Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová únor 2013 Nastavení hodnoticích kritérií při.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová únor 2013 Nastavení hodnoticích kritérií při."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová únor 2013 Nastavení hodnoticích kritérií při zadávání veřejných zakázek v OPTP

2 1.Teoretická východiska nastavení hodnoticích kritérií 2.Komentáře k nastavení hodnoticích kritérií a popisu způsobu hodnocení u konkrétních případů 3.Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – doporučení k obsahu, rozsahu 4.Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií Obsah

3 www.portal-vz.cz - metodika - vzorové zadávací dokumentace - stanoviska - právní předpisy

4 • představují mechanismus výběru nejvhodnější nabídky • základní hodnoticí kritérium a dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhy musí být uvedena v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení • způsob hodnocení nabídek podle hodnoticích kritérií musí být uveden v zadávací dokumentaci • musí se vztahovat k předmětu veřejné zakázky Hodnoticí kritéria

5 zadavatel zvolí podle druhu a složitosti veřejné zakázky: 1.Ekonomická výhodnost nabídky 2.Nejnižší nabídková cena Základní hodnoticí kritérium

6 1.Ekonomická výhodnost nabídky -v situaci, kdy se nabízené plnění bude lišit svojí kvalitou, způsobem zpracování, technickým řešením -zejména u služeb 2.Nejnižší nabídková cena -v situaci, kdy je zadavatel schopen přesně popsat, co poptává, nabídky se budou lišit pouze cenou -kvalita vyšší než zadavatelem požadovaná nezvyšuje užitnou hodnotu plnění -u katalogových, standardizovaných dodávek

7 • pro účely Odůvodnění veřejné zakázky • vyplývá z vyhlášky č. 232/2012 Sb. • zadavatel musí odůvodnit 1.stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií ve vztahu ke svým potřebám 2.přiměřenost stanovení dílčích hodnoticích kritérií, pokud hodnotí ekonomickou výhodnost nabídky a kritérium nabídkové ceny má nižší váhu než 60 % u služeb a než 80 % u dodávek a stavebních prací Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek

8 • zadavatel stanoví dílčí hodnoticí kritéria, případně další subkritéria • ta musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny – cílem je, aby zadavatel získal co nejvyšší možný užitek za vynaložené finanční prostředky • dílčím hodnoticím kritériem je vždy cena (i deriváty ceny), dále např. kvalita, technická úroveň, estetické vlastnosti, termín dodání • dílčí kritéria mohou být subjektivní nebo objektivní Ekonomická výhodnost nabídky

9 • dílčím kritériím zadavatel stanoví váhu v procentech nebo mezi nimi stanoví jiný matematický vztah • zadavatel musí uvést nejen „co“ bude hodnoceno, ale i „jak“ bude hodnoceno • předmětem hodnocení nesmí být kvalifikace • hodnoceny nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele (např. smluvní pokuty, úroky z prodlení), a platební podmínky (délka splatnosti faktur) Ekonomická výhodnost nabídky

10 • musí být jasně, určitě a srozumitelně definována v ZD – dodavatelé musí dopředu vědět, co a jak bude hodnoceno • rozhodnutí ÚOHS S309/2008 - dílčí kritérium „Technická úroveň řešení – v rámci hodnocení zohlední hodnotící komise nabídky nad rámec zadávacích podmínek“ -zadavatel neuvedl jaké aspekty a jakým způsobem budou hodnoceny - zadavatel musí vymezit, co bude hodnotit nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

11 • rozhodnutí ÚOHS S214/2008 - dílčí kritérium „Technické řešení – členové hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce tolik bodů, které vyjadřují míru splnění kritéria“ - zadavatel splnil povinnost uvedení způsobu hodnocení, ale nevymezil určitě a jednoznačně obsah dílčího kritéria – nebylo zřejmé, které parametry či vlastnosti plnění budou podkladem pro hodnocení - nebylo zřejmé, jak má vypadat nabídka, aby kritériu nejlépe vyhověla - hodnocení nebylo transparentní Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

12 • zadavatel musí uvést výčet všech hodnoticích kritérií, která bude hodnotit • rozhodnutí ÚOHS S107/2008 - zadavatel v ZD uvedl pouze příklad skutečností, které bude hodnotit, přestože předem znal konkrétně všechny skutečnosti, které požaduje - ZD musí obsahovat úplné informace o způsobu hodnocení dílčích hodnoticích kritérií, aby uchazeči mohli vypracovat relevantní nabídky a aby věděli, které skutečnosti budou pro zadavatele důležité a budou rozhodující pro stanovení pořadí nabídek v tomto dílčím kritériu Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

13 • hodnoticí kritéria musí být formulována tak, aby poskytovala prostor pro různou míru jejich splnění. Hodnoticí kritéria se nesmí omezovat na relaci „splnil – nesplnil“, ale musí umožňovat škálu možných způsobů jejich naplnění • pro relevantní výsledek hodnocení je nezbytné hodnotit pouze takové skutečnosti nebo parametry nabízeného plnění, které jsou důležité pro realizaci předmětu veřejné zakázky • pro jednu veřejnou zakázku ideální dílčí hodnoticí kritérium může být u jiné veřejné zakázky (byť zdánlivě podobné) zcela nevhodné, a to pouze vzhledem k odlišným okolnostem jejich zadávání Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

14 • nepoužívat hodnoticí kritéria, která se zdánlivě vztahují k předmětu veřejné zakázky, ve skutečnosti však vypovídají pouze o nabídce jako takové („detailnost nabídky“) •„soulad s právními předpisy“ - neměl by být pouhou výhodou nejlepší nabídky, ale předpokladem, aby nabídka vůbec mohla být hodnocena • hodnoticí kritéria by měla směřovat na takové hodnoty nabídky, které vyplývají přímo z předložené nabídky; nevhodné je posuzovat nabízené plnění z hlediska toho, zda „zajistí bezproblémový průběh realizace veřejné zakázky“ Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

15 • rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 75/2009 - zadavatel stanovil v ZD, že při hodnocení přidělí zjevně nepřiměřeným hodnotám v dílčích hodnotících kritériích (vyjma ceny) 0 bodů - pojem „zjevně nepřiměřený“ není nejasný, nejednoznačný a nezpůsobuje neúplnost zadávací dokumentace, ale hodnotící komise je povinna ve zprávě o posouzení a hodnocení odůvodnit, proč v konkrétním případě považuje hodnotu za zjevně nepřiměřenou - smyslem vyloučení zjevně nepřiměřené nabídky je chránit zadavatele před pozdější nutností změnit nereálné údaje plynoucí z hodnocení - pokud jdou „zjevně nepřiměřené“ údaje (jejich hodnoty) k tíži dodavatele (délka záručního servisu, výše smluvní pokuty), jejich posouzení jako zjevně nepřiměřených a následné přidělení 0 bodů se jeví jako účelové a proti smyslu omezení - jejich nepřiměřená hodnota by neměla ohrozit plnění VZ, je naopak přínosem pro zadavatele Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

16 • rozhodnutí ÚOHS S430, 446/2010 - navazuje na předchozí rozhodnutí NSS - dílčí hodnoticí kritérium „harmonogram – zjevně nepřiměřené nabídky obdrží 0 bodů; za zjevně nepřiměřenou bude považována nabídka, která se odchyluje o 20 % od průměru všech nabídnutých hodnot“ - způsob hodnocení, který měl vztah k ostatním nabídkám, nikoli předmětu plnění Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

17 • rozhodnutí ÚOHS S45/2011 -dílčí hodnoticí kritéria „Nabídková cena (80 %)“ a „Termín dokončení díla (20 %)“, aniž by uvedl způsob a metodu hodnocení - přestože se jedná o matematicky srovnatelná kritéria, nelze hodnocení považovat za transparentní, pokud nebyl předem stanoven způsob hodnocení (přidělování bodů jednotlivým hodnotám, jejich přepočty apod.) Nastavení obsahu hodnoticích kritérií

18 „Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení pro plátce DPH cena bez DPH, pro neplátce cena s DPH“ (§ 79 odst. 2) - rozhodné je, zda je zadavatel plátce či neplátce! - pokud zadavatel nestanoví v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení a/nebo v ZD, zda bude hodnoceno s DPH nebo bez DPH, platí postup dle ustanovení § 79 odst. 2 – doporučeno však výslovně uvádět Kritérium nabídkové ceny

19 Zadavatel neplátce DPH Kritérium nabídkové ceny cena bez DPHsazba DPHcena s DPH nabídka č. 15 000 00021 % (plátce DPH) 6 050 000 nabídka č. 25 400 0000 % (neplátce DPH) 5 400 000

20 • hodnotící komise hodnotí ty skutečnosti a takovým způsobem, jak bylo popsáno v zadávací dokumentaci • při hodnocení je nutné zohlednit případné dodatečné informace – mohly způsobit změnu hodnoticích kritérií či způsobu hodnocení • pokud hodnotící komise zjistí, že hodnoticí kritéria jsou nastavena v rozporu se zákonem, nemůže je nijak měnit, zadavatel musí zadávací řízení zrušit Postup hodnocení

21 • pořídí ji hodnotící komise • obsahuje 1.seznam posouzených nabídek 2.seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu 3.popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním 4.výsledek hodnocení nabídek 5.popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnoticích kritérií 6.údaj o složení hodnotící komise Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80)

22 • zpráva se musí vyjadřovat ke všem skutečnostem, ze kterých vycházela hodnotící komise při přidělení bodů • jediný dokument, ze kterého je přezkoumatelná správnost procesu hodnocení • nedostatečnost zprávy o posouzení a hodnocení znamená netransparentní hodnocení Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80)

23 • rozhodnutí ÚOHS S334/2008 „Zpráva neobsahuje skutečnosti, které vedly členy hodnotící komise k přidělení jednotlivých bodů v nepočitatelných kritériích. Zpráva obsahuje pouze sumu vážních hodnot, zdůvodnění jejich přidělení není dostatečné, jestliže není zdůvodněno transparentním popisem, z jakého důvodu byl příslušný počet bodů jednotlivým uchazečům přidělen.“ Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (§ 80)

24 • při nastavování hodnoticích kritérií zohlednit možnosti hodnotící komise • možné hodnotit vzorky (neplést se vzorky, které jsou součástí kvalifikace) či návrhy řešení – pokud budou vycházet z reálných dat poptávaného předmětu, nelze se od nich při plnění odchýlit • zadavatel v rámci nabídky nesmí chtít dokumenty či produkty, které mají být součástí předmětu plnění Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií

25 • pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria • pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky • pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce • pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií – způsob hodnocení

26 • hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria • na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla v součtu nejvyšší hodnoty Doporučení k nastavení hodnoticích kritérií – způsob hodnocení

27 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová únor 2013 Nastavení hodnoticích kritérií při."

Podobné prezentace


Reklamy Google