. D VOJLIKVIDNÍ POZICI Sama vyplácí mzdy, platí faktury, odvádí daně Současně musí být schopna kdykoliv vyplatit svým klientům svěřené vklady

18 BANKOVNÍ LIKVIDITA Obchodní banka je likvidní, jestliže je schopna vyplácet na požádání z účtu hotové peníze

19 DŮSLEDKY, KDY BANKA ZTRÁCÍ DŮVĚRU KLIENTŮ  Zákazníci přestávají vkládat nová depozita, dosavadní vkladatelé si vyzvedávají své vklady  Úpadek banky

20 POJISTKY PROTI KRACHU a)pojištění depozit  fond pojištění vkladů (pobočky zahraničních bank)  výpočet náhrady (základna) = součet vkladů klienta u banky mínus  Vkladatelovy závazky (úvěr) b)úvěry centrální banky – poskytované bankám, u kterých došlo k dočasnému ohrožení likvidity z důvodů úpadku jiné banky c)banky se snaží odhadnout své likvidní potřeby d)banka si vytváří rezervy pohotových platebních prostředků e)Primární rezervy = peněžní hotovost, neterminovaná depozita držená na účtech u ostatních bank f)Sekundární rezervy = nejlikvidnější investice – vysoce likvidní cenné papíry g)Úvěry od jiných obchodních bank

21 PRAVIDLA LIKVIDITY Ústřední banka stanovuje ostatním bankám Cílem je zajistit schopnost banky dostát svým závazkům v termínu splatnosti Stanoví obecné podmínky způsobu financování – smyslem je zamezit tomu, aby banka získané krátkodobé zdroje půjčovala ve formě dlouhodobých úvěrů – sladění splatnosti aktiv a pasiv

22 Z ÁSADA BANKOVNÍ ZISKOVOSTI VÝNOSY BANKY Výnosy z finančních činností – přijaté úroky z úvěru, výnosové úroky z vkladů banky u jiných bank, výnosy z investic do CP, přijaté poplatky za poskytnutí bankovních služeb Použití rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Mimořádné výnosy

23 Z ÁSADA BANKOVNÍ ZISKOVOSTI NÁKLADY BANKY Úroky z vkladů a z emitovaných obligací – nákladové úroky = náklady na finanční činnosti Provozní náklady – mzdové, sociální náklady, odpisy Tvorba rezerv a opravných položek Mimořádné náklady

24 Z ÁSADA BANKOVNÍ JISTOTY Banka se musí vyhnout velkému riziku při svých činnostech Jde proti zásadě ziskovosti

25 RIZIKA Úvěrové riziko – spojené s nesplácením poskytovaných úvěrů Kurzové riziko – spojené s výkyvy devizového kurzu Inflační riziko – hromadný útěk od peněz Politicko-ekonomické riziko – spojené s politickými událostmi a ekonomickým vývojem

26 ČNB VYTVÁŘÍ PRO OB PRAVIDLA OBEZŘETNOSTI PODNIKÁNÍ OBCHODNÍCH BANK Hlavním cílem je omezit některá rizika Opatření o kapitálové přiměřenosti bank Opatření o pravidlech likvidity bank Opatření o úvěrové angažovanosti bank Zásada klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek

27 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM  existence závazných pracovních postupů při provádění bankovních operací  dvojitá kontrola (komisionálnost)  předčíslování účetních dokladů a listů v účetních knihách  zajištění bezpečnosti dat  pravidelné revize  instalace kamer a poplašných zařízení  kamery a poplašná zařízení  pracovníci ochranné služby  zaměstnanci jsou školeni na mimořádné situace  povinná dovolená

28 VNĚJŠÍ KONTROLA Provádí ČNB u obchodních bank + další orgány – finanční úřady Obecné zásady chování bank bankovní tajemství banka musí čelit snahám zakrývat nelegální původ peněz

29 M ANAGEMENT BANKOVNÍCH AKTIV Banky se snaží využít finanční prostředky, které získaly tak, aby jim přinesly co největší zisk – zásada ziskovosti, ale musí dodržovat také zásady bankovní likvidity a jistoty MAGICKÝ TROJÚHELNÍK – určité zásady jdou proti sobě, zásada ziskovosti jde proti zásadě bezpečnosti a likvidity 1. Dané aktivum je tím výnosnější, čím je méně likvidní a více rizikové a naopak – banka se snaží najít vhodnou skladbu svých aktiv. 2. Banka má zajištěnou dostatečnou výši likvidních aktiv a potom se může zaměřit na poskytování úvěrů a bankovní investice. 3. Úvěry jsou velice výnosné, ale rizikové a méně likvidní.

30 M ANAGEMENT BANKOVNÍCH PASIV Banka musí zvažovat především: Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem Charakter a strukturu vkladů – poměr mezi vklady na viděnou a terminovanými vklady Výši úrokové míry, kterou je ochotna platit vkladatelům Výši úvěrů od jiných bank Další možnosti získání finančních zdrojů (např. Emisí obligací)

31 H LAVNÍ ZÁSADA Banka musí přizpůsobit úvěrovou politiku struktuře vkladů – Zlaté pravidlo bankovnictví – dlouhodobé úvěry poskytované bankou by měly být financovány z dlouhodobých finančních zdrojů – z terminovaných vkladů.

32 B ANKY ZLATÉ PRAVIDLO PORUŠUJÍ Soustřeďují se na získávání krátkodobých depozit, které využívají při dlouhodobém úvěrování. Důvodem je to, že úrokové míry z krátkodobých vkladů jsou nižší než úrokové míry z dlouhodobých vkladů. Banka finanční prostředky půjčí na delší dobu za vyšší úrokovou míru – tím si rozšíří své úrokové rozpětí. Banka se může dostat do vážných likvidních problémů, protože získané finanční zdroje jsou v krátké době splatné, ale banka tyto prostředky umístila ve formě dlouhodobého, málo likvidního aktiva Riziko změny úrokových sazeb – banka poskytuje dlouhodobé úvěry za fixní – pevnou úrokovou míru a tyto úvěry financuje z krátkodobých depozit

33 R IZIKO JAKO podstatou rizika je nahodilost, variabilita možných výsledků, stupeň neurčitosti či možnost (nebezpečí) odchylky od předem stanoveného cíle repektive předpokládaného vývoje negativní odchylky = čisté riziko negativní i pozitivní od.= spekulativní riziko „pragmatický“ přístup k riziku v bankovnictví: - je to veličina zachycující rozměr eventuální ztráty volatilní prostředí – zrychlení změn v bankovním prostředí v krátkém období motivuje subjekty, které se v něm pohybují k řízení rizik riziko svázáno s výnosem, nelze ho úplně potlačit, jelikož tím nastanou problémy s rentabilitou. V 80. letech se banky snažily riziko spíš potlačovat, dnes se ho snaží řídit = proces jejich optimálního nastavení – zvládnutí ← nový přístup k rizikům přístup bank k riziku: pokud nezvládne banka řízení rizik může to ovlivnit její ziskovost; neustále riziko sleduje a kvantifikuje; je přirozenou součástí bankovních operací

34 M OTIVACE MANAGEMENTU udržet plynulý vývoj hospodářského výsledku banky vyhnout se enormnímu zájmu regulátora minimalizovat náklady refinancování (riziková přirážky při poskytování finančních prostředků) redukovat negativní dopady na vývoj tržní hodnoty banky (kolísavost snižuje tržní hodnotu)

35 S CHEMATIZACE BANKOVNÍCH RIZIK úvěrové riziko tržní riziko • akciové – u akciových instrumentů → akciový kurz • úrokové – domácí měny → úrokové sazby • měnové – zahraničních měn → měnový kurs • komoditní – komodity → ceny komodit likvidní riziko • riziko nelikvidity • ztráta nelikvidity operační riziko

36 D ALŠÍ MOŽNÁ ČLENĚNÍ RIZIK tržní riziko může být s ohledem na skupinu finančních instrumentů, jichž se týká děleno na riziko obchodní (obchodní portfolio) a investiční (investiční portfolio) podnikatelská rizika – např. změny životního prostředí, technologie, podnikatelského prostředí či reputační riziko

37 Z ÁKLADNÍ KROKY ŘÍZENÍ RIZIK definovat riziko identifikovat jeho přítomnost v jednotlivých bankovních operacích př. banka si ukládá u jiné banky – expozice vůči všem rizikům riziko operační je přítomno vždy kvantifikace rizika volba optimální metody řízení

38 Z ÁKLADNÍ PRINCIPY ŘÍZENÍ RIZIK aplikace systémového přístupu – vidět jednotlivé vazby, neizolovat vybudovat kvalitní a hluboké datové základy – dostatečné dlouhá historie záznamů vypracování adekvátní metodické báze dostatečná a spolehlivá technologická podpora

39 S TRUKTURA ŘÍZENÍ RIZIK hlavní odpovědnost za identifikaci a kontrolu rizik nese představenstvo banky nezáviské útvary odpovědné za řízení a monitorování rizik: výbory pro řízení rizik (relativně samostatné útvary s provázaností do všech výkonných složek banky) výbor pro řízení aktiv a pasiv (ALCO) – riziko tržní a likvidity výbor pro řízení úvěrového rizika (CRC) výbor pro schvalování úvěrů (CSC) – souvisí s orientací převážné většiny bank na úvěry výbor pro řízení operačního rizika (OPC) jednou za čtvrt roku dostává dozorčí rada podrobnou zprávu o riziku (údaje nutné ke zhodnocení míry rizika, jemuž je banka vystavena → riziková expozie banky)

40 I NTERNÍ UDÁLOSTI OPERAČNÍHO RIZIKA oblast technologií lidský prvek

41 E XTERNÍ UDÁLOSTI Compliance širší okolí

42 P OSTUP PŘI ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO RIZIKA vytipovat základní situaci, v nichž je riziko přítomné a identifikovat formy jeho projevu v konkrétním provozu banky (!všudypřítomné) propracovat komunikační vazby mezi útvarem řízení operačního rizka a ostatními organizačními složkami banky analyzovat možnosti dopadu externích událostí operačního rizika (UOR) na banku – kvantifikovat možnou ztrátu automatizovat systém sběru info o UOR, vybudovat funkční model jejich vyhodnocení

43 ŘÍZENÍ RIZIKA LIKVIDITY nemá vazbu na kapitál (X solventnost) – nelze pokrýt nedostatek likvidity kapitálem banka ztrácí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo banka nebude schopna financovat svá aktiva riziko cash-flow riziko tržní likvidity

44 L IKVIDNÍ POZICE přebytek nebo nedosatek zdrojů v rámci stanoveného časového pásma: splátky úvěrů vyplacené vklady v výnosové toky plnění obchodů prodej likvidních aktiv klientské platby Poskytnuté úvěry PMR krátká likvidní pozice – má méně zdrojů, než je potřeba jejich užití

45 P OSTUPY PŘI ŘÍZENÍ LIKVIDNÍCH RIZIK měření a porovnání přílivu a odlivu peněžních prostředků bilance (podrozvaha) rozdělena do splatnostních pásem → likvidní pozice soustava poměrových ukazatelů a jejich hraniční hodnoty = nastavení klíčových indikátorů otevírání úvěrových linek – kontakty, jež umožňují okamžité doplnění zdrojů vypracovat scénáře pro situace ohrožení likvidity – chce ČNB(hlavně pro banky závislé na sekundárních zdrojích)

46 POMĚROVÉ UKAZATEL

47 ČNB A ŘÍZENÍ LIKVIDNÍHO RIZIKA – požadavky regulátora (co musí banky dělat) měření a sledování čistých peněžních toků řízení likvidity a jednotlivých měnách řízení přístupu na trh pohotovostní plány systém ukazatelů likvidity

48 Ř ÍZENÍ RIZIKA KLIENTA odchylka od přepokládaného průběhu vztahu dojde k události úvěrového rizika – získání a vyhodnocení maxima informací o protistraně posuzujeme protistranu která je emitentem veřejně obchodovatelného investičního instrumentu – veřejně dostupné informace + hodnocení RA – ratingových agentur (zprostředkované informace) protistrana ve smluvně založeném vztahu – informace získané:  přímo – z veřejně dostupných zdojů (HV, bilance,...)  nepřímo (zprostředkované informace) – lokální hodnocení ratingových agentur;

49


Stáhnout ppt "Ú ČETNÍ VÝKAZY BANKY. Bankovním operacím, které se vztahují k pasivům v bilanci banky, říkáme bankovní operace pasivní (například přijímaní vkladů, emise."

Podobné prezentace


Reklamy Google