Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nastavení hodnoticích kritérií při zadávání veřejných zakázek v OPTP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nastavení hodnoticích kritérií při zadávání veřejných zakázek v OPTP"— Transkript prezentace:

1 Nastavení hodnoticích kritérií při zadávání veřejných zakázek v OPTP
Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová únor 2013

2 Obsah Teoretická východiska nastavení hodnoticích kritérií
Komentáře k nastavení hodnoticích kritérií a popisu způsobu hodnocení u konkrétních případů Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – doporučení k obsahu, rozsahu Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií

3 metodika vzorové zadávací dokumentace stanoviska právní předpisy

4 Hodnoticí kritéria představují mechanismus výběru nejvhodnější nabídky
základní hodnoticí kritérium a dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhy musí být uvedena v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení způsob hodnocení nabídek podle hodnoticích kritérií musí být uveden v zadávací dokumentaci musí se vztahovat k předmětu veřejné zakázky

5 Základní hodnoticí kritérium
zadavatel zvolí podle druhu a složitosti veřejné zakázky: Ekonomická výhodnost nabídky Nejnižší nabídková cena

6 Ekonomická výhodnost nabídky
v situaci, kdy se nabízené plnění bude lišit svojí kvalitou, způsobem zpracování, technickým řešením zejména u služeb Nejnižší nabídková cena v situaci, kdy je zadavatel schopen přesně popsat, co poptává, nabídky se budou lišit pouze cenou kvalita vyšší než zadavatelem požadovaná nezvyšuje užitnou hodnotu plnění u katalogových, standardizovaných dodávek

7 Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek
pro účely Odůvodnění veřejné zakázky vyplývá z vyhlášky č. 232/2012 Sb. zadavatel musí odůvodnit stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií ve vztahu ke svým potřebám přiměřenost stanovení dílčích hodnoticích kritérií, pokud hodnotí ekonomickou výhodnost nabídky a kritérium nabídkové ceny má nižší váhu než 60 % u služeb a než % u dodávek a stavebních prací

8 Ekonomická výhodnost nabídky
zadavatel stanoví dílčí hodnoticí kritéria, případně další subkritéria ta musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny – cílem je, aby zadavatel získal co nejvyšší možný užitek za vynaložené finanční prostředky dílčím hodnoticím kritériem je vždy cena (i deriváty ceny), dále např. kvalita, technická úroveň, estetické vlastnosti, termín dodání dílčí kritéria mohou být subjektivní nebo objektivní

9 Ekonomická výhodnost nabídky
dílčím kritériím zadavatel stanoví váhu v procentech nebo mezi nimi stanoví jiný matematický vztah zadavatel musí uvést nejen „co“ bude hodnoceno, ale i „jak“ bude hodnoceno předmětem hodnocení nesmí být kvalifikace hodnoceny nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele (např. smluvní pokuty, úroky z prodlení), a platební podmínky (délka splatnosti faktur)

10 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
musí být jasně, určitě a srozumitelně definována v ZD – dodavatelé musí dopředu vědět, co a jak bude hodnoceno rozhodnutí ÚOHS S309/2008 dílčí kritérium „Technická úroveň řešení – v rámci hodnocení zohlední hodnotící komise nabídky nad rámec zadávacích podmínek“ zadavatel neuvedl jaké aspekty a jakým způsobem budou hodnoceny zadavatel musí vymezit, co bude hodnotit nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci

11 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
rozhodnutí ÚOHS S214/2008 dílčí kritérium „Technické řešení – členové hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce tolik bodů, které vyjadřují míru splnění kritéria“ zadavatel splnil povinnost uvedení způsobu hodnocení, ale nevymezil určitě a jednoznačně obsah dílčího kritéria – nebylo zřejmé, které parametry či vlastnosti plnění budou podkladem pro hodnocení nebylo zřejmé, jak má vypadat nabídka, aby kritériu nejlépe vyhověla hodnocení nebylo transparentní

12 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
zadavatel musí uvést výčet všech hodnoticích kritérií, která bude hodnotit rozhodnutí ÚOHS S107/2008 - zadavatel v ZD uvedl pouze příklad skutečností, které bude hodnotit, přestože předem znal konkrétně všechny skutečnosti, které požaduje - ZD musí obsahovat úplné informace o způsobu hodnocení dílčích hodnoticích kritérií, aby uchazeči mohli vypracovat relevantní nabídky a aby věděli, které skutečnosti budou pro zadavatele důležité a budou rozhodující pro stanovení pořadí nabídek v tomto dílčím kritériu

13 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
hodnoticí kritéria musí být formulována tak, aby poskytovala prostor pro různou míru jejich splnění. Hodnoticí kritéria se nesmí omezovat na relaci „splnil – nesplnil“, ale musí umožňovat škálu možných způsobů jejich naplnění pro relevantní výsledek hodnocení je nezbytné hodnotit pouze takové skutečnosti nebo parametry nabízeného plnění, které jsou důležité pro realizaci předmětu veřejné zakázky pro jednu veřejnou zakázku ideální dílčí hodnoticí kritérium může být u jiné veřejné zakázky (byť zdánlivě podobné) zcela nevhodné, a to pouze vzhledem k odlišným okolnostem jejich zadávání

14 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
nepoužívat hodnoticí kritéria, která se zdánlivě vztahují k předmětu veřejné zakázky, ve skutečnosti však vypovídají pouze o nabídce jako takové („detailnost nabídky“) „soulad s právními předpisy“ - neměl by být pouhou výhodou nejlepší nabídky, ale předpokladem, aby nabídka vůbec mohla být hodnocena hodnoticí kritéria by měla směřovat na takové hodnoty nabídky, které vyplývají přímo z předložené nabídky; nevhodné je posuzovat nabízené plnění z hlediska toho, zda „zajistí bezproblémový průběh realizace veřejné zakázky“

15 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 75/2009 - zadavatel stanovil v ZD, že při hodnocení přidělí zjevně nepřiměřeným hodnotám v dílčích hodnotících kritériích (vyjma ceny) 0 bodů - pojem „zjevně nepřiměřený“ není nejasný, nejednoznačný a nezpůsobuje neúplnost zadávací dokumentace, ale hodnotící komise je povinna ve zprávě o posouzení a hodnocení odůvodnit, proč v konkrétním případě považuje hodnotu za zjevně nepřiměřenou smyslem vyloučení zjevně nepřiměřené nabídky je chránit zadavatele před pozdější nutností změnit nereálné údaje plynoucí z hodnocení pokud jdou „zjevně nepřiměřené“ údaje (jejich hodnoty) k tíži dodavatele (délka záručního servisu, výše smluvní pokuty), jejich posouzení jako zjevně nepřiměřených a následné přidělení 0 bodů se jeví jako účelové a proti smyslu omezení jejich nepřiměřená hodnota by neměla ohrozit plnění VZ, je naopak přínosem pro zadavatele

16 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
rozhodnutí ÚOHS S430, 446/2010 navazuje na předchozí rozhodnutí NSS dílčí hodnoticí kritérium „harmonogram – zjevně nepřiměřené nabídky obdrží 0 bodů; za zjevně nepřiměřenou bude považována nabídka, která se odchyluje o 20 % od průměru všech nabídnutých hodnot“ způsob hodnocení, který měl vztah k ostatním nabídkám, nikoli předmětu plnění

17 Nastavení obsahu hodnoticích kritérií
rozhodnutí ÚOHS S45/2011 dílčí hodnoticí kritéria „Nabídková cena (80 %)“ a „Termín dokončení díla (20 %)“, aniž by uvedl způsob a metodu hodnocení - přestože se jedná o matematicky srovnatelná kritéria, nelze hodnocení považovat za transparentní, pokud nebyl předem stanoven způsob hodnocení (přidělování bodů jednotlivým hodnotám, jejich přepočty apod.)

18 Kritérium nabídkové ceny
„Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení pro plátce DPH cena bez DPH, pro neplátce cena s DPH“ (§ 79 odst. 2) rozhodné je, zda je zadavatel plátce či neplátce! pokud zadavatel nestanoví v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení a/nebo v ZD, zda bude hodnoceno s DPH nebo bez DPH, platí postup dle ustanovení § 79 odst. 2 – doporučeno však výslovně uvádět

19 Kritérium nabídkové ceny
Zadavatel neplátce DPH cena bez DPH sazba DPH cena s DPH nabídka č. 1 21 % (plátce DPH) nabídka č. 2 0 % (neplátce DPH)

20 Postup hodnocení hodnotící komise hodnotí ty skutečnosti a takovým způsobem, jak bylo popsáno v zadávací dokumentaci při hodnocení je nutné zohlednit případné dodatečné informace – mohly způsobit změnu hodnoticích kritérií či způsobu hodnocení pokud hodnotící komise zjistí, že hodnoticí kritéria jsou nastavena v rozporu se zákonem, nemůže je nijak měnit, zadavatel musí zadávací řízení zrušit

21 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80)
pořídí ji hodnotící komise obsahuje seznam posouzených nabídek seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním výsledek hodnocení nabídek popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnoticích kritérií údaj o složení hodnotící komise

22 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80)
zpráva se musí vyjadřovat ke všem skutečnostem, ze kterých vycházela hodnotící komise při přidělení bodů jediný dokument, ze kterého je přezkoumatelná správnost procesu hodnocení nedostatečnost zprávy o posouzení a hodnocení znamená netransparentní hodnocení

23 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80)
rozhodnutí ÚOHS S334/2008 „Zpráva neobsahuje skutečnosti, které vedly členy hodnotící komise k přidělení jednotlivých bodů v nepočitatelných kritériích. Zpráva obsahuje pouze sumu vážních hodnot, zdůvodnění jejich přidělení není dostatečné, jestliže není zdůvodněno transparentním popisem, z jakého důvodu byl příslušný počet bodů jednotlivým uchazečům přidělen.“

24 Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií
při nastavování hodnoticích kritérií zohlednit možnosti hodnotící komise možné hodnotit vzorky (neplést se vzorky, které jsou součástí kvalifikace) či návrhy řešení – pokud budou vycházet z reálných dat poptávaného předmětu, nelze se od nich při plnění odchýlit zadavatel v rámci nabídky nesmí chtít dokumenty či produkty, které mají být součástí předmětu plnění

25 Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií – způsob hodnocení
pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce

26 Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií – způsob hodnocení
hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší hodnoty

27 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Nastavení hodnoticích kritérií při zadávání veřejných zakázek v OPTP"

Podobné prezentace


Reklamy Google