Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocněn í MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocněn í MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocněn í MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU

2 I. Kardiovaskulární rehabilitace Komplexní proces, jehož cílem je návrat a udržení fyzického, psychického, sociálního, pracovního a emočního stavu u osob se srdečními chorobami

3 Historie KV rehabilitace •1.polovina 20. století: IM relativně vzácný, postihoval spíše starší nemocné, handicap nebyl zřetelný, málo informací •50. léta - klid na lůžku 6 týdnů - nezbytný k hojení infarktového ložiska •Postupně změna názorů: 1952 Levine a Lown: „sed v křesle po 7 dnech od akutního IM je bezpečný a má blahodárný účinek pro uzdravení“.  Konec 80.let u nás - průměrná doba hospitalizace pro i.m. kolem 3 týdnů

4 Léčebný přístup k nemocným s ICHS -současný stav- •Reperfuzní léčba (PTCA, CABG) •Farmakoterapie •Komplexní přístup – změna životního stylu (sekundární prevence včetně fyzického tréninku) •Snížení úmrtnosti, prodloužení života

5 Cíle komplexní rehabilitace Současnost : 2 skupiny nemocných :  Roste počet nemocných vyššího věku – udržení kondice, soběstačnosti a dobré kvality života  Mladí nemocní s předčasnými projevy ICHS - existenční problém, návrat do práce a aktivního života Úspěšná revaskularizace (odstraní následek ale ne příčinu onemocnění!) může vést k podcenění závažnosti onemocnění Životně důležité : Invazivní zákrok + sekundární prevence (včetně rehabilitace)

6 Základní pojmy Fyzická aktivita: tělesný pohyb vyvolaný kosterním svalstvem vedoucí k energetickému výdeji Cvičení: fyzická aktivita plánovaná, strukturovaná, organizovaná. Cíl: zlepšení tělesné zdatnosti Tělesná zdatnost: schopnost vykonávat fyzickou aktivitu bez větší únavy (schopnost optimálně reagovat na tělesnou zátěž)

7 Tělesná aktivita •Dynamická- pravidelné střídání kontrakce a relaxace svalu (chůze, běh). Probíhá za aerobních podmínek •Statická – izometrický stah svalu proti fixnímu odporu. Probíhá za anaerobních podmínek •Vytrvalostní – déletrvající dynamická zátěž

8 Transportní systém

9 Vliv tělesné zátěže - adaptační změny  zlepšení transportu kyslíku v organizmu, snížení nároků myokardu na kyslík, zmenšení rozsahu ischémie při fyzické námaze  zlepšení periferní hemodynamiky (zmnožení kapilár ve svalech,  VO 2max - tělesné zdatnosti) •  aktivity parasympatiku,  TK,  klidové i pozátěžové SF •zlepšení statických i dynamických funkcí plic a ekonomiky dýchání

10 Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Václav Chaloupka, Jarmila Siegelová*, Lenka Špinarová**, Hana Skalická***, Ivan Karel****, Jirí Leisser***** Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, *Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, **I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno,***Kardiologie, Praha, ****Lázně Podebrady a. s., ****Lázně Teplice nad Bečvou a. s., www.kardio-cz.cz/guidelines Doporučení České kardiologické společnosti Cor Vasa 2006; 48(7-8): K127–K145

11 Kardiovaskulární rehabilitace Týká se pacientů s dg.: Infarkt myokardu (akutní koronární syndromy) Chronické srdeční selhání Stavy po kardiochirurgických operacích (revaskularizace- by-pass, srdeční vady, transplantace srdce) Nemocní s kardiostimulátory

12 Kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu •I. fáze – nemocniční rehabilitace •II. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace  Ambulantní řízený program  Individuální domácí trénink  Lázeňská léčba •III. fáze - období stabilizace •IV. fáze – udržovací období

13 I. fáze - nemocniční rehabilitace Cíle:  Prevence dekondice a snižování svalové síly  Zlepšení průtoku krve, prevence žilní trombózy  Příprava nemocného na běžné denní aktivity

14 I. fáze - nemocniční rehabilitace  Předpokládaná doba hospitalizace u nekomplikovaného IM je 5 -7 dnů.  Klid na lůžku jen 12 – 24 hod. během nekomplikovaného IM  Rehabilitace zahrnuje:  Cvičení za dozoru fyzioterapeuta 1x denně  Vlastní aktivity nemocného 2-3x denně  Edukaci nemocného

15  Během hospitalizace postupné zvyšování intenzity zátěže a prodlužování doby zátěže (5 - 30 min) Cvičení vleže - sed - cvičení v sedu - stoj - chůze - cvičení ve stoji - chůze do schodů  Hodnocení reakce na zátěž (před, v průběhu a po cvičení):  měření TK a SF  subjektivní pocity nemocného Při postavení často ortostatická hypotenze (měření TK před a po postavení) •pokles TKS 90 mmHg dovoluje pokračovat ve stoji •pokles TKS > 20 mmHg nevhodný pro pokračování ve stoji.

16 Kontraindikace rehabilitace  Sinusová tachykardie  120/min  TKs  200 mmHg, TKd  115 mmHg  Symptomatická hypotenze  Akutní infekční onemocnění  Těžká aortální stenóza  Dissekující aneurysma aorty  Nestabilní angina pectoris  Manifestní srdeční selhání  Podezření na plicní embolii  Komorová tachykardie či jiné život ohrožující arytmie

17 Před propuštěním z nemocnice poučení pacienta o redukci rizikových faktorů ICHS v rámci sekundární prevence 1.Zanechat kouření 2.Kontrola krevního tlaku 3.Dietní opatření 4.Tělesná aktivita 5.Kontrola hmotnosti 6.Medikament. léčba  Antiagregační léčba  Betablokátory  ACEI (dysfunkce LK, CHSS)  Statiny (HLPP a stabilizace plátu)

18 Kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu •I. fáze – nemocniční rehabilitace •II. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace  Ambulantní řízený program  Individuální domácí trénink  Lázeňská léčba •III. fáze - období stabilizace •IV. fáze – udržovací období

19 II. fáze - posthospitalizační  Ambulantní řízený rehabilitační program  Lázeňská léčba  Individuální domácí trénink

20 II. fáze - posthospitalizační Cíle:  Zlepšení tolerance fyzické i psychické zátěže  Zlepšení aerobní kapacity a svalové síly  Úprava životního stylu  Začlenění do plnohodnotného aktivního života  Zlepšení kvality života

21 II.fáze – posthospitalizační Ambulantní řízený program •Zahájení co nejčasněji od propuštění (do 3 týdnů) •Doporučuje ošetřující kardiolog, program je plně hrazen pojišťovnou •Zátěžový test (spiroergometrie) - určení bezpečných limitů zatížení: •Při zahájení •V polovině •Při ukončení rehabilitačního programu

22 II.fáze – posthospitalizační Ambulantní řízený program

23 •3 měsíce, 3x týdně, 60-minutová tréninková jednotka (skupinové cvičení – 6 osob). •Rozdělení do skupin dle klinického nálezu, funkce levé komory a výsledku zátěžového testu. •Intervalový trénink pro pacienty s horší tolerancí zátěže, nízkou EF. •Monitorování TK, SF, RPE, EKG.

24 Dělení nemocných dle klinického nálezu a funkce LK  Nízké riziko:  EF > 45 %, bez klidové či zátěžové ischemie, bez arytmií  Střední riziko:  EF 31 - 44 %, známky ischemie při vyšším stupni zátěže (> 100 W)  Vysoké riziko:  EF 15 mmHg, CHSS, výrazné projevy ischemie

25 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky Aerobní tréninková jednotkaTréninková jednotka s posilovacím cvičením 1. Zahřívací fáze10 min 2. Aerobní fáze40 min 2. Aerobní fáze20 min 3. Relaxační fáze10 min3. Posilování20 min 4. Relaxační fáze10 min

26 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky Zahřívací fáze •Zahřátí organismu – jednoduché gymnastické cviky, cviky s náčiním, strečink a kompenzační cvičení •Monitorování SF v průběhu zahřívací fáze - Polar Accurex Plus Tester •Doba trvání 10 min

27 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky Aerobní fáze •Systém Ergoline •Počítačový program Ergosoft plus •Doba trvání 20 – 30 min

28 Počítačový program Ergosoft + Typy tréninků:  A Konstantní zátěž, konstantní SF  B Intervalový trénink - použití u pacientů s nízkou tolerancí zátěže na podkladě:  Reziduální ischemie  Významná deprese funkce levé komory  CHSS  ICHDK  aj.

29 Posilovací trénink  Zařazováno do programu po 2-4 týdnech aerobního tréninku  Určení intenzity metodou 1-RM  Tréninková intenzita se různí od 25 % 1-RM do 80 % 1-RM  1-5 sérií po 8-15 opakováních  Pauzy mezi sériemi 30 - 60 s  Nutnost pravidelného dýchání během posilovacího cvičení.

30 1- RM (one repetition maximum )  Jedno opakování daného cviku provedené v plném rozsahu pohybu s maximální zátěží.  V průběhu testu monitorováno EKG.  Mezi jednotlivými pokusy 1-min pauza.

31 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky Posilovací trénink •Před zařazením - handgrip •1-RM u tří cviků posilovacího tréninku •Tréninková zátěž 30 %,40 %, 50 %, 60 % 1- RM •Pauzy mezi sériemi 30 - 60 s •4 cviky - velké svalové partie •Doba trvání 20min

32

33 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky Relaxační fáze •Cílem je zklidnění organismu, úprava cirkulačních poměrů a návrat SF a TK na předtréninkovou úroveň •Schultzův autogenní trénink Jacobsonova svalová relaxace •Monitorování TK a SF •Doba trvání 10 min

34 Schultzův autogenní trénink •Vychází z poznatků o o autohypnóze a autosugesci •vyvolání stavu, při kterém se člověk vnitřně oddává představám, předepsaným jednotlivými cvičeními •používá se standardních formulí, při kterých se pozornost cvičícího zaměřuje na tyto pocity: 1) tíha – navozením představy tíhy se uvolňuje kosterní svalstvo 2) teplo – navozením pocitu tepla po těle se uvolňují periferní cévy 3) tep - zklidnění tepu srdce 4) dech – zklidnění a uvolnění dechu 5) prohřívání břicha – navozením pocitu tepla v břiše se uvolňují svaly v útrobách 6) chladné čelo

35 Jacobsonova svalová relaxace •veškeré myšlenky jsou provázeny aktivitou kosterního svalstva. •založena na systematickém uvolňování kosterního svalstva prostřednictvím rozvoje schopností uvědomovat si a rozlišovat jemné rozdíly v napětí svalů •aby mohl člověk relaxovat mysl a tělo, musí uvolnit celé kosterní svalstvo

36 II.fáze – posthospitalizační Lázeňská léčba Teplice nad Bečvou Poděbrady Konstantinovy Lázně Františkovy Lázně

37 Lázeňská léčba  Navazuje na ambulantní řízený program nebo se prolíná.  Cílem je vytvořit návyk správného životního stylu, eliminovat rizikové faktory ICHS a potlačit stresové psychické vlivy.  Složky:  pohybová aktivita –skupinový léčebný tělocvik (30 min denně) –ergometrický trénink (30 min denně) –terénní léčba - chůze se sportesterem (60 min denně) –rehabilitace v bazénu včetně plavání  balneologická a fyziatrická terapie  dietetická opatření  protikuřácká intervence  psychoterapie  zdravotní výchova

38 II.fáze – posthospitalizační Individuální domácí trénink  Poučení pacienta o vhodném druhu, intenzitě a frekvenci zátěže na základě klinického stavu a výsledku zátěžového testu  Základem jsou aktivity vytrvalostního charakteru (chůze, jízda na kole či rotopedu, běh)  Vyvarovat se aktivitám s vyšší emoční zátěží (soutěživé disciplíny) a aktivitám s převahou neúměrné statické zátěže vyžadující zadržení dechu  Znát fyziologickou a patologickou reakci organismu na zátěž (tj. kdy přerušit trénink).

39 Chůze – dávkování zátěže (orientačně) Chaloupka V.: Nemocniční a posthospitalizační fáze rehabilitace u nemocných s ICHS – Guidelines 1998 Týde n Vzdálenos t ČasFrekvence 1.400 m5 min2x denně 2.800 m10 min2x denně 3.1200 m20 min + pauza 5 min 1x denně 4.1500 m20 min1x denně 5.2000 m30 min2x denně 6.3000 m35 – 40 min 1x denně

40 Krokoměr

41 Kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu •I. fáze – nemocniční rehabilitace •II. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace  Ambulantní řízený program  Individuální domácí trénink  Lázeňská léčba •III. fáze - období stabilizace •IV. fáze – udržovací období

42 III. fáze - období stabilizace •Po skončení II. fáze - poučení o vhodnosti pokračovat v rehabilitaci i nadále •Pacienti jsou již s tréninkem dostatečně seznámeni, znají svoje limitace a dokáží si své tréninkové dávky dobře regulovat •Možnost kardioklubů – udržovací rehabilitační program

43 IV. fáze – období udržovací Cíl: Trvale přijetí zdravého životního stylu založeného na  pravidelné fyzické aktivitě  správné výživě  duševní pohodě  zanechání kouření

44 II. Rehabilitace u plicních onemocnění (Asthma bronchiale, CHOPN) ASTHMA BRONCHIALE A. Dechová gymnastika : relaxace inspiračních svalů, posílení expiračních svalů, brániční dýchání, hybnost hrudníku a páteře, masáže hrudníku, správné držení těla B. Kondiční cvičení : intervalová zátěž krátké i vysoké dávky nepřesahující 2 min.,vytrvalostní zátěž ( plavání, kondiční běh). Vliv prostředí Adaptace : zlepšení ovládání dýchání, ventilačních fcí, fyzické zdatnosti, snížení četnosti vznikuAIB

45 A. Dechová gymnastika •Statická – cvičební postupy a nácviky týkající se klidového dýchání (mimické svaly, masáže- podpora relaxace dých. svalů) •Dynamická – spoluúčast končetin a trupu •Mobilizační (kondiční)- vědomě prohloubené dechové pohyby (proti odporu) •Autogenní drenáž a nácvik aktivního výdechu

46 Forsírovaný výdech •Dýchání proti odporu –nafukovací míč –zúžené rty –bublání do vody brčkem –hra na flétnu –instrumentální techniky

47 Autogenní drenáž a nácvik aktivního výdechu •technika dýchání, při které se pacient naučí odstraňovat hlen bez cizí pomoci a nápadného a vyčerpávajícího vykašlávání •posilování aktivní složky výdechu- zapojení svalů expiračních hlavních i vedlejších- břišních. Rychlá mobilizace hlenu, šetrná expektorace •Huffing – místo kašle krátký, otevřený a prudký výdech •Technika prodlouženého výdechu – vložení pauzy (2-3s) na konci vdechu (průnik vzduchu co nejdále do bronchiolů), pak výdech

48 Nácvik kontrolovaného kašle Cítíte-li, že přichází kašel: 1)Zhluboka nadechněte 2)Zadržte dech po několik sekund 3)2 x zakašlete, poprvé k uvolnění hlenu, podruhé pro jeho transport vzhůru 4)Nadechněte se nosem (popotáhnout nosem) 5)Zbavte se hlenu. Nepolykejte jej! Vhodnou polohou pro správnou techniku kašle je sed s nohama opřenýma na podložce a hlavou lehce skloněnou vpřed Cílem není zabránit kašli, ale naučit se jej využít k uvolnění hlenu a jeho odstranění z dýchacích cest.

49 B. Kondiční cvičení intervalová zátěž krátké i vysoké dávky nepřesahující 2 min. vytrvalostní zátěž ( plavání, kondiční běh). Vliv prostředí Adaptace : zlepšení ovládání dýchání, ventilačních fcí, fyzické zdatnosti, snížení četnosti vzniku EIB

50 CHOPN CHRON. OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC A. Dechová gymnastika totéž jako u asthmatu, nácvik expektoračních technik B. Kondiční cvičení : přizpůsobit habituálním zvyklostem pacienta( chůze, turistika + další vytrvalostní pohybové aktivity nízké intenzity Adaptace : zlepšení funkce dýchacího svalstva, usnadnění expektorace, zlepšení pracovní tolerance


Stáhnout ppt "Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocněn í MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google