Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy imunity Jana Hatlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy imunity Jana Hatlová."— Transkript prezentace:

1 Poruchy imunity Jana Hatlová

2 Imunitní systém (velmi stručné shrnutí)
Hlavní obranný mechanismus x průniku patogenů do organismu + odstraňování vlastních nevhodných, přestárlých, nádorově změněných nebo infikovaných bb. Úroveň imunitní odpovědi je řízena – HLA systémem ( hlavní histokompatobilní antigeny – produkty genů na 6. chromozomu, přítomny na povrchu buněk, genetická variabilita mezi jednotlivci)

3 Imunitní systém Mechanismy nespecifické (vrozená, přirozená rezistence) – fagocytóza (neutrofilní granulocyty, makrofágy), účinek komplementu, epiteliální bariéry, dendritické bb, NK bb… Mechanismy specifické (získané, adaptační) – zaměřené na speciální antigen - rychlost reakce při opakovaném setkání s Ag (paměť) - HUMORÁLNÍ – vytvoření PL x spec.Ag (imunoglobuliny – IgM, IgG, IgA, IgE, IgD), - B lymfocyty, plasmatické bb. - BUNĚČNÁ – zprostředkovaná T lymfocyty (rozdílné funkční aktivity – TH1, TH2 – helper, TS- supresor, regulační funkce)

4 Imunitní systém vrozená imunita
Adhezní molekuly – upevňují vazbu Ag, umožňují kontakt mezi jednotlivými bb IS a adhezi bb na extracelulární hmotu Cytokiny – secernovány makrofágy nebo lymfocyty (lymfokiny), interleukiny – působí na lymfocyty navzájem, TNF (tumor nekrotizující faktor), interferon…. Mediátory

5 Imunopatologie Imunodeficience – porucha IS provázená snížením některých jeho funkcí, neschopnost bránit se infekcím Alergické reakce – poruchy způsobené vystupňovanou odpovědí IS na určitý Ag (alergen) Autoimunita – dochází k autoagresivnímu poškozování vlastních buněk a tkání Potransplantační reakce

6 Imunodeficience Dělení podle postiženého mechanismu:
Poruchy nespecifické imunity (např. poruchy fagocytózy, komplementového systému…) Příklady: syndrom líného leukocytu – chybění chemotaktických faktorů, porucha migrace, defekt leukocytární adheze, chronická granulomatóza (enzymopatie) Poruchy specifické imunity (protilátkové, T-buněčné, kombinované ID) Dělení podle příčiny: Primární (vrozené poruchy genů kódující proteiny nutné pro fci IS) Sekundární (chronická zánětlivá, nádorová nebo metabolická onemocnění)

7 Imunodeficience – klin.projevy
Zvýšený sklon k infekcím – delší, těžší průběh, recidivují, Špatná nebo žádná odpověď na ATB Manifestace v dětském věku – neprospívání, průjmy, Kožní a slizniční příznaky: ekzémy, pyodermie, kandidózy… Neutropenie, lymfopenie, anémie… Infekce neobvyklými patogenními a oportunními mikroorganismy

8 Protilátkové imunodeficience
Porucha tvorby protilátek – snížení obranyschopnosti x bakteriím (proti virům a plísním je dobrá) Různé formy podle poruchy ve vyzrávání B bb Hladina protilátek je snížená nebo chybí Buněčné imunodeficience Časté známky autoimunity Recidivující plísňová onemocnění kůže a sliznic B lymfocyty a protilátky v normě

9 Primární ID Selektivní deficit IgA
Nejčastější Asymptomatický průběh nebo poškození sliznic – opakované infekce horních i dolních dýchacích cest a GITu (průjmy) Zvýšený výskyt autoimunitních a nádorových chorob Běžná variabilní imunodeficience (CVID) Heterogenní skupina onemocnění – společný znak – hypogamaglobulinémie – může postihovat všechny skupiny nebo jen IgG Časté respirační infekce Těžká kombinovaná ID (SCID) Skupina onemocnění s defektem B i T lymfocytů Agamaglobulinémie (Brutonova) Porucha diferenciace prekurzorů B bb PL v séru téměř chybí Nedostatek až chybění B lymfocytů a plasmatických bb Zárodečná centra lymfatických tkání chybí Vázaná na X chromosom – projevuje se u chlapců Časté bakteriální infekce Thymická hypoplázie (Di-George syndrom) Chybí T bb Děti jsou náchylné k virovým, mykotickým a protozoárním infekcím Malformace 3. a 4. žeberního oblouku (vznik thymu a příštitných tělísek – hypokalcémie + další vývojové poruchy – srdce, velkých cév, obličeje)

10 Sekundární (získaná) ID
Komplikuje řadu stavů a onemocnění: Poruchy výživy (diety, nemoci GIT, alkoholismus) Stáří (věk) Metabolické choroby (DM, urémie) Chronické infekce Spec.infekce - AIDS Nádorová onemocnění a jejich léčba Chronické stresové situace Rozsáhlá poranění Léky navozená imunosuprese - transplantace

11 Alergické reakce Nepřiměřené reakce IS na Ag
Ag – exogenní látky (pro zdravého neškodné), které při styku se senzibilizovanými bb nebo PL vyvolají přemrštěnou reakci Frekvence v populaci: 15-20% 4 varianty: 1. atopie, anafylaxe 2. cytotoxický typ 3. imunokomplexové reakce 4. alergie zprostředkovaná buňkami (přecitlivělost pozdního typu, reakce tuberkulinového typu)

12 1. atopie, anafylaxe stav, při kterém se tvoří v nadměrném množství PL IgE (Ag – exogenní, alergen) Atopie: Genetická predispozice + další faktory Specifické IgE – vázané na žírné bb a bazofily ve tkáních, po styku s Ag dojde k degranulaci a uvolnění řady prozánětlivých mediátorů př. histamin, leukotrieny, prostaglandiny), které způsobí klinické projevy v závislosti na lokalizaci Rinitida, konjunktivitida, atopický ekzém, asthma bronchiale

13 1. atopie, anafylaxe Anafylaxe - život ohrožující reakce časné přecitlivělosti způsobená vniknutím alergenu do systémové cirkulace V oběhu dochází k degranulaci žírných bb a bazofilů (mají na svém povrchu alergen-specifický IgE), uvolní se zánětlivé mediátory – generalizovaný účinek Za několik sec až min Vazodilatace, pokles tlaku, spasmus bronchů, edém (nebezpečný edém laryngu)– šokový stav, kardiovaskulární selhání Parestezie, bledost, edémy, dušnost, studený pot Pouze po opakovaném setkání se s Ag s následnou tvorbou IgE Hmyzí jedy, léky

14 2. Cytotoxický typ reakce
vznikají PL (IgG, IgM) x Ag uloženým na povrchu bb Ag – krevních skupin, léky navázané na erytrocyty (chloramfenikol), bazální membrány PL s dalšími faktory IS (komplementem) způsobí cytolýzu bb s navázanými Ag Příklady – podání inkompatibilní krve, Rh inkompatibilita (fetální erytroblastóza – matka Rh-, dítě Rh+), autoimunitní hemolytické anémie, Goodpastureův sy (BM plic a glomerulů) PL se mohou navázat na receptory buněčné membrány, nevyvolají rozpad buňky, ale mohou stimulovat nebo blokovat receptor (aktivovace receptoru pro TSH v thyreocytech - Gravesov-Basedowova choroba, blokáda receptoru pro acetylcholin na neuromuskulární ploténce - myastenia gravis).

15 3. Imunokomplexový typ Reakce vzniká až za několik dní
Vznikají komplexy Ag-PL v krevním řečišti, které se ukládají v různých tkáních zvl. ve stěnách cév – zánět, poškození tkáně Ag – exogenní, endogenní (složky vlastních tkání) Reakce – generalizovaná (SLE, vaskulitidy, sérová nemoc) - lokální (glomerulonefritidy) Autoimunitní onemocnění

16 4. Alergie zprostředkovaná bb (pozdní typ)
Pozdní reakce za 1-3dny T lymfocyty aktivované Ag Typická imunitní odpověď na TBC, dále na syfilis, lepru, viry, houby, parazity Kontaktní dermatitida, akutní rejekce štěpu po transplantaci Autoimunitní onemocnění- RA, DM1.typu, Granulomatózní záněty (epiteloidní bb, Langhansovy mnohojaderné bb – při TBC)

17 Transplantace Autologní – vlastní tkáně
Homologní (alogenní) – lidské tkáně Isologní – mezi identickými dvojčaty Heterologní – zvířecí tkáně – kůže, perikard, chlopně HLA systém – obsahuje nejdůležitější transplantační Ag (molekuly HLA 1.třídy – exprimované na všech bb, HLA 2.třídy – na B lymfocytech a bb.předkládajících Ag)

18 Transplantace Nejčastěji – transfuze krve
Kostní dřeň, periferní kmenové bb Ledviny, játra, srdce, plíce, pankreas, kůže, sliznice, fascie, kost, chrupavka, oční rohovka

19 Transplantace Ag štěpu stimulují T-lymfocyty příjemce a mohou vyvolávat imunitní reakci zaměřenou proti štěpu – odhojení (rejekce) Lymfocyty příjemce pronikají do štěpu + některé mediátory a cytokiny – poškození Humorální imunita má menší význam Rejekce – odmítnutí štěpu příjemcem Hyperakutní Akutní chronická

20 Rejekce Hyperakutní – způsobená PL přítomnými v krvi již v době transplantace Během min až hod Poškození endotelií štěpu – trombózy – ischémie – nekróza Akutní – během dnů až měsíců (po ukončení imunosuprese) Většinou – akutní buněčná rejekce – infiltrace intersticia lymfocyty zvl. v obl. kapilár a tubulů (fokální tubulární nekrózy, tubulitida u ledvin) 30-60% všech příjemců ledvinových štěpů Akutní rejekční vaskulitida (humorální)– poškození endotelu depozity Ig a komplementu – trombózy - infarkty Chronická – přibližně půl roku po transplantaci, mechanismy imunitní i neimunitní (hemodynamické) Vaskulární změny – fibróza intimy arterií – stenóza až obliterace - ischemie – atrofie – svráštění (ledvina - ztráta a hyalinizace glomerulů, v intersticiu zánětlivý infiltrát s plasmatickámi bb a eosinofily)

21 Graft versus host disease GVHD
Reakce štěpu vůči hostiteli Při alogenní transplantaci kostní dřeně nebo perif.kmenových bb Přítomnost imunokompetentních bb v dárcovském štěpu – poznávají bb příjemce jako cizí Akutní GVHD Kůže (poškození bb epidermis lymfocytární infiltrát na rozhraní epidermis a dermis), GIT(ulcerozní enterokolitida až nekróza sliznice), Játra (destrukce malých žlučovodů – ikterus, hepatomegalie, ascites) Chronická GVHD kůže, GIT, kostní dřeň, plíce, oko, játra – zmnožení kolagenu, fibróza, atrofie

22 Autoimunitní onemocnění
Autoimunita – imunopatologický stav – dochází k autoagresivnímu poškození vlastních bb a tkání Může být způsobena autoPL nebo autoreaktivními T lymfocyty Imunopatol.reakce přecitlivělosti 2.,3.a 4.typu Příčiny – změna tolerance (selekce autoreaktivních T-lymfocytů v thymu, i v perif.lymfoidních a nelymfoidních orgánech) – zánět Indukce autoimunity – genetická predispozice, virová infekce, narušení bariér (trauma, zánět), přítomnost ID, hormonální faktory (častější u žen), Patogenetický mechanismus není dostatečně objasněn.

23 Autoimunitní onemocnění
Jeden nebo více orgánů (orgánové, systémové) autoPL, autoreaktivní T lymfocyty 5-7% populace, obtížná vyléčitelnost – závažný medicínský problém

24 Autoimunitní onemocnění
Systémové (PL x nukleárním Ag): SLE (systémový lupus erythematodes) Revmatoidní artritida (revmatoidní faktor – Fc část Ig) Sjogrenova choroba Systémová sklerodermie Dermatopolymyozitida Vaskulitidy (ANCA – Ag x cytoplasmě neutrofilních leukocytů) Orgánové: Hashimotova thyreoiditida (tyreoglobulin) Gravesova-Basedowova choroba (TSH receptory) DM 1.typu (B bb pankreatu) Idiopatická Adisonova choroba (mikrosomy bb nadledvin) Primární biliární cirhoza (mitochondrie) Goodpastureův sy (BM alveolů a glomerulů) Myastenia gravis (receptory pro acetylcholin)

25 Autoimunitní onemocnění - diagnostika
Autoprotilátky (IgG) V séru ve vysokém titru Imunofluorescence Histologické vyšetření Klinické příznaky: Systémova onemocnění: subfebrilie, únava, nechutenství, prchavé artralgie a myalgie Orgánová onemocnění: symptomatologie souvisí s poruchou postiženého orgánu Většinou probíhá v atakách a remisích Zvýšená sedimentace, leukocytóza, leukopenie, hypochromní anémie, snížení C3 a C4 složky komplementu…

26 SLE Autoimunitní multisystémové onemocnění
Genetické, hormonální faktory + faktory zevního prostředí (léky) Těžko odhadnutelný vývoj Remise, relapsy – akutní či plíživé Postižení téměř kteréhokoliv orgánu (zejm.kůže, ledviny, serózní blány, klouby, srdce, CNS…) Různé PL – zejm.antinukleární Ženy:muži :1 Nejčastěji začíná ve dekádě Klinický obraz – mnohotvárný, napodobující více autoimunitních onemocnění

27 LUPUS SLE Diskoidní lupus – pouze kožní příznaky
Léky způsobený lupus – po vysazení léků mizí

28 SLE Chyba v toleranci vlastních tkání Široké spektrum autoPL
proti erytrocytům, leukocytům, lymfocytům, destičkám (lymfopenie, hemolytická anémie) Antifosfolipidové PL – trombózy (např. v CNS) antinukleární: Namířené proti jaderným Ag (x DNA, x histonům, x nehiston.protienům, x Ag jadérka) Metody nepřímé imunofluorescence LE buňky – makrofágy (neutrofily) s fagocytovaným jaderným materiálem (hematoxylínová tělíska)

29 SLE klinické příznaky Fotosenzitivita Diskoidní erytém
Motýlovitý erytém na obličeji Ulcerace v dutině ústní Artralgie, artritidy – nebývá symetrické Záněty serózních blan (perikarditida, pleuritida) Postižení ledvin – proteinurie Postižení CNS – akut.mozkové příhody, epilepsie, psychózy, poruchy zraku… Hematologické příznaky – hemolytická anémie, trombocytopenie, lymfopenie, leukopenie Antinukleární PL Imunologické odchylky (antiSmith, anti DNA, anti fosfolipidové PL, falešně + serologický test na syfilis)

30 SLE morfologie Morfol.změny způsobeny přítomností imunokomplexů v různých tkáních Akutní nekrotizující vaskulitidy – malé artérie a arterioly (kůže, svaly), nekróza, fibrinoidní depozita (Ig, DNA, C3, fibrinogen), perivaskulární lymfocytární infiltrát, postupně fibróza – stenóza Kůže – motýlovitý exantém, makulopapulózní exantémy – obličej, končetiny, trup, diskoidní lupus – kdekoli na těle, ohraničené skvrny Serózní blány – serózní až fibrinózní záněty Kardiovaskulární systém – perikarditida, Liebman-Sacksova endokarditida (nebakteriální verukózní), myokarditida

31 SLE morfologie Ledviny
postižení ledvin může být příčinou smrti Depozita imunokomplexů (DNA – antiDNA) v glomerulech – proliferace bb endoteliálních, epiteliálních a mezangiálních – vznik různých druhů glomerulonefritid Klouby – chronická zánětlivá infiltrace synovie,bez deformit CNS – vaskulární postižení – multifokální mikroinfarkty Slezina – vazivové ztluštění pouzdra, folikulární hyperplázie, perivaskulární fibróza Ostatní orgány – vaskulitida malých cév, plíce – intersticiální fibróza, játra – nespecifická infiltrace portálních polí

32 SLE léčba Kortikosteroidy Antimalarika
imunosupresívní terapie – Azathioprin, Cyklofosfamid, Metotrexát, Cyklosporin Experimentální postupy – vysoké dávky Ig, Plazmaferéza

33 Revmatoidní artritida
Systémové chron.zánětlivé onemocnění Klouby (převážně rukou a nohou – metakarpo a metatarzo-falangeální, prox.interfalangeální, zápěstí klouby hlezenní + někdy velké klouby) Někdy i jiné orgány a tkáně – tendovaginitidy, iridocyklitidy, arteriitida, intersticiální plicní fibróza, Komplikace - amyloidóza

34 Revmatoidní artritida
Revmatoidní faktor (až 95% pacientů): PL (IgM) x Fc fragmentu IgG – imunitní komplexy – ukládají se v synovii a kloubní chrupavce – aktivují zánětlivý proces Převážně ženy 3.-5.dekáda Prevalence až 1% Ataky, remise

35 Revmatoidní artritida
Etiologie a patogenze – není jednozněčně objasněna Genetická predispozice (HLA DR1, HLA DR4) + infekce (EBV, mykoplasmata, některé viry, mykobakteria) – aktivace IS s autoimunitním poškozením tkání

36 Revmatoidní artritida - morfologie
Symetrická artritida Serofibrinozní zánět Zbytnění synoviální membrány (klkovité uspořádání, zmnožení synovialocytů, lymfoplazmocytární zánětlivé infiltráty) Proliferace vaziva a cév – pannus – jazykovitě se šíří po povrchu kloubních chrupavek – destrukce (uvolňování proteolytických enzymů) Vazivové změny synovie – vazivová ankylóza Kostěná ankylóza

37 Revmatoidní artritida - morfologie
Revmatoidní podkožní uzly Na extenzorových plochách paží Mohou se vyskytovat i v různých orgánech Do 2 cm Centrálně fibrinoidní nekróza obklopená lemem makrofágů a granulační tkáně

38 Revmatoidní artritida – klinické příznaky
Bolesti kloubů Ranní ztuhlost kloubů Zhoršení hybnosti, deformity (ulnární deviace), ankylóza Invalidita Celkové příznaky – slabost, zvýš.teplota Průběh onemocnění různý – remise, relapsy

39 Varianty RA Juvenilní RA – u dětí, velké klouby, RF 0, prognóza příznivá Stillova choroba: + leukocytóza, hepatosplenomegalie, lymfadenopatie, horečky, kožní vyrážky Feltyho sy: polyartritida, splenomegalie, leukopenie

40 Spondylitis ankylosans Bechtěrevova choroba
Postižení převážně páteře (lumbální a sakroileální obl.) Zánět v obl.úponů ligament a kl.pouzder na kost – entezitidy (entezopatie) – vazivové změny a osifikace Osifikace meziobratl.plotének, intervert,kloubů – ankylózy – znehybnění páteře – připomíná bambusovou tyč (kyfóza krčního a hrudního úseku, bederní lordóza vymizelá) Postižení velkých kloubů (kyčelních) HLA B27+ ¼-1% populace Muži:ženy 3:1 Ve 2.-3.dekádě Patří mezi séronegativní spondylatropatie– RF neprokazujeme

41 Sjögrenův syndrom Imunitně podmíněné poškození buněk (vývodových epitelií) slzných a slinných žlázek: Keratokonjunktivitis sicca Xerostomie Primární (sicca sy) Sekundární – při jiném autoimunitním onemocnění (RA, SLE, polymyositis, systémová skleróza…)

42 Sjögrenův sy Mohou být postiženy i jiné sekreční žlázky (v nose, hrtanu, průdušnici, ve vagině…) Histologický nález: lymfoplazmocytární zánětlivý infiltrát se změnou architektoniky původních struktur Nedostatek slz – vysychání rohovky – zánět, ulcerace Nedostatek slin – atrofie sliznice, ulcerace Ostatní žlázky – ulcerace až perforace nosního septa, záněty respiračního traktu U části nemocných – postižení CNS, ledvin, kůže, svalů

43 Systémová skleróza (sklerodermie)
Antinukleární PL, PL x centromerám Kůže, svaly, cévy, vnitřní orgány (plíce, GIT, ledviny, srdce) V jakémkoliv věku (3.-5.dekáda) ženy:muži 3:1

44 Systémová skleróza (sklerodermie)
Difuzní forma Rozsáhlé kožní postižení od počátku Rychlá progrese Postižení vnitřních orgánů Lokalizovaná forma Podobu skvrn (morfea) nebo pásů převážně kožní postižení prstů, obličeje Postižení orgánů být nemusí Benigní průběh CREST sy (kalcinóza, Raynaudův fenomén, ezofageální dysmotilita, sklerodaktylie, teleangiektázie)

45 Systémová skleróza (sklerodermie)
Zánětlivé a fibrotické změny intersticia – postižení cév, aktivace fibroblastů Kůže změny začínají na prstech rukou a šíří se proximálně – ramena – obličej – trup Tuhá vkleslá ložiska Zmnožení kolagenu v dermis – vazivové změny, lymfoplasmocytární infiltrát, atrofie epidermis, ztráta kožních adnex GIT Atrofie a fibróza stěny jícnu (žaludku, střev) Muskuloskeletární systém Klouby – nespecifická synovitida Fibróza příčně pruh.svaloviny - atrofie Plíce Difuzní intersticiální fibróza interalveolárních sept – plic.hypertenze Ledviny Vaskulární změny - hypertenze Srdce Perivaskulární lymfocytární infiltráty + fibróza U postižení plic – cor pulmonale

46 Smíšená choroba pojiva (MCTD – Mixed Connective Tissue Disease
Podobná klin.symptomatologie jako SLE Příznivější prognóza Ženy Subfebrilie, myalgie, artralgie až artritidy, postižení kůže, Raynaudův fenomén Dg. – laboratorní vyš.PL (antinukleární PL, PL x ribonukleoproteinům..)

47 Zánětlivé myopatie Imunologicky navozené zánět.postižení svalů
Polymyositis Dermatomyositis Sval.slabost, myalgie, artralgie Komplikace – perikarditida, kardiomyopatie – srdeční selhání Kulatobuněčné lymfocytární infiltráty ve svalech Postižení malých cév – atrofie svalů

48 Vaskulitidy Heterogenní skupina – závisí na postižení určitých orgánů
Postižení arterií, arteriol, kapilár, (méně často venul) Leukocytoklastické záněty – fragmentace jader neutrofilů Patogeneze: většinou imunokomplexy v cévní stěně ANCA+ Protilátkami (Goodpastureův sy) Primární (bez známé příčiny) Sekundární (léky, infekce, autoimunita)

49 Polyarteritis nodosa Střední a malé artérie Imunokomplexy
Část pacientů – pANCA (koreluje s aktivitou) Transmurální fibrinoidní nekróza úseků a segmentů cévních stěn s infiltrací neutrofily– trombózy, aneurysmata – postupně vazivové změny – stenózy až obliterace lumen cév – vedle sebe změny různého stáří Ledviny, svaly, srdce, GIT, játra

50 ANCA PL x cytoplasmě neutrofilů Imunofluorescence
Perinukleární: pANCA (x myeloperoxidáze) Cytoplasmatická: cANCA (x proteináze 3)

51 ANCA pozitivní vaskulitidy (pauciimunní: imunofluorescenčním vyš
ANCA pozitivní vaskulitidy (pauciimunní: imunofluorescenčním vyš.neprokazujeme Ig) Wegenerova granulomatoza Nekrotizující granulomatozní zánět HDC, DDC, ledviny cANCA Mikroskopická polyangiitida chybí granulomatozní zánět a astma Arterioly, kapiláry a venuly (malé cévy x PAN) Kůže, sliznice, mozek, plíce, ledviny, GIT, svaly Churg-Strauss sy Nekrotizující granulomy v plicích i v jiných orgánech + bronchiální astma, plicní vaskulitida, eozinofilie, progredující plicní fibroza pANCA

52 AIDS Acquired immunodeficiency sy
Retrovirus HIV 1, HIV 2 Váže se na receptor CD4+ (T lymfocyty, makrofágy, mikroglie) – 2 cíle: IS a CNS V bb se virová genetická informace přepisuje prostřednictvím virové reverzní transkriptázy do DNA a integruje se do genomu Virus se replikuje při aktivaci infik.bb

53 HIV - přenos Krví Transplacentárně Mateřským mlékem
Pohlavním stykem (lymfocyty ve spermatu, ve vaginálním a cervikáním sekretu) – nejčastější způsob přenosu

54 HIV se nepřenáší Běžným společenským stykem (podání ruky, používání nádobí, telefonní sluchátko, záchodové prkénko) Polibkem (sliny obsahují HIV jen v nepatrném množství x francouzský polibek!) Objímáním (petting) V sauně, bazénu Hmyzem

55 HIV/AIDS děsivá fakta LÉKAŘI BEZ HRANIC, ZOE YOUNG
Odhaduje se, že na celém světě momentálně žije 40 milionů lidí nakažených HIV, 95 % z nich v rozvojových zemích. V některých z nejchudších států je každý pátý člověk nakažen HIV.

56 Rizikové skupiny 1. homosexuální muži (60%) 2. narkomani – i.v. (24%)
3. hemofilici (1%) 4. ostatní příjemci krevních transfuzí (2%) 5. heterosexuální partneři rizikových skupin 6. děti rodičů z rizik.skupin

57 Klinický obraz – několik fází
Akutní HIV-infekce: jen u části infikovaných (akutní horečnaté onemocnění) Období latence: asymptomatické, s labor.odchylkami (hypergamaglobulinemie, pozitivita PL, snížené množství T lymfocytů) ARS (AIDS-related komplex): generalizovaná lymfadenopatie, hubnutí, průjmy, noční poty, mykózy… Infekční komplikace (selhání buňkami zprostředkované imunity) – pneumocystová pneumonie, kryptokokoza, toxoplasmoza, atypické mykobakteriozy, virová onemocnění (CMV, HSV, varicella zoster, pomalé virózy) + nádorová onemocnění (lymfomy – mozku, nehodgkinské B lymfomy, karcinomy děložního čípku, Kaposi sa) + postižení CNS (demence)

58 Postižení CNS Virus je do CNS přenesen infik.monocyty z perif.krve – působí cytotoxicky (produkce cytokinů např. TNF aj.) na nervovou tkáň Aseptická meningitida, vakuolární myelopatie, periferní neuropatie, progresivní encefalopatie

59 AIDS Diagnostika Léčba Průkaz PL x HIV Přímý průkaz virové RNA
První týdny - negativní Léčba Inhibitory reverzní transkriptázy Inhibitory virových proteináz Antibakteriární, antimykotická, antiprotozoární terapie

60 „Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, neboť na rozdíl od terapie, nemá žádné vedlejší účinky!“ „Stejně jako je kombinovaná terapie, stejně tak je potřebná i kombinovaná prevence“ (N. Ramjee)


Stáhnout ppt "Poruchy imunity Jana Hatlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google