Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocnění"— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocnění
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU

2 I. Kardiovaskulární rehabilitace
Komplexní proces, jehož cílem je návrat a udržení fyzického, psychického, sociálního, pracovního a emočního stavu u osob se srdečními chorobami

3 Historie KV rehabilitace
1.polovina 20. století: IM relativně vzácný, postihoval spíše starší nemocné, handicap nebyl zřetelný, málo informací 50. léta - klid na lůžku 6 týdnů - nezbytný k hojení infarktového ložiska Postupně změna názorů: 1952 Levine a Lown: „sed v křesle po 7 dnech od akutního IM je bezpečný a má blahodárný účinek pro uzdravení“. Konec 80.let u nás - průměrná doba hospitalizace pro i.m. kolem 3 týdnů

4 Léčebný přístup k nemocným s ICHS -současný stav-
Reperfuzní léčba (PTCA, CABG) Farmakoterapie Komplexní přístup – změna životního stylu (sekundární prevence včetně fyzického tréninku) Snížení úmrtnosti, prodloužení života

5 Cíle komplexní rehabilitace
Současnost : 2 skupiny nemocných : Roste počet nemocných vyššího věku – udržení kondice, soběstačnosti a dobré kvality života Mladí nemocní s předčasnými projevy ICHS - existenční problém, návrat do práce a aktivního života Úspěšná revaskularizace (odstraní následek ale ne příčinu onemocnění!) může vést k podcenění závažnosti onemocnění Životně důležité : Invazivní zákrok + sekundární prevence (včetně rehabilitace)

6 Základní pojmy Fyzická aktivita: tělesný pohyb vyvolaný kosterním svalstvem vedoucí k energetickému výdeji Cvičení: fyzická aktivita plánovaná, strukturovaná, organizovaná. Cíl: zlepšení tělesné zdatnosti Tělesná zdatnost: schopnost vykonávat fyzickou aktivitu bez větší únavy (schopnost optimálně reagovat na tělesnou zátěž)

7 Tělesná aktivita Dynamická- pravidelné střídání kontrakce a relaxace svalu (chůze, běh). Probíhá za aerobních podmínek Statická – izometrický stah svalu proti fixnímu odporu. Probíhá za anaerobních podmínek Vytrvalostní – déletrvající dynamická zátěž

8 Transportní systém

9 Vliv tělesné zátěže - adaptační změny
zlepšení transportu kyslíku v organizmu, snížení nároků myokardu na kyslík, zmenšení rozsahu ischémie při fyzické námaze zlepšení periferní hemodynamiky (zmnožení kapilár ve svalech, VO2max - tělesné zdatnosti) aktivity parasympatiku,TK,  klidové i pozátěžové SF zlepšení statických i dynamických funkcí plic a ekonomiky dýchání

10 Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním
Doporučení České kardiologické společnosti Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Václav Chaloupka, Jarmila Siegelová*, Lenka Špinarová**, Hana Skalická***, Ivan Karel****, Jirí Leisser***** Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, *Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, **I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno,***Kardiologie, Praha, ****Lázně Podebrady a. s., ****Lázně Teplice nad Bečvou a. s., Cor Vasa 2006; 48(7-8): K127–K145

11 Kardiovaskulární rehabilitace
Týká se pacientů s dg.: Infarkt myokardu (akutní koronární syndromy) Chronické srdeční selhání Stavy po kardiochirurgických operacích (revaskularizace- by-pass, srdeční vady, transplantace srdce) Nemocní s kardiostimulátory

12 Kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu
I. fáze – nemocniční rehabilitace II. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace Ambulantní řízený program Individuální domácí trénink Lázeňská léčba III. fáze - období stabilizace IV. fáze – udržovací období

13 I. fáze - nemocniční rehabilitace
Cíle: Prevence dekondice a snižování svalové síly Zlepšení průtoku krve, prevence žilní trombózy Příprava nemocného na běžné denní aktivity

14 I. fáze - nemocniční rehabilitace
Předpokládaná doba hospitalizace u nekomplikovaného IM je 5 -7 dnů. Klid na lůžku jen 12 – 24 hod. během nekomplikovaného IM Rehabilitace zahrnuje: Cvičení za dozoru fyzioterapeuta 1x denně Vlastní aktivity nemocného 2-3x denně Edukaci nemocného - během těchto 12 – 24 hod se také ukáže bude-li se jednat o komplikovaný či nekomplikovaný IM. Pacient s nekomplikovaným IM má dobrou fci LK, bez známek přetrvávající či vracející se ischemie a elektricky stabilní.

15 Během hospitalizace postupné zvyšování intenzity zátěže a prodlužování doby zátěže (5 - 30 min)
Cvičení vleže - sed - cvičení v sedu - stoj - chůze - cvičení ve stoji - chůze do schodů Hodnocení reakce na zátěž (před, v průběhu a po cvičení): měření TK a SF subjektivní pocity nemocného Při postavení často ortostatická hypotenze (měření TK před a po postavení) pokles TKS < 10 mmHg a TKS > 90 mmHg dovoluje pokračovat ve stoji pokles TKS > 20 mmHg nevhodný pro pokračování ve stoji.

16 Kontraindikace rehabilitace
Sinusová tachykardie  120/min TKs  200 mmHg, TKd  115 mmHg Symptomatická hypotenze Akutní infekční onemocnění Těžká aortální stenóza Dissekující aneurysma aorty Nestabilní angina pectoris Manifestní srdeční selhání Podezření na plicní embolii Komorová tachykardie či jiné život ohrožující arytmie

17 Před propuštěním z nemocnice poučení pacienta o redukci rizikových faktorů ICHS v rámci sekundární prevence Zanechat kouření Kontrola krevního tlaku Dietní opatření Tělesná aktivita Kontrola hmotnosti Medikament. léčba Antiagregační léčba Betablokátory ACEI (dysfunkce LK, CHSS) Statiny (HLPP a stabilizace plátu)

18 Kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu
I. fáze – nemocniční rehabilitace II. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace Ambulantní řízený program Individuální domácí trénink Lázeňská léčba III. fáze - období stabilizace IV. fáze – udržovací období

19 II. fáze - posthospitalizační
Ambulantní řízený rehabilitační program Lázeňská léčba Individuální domácí trénink

20 II. fáze - posthospitalizační
Cíle: Zlepšení tolerance fyzické i psychické zátěže Zlepšení aerobní kapacity a svalové síly Úprava životního stylu Začlenění do plnohodnotného aktivního života Zlepšení kvality života

21 II.fáze – posthospitalizační Ambulantní řízený program
Zahájení co nejčasněji od propuštění (do 3 týdnů) Doporučuje ošetřující kardiolog, program je plně hrazen pojišťovnou Zátěžový test (spiroergometrie) - určení bezpečných limitů zatížení: Při zahájení V polovině Při ukončení rehabilitačního programu

22 II.fáze – posthospitalizační Ambulantní řízený program

23 II.fáze – posthospitalizační Ambulantní řízený program
3 měsíce, 3x týdně, 60-minutová tréninková jednotka (skupinové cvičení – 6 osob). Rozdělení do skupin dle klinického nálezu, funkce levé komory a výsledku zátěžového testu. Intervalový trénink pro pacienty s horší tolerancí zátěže, nízkou EF. Monitorování TK, SF, RPE, EKG.

24 Dělení nemocných dle klinického nálezu a funkce LK
Nízké riziko: EF > 45 %, bez klidové či zátěžové ischemie, bez arytmií Střední riziko: EF %, známky ischemie při vyšším stupni zátěže (> 100 W) Vysoké riziko: EF < 30 %, komorové arytmie, pokles STK při zátěži > 15 mmHg, CHSS, výrazné projevy ischemie

25 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky
Aerobní tréninková jednotka Tréninková jednotka s posilovacím cvičením 1. Zahřívací fáze 10 min Zahřívací fáze 10 min 2. Aerobní fáze 40 min 2. Aerobní fáze 20 min 3. Relaxační fáze 10 min 3. Posilování 20 min 4. Relaxační fáze 10 min

26 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky
Zahřívací fáze Zahřátí organismu – jednoduché gymnastické cviky, cviky s náčiním, strečink a kompenzační cvičení Monitorování SF v průběhu zahřívací fáze - Polar Accurex Plus Tester Doba trvání 10 min

27 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky
Aerobní fáze Systém Ergoline Počítačový program Ergosoft plus Doba trvání 20 – 30 min

28 Počítačový program Ergosoft +
Typy tréninků: A Konstantní zátěž, konstantní SF B Intervalový trénink - použití u pacientů s nízkou tolerancí zátěže na podkladě: Reziduální ischemie Významná deprese funkce levé komory CHSS ICHDK aj.

29 Posilovací trénink Zařazováno do programu po 2-4 týdnech aerobního tréninku Určení intenzity metodou 1-RM Tréninková intenzita se různí od 25 % 1-RM do 80 % 1-RM 1-5 sérií po 8-15 opakováních Pauzy mezi sériemi s Nutnost pravidelného dýchání během posilovacího cvičení.

30 1- RM (one repetition maximum)
Jedno opakování daného cviku provedené v plném rozsahu pohybu s maximální zátěží. V průběhu testu monitorováno EKG. Mezi jednotlivými pokusy 1-min pauza.

31 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky
Posilovací trénink Před zařazením - handgrip 1-RM u tří cviků posilovacího tréninku Tréninková zátěž 30 %,40 %, 50 %, 60 % 1-RM Pauzy mezi sériemi s 4 cviky - velké svalové partie Doba trvání 20min

32

33 II.fáze – ambulantní řízený program Skladba tréninkové jednotky
Relaxační fáze Cílem je zklidnění organismu, úprava cirkulačních poměrů a návrat SF a TK na předtréninkovou úroveň Schultzův autogenní trénink Jacobsonova svalová relaxace Monitorování TK a SF Doba trvání 10 min

34 Schultzův autogenní trénink
Vychází z poznatků o o autohypnóze a autosugesci vyvolání stavu, při kterém se člověk vnitřně oddává představám, předepsaným jednotlivými cvičeními používá se standardních formulí, při kterých se pozornost cvičícího zaměřuje na tyto pocity: 1) tíha – navozením představy tíhy se uvolňuje kosterní svalstvo 2) teplo – navozením pocitu tepla po těle se uvolňují periferní cévy 3) tep - zklidnění tepu srdce 4) dech – zklidnění a uvolnění dechu 5) prohřívání břicha – navozením pocitu tepla v břiše se uvolňují svaly v útrobách 6) chladné čelo

35 Jacobsonova svalová relaxace
veškeré myšlenky jsou provázeny aktivitou kosterního svalstva. založena na systematickém uvolňování kosterního svalstva prostřednictvím rozvoje schopností uvědomovat si a rozlišovat jemné rozdíly v napětí svalů aby mohl člověk relaxovat mysl a tělo, musí uvolnit celé kosterní svalstvo

36 II.fáze – posthospitalizační Lázeňská léčba
Teplice nad Bečvou Poděbrady Konstantinovy Lázně Františkovy Lázně

37 Lázeňská léčba Navazuje na ambulantní řízený program nebo se prolíná.
Cílem je vytvořit návyk správného životního stylu, eliminovat rizikové faktory ICHS a potlačit stresové psychické vlivy. Složky: pohybová aktivita skupinový léčebný tělocvik (30 min denně) ergometrický trénink (30 min denně) terénní léčba - chůze se sportesterem (60 min denně) rehabilitace v bazénu včetně plavání balneologická a fyziatrická terapie dietetická opatření protikuřácká intervence psychoterapie zdravotní výchova

38 II.fáze – posthospitalizační Individuální domácí trénink
Poučení pacienta o vhodném druhu, intenzitě a frekvenci zátěže na základě klinického stavu a výsledku zátěžového testu Základem jsou aktivity vytrvalostního charakteru (chůze, jízda na kole či rotopedu, běh) Vyvarovat se aktivitám s vyšší emoční zátěží (soutěživé disciplíny) a aktivitám s převahou neúměrné statické zátěže vyžadující zadržení dechu Znát fyziologickou a patologickou reakci organismu na zátěž (tj. kdy přerušit trénink).

39 Chůze – dávkování zátěže (orientačně)
Chaloupka V.: Nemocniční a posthospitalizační fáze rehabilitace u nemocných s ICHS – Guidelines 1998 Týden Vzdálenost Čas Frekvence 1. 400 m 5 min 2x denně 2. 800 m 10 min 3. 1200 m 20 min + pauza 5 min 1x denně 4. 1500 m 20 min 5. 2000 m 30 min 6. 3000 m 35 – 40 min

40 Krokoměr

41 Kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu
I. fáze – nemocniční rehabilitace II. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace Ambulantní řízený program Individuální domácí trénink Lázeňská léčba III. fáze - období stabilizace IV. fáze – udržovací období

42 III. fáze - období stabilizace
Po skončení II. fáze - poučení o vhodnosti pokračovat v rehabilitaci i nadále Pacienti jsou již s tréninkem dostatečně seznámeni, znají svoje limitace a dokáží si své tréninkové dávky dobře regulovat Možnost kardioklubů – udržovací rehabilitační program

43 IV. fáze – období udržovací
Cíl: Trvale přijetí zdravého životního stylu založeného na pravidelné fyzické aktivitě správné výživě duševní pohodě zanechání kouření

44 II. Rehabilitace u plicních onemocnění (Asthma bronchiale, CHOPN)
A. Dechová gymnastika : relaxace inspiračních svalů, posílení expiračních svalů, brániční dýchání, hybnost hrudníku a páteře, masáže hrudníku, správné držení těla B. Kondiční cvičení : intervalová zátěž krátké i vysoké dávky nepřesahující 2 min.,vytrvalostní zátěž ( plavání, kondiční běh). Vliv prostředí Adaptace : zlepšení ovládání dýchání, ventilačních fcí, fyzické zdatnosti, snížení četnosti vznikuAIB

45 A. Dechová gymnastika Statická – cvičební postupy a nácviky týkající se klidového dýchání (mimické svaly, masáže- podpora relaxace dých. svalů) Dynamická – spoluúčast končetin a trupu Mobilizační (kondiční)- vědomě prohloubené dechové pohyby (proti odporu) Autogenní drenáž a nácvik aktivního výdechu

46 Forsírovaný výdech Dýchání proti odporu nafukovací míč zúžené rty
bublání do vody brčkem hra na flétnu instrumentální techniky

47 Autogenní drenáž a nácvik aktivního výdechu
technika dýchání, při které se pacient naučí odstraňovat hlen bez cizí pomoci a nápadného a vyčerpávajícího vykašlávání posilování aktivní složky výdechu- zapojení svalů expiračních hlavních i vedlejších- břišních. Rychlá mobilizace hlenu, šetrná expektorace Huffing – místo kašle krátký, otevřený a prudký výdech Technika prodlouženého výdechu – vložení pauzy (2-3s) na konci vdechu (průnik vzduchu co nejdále do bronchiolů), pak výdech

48 Nácvik kontrolovaného kašle
Cítíte-li, že přichází kašel: Zhluboka nadechněte Zadržte dech po několik sekund 2 x zakašlete, poprvé k uvolnění hlenu, podruhé pro jeho transport vzhůru Nadechněte se nosem (popotáhnout nosem) Zbavte se hlenu. Nepolykejte jej! Vhodnou polohou pro správnou techniku kašle je sed s nohama opřenýma na podložce a hlavou lehce skloněnou vpřed Cílem není zabránit kašli, ale naučit se jej využít k uvolnění hlenu a jeho odstranění z dýchacích cest.

49 B. Kondiční cvičení intervalová zátěž krátké i vysoké dávky nepřesahující 2 min. vytrvalostní zátěž ( plavání, kondiční běh). Vliv prostředí Adaptace : zlepšení ovládání dýchání, ventilačních fcí, fyzické zdatnosti, snížení četnosti vzniku EIB

50 CHRON. OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC
CHOPN CHRON. OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC A. Dechová gymnastika totéž jako u asthmatu, nácvik expektoračních technik B. Kondiční cvičení : přizpůsobit habituálním zvyklostem pacienta( chůze, turistika + další vytrvalostní pohybové aktivity nízké intenzity Adaptace : zlepšení funkce dýchacího svalstva, usnadnění expektorace, zlepšení pracovní tolerance


Stáhnout ppt "Rehabilitace u kardiovaskulárních a plicních onemocnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google