Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekvalifikace SSOŠ BEAN 1. 2 Kirchhoffovy zákony - slouží k řešení elektrických sítí. Základy elektrotechniky a elektroniky Součet proudů, které vstupují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekvalifikace SSOŠ BEAN 1. 2 Kirchhoffovy zákony - slouží k řešení elektrických sítí. Základy elektrotechniky a elektroniky Součet proudů, které vstupují."— Transkript prezentace:

1 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 1

2 2 Kirchhoffovy zákony - slouží k řešení elektrických sítí. Základy elektrotechniky a elektroniky Součet proudů, které vstupují do uzlu, se rovná součtu proudů, které z něho vystupují. 1. Kirchhoffův zákon I1I1 I2I2 I3I3 I4I4 I 1 + I 2 + I 3 = I 4

3 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 3 Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon Základy elektrotechniky a elektroniky V uzavřeném obvodu, který vyčleníme v rozvětvené síti, se součet napětí na jednotlivých rezistorech rovná součtu elektromotorických napětí jednotlivých zdrojů R1R1 R2R2 R3R3 AB U e1 U e3 U e2 I1I1 I3I3 I 1. R 1 + I 2. R 2 = U e1 + U e2 POZOR ! Poněvadž v elektrických sítích bývá zapojeno i několik zdrojů napětí, je nutné při montážních pracích dbát zvýšené opatrnosti. Při odpojení jednoho zdroje zůstává totiž stále v síti napětí, které může pracovníka ohrozit. Proto před zahájením prací na síti musíme vždy odpojit všechny zdroje napětí. I2I2

4 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 4 V elektrickém obvodu na obr. 1 jsou elektromotorická napětí U e1 = 12 V, U e2 = 6 V a rezistory o odporech R 1 = 20 Ω, R 2 = 10 Ω a R 3 = 6 Ω. Jaký proud prochází obvodem ? Základy elektrotechniky a elektroniky Příklady k opakování probrané látky: R1R1 R2R2 R3R3 U e1 U e2 U v = U 1 + U 2 = 12 V + 6 V = 18 V Výsledek: R v = R 1 + R 2 + R 3 = 20 Ω + 10 Ω + 6 Ω = 36 Ω I = U / R = 18 V / 36 Ω = 0,5 A

5 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 5 Základy elektrotechniky a elektroniky Příklady k opakování probrané látky: V elektrickém obvodu na obr. 1 jsou elektromotorická napětí U e1 = 10 V, U e2 = 20 V a rezistory o odporech R 1 = 10 Ω, R 2 = 20 Ω a R 3 = 30 Ω. Vypočtěte proudy tekoucími jednotlivými větvemi a napětí na jednotlivých rezistorech.

6 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 6 Výsledek: 1. Označíme si v obrázku šipky u zdrojů napětí (od „+ k –“) a vyznačíme Základy elektrotechniky a elektroniky libovolně směry proudu v jednotlivých větvích. Dále si zvolíme uzavřené smyčky (stačí jich tolik, kolik „okének“ je ve schématu, v tomto případě tedy dvě). Smyčka vlevo má stejnou orientaci jako proudy procházející rezistory R 1 a R 3 a opačnou než napětí zdroje U 1. Smyčka vpravo má opačnou orientaci než proudy procházející rezistory R 2 a R 3 a stejnou jako napětí zdroje U 2.

7 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 7 Základy elektrotechniky a elektroniky Výsledek: 2. Napíšeme první Kirchhoffův zákon např. pro uzel A: Proudy I 1 a I 2 vtékají do uzlu (tedy kladné znaménko), proud I 3 z uzlu vytéká (tedy záporné znaménko). I 1 + I 2 – I 3 (neboli I 1 + I 2 = I 3 ) 3. Napíšeme druhý Kirchhoffův zákon pro obě smyčky: levá smyčka:R 1 I 1 + R 3 I 3 – U 1 = 0 pravá smyčka:-R 2 I 2 – R 3 I 3 + U 2 = 0

8 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 8 Základy elektrotechniky a elektroniky Výsledek: 4. Máme teď tři rovnice pro tři proudy I 1, I 2, I 3 : I 1 + I 2 - I 3 = 0 R 1 I 1 + R 3 I 3 – U 1 = 0 -R 2 I 2 – R 3 I 3 + U 2 = 0 Tyto rovnice vyřešíme. Jelikož obecné řešení je komplikované, zavedeme místo I 1, I 2, I 3 proměnné i 1, i 2, i 3 označující číselné hodnoty proudů (v ampérech) a za odpory a napětí dosadíme jejich číselné hodnoty (v základních jednotkách, tj. ohmech, resp. voltech). Máme rovnice: i 1 + i 2 - i 3 = 0 10i 1 + 30i 3 – 10 = 0 -20i 2 – 30i 3 + 20 = 0

9 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 9 Základy elektrotechniky a elektroniky Výsledek: 5. Ty vyřešíme. i 1 + i 2 - i 3 = 0 i 1 + i 2 = i 3 tj. i 3 = i 1 + i 2 10i 1 + 30(i 1 + i 2 ) – 10 = 0 Nahrazením i 3 v dalších rovnicích za i 1 + i 2 dostaneme dvě rovnice o dvou neznámých: 10i 1 + 30i 1 + 30i 2 – 10 = 0 10i 1 + 30i 1 + 30i 2 = 10 40i 1 + 30i 2 = 10 -20i 2 – 30(i 1 + i 2 ) + 20 = 0 -20i 2 – 30i 1 – 30i 2 + 20 = 0 -20i 2 – 30i 1 – 30i 2 = -20 -30i 1 – 50i 2 = -20

10 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 10 Základy elektrotechniky a elektroniky Výsledek: 40i 1 + 30i 2 = 10 30i 2 = 10 – 40i 1 i 2 = 10 – 40i 1 30 -30i 1 – 50i 2 = -20 -30i 1 – 50 10 – 40i 1 3030 = -20 -30i 1 - 50 3 + 200i 1 3 = -20 -90i 1 3 200i 1 + 3 = -20 + 50 3 110i 1 3 = -20 + 50 3 110i 1 = 3.-20 + 50 3

11 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 11 Základy elektrotechniky a elektroniky Výsledek: 110i 1 = 3.-20 + 50 3 110i 1 = -60 + 50 110i 1 = -10 i 1 = -10 110 i 1 = 11 i 2 = 10 – 40i 1 30 i 2 = 10 – 40 11 30 i 2 = 10 + 40 11 30 i 2 = 110 11 + 40 11 30 i 2 = 150 11 30 = 5 11 i 3 = i 1 + i 2 i 3 = 11 + 5 i 3 = 4 11

12 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 12 Základy elektrotechniky a elektroniky Výsledek: 5. Ty vyřešíme. Výsledkem jsou čísla: i 1 = 11 Ai 2 = 5 11 i 3 = 4 11 AA Proud I 1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. U ostatních proudů souhlasí zvolené směry se skutečnými. Napětí na jednotlivých rezistorech se spočte z Ohmova zákona.

13 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 13 Elektrický příkon - je výkon, který přivádíme do zařízení. Je vždy větší než výkon, který ze zařízení odebíráme. Základy elektrotechniky a elektroniky P p = P v + P z kde: P p – výkon přivedený (příkon) P v – výstupní výkon P z – výkon ztrátový (ztráty)

14 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 14 Účinnost elektrického zařízení - je poměr výkonu odebíraného z elektrického zařízení P v a příkon P p : Základy elektrotechniky a elektroniky з = P v / P p (-, W, W)з = Pv / Pp. 100 (%, W, W) Účinnost má rozměr 1 a je vždy menší než jedna a nebo 100 %. Účinnost se většinou vyjadřuje v procentech.

15 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 15 Tepelné účinky elektrického proudu V tepelných spotřebičích se mění elektrická energie ve vnitřní energii vodičů, což se projevuje jejich zahříváním. Základy elektrotechniky a elektroniky Zahříváním vodičů při průchodu elektrického proudu si vysvětlujeme srážkami volných elektronů s ionty kovu, přičemž elektrony předávají vodicí část své kinetické energie. Tím se zvětšuje celková vnitřní energie vodiče. Vodič, který má vyšší teplotu než okolí, odevzdává tepelnou výměnou okolním tělesům teplo. Protože vodič odevzdá teplo na úkor odebrané elektrické energie, určíme je stejným způsobem, jako jsme určovali práci elektrického proudu W. Prochází-li vodičem při napětí U proud I po dobu t, platí pro teplo Q: Q = U. I. t Joulův-Lenzův zákon: Teplo, odevzdané při průchodu elektrického proudu vodičem je dáno součinem napětí, proudu a doby, po kterou proud vodičem prochází. Q = R. I 2. t nebo Q = U 2. t / R (kde R je odpor vodiče).

16 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 16 Výkon střídavého proudu U elektrických spotřebičů je důležitý jejich elektrický výkon, který rozhoduje také o spotřebě elektrické energie při provozu spotřebiče. Proto je výkon veličina charakteristická pro každý elektrický spotřebič a bývá obvykle uváděn na štítku s jmenovitými hodnotami zařízení. Základy elektrotechniky a elektroniky Výkon střídavého proudu (musíme respektovat fázový rozdíl mezi proudem a napětím) dělíme na: a) zdánlivý P z = U. I (VA, V, A) - součin svorkového napětí a proudu. Zdánlivý výkon měříme ve voltapérech (VA). b) činný P č = U. I. cos φ (W, V, A) - tento výkon koná práci a promění se ve spotřebiči na mechanickou energii, tepelnou energii, světlo apod. (podle druhu spotřebiče). Činný výkon měříme ve watech (W). c) jalový P j = U. I. sin φ (Va r, V, A) - tento výkon nekoná práci, ale vytváří ve spotřebiči magnetické nebo elektrické pole. Jalový výkon měříme ve voltampérech reaktačních (Va r ).

17 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 17 Účiník - nabývá hodnot od 0 do 1, jehož fyzikální smysl spočívá v tom, že udává účinnost přenosu energie ze střídavého proudu do obvodu střídavého proudu, tzn. do spotřebiče. V případě spotřebiče, který má jen odpor je φ = 0, čili cos φ = 1 a činný výkon střídavého proudu je největší. Naopak v jednoduchých obvodech střídavého proudu s L a C je φ = + π / 2 rad, popř. φ = - π / 2 rad, cos φ = 0 a činný výkon střídavého proudu je nulový. Základy elektrotechniky a elektroniky

18 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 18 Příklad: Jednofázový elektromotor odebral při svorkovém napětí 230 V a proudu 3 A ze sítě za 2 hodiny celkovou elektrickou energii 1,2 kWh. Určete jeho účiník. Základy elektrotechniky a elektroniky Řešení: U = 230 V E = 1,2 kWh = 1200 Wh = 1200. 3600 J = 4,32.10 6 J I = 3 A t = 2 hod = 7200 s cos φ = ? Pro výkon platí vztah: Pč = U. I. cos φ Pro energii platí E = Pt Dohromady tedy: E = U. I. cos φ. t Poznámka: V tomto případě by se dalo počítat i s časem s hodinách a energií ve watthodinách.

19 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 19 Vznik střídavého proudu Střídavý proud vzniká v elektrickém obvodu, který je připojen ke zdroji střídavého proudu. Jako zdroj střídavého napětí používáme např. zásuvku elektrické rozvodné sítě. O časovém průběhu tohoto střídavého napětí se můžeme přesvědčit pomocí osciloskopu. Základy elektrotechniky a elektroniky Střídavý proud, který vzniká v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí, charakterizujeme jako elektrické kmitání. Pro střídavé napětí platí podobný vztah jako pro harmonický pohyb. Okamžitá hodnota střídavého napětí u je vyjádřena vztahem: u = U m. sin ω. t v němž U m je amplituda střídavého napětí a ω je úhlová frekvence a platí pro ni vztah: ω = 2 π T = 2 π f

20 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 20 Vznik střídavého proudu V energetice se používá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz. Poněvadž se v průběhu jedné periody mění směr napětí dvakrát, mění se směr střídavého proudu stokrát za sekundu. Základy elektrotechniky a elektroniky Střídavé napětí, ke kterému je připojena elektrická rozvodná síť, se získává v elektrárnách, kde je jeho zdrojem generátor střídavého napětí nebo alternátor.

21 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 21 Trojfázová soustava střídavého napětí Přenos elektrické energie více vodiči (obvykle čtyřmi) je charakteristický pro trojfázovou soustavu střídavého proudu, která nalezla široké uplatnění v energetice. Čtyřmi vodiči (jeden nulovací vodič a zbývající tři fázové vodiče) se přenášejí tři navzájem fázově posunutá střídavá napětí, k jejichž rozvodu v elektrické síti bychom vlastně potřebovali celkem šest vodičů. V trojfázové soustavě jsou tedy jednotlivá střídavá napětí navzájem vázána, a tím dochází k úspoře vodičů. Základy elektrotechniky a elektroniky

22 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 22 Trojfázová soustava střídavého napětí Rotor je opatřen dvěma vodivými kroužky uprostřed, kterými se do vinutí rotoru přivádí stejnosměrný proud ze samostatného zdroje (dynama) zvaného budič. Budič je mechanicky spojen s alternátorem (je na společné hřídeli). Alternátor tvoří konstrukční celek s hnací turbínou (parní nebo vodní) a toto zařízení se nazývá turboalternátor. Základy elektrotechniky a elektroniky Osy cívek svírají úhly 120°, takže napětí indukovaná v jednotlivých cívkách jsou navzájem fázově posunuta o φ = ± 2/3 π rad.

23 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 23 Trojfázová soustava střídavého napětí Na tomto diagramu se snadno přesvědčíme, že součet okamžitých hodnot jednotlivých napětí je v libovolném okamžiku nulový: Základy elektrotechniky a elektroniky u 1 + u 2 + u 3 = 0

24 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 24 Základy elektrotechniky a elektroniky Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Před započetím činnosti na elektrickém zařízení musí být stanoven její postup. V principu přitom nezáleží na tom, zda se jedná o práce často opakované, pro něž postačí jednou zpracovaný a naučený postup, nebo o práce mimořádné, na které je nutno se připravit samostatně a tím více před jejich započetím zvážit veškerá možná nebezpečí a vlivy. Pro složitou pracovní činnost musí být příprava provedena písemně. Musí být proveden rozbor složitosti práce, aby pro její vykonání byla vybrána osoba vhodná z hlediska své kvalifikace.

25 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 25 Základy elektrotechniky a elektroniky Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo vedoucí práce musí zajistit, aby osoby, které budou práci vykonávat, byly také s průběhem prací před jejich zahájením seznámeny. Rovněž tak musí být seznámeny i s průběhem zakončování prací a s uváděním zařízení pod napětí. ČSN EN 50110-1 stanoví tyto základní zásady pro zajištění pracoviště, k nimž patří: před zahájením práce musí vedoucí práce uvědomit osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti vykonávané práce na elektrickém zařízení. Přednost má písemné uvědomění, zvláště jedná-li se o složitou práci. Souhlas vedoucímu práce k zahájení práce může dát pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení, povolení k zahájení práce může dát vedoucí práce všem osobám zúčastněným na práci po provedení příslušných dále uvedených technicko organizačních opatření.

26 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 26 Základy elektrotechniky a elektroniky Příkaz „B“ musí být vydán: Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci 1) pro práce na zařízeních vn a vvn a v jejich blízkosti 2) pro práce na zařízeních nn nebo mn při: a) je-li ve společných prostorách se zařízením vn nebo vvn b) na vodičích venkovního vedení nn nebo mn, které křižují vedení vn nebo vvn c) na vodičích venkovního vedení nn nebo mn, které je v souběhu s vedením vn nebo vvn.

27 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 27 Základy elektrotechniky a elektroniky Příkaz „B“ musí obsahovat: Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci 1) číslo příkazu, 2) jméno a podpis osoby, které je příkaz určen, místo druh a dobu práce, 3) jméno a podpis osoby příkaz vydávající, 4) jména a podpisy osob, které provedou zajištění pracoviště, 5) způsob zajištění pracoviště, 6) označení nejbližšího místa, kde se nacházejí živé části pod napětím, 7) potvrzení pracovní skupiny o provedení instruktáže.

28 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 28 Základy elektrotechniky a elektroniky Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Příkaz „B“ se vystavuje pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu a platí až 24 hodin. Platnost příkazu „B“ začíná od doby, kdy vedoucí práce nebo určený dozor převzal pracoviště a podepsal příkaz „B“. Platnost příkazu „B“ končí jeho písemným uzavřením. Příkaz „B“ může být předán osobně, poslán, sdělen telefonicky nebo radiotelefonicky. Při telefonickém a radiotelefonickém předání musí být správnost textu příkazu vzájemně ověřena a zaznamenána s udáním dne a hodiny. Ústní příkazy musí být vydávány jasně, stručně a jednoznačně a to jen při bezprostředním styku zúčastněných osob. Osoba, přijímající ústní příkaz, musí tento příkaz zopakovat.

29 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 29 Základy elektrotechniky a elektroniky Příkaz „B“ – zajištění bezpečnosti při práci Základními technicko-organizačními opatřeními pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních podle ČSN 34 3100 jsou:  příkaz B (popř. B-PPN – práce pod napětím),  zajištění pracoviště,  ústní a telefonické (a někdy ještě radiofonické) dorozumívání,  povolení k zahájení práce,  dozor při práci,  přerušení práce prováděné pod dozorem,  ukončení a kontrola provedené práce,  uzavření příkazu B,  zapnutí zařízení po ukončení práce. To jsou tedy technicko-organizační opatření pro práce prováděné poměrně běžně, totiž práce na elektrických zařízeních prováděné ve stavu, kdy je zařízení bez napětí.

30 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 30 Základy elektrotechniky a elektroniky Působení elektrického proudu na lidský organismus Mezi úrazy, ke kterým došlo vlivem elektrického proudu, počítáme všechna poškození zdraví způsobená elektrickým proudem, ať již přímo nebo nepřímo. K nepřímému působení elektrického proudu můžeme počítat: 1) tepelné působení elektrického oblouku, 2) pád způsobený úlekem při průchodu elektrického proudu, 3) neočekávané spuštění stroje v důsledku poruchy v ovládacích obvodech.

31 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 31 Základy elektrotechniky a elektroniky Působení elektrického proudu na lidský organismus Lidské tělo klade průchodu elektrického proudu odpor. Velikost odporu závisí na cestě, kudy proud prochází. Největší odpor představuje kůže, zvláště kůže ztvrdlá, zrohovatělá. Střední hodnota odporu 1 cm 2 kůže je asi 8 000 Ω. Zbytek lidského těla (svaly, klouby, krevní dráha) představuje odpor asi 1 000 Ω. Uvedené hodnoty jsou průměrné, protože každý jedinec je jiný.

32 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 32 Základy elektrotechniky a elektroniky Působení elektrického proudu na lidský organismus Již z rozložení odporů je patrné, že více ohroženi el. proudem jsou lidé se sklonem k pocení nebo s jemnou pokožkou (ženy, děti). Vezmeme-li průměrnou reakci muže na 100 %, pak ženy reagují při 66 % hodnoty proudu, děti při 50 %. Kromě individuálních vlastností člověka bude při úrazu elektrickým proudem záležet na druhu proudu. Střídavý proud je hroší než proud stejnosměrný, nejnepříznivější je střídavý proud o kmitočtu do 500 Hz. Se zvýšením kmitočtu nad 1 000 Hz jsou účinky elektrického proudu na lidský organizmus méně nepříznivé a při frekvenci nad 10 000 Hz se pronikavě snižují.

33 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 33 Základy elektrotechniky a elektroniky Působení elektrického proudu na lidský organismus Na mechanizmus úrazu střídavým elektrickým proudem o kmitočtu 50 Hz má vliv velikost proudu, který člověkem projde. Dále jsou uvedeny účinky různých velikostí trvale působícího proudu: OdDoÚčinek -1 mApráh vnímání elektrického proudu 1 mA8 mApodráždění v nervech, stoupání krevního tlaku 6 mA15 mAstahování svalů, vůlí lze zpravidla svaly uvolnit 15 mA20 mAzpůsobuje tetanickou křeč, člověk se nemůže uvolnit 25 mA-tetanická křeč dýchacího svalstva 60 mA-chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce 80 mA-zpravidla trvalá zástava srdce Kromě velikosti proudu bude záležet na době průchodu proudu, a to jak z hlediska trvání průchodu, tak i vzhledem k okamžité funkci srdce.

34 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 34 Základy elektrotechniky a elektroniky Působení elektrického proudu na lidský organismus Srdce je nejcitlivější na průchod el. proudu v okamžiku, kdy vypuzuje krev ze srdeční komory. Jedna srdeční perioda trvá 0,8 s. Vzhledem k tomu, že při průchodu proudu srdcem při prvním stahu snese člověk průchod proudu o velikosti 1 A, při druhém stahu 0,1 A a dále hodnotu stále nižší, nezpůsobí poměrně velký proud, který prochází 1 s lidským tělem, většinou žádnou újmu na zdraví.

35 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 35 Základy elektrotechniky a elektroniky Ochrana před úrazem elektrickým proudem ochranná přilbaobuv bezpečnostní postroj nákoleník rukavice

36 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 36 Základy elektrotechniky a elektroniky Ochrana před úrazem elektrickým proudem speciální nářadí žebříky výstražné tabulky nouzové vypínače značení vodičů měřící přístroje

37 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 37 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 1) Zdroje napětí Základy elektrotechniky a elektroniky Tužkový monočlánek má kapacitu 800 mAh. Spotřebič odebírá proud 150 mA. jak dlouho baterie vydrží? Řešení: C = I. t 0,8 Ah = 0,15 A. t t = 0,8 Ah : 0,15 A t = 5,3333 h = 5 hodin 20 minut

38 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 38 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 2) Zdroje napětí Základy elektrotechniky a elektroniky 9 V baterie má kapacitu 200 mAh. Spotřebič odebírá proud 15 mA. Jak dlouho baterie vydrží? Řešení: C = I. t 0,2 Ah = 0,015 A. t t = 0,2 Ah : 0,015 A t = 13,33 h = 13 hodin 20 minut

39 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 39 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 3) Zdroje napětí Základy elektrotechniky a elektroniky Autobaterie má kapacitu 36 Ah. Spotřebič odebírá proud 2 A. Jak dlouho baterie vydrží? Kolik procent své kapacity (náboje) ztratila po 12 hodinách provozu? Jak dlouho z ní poté můžeme ještě odebírat proud 0,4 A? Řešení: C = I. t 36 Ah = 2 A. t t = 36 Ah : 2 A t = 18 hodin C = I. t C = 2 A. 12 h C = 24 Ah Ztráta kapacity po 12 h = 24 Ah 36 Ah. 100 = 66,6 % t = C / I t = (36 Ah – 24 Ah) : 0,4 A t = 30 hodin

40 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 40 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 4) Zdroje napětí Základy elektrotechniky a elektroniky Autobaterie s původní kapacitou 40 Ah ztratila stářím 15 % své kapacity. Nabíjíme ji proudem 4 A (účinnost nabíjení uvažujme 100 %). Jak dlouho potrvá nabíjení? Jak dlouho ji potom budeme moci zatěžovat trvalým proudem 2 A? Řešení: C = 40 Ah. 85 % = 40 Ah. 0,85 = 34 Ah délka nabíjení = 34 Ah : 4 A délka nabíjení = 8,5 h = 8 hodin 30 minut C = I. t 34 Ah = 2 A. t t = 34 Ah : 2 A t = 17 hodin

41 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 41 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 5) Ohmův zákon Základy elektrotechniky a elektroniky Na rezistoru o hodnotě 2,2 Ω je napětí 6 V. Jak velký jím teče proud? Řešení: U = I. R 6 V = I. 2,2 Ω I = 6 V : 2,2 Ω I = 2,73 A

42 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 42 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 6) Ohmův zákon Základy elektrotechniky a elektroniky Na rezistoru o hodnotě 3,3 kΩ je napětí 5 V. Jak velký jím teče proud? Řešení: U = I. R 5 V = I. 3 300 Ω I = 5 V : 3 300 Ω I = 0,00152 = 1,52 mA

43 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 43 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 7) Ohmův zákon Základy elektrotechniky a elektroniky Jaký je odpor rezistoru, pokud jím při napětí 1,5 V teče proud 6 mA? Jak velký proud jím poteče, zvýší-li se napětí na 8 V? Řešení: U = I. R 1,5 V = 0,006 A. R R = 1,5 V : 0,006 A R = 250 Ω = 0,25 kΩ I = U : R I = 8 V : 250 Ω I = 0,032 A = 32 mA

44 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 44 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 8) Ohmův zákon Základy elektrotechniky a elektroniky Jaký bude úbytek napětí na rezistoru 3,9 Ω při proudu 150 mA? Při jakém proudu dosáhne úbytek napětí hodnoty 0,65 V? Řešení: U = I. R U = 0,15 A. 3,9 Ω U = 0,585 V I = U : R I = 0,65 V : 3,9 Ω I = 0,167 A = 167 mA

45 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 45 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 9) Sériové a paralelní řazení rezistorů Základy elektrotechniky a elektroniky Rezistory 33 Ω a 56 Ω jsou zapojeny do série a jsou připojeny k napětí 24 V. Jaký jimi teče proud a jaké je na nich napětí? Řešení: I = U / R I = 24 V / 89 Ω I = 0,2697 A = 0,27 A R v = R 1 + R 2 = 33 Ω + 56 Ω = 89 Ω U 1 = I. R = 0,27 A. 33 Ω = 8,91 V U 2 = I. R = 0,27 A. 56 Ω = 15,12 V

46 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 46 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 10) Sériové a paralelní řazení rezistorů Základy elektrotechniky a elektroniky Rezistory 2,7 Ω a 6,8 Ω jsou zapojeny do série a teče jimi proud 1,5 A. Jaké je na nich napětí? Řešení: R v = R 1 + R 2 = 2,7 Ω + 6,8 Ω = 9,5 Ω U 1 = I. R = 1,5 A. 2,7 Ω = 4,05 V U 2 = I. R = 1,5 A. 6,8 Ω = 10,2 V U v = I. R v = 1,5 A. 9,5 Ω = 14,25 V

47 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 47 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 11) Sériové a paralelní řazení rezistorů Základy elektrotechniky a elektroniky Dva rezistory paralelně 3 kΩ a 2 kΩ jsou připojeny na napětí 15 V. Jaký jimi teče proud? Jaký je jejich celkový proud a celkový odpor? Řešení: 1 RvRv =+ 11 3 0002 000 = 6 000 5 = 0,000833 Ω R v = 1 / 0,00833 Ω = 1 200 Ω = 1,2 kΩ I v = U / R = 15 V / 1 200 Ω = 0,0125 A = 12,5 mA I1I1 I2I2 = R2R2 R1R1 = 2 000 Ω 3 000 Ω = 33,33 % 66,66 % I 1 = 12,5 mA. 0,3333 = 4,17 mA I 2 = 12,5 mA. 0,6666 = 8,33 mA 12,5 mA

48 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 48 Příklady do závěrečné zkoušky z předmětu – (rekvalifikace) 12) Sériové a paralelní řazení rezistorů Základy elektrotechniky a elektroniky Dva rezistory paralelně 3 kΩ a 150 Ω jsou připojeny na napětí 12 V. Jakými jimi teče proud? Jaký je jejich celkový proud a celkový odpor? Řešení: 1 RvRv =+ 11 3 000150 = 3 000 21 = 0,007 Ω R v = 1 / 0,007 Ω = 142,8571 Ω = 142,9 Ω I v = U / R = 12 V / 142,9 Ω = 0,0839 A = 84 mA I1I1 I2I2 = R2R2 R1R1 = 150 Ω 3 000 Ω = 5 % 95 % I 1 = 84 mA. 0,05 = 4,2 mA I 2 = 84 mA. 0,95 = 79,8 mA 84 mA

49 Rekvalifikace SSOŠ BEAN 49 Autor prezentace: kpt. Ing. Milan Říha, DiS. Námořní akademie České republiky s.r.o. © 2007 verze 1.02 z 23.2.2007


Stáhnout ppt "Rekvalifikace SSOŠ BEAN 1. 2 Kirchhoffovy zákony - slouží k řešení elektrických sítí. Základy elektrotechniky a elektroniky Součet proudů, které vstupují."

Podobné prezentace


Reklamy Google