Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. část kpt. Ing. Milan Říha, Dis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. část kpt. Ing. Milan Říha, Dis."— Transkript prezentace:

1 2. část kpt. Ing. Milan Říha, Dis.
Základy elektrotechniky a elektroniky 2. část kpt. Ing. Milan Říha, Dis. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

2 Základy elektrotechniky a elektroniky
Kirchhoffovy zákony - slouží k řešení elektrických sítí. 1. Kirchhoffův zákon Součet proudů, které vstupují do uzlu, se rovná součtu proudů, které z něho vystupují. I1 I2 I4 I1 + I2 + I3 = I4 I3 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

3 Základy elektrotechniky a elektroniky
Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon V uzavřeném obvodu, který vyčleníme v rozvětvené síti, se součet napětí na jednotlivých rezistorech rovná součtu elektromotorických napětí jednotlivých zdrojů Ue1 I1 . R1 + I2 . R2 = Ue1 + Ue2 R1 I1 POZOR ! I2 Ue2 A R2 B Poněvadž v elektrických sítích bývá zapojeno i několik zdrojů napětí, je nutné při montážních pracích dbát zvýšené opatrnosti. Při odpojení jednoho zdroje zůstává totiž stále v síti napětí, které může pracovníka ohrozit. Proto před zahájením prací na síti musíme vždy odpojit všechny zdroje napětí. Ue3 I3 R3 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

4 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady k opakování probrané látky: V elektrickém obvodu na obr. 1 jsou elektromotorická napětí Ue1 = 12 V, Ue2 = 6 V a rezistory o odporech R1 = 20 Ω, R2 = 10 Ω a R3 = 6 Ω. Jaký proud prochází obvodem ? Výsledek: R1 Ue1 Uv = U1 + U2 = 12 V + 6 V = 18 V Rv = R1 + R2 + R3 = 20 Ω + 10 Ω + 6 Ω = 36 Ω R3 I = U / R = 18 V / 36 Ω = 0,5 A Ue2 R2 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

5 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady k opakování probrané látky: V elektrickém obvodu na obr. 1 jsou elektromotorická napětí Ue1 = 10 V, Ue2 = 20 V a rezistory o odporech R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω a R3 = 30 Ω. Vypočtěte proudy tekoucími jednotlivými větvemi a napětí na jednotlivých rezistorech. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

6 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 1. Označíme si v obrázku šipky u zdrojů napětí (od „+ k –“) a vyznačíme libovolně směry proudu v jednotlivých větvích. Dále si zvolíme uzavřené smyčky (stačí jich tolik, kolik „okének“ je ve schématu, v tomto případě tedy dvě). Smyčka vlevo má stejnou orientaci jako proudy procházející rezistory R1 a R3 a opačnou než napětí zdroje U1. Smyčka vpravo má opačnou orientaci než proudy procházející rezistory R2 a R3 a stejnou jako napětí zdroje U2. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

7 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 2. Napíšeme první Kirchhoffův zákon např. pro uzel A: Proudy I1 a I2 vtékají do uzlu (tedy kladné znaménko), proud I3 z uzlu vytéká (tedy záporné znaménko). I1 + I2 – I3 (neboli I1 + I2 = I3) 3. Napíšeme druhý Kirchhoffův zákon pro obě smyčky: levá smyčka: R1I1 + R3I3 – U1 = 0 pravá smyčka: -R2I2 – R3I3 + U2 = 0 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

8 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 4. Máme teď tři rovnice pro tři proudy I1, I2, I3: I1 + I2 - I3 = 0 R1I1 + R3I3 – U1 = 0 -R2I2 – R3I3 + U2 = 0 Tyto rovnice vyřešíme. Jelikož obecné řešení je komplikované, zavedeme místo I1, I2, I3 proměnné i1, i2, i3 označující číselné hodnoty proudů (v ampérech) a za odpory a napětí dosadíme jejich číselné hodnoty (v základních jednotkách, tj. ohmech, resp. voltech). Máme rovnice: i1 + i2 - i3 = 0 10i1 + 30i3 – 10 = 0 -20i2 – 30i = 0 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

9 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 5. Ty vyřešíme. i1 + i2 - i3 = 0 i1 + i2 = i3 tj. i3 = i1 + i2 Nahrazením i3 v dalších rovnicích za i1 + i2 dostaneme dvě rovnice o dvou neznámých: 10i1 + 30(i1 + i2) – 10 = 0 -20i2 – 30(i1 + i2) + 20 = 0 10i1 + 30i1 + 30i2 – 10 = 0 -20i2 – 30i1 – 30i = 0 10i1 + 30i1 + 30i2 = 10 -20i2 – 30i1 – 30i2 = -20 40i1 + 30i2 = 10 -30i1 – 50i2 = -20 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

10 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 40i1 + 30i2 = 10 -30i1 – 50i2 = -20 30i2 = 10 – 40i1 10 – 40i1 -30i1 – 50 = -20 30 10 – 40i1 i2 = 50 200i1 30 -30i1 - + = -20 3 3 -90i1 200i1 50 + = -20 + 3 3 3 110i1 50 = -20 + 3 3 50 110i1 = 3 . -20 + 3 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

11 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 50 10 – 40i1 110i1 = 3 . -20 + i2 = 3 30 -1 110i1 = 10 – 40 11 i2 = 110i1 = -10 30 40 -10 i1 = 10 + 11 110 i2 = 30 -1 110 40 i1 = + 11 11 11 i2 = 30 i3 = i1 + i2 150 -1 5 11 5 i3 = + i2 = = 11 11 30 11 4 i3 = Rekvalifikace SSOŠ BEAN 11

12 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výsledek: 5. Ty vyřešíme. Výsledkem jsou čísla: -1 5 4 i1 = A i2 = A i3 = A 11 11 11 Proud I1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. U ostatních proudů souhlasí zvolené směry se skutečnými. Napětí na jednotlivých rezistorech se spočte z Ohmova zákona. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

13 Základy elektrotechniky a elektroniky
Elektrický příkon - je výkon, který přivádíme do zařízení. Je vždy větší než výkon, který ze zařízení odebíráme. Pp = Pv + Pz kde: Pp – výkon přivedený (příkon) Pv – výstupní výkon Pz – výkon ztrátový (ztráty) Rekvalifikace SSOŠ BEAN

14 Základy elektrotechniky a elektroniky
Účinnost elektrického zařízení - je poměr výkonu odebíraného z elektrického zařízení Pv a příkon Pp: з = Pv / Pp (-, W, W) з = Pv / Pp (%, W, W) Účinnost má rozměr 1 a je vždy menší než jedna a nebo 100 %. Účinnost se většinou vyjadřuje v procentech. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

15 Základy elektrotechniky a elektroniky
Tepelné účinky elektrického proudu V tepelných spotřebičích se mění elektrická energie ve vnitřní energii vodičů, což se projevuje jejich zahříváním. Zahříváním vodičů při průchodu elektrického proudu si vysvětlujeme srážkami volných elektronů s ionty kovu, přičemž elektrony předávají vodicí část své kinetické energie. Tím se zvětšuje celková vnitřní energie vodiče. Vodič, který má vyšší teplotu než okolí, odevzdává tepelnou výměnou okolním tělesům teplo. Protože vodič odevzdá teplo na úkor odebrané elektrické energie, určíme je stejným způsobem, jako jsme určovali práci elektrického proudu W. Prochází-li vodičem při napětí U proud I po dobu t, platí pro teplo Q: Q = U . I . t Joulův-Lenzův zákon: Teplo, odevzdané při průchodu elektrického proudu vodičem je dáno součinem napětí, proudu a doby, po kterou proud vodičem prochází. Q = R . I2 . t nebo Q = U2 . t / R (kde R je odpor vodiče). Rekvalifikace SSOŠ BEAN

16 Základy elektrotechniky a elektroniky
Výkon střídavého proudu U elektrických spotřebičů je důležitý jejich elektrický výkon, který rozhoduje také o spotřebě elektrické energie při provozu spotřebiče. Proto je výkon veličina charakteristická pro každý elektrický spotřebič a bývá obvykle uváděn na štítku s jmenovitými hodnotami zařízení. Výkon střídavého proudu (musíme respektovat fázový rozdíl mezi proudem a napětím) dělíme na: a) zdánlivý Pz = U . I (VA, V, A) - součin svorkového napětí a proudu. Zdánlivý výkon měříme ve voltapérech (VA). b) činný Pč = U . I . cos φ (W, V, A) - tento výkon koná práci a promění se ve spotřebiči na mechanickou energii, tepelnou energii, světlo apod. (podle druhu spotřebiče). Činný výkon měříme ve watech (W). c) jalový Pj = U . I . sin φ (Var, V, A) - tento výkon nekoná práci, ale vytváří ve spotřebiči magnetické nebo elektrické pole. Jalový výkon měříme ve voltampérech reaktačních (Var). Rekvalifikace SSOŠ BEAN

17 Základy elektrotechniky a elektroniky
Účiník - nabývá hodnot od 0 do 1, jehož fyzikální smysl spočívá v tom, že udává účinnost přenosu energie ze střídavého proudu do obvodu střídavého proudu, tzn. do spotřebiče. V případě spotřebiče, který má jen odpor je φ = 0, čili cos φ = 1 a činný výkon střídavého proudu je největší. Naopak v jednoduchých obvodech střídavého proudu s L a C je φ = + π / 2 rad, popř. φ = - π / 2 rad, cos φ = 0 a činný výkon střídavého proudu je nulový. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

18 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklad: Jednofázový elektromotor odebral při svorkovém napětí 230 V a proudu 3 A ze sítě za 2 hodiny celkovou elektrickou energii 1,2 kWh. Určete jeho účiník. Řešení: U = 230 V  E = 1,2 kWh = 1200 Wh =   J = 4,32.106 J I = 3 A t = 2 hod = 7200 s cos φ  = ? Pro výkon platí vztah: Pč = U . I . cos φ Pro energii platí E = Pt Dohromady tedy: E = U . I . cos φ . t Poznámka: V tomto případě by se dalo počítat i s časem s hodinách a energií ve watthodinách. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

19 Základy elektrotechniky a elektroniky
Vznik střídavého proudu Střídavý proud vzniká v elektrickém obvodu, který je připojen ke zdroji střídavého proudu. Jako zdroj střídavého napětí používáme např. zásuvku elektrické rozvodné sítě. O časovém průběhu tohoto střídavého napětí se můžeme přesvědčit pomocí osciloskopu. Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, charakterizujeme jako elektrické kmitání. Pro střídavé napětí platí podobný vztah jako pro harmonický pohyb. Okamžitá hodnota střídavého napětí u je vyjádřena vztahem: u = Um . sin ω . t v němž Um je amplituda střídavého napětí a ω je úhlová frekvence a platí pro ni vztah: 2 π ω = = 2 π f T Rekvalifikace SSOŠ BEAN

20 Základy elektrotechniky a elektroniky
Vznik střídavého proudu V energetice se používá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz. Poněvadž se v průběhu jedné periody mění směr napětí dvakrát, mění se směr střídavého proudu stokrát za sekundu. Střídavé napětí, ke kterému je připojena elektrická rozvodná síť, se získává v elektrárnách, kde je jeho zdrojem generátor střídavého napětí nebo alternátor. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

21 Základy elektrotechniky a elektroniky
Trojfázová soustava střídavého napětí Přenos elektrické energie více vodiči (obvykle čtyřmi) je charakteristický pro trojfázovou soustavu střídavého proudu, která nalezla široké uplatnění v energetice. Čtyřmi vodiči (jeden nulovací vodič a zbývající tři fázové vodiče) se přenášejí tři navzájem fázově posunutá střídavá napětí, k jejichž rozvodu v elektrické síti bychom vlastně potřebovali celkem šest vodičů. V trojfázové soustavě jsou tedy jednotlivá střídavá napětí navzájem vázána, a tím dochází k úspoře vodičů. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

22 Základy elektrotechniky a elektroniky
Trojfázová soustava střídavého napětí Rotor je opatřen dvěma vodivými kroužky uprostřed, kterými se do vinutí rotoru přivádí stejnosměrný proud ze samostatného zdroje (dynama) zvaného budič. Budič je mechanicky spojen s alternátorem (je na společné hřídeli). Alternátor tvoří konstrukční celek s hnací turbínou (parní nebo vodní) a toto zařízení se nazývá turboalternátor. Osy cívek svírají úhly 120°, takže napětí indukovaná v jednotlivých cívkách jsou navzájem fázově posunuta o φ = ± 2/3 π rad. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

23 Základy elektrotechniky a elektroniky
Trojfázová soustava střídavého napětí Na tomto diagramu se snadno přesvědčíme, že součet okamžitých hodnot jednotlivých napětí je v libovolném okamžiku nulový: u1 + u2 + u3 = 0 Rekvalifikace SSOŠ BEAN

24 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Před započetím činnosti na elektrickém zařízení musí být stanoven její postup. V principu přitom nezáleží na tom, zda se jedná o práce často opakované, pro něž postačí jednou zpracovaný a naučený postup, nebo o práce mimořádné, na které je nutno se připravit samostatně a tím více před jejich započetím zvážit veškerá možná nebezpečí a vlivy. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava provedena písemně. Musí být proveden rozbor složitosti práce, aby pro její vykonání byla vybrána osoba vhodná z hlediska své kvalifikace. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

25 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo vedoucí práce musí zajistit, aby osoby, které budou práci vykonávat, byly také s průběhem prací před jejich zahájením seznámeny. Rovněž tak musí být seznámeny i s průběhem zakončování prací a s uváděním zařízení pod napětí. ČSN EN stanoví tyto základní zásady pro zajištění pracoviště, k nimž patří: před zahájením práce musí vedoucí práce uvědomit osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti vykonávané práce na elektrickém zařízení. Přednost má písemné uvědomění, zvláště jedná-li se o složitou práci. Souhlas vedoucímu práce k zahájení práce může dát pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení, povolení k zahájení práce může dát vedoucí práce všem osobám zúčastněným na práci po provedení příslušných dále uvedených technicko organizačních opatření. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

26 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Příkaz „B“ musí být vydán: 1) pro práce na zařízeních vn a vvn a v jejich blízkosti 2) pro práce na zařízeních nn nebo mn při: a) je-li ve společných prostorách se zařízením vn nebo vvn b) na vodičích venkovního vedení nn nebo mn, které křižují vedení vn nebo vvn c) na vodičích venkovního vedení nn nebo mn, které je v souběhu s vedením vn nebo vvn. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

27 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Příkaz „B“ musí obsahovat: 1) číslo příkazu, 2) jméno a podpis osoby, které je příkaz určen, místo druh a dobu práce, 3) jméno a podpis osoby příkaz vydávající, 4) jména a podpisy osob, které provedou zajištění pracoviště, 5) způsob zajištění pracoviště, 6) označení nejbližšího místa, kde se nacházejí živé části pod napětím, 7) potvrzení pracovní skupiny o provedení instruktáže. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

28 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Příkaz „B“ se vystavuje pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu a platí až 24 hodin. Platnost příkazu „B“ začíná od doby, kdy vedoucí práce nebo určený dozor převzal pracoviště a podepsal příkaz „B“. Platnost příkazu „B“ končí jeho písemným uzavřením. Příkaz „B“ může být předán osobně, poslán, sdělen telefonicky nebo radiotelefonicky. Při telefonickém a radiotelefonickém předání musí být správnost textu příkazu vzájemně ověřena a zaznamenána s udáním dne a hodiny. Ústní příkazy musí být vydávány jasně, stručně a jednoznačně a to jen při bezprostředním styku zúčastněných osob. Osoba, přijímající ústní příkaz, musí tento příkaz zopakovat. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

29 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Základními technicko-organizačními opatřeními pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních podle ČSN jsou: příkaz B (popř. B-PPN – práce pod napětím), zajištění pracoviště, ústní a telefonické (a někdy ještě radiofonické) dorozumívání, povolení k zahájení práce, dozor při práci, přerušení práce prováděné pod dozorem, ukončení a kontrola provedené práce, uzavření příkazu B, zapnutí zařízení po ukončení práce. To jsou tedy technicko-organizační opatření pro práce prováděné poměrně běžně, totiž práce na elektrických zařízeních prováděné ve stavu, kdy je zařízení bez napětí. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

30 Základy elektrotechniky a elektroniky
Působení elektrického proudu na lidský organismus Mezi úrazy, ke kterým došlo vlivem elektrického proudu, počítáme všechna poškození zdraví způsobená elektrickým proudem, ať již přímo nebo nepřímo. K nepřímému působení elektrického proudu můžeme počítat: 1) tepelné působení elektrického oblouku, 2) pád způsobený úlekem při průchodu elektrického proudu, 3) neočekávané spuštění stroje v důsledku poruchy v ovládacích obvodech. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

31 Základy elektrotechniky a elektroniky
Působení elektrického proudu na lidský organismus Lidské tělo klade průchodu elektrického proudu odpor. Velikost odporu závisí na cestě, kudy proud prochází. Největší odpor představuje kůže, zvláště kůže ztvrdlá, zrohovatělá. Střední hodnota odporu 1 cm2 kůže je asi Ω. Zbytek lidského těla (svaly, klouby, krevní dráha) představuje odpor asi Ω. Uvedené hodnoty jsou průměrné, protože každý jedinec je jiný. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

32 Základy elektrotechniky a elektroniky
Působení elektrického proudu na lidský organismus Již z rozložení odporů je patrné, že více ohroženi el. proudem jsou lidé se sklonem k pocení nebo s jemnou pokožkou (ženy, děti). Vezmeme-li průměrnou reakci muže na 100 %, pak ženy reagují při 66 % hodnoty proudu, děti při 50 %. Kromě individuálních vlastností člověka bude při úrazu elektrickým proudem záležet na druhu proudu. Střídavý proud je hroší než proud stejnosměrný, nejnepříznivější je střídavý proud o kmitočtu do 500 Hz. Se zvýšením kmitočtu nad Hz jsou účinky elektrického proudu na lidský organizmus méně nepříznivé a při frekvenci nad Hz se pronikavě snižují. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

33 Základy elektrotechniky a elektroniky
Působení elektrického proudu na lidský organismus Na mechanizmus úrazu střídavým elektrickým proudem o kmitočtu 50 Hz má vliv velikost proudu, který člověkem projde. Dále jsou uvedeny účinky různých velikostí trvale působícího proudu: Od Do Účinek - 1 mA práh vnímání elektrického proudu 8 mA podráždění v nervech, stoupání krevního tlaku 6 mA 15 mA stahování svalů, vůlí lze zpravidla svaly uvolnit 20 mA způsobuje tetanickou křeč, člověk se nemůže uvolnit 25 mA tetanická křeč dýchacího svalstva 60 mA chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce 80 mA zpravidla trvalá zástava srdce Kromě velikosti proudu bude záležet na době průchodu proudu, a to jak z hlediska trvání průchodu, tak i vzhledem k okamžité funkci srdce. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

34 Základy elektrotechniky a elektroniky
Působení elektrického proudu na lidský organismus Srdce je nejcitlivější na průchod el. proudu v okamžiku, kdy vypuzuje krev ze srdeční komory. Jedna srdeční perioda trvá 0,8 s. Vzhledem k tomu, že při průchodu proudu srdcem při prvním stahu snese člověk průchod proudu o velikosti 1 A, při druhém stahu 0,1 A a dále hodnotu stále nižší, nezpůsobí poměrně velký proud, který prochází 1 s lidským tělem, většinou žádnou újmu na zdraví. Rekvalifikace SSOŠ BEAN

35 Základy elektrotechniky a elektroniky
Ochrana před úrazem elektrickým proudem ochranná přilba obuv bezpečnostní postroj nákoleník rukavice Rekvalifikace SSOŠ BEAN

36 Základy elektrotechniky a elektroniky
Ochrana před úrazem elektrickým proudem speciální nářadí značení vodičů nouzové vypínače žebříky výstražné tabulky měřící přístroje Rekvalifikace SSOŠ BEAN

37 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 1) Zdroje napětí Tužkový monočlánek má kapacitu 800 mAh. Spotřebič odebírá proud mA. jak dlouho baterie vydrží? Řešení: C = I . t 0,8 Ah = 0,15 A . t t = 0,8 Ah : 0,15 A t = 5,3333 h = 5 hodin 20 minut Rekvalifikace SSOŠ BEAN

38 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 2) Zdroje napětí 9 V baterie má kapacitu 200 mAh. Spotřebič odebírá proud 15 mA. Jak dlouho baterie vydrží? Řešení: C = I . t 0,2 Ah = 0,015 A . t t = 0,2 Ah : 0,015 A t = 13,33 h = 13 hodin 20 minut Rekvalifikace SSOŠ BEAN

39 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 3) Zdroje napětí Autobaterie má kapacitu 36 Ah. Spotřebič odebírá proud 2 A. Jak dlouho baterie vydrží? Kolik procent své kapacity (náboje) ztratila po 12 hodinách provozu? Jak dlouho z ní poté můžeme ještě odebírat proud 0,4 A? Řešení: C = I . t C = I . t 36 Ah = 2 A . t C = 2 A . 12 h t = 36 Ah : 2 A C = 24 Ah 24 Ah . 100 = 66,6 % t = 18 hodin Ztráta kapacity po 12 h = 36 Ah t = C / I t = (36 Ah – 24 Ah) : 0,4 A t = 30 hodin Rekvalifikace SSOŠ BEAN

40 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 4) Zdroje napětí Autobaterie s původní kapacitou 40 Ah ztratila stářím 15 % své kapacity. Nabíjíme ji proudem 4 A (účinnost nabíjení uvažujme 100 %). Jak dlouho potrvá nabíjení? Jak dlouho ji potom budeme moci zatěžovat trvalým proudem 2 A? Řešení: C = 40 Ah . 85 % = 40 Ah . 0,85 = 34 Ah délka nabíjení = 34 Ah : 4 A délka nabíjení = 8,5 h = 8 hodin 30 minut C = I . t 34 Ah = 2 A . t t = 34 Ah : 2 A t = 17 hodin Rekvalifikace SSOŠ BEAN

41 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 5) Ohmův zákon Na rezistoru o hodnotě 2,2 Ω je napětí 6 V. Jak velký jím teče proud? Řešení: U = I . R 6 V = I . 2,2 Ω I = 6 V : 2,2 Ω I = 2,73 A Rekvalifikace SSOŠ BEAN

42 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 6) Ohmův zákon Na rezistoru o hodnotě 3,3 kΩ je napětí 5 V. Jak velký jím teče proud? Řešení: U = I . R 5 V = I Ω I = 5 V : Ω I = 0,00152 = 1,52 mA Rekvalifikace SSOŠ BEAN

43 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 7) Ohmův zákon Jaký je odpor rezistoru, pokud jím při napětí 1,5 V teče proud 6 mA? Jak velký proud jím poteče, zvýší-li se napětí na 8 V? Řešení: U = I . R 1,5 V = 0,006 A . R R = 1,5 V : 0,006 A R = 250 Ω = 0,25 kΩ I = U : R I = 8 V : 250 Ω I = 0,032 A = 32 mA Rekvalifikace SSOŠ BEAN

44 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 8) Ohmův zákon Jaký bude úbytek napětí na rezistoru 3,9 Ω při proudu 150 mA? Při jakém proudu dosáhne úbytek napětí hodnoty 0,65 V? Řešení: U = I . R U = 0,15 A . 3,9 Ω U = 0,585 V I = U : R I = 0,65 V : 3,9 Ω I = 0,167 A = 167 mA Rekvalifikace SSOŠ BEAN

45 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 9) Sériové a paralelní řazení rezistorů Rezistory 33 Ω a 56 Ω jsou zapojeny do série a jsou připojeny k napětí 24 V. Jaký jimi teče proud a jaké je na nich napětí? Řešení: I = U / R Rv = R1 + R2 = 33 Ω + 56 Ω = 89 Ω I = 24 V / 89 Ω I = 0,2697 A = 0,27 A U1 = I . R = 0,27 A . 33 Ω = 8,91 V U2 = I . R = 0,27 A . 56 Ω = 15,12 V Rekvalifikace SSOŠ BEAN

46 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 10) Sériové a paralelní řazení rezistorů Rezistory 2,7 Ω a 6,8 Ω jsou zapojeny do série a teče jimi proud 1,5 A. Jaké je na nich napětí? Řešení: U1 = I . R = 1,5 A . 2,7 Ω = 4,05 V U2 = I . R = 1,5 A . 6,8 Ω = 10,2 V Rv = R1 + R2 = 2,7 Ω + 6,8 Ω = 9,5 Ω Uv = I . Rv = 1,5 A . 9,5 Ω = 14,25 V Rekvalifikace SSOŠ BEAN

47 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 11) Sériové a paralelní řazení rezistorů Dva rezistory paralelně 3 kΩ a 2 kΩ jsou připojeny na napětí 15 V. Jaký jimi teče proud? Jaký je jejich celkový proud a celkový odpor? Řešení: 1 1 1 5 = + = = 0, Ω Rv 3 000 2 000 6 000 Rv = 1 / 0,00833 Ω = Ω = 1,2 kΩ Iv = U / R = 15 V / Ω = 0,0125 A = 12,5 mA I1 R2 2 000 Ω 33,33 % = = = 3 000 Ω 66,66 % I2 R1 I1 = 12,5 mA . 0,3333 = 4,17 mA 12,5 mA I2 = 12,5 mA . 0,6666 = 8,33 mA Rekvalifikace SSOŠ BEAN

48 Základy elektrotechniky a elektroniky
Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 12) Sériové a paralelní řazení rezistorů Dva rezistory paralelně 3 kΩ a 150 Ω jsou připojeny na napětí 12 V. Jakými jimi teče proud? Jaký je jejich celkový proud a celkový odpor? Řešení: 1 1 1 21 = + = = 0,007 Ω Rv 3 000 150 3 000 Rv = 1 / 0,007 Ω = 142,8571 Ω = 142,9 Ω Iv = U / R = 12 V / 142,9 Ω = 0,0839 A = 84 mA I1 R2 150 Ω 5 % = = = 3 000 Ω 95 % I2 R1 I1 = 84 mA . 0,05 = 4,2 mA 84 mA I2 = 84 mA . 0,95 = 79,8 mA Rekvalifikace SSOŠ BEAN

49 Zase se Vám trochu přiblížil...
KONEC Autor prezentace: kpt. Ing. Milan Říha, DiS. Námořní akademie České republiky s.r.o. © 2007 verze 1.02 z Rekvalifikace SSOŠ BEAN


Stáhnout ppt "2. část kpt. Ing. Milan Říha, Dis."

Podobné prezentace


Reklamy Google