Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D. 1. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 2. územní plánování 3. posuzování vlivů záměrů na životní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D. 1. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 2. územní plánování 3. posuzování vlivů záměrů na životní."— Transkript prezentace:

1

2 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

3 1. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 2. územní plánování 3. posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 4. územní řízení 5. integrované povolování (IPPC) 6. stavební řízení

4 Posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. (§10i zákona č. 100/2001 Sb., v p.z.) Ad 1) a) Zjišťovací řízení zahájení: Úřad provede zjišťovací řízení na základě předložení návrhu (zadání) ú.p.d. kritéria: - pravděpodobnost, trvání, četnost a vratnost vlivu (např.) - kumulativní a synergická povaha vlivu - přeshraniční vliv - rizika pro ŽP a zdraví při přírodních katastrofách a haváriích - zranitelnost oblasti např. s ohledem na překročení standardů kvality ŽP - dopad na NP a NATURU 2000 Závěr: alternativněnení nutné další posuzování je nutné další posuzování => stanoví se požadavky na obsah a rozsah posuzování a na vypracování variant ú.p.d.

5 b) Vyhodnocování vlivů návrhu/konceptu řešení ú.p.d. autorizovanou osobou - hodnocení úplnosti a správnosti údajů - doporučení pořadí variant z hledisek vlivů na ŽP - celkové posouzení akceptovatelnosti - stanovení kritérií pro výběr projektů c) Stanovisko KÚ / MŽP - jako součást stanoviska dotčeného orgánu státní správy d) Pořizovatel ú.p.d. je povinen po schválení ú.p.d. zdůvodnit jak zohlednil stanovisko (ad. c)

6 Ad. 2) Územní plánování (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) Cíl: udržitelné a funkční využití území (resp. krajiny) Úkoly územního plánování.: - zjišťovat a posuzovat stav území a jeho hodnoty - regulace funkčního a prostorového uspořádání území - určení nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů - vytvářet podmínky ochrany chráněných území a objektů - vyhodnocovat vlivy na udržitelný rozvoj a navrhovat kompenzační opatření Druhy ú.p.d.: - zásady územního rozvoje (pro území kraje) - rozhodování o veřejně prospěšných (např. liniových) stavbách a opatřeních ve variantách → příslušný kraj - územní plán (území obce) - zejména reguluje zastavěné a zastavitelné území → příslušná obec - regulační plán - zejména využití jednotlivých pozemků, včetně komplexních pozemkových úprav → příslušný kraj nebo obec, stanoví-li tak zásady či ú.p. Forma vydání ú.p.d.: opatření obecné povahy

7 Pořizování ú.p.d.: a)pořizovatel vyhotoví návrh, ke kterému se vyjadřují dotčené orgány + veř. projednání + veřejné nahlédnutí → stanoviska, námitky složitější postup je u pořizování územního plánu: návrh zadání úp → zadání úp → koncept úp, je-li třeba zpracování variant → návrh úp b) k návrhu, resp. zadání se provede posouzení vlivů na žp (dle zák.č.100/2001 Sb.) a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj: tj. SWOT analýza + určení střetů záměrů navzájem a s limity využití území (standardy žp) a identifikace ohrožení území (povodně apod.) c) schválení a vydání ú.p.d.

8 Ad.3) Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. (zákon č. 100/2001 Sb.,) předmět posuzování: záměry: stavby činností technologie uvedené v příloze v: → obligatorní posouzení v celém rozsahu, tj. záměry kat. I. + změny přesahující limity → posouzení v celém rozsahu jen stanoví-li se tak ve zjišťovacím řízení, tj. záměry kat. II. + změny záměrů +podlimitní záměry + záměry v NATUŘE 2000 rozsah posuzování: - vlivy na zdraví obyvatelstva - vlivy na ŽP - vzájemné působení těchto vlivů a souvislostí - přeshraniční vlivy

9 způsob posuzování: zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení vlivů: I. přímých nepřímých II. provedení záměru neprovedení záměru likvidace záměru rekultivace případných variant záměru III. navržených opatření vedoucích k minimalizaci negativních dopadů na ŽP a veřejné zdraví

10 Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (HLAVA I)

11

12

13 č.Právní úkonČas (dny) Při kvalifik. oznámení Při zpracování dokumentace 1.Doručení oznámenístart 2.Zaslání a zveřejnění oznámení55 3.Zaslání vyjádření (jestliže oznámení nahrazuje dokumentaci) 30*15 4.Zjišťovací řízení – zaslání a zveřejnění závěru015 5.Dokumentace se nezpracovává/zpracovává – doručení dokumentace 0nestanoveno 6.Zaslání a zveřejnění dokumentace05 7.Zaslání vyjádření k dokumentaci030 8.Doručení dokumentace/oznámení zpracovateli posudku 10 9.Doručení posudku (jde-li o složité případy)60*90 10.Zaslání a zveřejnění posudku55 11.Zaslání vyjádření k posudku a jeho veřejné projednání 30 12.Vydání stanoviska15 13.Zaslání a zveřejnění stanoviska55 Celkem160225 Časové zařazení jednotlivých kroků procesu EIA.

14 Ad. 4) Územní rozhodování (stavební zákon) předmět: - umístění stavby, nejde-li o drobné stavby - využití území - dělení nebo zcelování pozemků - ochranném pásmu - stavební uzávěře či asanaci území příslušný úřad: stavební úřad účastníci řízení: - žadatel - ti, jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena - obec - to, o nichž to stanoví zvláštní předpis,např.NGOs proces: Územní řízení (některé kroky slučuje s EIA), zjednodušené řízení (nejde-li o nezastavěné území a záměry EIA), či není-li negativní stanovisko zejména rozhodnutí o: forma: - územní rozhodnutí nebo územní souhlas (u staveb, které nepotřebují st.povolení, terénních úprav, změn staveb bez EIA či změn druhu pozemků do300m2 - opatření obecné povahy o stavební uzávěře či asanaci

15 Ad. 5) Integrované povolování (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v p.z.) cíl: - maximální ochrana ŽP jako celku - nepřekračování standardů kvality ochrany ŽP - integrace = koncentrace procesů v oblasti ŽP - aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) - prevence objekt: - vybraná zařízení, jejichž předmět činnosti je obsažen v příloze → obligatorní zařízení - jiná zařízení požádá-li jejich provozovatel o vydání integrovaného povolení → fakultativní zařízení obsah integrovaného povolení: - stanovení emisních limitů - podmínky pro nakládání s odpady - podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie - podmínky pro zajištění ochrany ŽP a zdraví

16 í procesu IPPC Zaslání žádosti

17 í í

18 Standardem kvality životního prostředí se rozumí souhrn požadavků vyplývajících ze složkových právních předpisů, které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě, tj. především IMISNÍ HYGIENICKÉ A ÚZEMNÍ LIMITY. Nejlepší dostupnou technikou (BAT) Se rozumí technika použitá v daném místě a čase, která způsobí ve všech fázích životního cyklu (výstavba, provoz a ukončení provozu) nejmenší celkové negativní dopady na životní prostředí v porovnání s jinými použitelnými technikami a jejíž náklady na pořízení a provoz jsou v porovnání s celkovými přínosy investice přijatelné (princip návratnosti investic a ziskovosti provozu). §

19 Úvahy při integrovaném povolování 1) Nelze dosáhnout standardu kvality životního prostředí Nárůst znečištění po aplikaci BAT Stav znečištění Emisní limit +opatření Imisní limit Co bude obsahovat integrované povolení: emisní limit odpovídající nejlepší dostupné technice na dobu určitou a opatření ke splnění imisního limitu, které bude provozovatel povinen splnit v určené době, např. změna ve způsobu dopravy, instalace další jednotky čištění, změna v organizaci práce.

20 aplikace BAT Stav znečištění Emisní limit Imisní limit Co bude obsahovat integrované povolení: 2) Standard kvality životního prostředí je mírnější než požadavky nejlepší dostupné techniky Emisní limit na úrovni nejlepší dostupné techniky.

21 Stav znečištění Nárůst znečištění po aplikaci techniky 1 Nárůst znečištění po aplikaci techniky 2 Nárůst znečištění ovzdušívodaovzdušívoda Co bude obsahovat integrované povolení: Příslušný úřad rozhodne o aplikaci té technologie, která je z hlediska úrovně ochrany životního prostředí jako celku přijatelnější, např. mírné překročení imisního limitu v ochraně ovzduší je s ohledem na výrazně malé znečištění vod v konkrétním případě z hlediska celkové ochrany ŽP příznivější. 3) Volba techniky s ohledem na celkový stav ochrany životního prostředí:

22 Status quo Stav znečištění

23 Status quo Stav znečištění Složkový emisní limit

24 Status quo Stav znečištění Standard ŽP Složkový emisní limit

25 Status quo Stav znečištění Objektivní mez znečištění v místě Standard ŽP Složkový emisní limit

26 Status quo Stav znečištění BAT (BREF) Objektivní mez znečištění v místě Standard ŽP Složkový emisní limit Rozsah správního uvážení, prostor pro vyjednávání.

27 Úřad integrovaného rozhodování Kontrola integrovaného povolení ohlásí-li provozovatel změnu došlo-li k porušení podmínek povolení došlo-li ke změně BAT z důvodu provozní bezpečnosti změní-li se složkové předpisy významné překročení standardu pravidelná po 8 letech Závěry z kontroly (po projednání s provozovatelem) Zastavení provozu (správní rozhodnutí) Výzva k žádosti o změnu povolení (jiný správní akt) Uložení opa- tření k nápravě (správní rozhodnutí) Potvrzení souladu s inte- grovaným povolením (jiný správní akt) Řízení o změně povolení (analogické s řízením o vydání povolení) Kontrola integrovaného povolení a provozu zařízení

28 Ad. 6) Stavební řízení (stavební zákon) stavební řízení a ohlášení 1) Stavební úřad zastaví řízení, jestliže: například: - dokumentace stavby nebyla zpracována oprávněnou odborně způsobilou osobou - dokumentace stavby není úplná a stavebník ji ani na základě výzvy ve lhůtě nedoplnil - dokumentace stavby nezajišťuje podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu

29 2) Stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení zamítne, jestliže by uskutečněním nebo užíváním stavby mohly být ohroženy veřejné zájmy: z hlediska ochrany např.: - života a zdraví - životního prostředí - bezpečnosti práce - technických zařízení - kulturních památek 3) Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby

30 Povolování zařízení je příliš složité, byrokratické a neúměrně dlouhé.

31 Souhrn - schéma povolování zařízení Proces schvalování ÚPD včetně posouzení jejích vlivů na ŽP

32 Stavební povolení (nelze vydat bez pravomocného IP) Stavební řízení

33 Závěr: Povolování zařízení je v rozporu s principy: - hospodárnosti rozhodnutí - racionality rozhodnutí - aktuálnosti rozhodnutí - tedy i s udržitelností

34

35 CÍL: Zjednodušení prostřednictvím A: vyloučení 2. stupně řízení před správními soudy podle SŘS a vedení odvolacího řízení před specializovanými nezávislými správními senáty Správního tribunálu,postupem dle SŘ B: environmentálního zvláštního povolení jako řízení koncentrujícího posuzování vlivů záměrů na ŽP, územního rozhodování a integrovaného povolování u velkých zařízení C: integrovaného stanoviska za oblast ŽP před vydáním územního rozhodnutí u malých zařízení D: společného postupu Aarhuské veřejnosti ve specifických řízeních (o ekologické újmě, o žalobě k ochraně veřejného zájmu (žalobě proti pravomocnému rozhodnutí)) prostřednictvím sdružení ŽP E: zajištění odborné podpory výkonu veřejné správy z hlediska ochrany ŽP jako celku - odborně způsobilé osoby

36 ad.A Správní řízení ŽÁDOST odvolání druhostupňové rozhodnutí Správního tribunálu prvostupňové rozhodnutí žaloba ke správnímu soudu podnět přezkumné rozhodnutí návrh účastníka povolení obnovy řízení rozsudek kasační stížnost rozsudek NSS

37 ad.B a C Povolování umístění a provozu zařízení územní plánování posuzování vlivů na ŽP územní řízení integrované povolování stavební řízení environmentální povolování rozšířené stavební řízení

38 - právnické osoby sui generis nadačního typu zřízené zákonem s územní působností pro jednotlivé kraje - předmět činnosti: hájení zájmů ŽP před správními a soudními orgány - statutární orgán: každý člen Rady sdružení, tj. každá v něm registrovaná NGOs - podmínky registrace NGO: 1) doručení souhlasu se svým členstvím předsedovi Rady a jeho zveřejnění 2) PO které nejsou zřízeny za účelem dosažení zisku 3) předmět činnosti: ochrana ŽP nebo jeho složek - závazky sdružení: za závazky sdružení ručí člen Rady, který je jménem sdružení učinil; za závazky učiněné předsedou ručí všichni členové Rady solidárně ad.D Sdružení životního prostředí

39 účel: - zajistit odbornou podporu výkonu veřejné správy z hlediska ochrany ŽP jako celku - zjednodušit a zpružnit procesy autorizací, akreditací apod. podle práva ŽP (tj. vyloučit ze správního řízení) - zamezit resortismu a nekoncepčnosti – viz. druhy autorizací v EIA ad.E Odborně způsobilé osoby

40 DĚKUJI ZA POZORNOST  www.petrzilek.cz


Stáhnout ppt "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D. 1. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 2. územní plánování 3. posuzování vlivů záměrů na životní."

Podobné prezentace


Reklamy Google