Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVOLOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVOLOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 POVOLOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

2 (významných hospodářských staveb)
Povolování zařízení (významných hospodářských staveb) 1. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 2. územní plánování 3. posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 4. územní řízení 5. integrované povolování (IPPC) 6. stavební řízení

3 Posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
Ad 1) Posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. (§10i zákona č. 100/2001 Sb., v p.z.) a) Zjišťovací řízení zahájení: Úřad provede zjišťovací řízení na základě předložení návrhu (zadání) ú.p.d. kritéria: - pravděpodobnost, trvání, četnost a vratnost vlivu (např.) - kumulativní a synergická povaha vlivu - přeshraniční vliv - rizika pro ŽP a zdraví při přírodních katastrofách a haváriích - zranitelnost oblasti např. s ohledem na překročení standardů kvality ŽP - dopad na NP a NATURU 2000 Závěr: alternativně není nutné další posuzování je nutné další posuzování => stanoví se požadavky na obsah a rozsah posuzování a na vypracování variant ú.p.d.

4 b) Vyhodnocování vlivů návrhu/konceptu řešení ú. p. d
b) Vyhodnocování vlivů návrhu/konceptu řešení ú.p.d. autorizovanou osobou - hodnocení úplnosti a správnosti údajů - doporučení pořadí variant z hledisek vlivů na ŽP - celkové posouzení akceptovatelnosti - stanovení kritérií pro výběr projektů c) Stanovisko KÚ / MŽP - jako součást stanoviska dotčeného orgánu státní správy d) Pořizovatel ú.p.d. je povinen po schválení ú.p.d. zdůvodnit jak zohlednil stanovisko (ad. c)

5 (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon)
Ad. 2) Územní plánování (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) Cíl: udržitelné a funkční využití území (resp. krajiny) Úkoly územního plánování.: - zjišťovat a posuzovat stav území a jeho hodnoty - regulace funkčního a prostorového uspořádání území - určení nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů - vytvářet podmínky ochrany chráněných území a objektů - vyhodnocovat vlivy na udržitelný rozvoj a navrhovat kompenzační opatření Druhy ú.p.d.: - zásady územního rozvoje (pro území kraje) - rozhodování o veřejně prospěšných (např. liniových) stavbách a opatřeních ve variantách → příslušný kraj - územní plán (území obce) - zejména reguluje zastavěné a zastavitelné území → příslušná obec - regulační plán - zejména využití jednotlivých pozemků, včetně komplexních pozemkových úprav → příslušný kraj nebo obec, stanoví-li tak zásady či ú.p. Forma vydání ú.p.d.: opatření obecné povahy

6 Pořizování ú.p.d.: pořizovatel vyhotoví návrh, ke kterému se vyjadřují dotčené orgány + veř. projednání + veřejné nahlédnutí → stanoviska, námitky složitější postup je u pořizování územního plánu: návrh zadání úp → zadání úp → koncept úp, je-li třeba zpracování variant → návrh úp b) k návrhu, resp. zadání se provede posouzení vlivů na žp (dle zák.č.100/2001 Sb.) a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj: tj. SWOT analýza + určení střetů záměrů navzájem a s limity využití území (standardy žp) a identifikace ohrožení území (povodně apod.) c) schválení a vydání ú.p.d.

7 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
Ad.3) Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. (zákon č. 100/2001 Sb.,) předmět posuzování: záměry: stavby činností technologie → obligatorní posouzení v celém rozsahu, tj. záměry kat. I. + změny přesahující limity → posouzení v celém rozsahu jen stanoví-li se tak ve zjišťovacím řízení, tj. záměry kat. II. + změny záměrů +podlimitní záměry + záměry v NATUŘE 2000 uvedené v příloze v: rozsah posuzování: - vlivy na zdraví obyvatelstva - vlivy na ŽP - vzájemné působení těchto vlivů a souvislostí - přeshraniční vlivy

8 I. II. III. způsob posuzování:
zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení vlivů: přímých nepřímých provedení záměru neprovedení záměru likvidace záměru rekultivace případných variant záměru I. II. III. navržených opatření vedoucích k minimalizaci negativních dopadů na ŽP a veřejné zdraví

9 Posuzování vlivů záměru na
životní prostředí (HLAVA I)

10

11

12 Časové zařazení jednotlivých kroků procesu EIA.
č. Právní úkon Čas (dny) Při kvalifik. oznámení Při zpracování dokumentace 1. Doručení oznámení start 2. Zaslání a zveřejnění oznámení 5 3. Zaslání vyjádření (jestliže oznámení nahrazuje dokumentaci) 30 *15 4. Zjišťovací řízení – zaslání a zveřejnění závěru 15 5. Dokumentace se nezpracovává/zpracovává – doručení dokumentace nestanoveno 6. Zaslání a zveřejnění dokumentace 7. Zaslání vyjádření k dokumentaci 8. Doručení dokumentace/oznámení zpracovateli posudku 10 9. Doručení posudku (jde-li o složité případy) 60 *90 10. Zaslání a zveřejnění posudku 11. Zaslání vyjádření k posudku a jeho veřejné projednání 12. Vydání stanoviska 13. Zaslání a zveřejnění stanoviska Celkem 160 225

13 Ad. 4) Územní rozhodování (stavební zákon) předmět:
zejména rozhodnutí o: - umístění stavby, nejde-li o drobné stavby - využití území dělení nebo zcelování pozemků ochranném pásmu - stavební uzávěře či asanaci území příslušný úřad: stavební úřad forma: - územní rozhodnutí nebo územní souhlas (u staveb, které nepotřebují st.povolení, terénních úprav, změn staveb bez EIA či změn druhu pozemků do300m2 - opatření obecné povahy o stavební uzávěře či asanaci účastníci řízení: - žadatel - ti, jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena - obec - to, o nichž to stanoví zvláštní předpis,např.NGOs proces: Územní řízení (některé kroky slučuje s EIA), zjednodušené řízení (nejde-li o nezastavěné území a záměry EIA), či není-li negativní stanovisko

14 Integrované povolování
Ad. 5) Integrované povolování (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v p.z.) cíl: - maximální ochrana ŽP jako celku - nepřekračování standardů kvality ochrany ŽP - integrace = koncentrace procesů v oblasti ŽP aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) prevence objekt: - vybraná zařízení, jejichž předmět činnosti je obsažen v příloze → obligatorní zařízení - jiná zařízení požádá-li jejich provozovatel o vydání integrovaného povolení → fakultativní zařízení obsah integrovaného povolení: - stanovení emisních limitů - podmínky pro nakládání s odpady - podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie - podmínky pro zajištění ochrany ŽP a zdraví

15 procesu IPPC Zaslání žádosti í

16 í í

17 Nejlepší dostupnou technikou (BAT)
Standardem kvality životního prostředí se rozumí souhrn požadavků vyplývajících ze složkových právních předpisů, které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě, tj. především IMISNÍ HYGIENICKÉ A ÚZEMNÍ LIMITY. Nejlepší dostupnou technikou (BAT) Se rozumí technika použitá v daném místě a čase, která způsobí ve všech fázích životního cyklu (výstavba, provoz a ukončení provozu) nejmenší celkové negativní dopady na životní prostředí v porovnání s jinými použitelnými technikami a jejíž náklady na pořízení a provoz jsou v porovnání s celkovými přínosy investice přijatelné (princip návratnosti investic a ziskovosti provozu).

18 Nárůst znečištění po aplikaci BAT
Úvahy při integrovaném povolování 1) Nelze dosáhnout standardu kvality životního prostředí Emisní limit +opatření Nárůst znečištění po aplikaci BAT Imisní limit Stav znečištění Co bude obsahovat integrované povolení: emisní limit odpovídající nejlepší dostupné technice na dobu určitou a opatření ke splnění imisního limitu, které bude provozovatel povinen splnit v určené době, např. změna ve způsobu dopravy, instalace další jednotky čištění, změna v organizaci práce.

19 2) Standard kvality životního prostředí je mírnější než požadavky nejlepší dostupné techniky
Imisní limit Emisní limit aplikace BAT Stav znečištění Co bude obsahovat integrované povolení: Emisní limit na úrovni nejlepší dostupné techniky.

20 Co bude obsahovat integrované povolení:
3) Volba techniky s ohledem na celkový stav ochrany životního prostředí: ovzduší voda ovzduší voda Nárůst znečištění po aplikaci techniky 2 Nárůst znečištění po aplikaci techniky 1 Nárůst znečištění po aplikaci techniky 1 Nárůst znečištění Stav znečištění Stav znečištění Stav znečištění Stav znečištění Co bude obsahovat integrované povolení: Příslušný úřad rozhodne o aplikaci té technologie, která je z hlediska úrovně ochrany životního prostředí jako celku přijatelnější, např. mírné překročení imisního limitu v ochraně ovzduší je s ohledem na výrazně malé znečištění vod v konkrétním případě z hlediska celkové ochrany ŽP příznivější.

21 Status quo Stav znečištění

22 Složkový emisní limit Status quo Stav znečištění

23 Složkový emisní limit Standard ŽP Status quo Stav znečištění

24 Složkový emisní limit Standard ŽP Status quo Stav znečištění
Objektivní mez znečištění v místě Status quo Stav znečištění

25 Složkový emisní limit Standard ŽP Status quo Stav znečištění
Objektivní mez znečištění v místě BAT (BREF) Rozsah správního uvážení, prostor pro vyjednávání. Status quo Stav znečištění

26 Kontrola integrovaného povolení a provozu zařízení
Úřad integrovaného rozhodování ohlásí-li provozovatel změnu došlo-li k porušení podmínek povolení došlo-li ke změně BAT z důvodu provozní bezpečnosti změní-li se složkové předpisy významné překročení standardu pravidelná po 8 letech Závěry z kontroly (po projednání s provozovatelem) Zastavení provozu (správní rozhodnutí) Výzva k žádosti o změnu povolení (jiný správní akt) Uložení opa- tření k nápravě (správní rozhodnutí) Potvrzení souladu s inte- grovaným povolením (jiný správní akt) Řízení o změně povolení (analogické s řízením o vydání povolení) Kontrola integrovaného povolení a provozu zařízení

27 Stavební řízení (stavební zákon) Ad. 6) stavební řízení a ohlášení
1) Stavební úřad zastaví řízení, jestliže: například: - dokumentace stavby nebyla zpracována oprávněnou odborně způsobilou osobou - dokumentace stavby není úplná a stavebník ji ani na základě výzvy ve lhůtě nedoplnil - dokumentace stavby nezajišťuje podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu

28 2) Stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení zamítne, jestliže by uskutečněním nebo užíváním stavby mohly být ohroženy veřejné zájmy: z hlediska ochrany např.: - života a zdraví - životního prostředí - bezpečnosti práce - technických zařízení - kulturních památek 3) Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby

29 Povolování zařízení je příliš složité, byrokratické a neúměrně dlouhé.

30 Proces schvalování ÚPD včetně posouzení jejích vlivů na ŽP
Souhrn - schéma povolování zařízení Proces schvalování ÚPD včetně posouzení jejích vlivů na ŽP

31 Stavební řízení Stavební povolení (nelze vydat bez pravomocného IP)

32 Závěr: Povolování zařízení je v rozporu s principy:
- hospodárnosti rozhodnutí - racionality rozhodnutí - aktuálnosti rozhodnutí - tedy i s udržitelností

33 NÁVRHY ÚPRAVY DE LEGE FERENDA

34 ŘÍZENÍ V OBLASTI ŽP DE LEGE FERENDA
CÍL: Zjednodušení prostřednictvím A: vyloučení 2. stupně řízení před správními soudy podle SŘS a vedení odvolacího řízení před specializovanými nezávislými správními senáty Správního tribunálu,postupem dle SŘ B: environmentálního zvláštního povolení jako řízení koncentrujícího posuzování vlivů záměrů na ŽP, územního rozhodování a integrovaného povolování u velkých zařízení C: integrovaného stanoviska za oblast ŽP před vydáním územního rozhodnutí u malých zařízení D: společného postupu Aarhuské veřejnosti ve specifických řízeních (o ekologické újmě, o žalobě k ochraně veřejného zájmu (žalobě proti pravomocnému rozhodnutí)) prostřednictvím sdružení ŽP E: zajištění odborné podpory výkonu veřejné správy z hlediska ochrany ŽP jako celku - odborně způsobilé osoby

35 ad.A Správní řízení ŽÁDOST prvostupňové rozhodnutí odvolání
druhostupňové rozhodnutí Správního tribunálu žaloba ke správnímu soudu podnět přezkumné rozhodnutí návrh účastníka kasační stížnost rozsudek povolení obnovy řízení rozsudek NSS

36 ad.B a C Povolování umístění a provozu zařízení
územní plánování posuzování vlivů na ŽP environmentální povolování územní řízení integrované povolování rozšířené stavební řízení stavební řízení

37 ad.D Sdružení životního prostředí
- právnické osoby sui generis nadačního typu zřízené zákonem s územní působností pro jednotlivé kraje - předmět činnosti: hájení zájmů ŽP před správními a soudními orgány - statutární orgán: každý člen Rady sdružení, tj. každá v něm registrovaná NGOs - podmínky registrace NGO: 1) doručení souhlasu se svým členstvím předsedovi Rady a jeho zveřejnění 2) PO které nejsou zřízeny za účelem dosažení zisku 3) předmět činnosti: ochrana ŽP nebo jeho složek - závazky sdružení: za závazky sdružení ručí člen Rady, který je jménem sdružení učinil; za závazky učiněné předsedou ručí všichni členové Rady solidárně

38 ad.E Odborně způsobilé osoby
účel: - zajistit odbornou podporu výkonu veřejné správy z hlediska ochrany ŽP jako celku - zjednodušit a zpružnit procesy autorizací, akreditací apod. podle práva ŽP (tj. vyloučit ze správního řízení) - zamezit resortismu a nekoncepčnosti – viz. druhy autorizací v EIA

39 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "POVOLOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google