Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prodej pozemků Lanškrounská ulice Materiál pro zasedání městského zastupitelstva dne 6.3.2013 = Majetkoprávní úkony =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prodej pozemků Lanškrounská ulice Materiál pro zasedání městského zastupitelstva dne 6.3.2013 = Majetkoprávní úkony ="— Transkript prezentace:

1 Prodej pozemků Lanškrounská ulice Materiál pro zasedání městského zastupitelstva dne 6.3.2013 = Majetkoprávní úkony =

2 Trasy sítí v majetku města Svitavy ( v předmětném území )

3 Prodej pozemků a objektů mezi státem ČR a společností  Smlouva mezi státem ČR a RkM byla podepsána dle ObčZ 12.04.2012 …prodávajícímu není známo, že by na prodávaném majetku vázla nějaká právní omezení, závazky či právní vady. Rovněž kupující prohlašuje, že mu je současný stav majetku prodávaného touto smlouvou dobře známý a že jej kupuje jak stojí a leží… Občanský zákoník č.40/1964 Sb, § 597, odst 1: Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. § 599, odst 1: Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci. Pokud tedy dřívější vlastník dal souhlas k uložení sítí, z jakého důvodu neobeznámil s touto skutečností kupujícího. Neuvedl jej tedy v omyl prodávající? Proč se kupující nedomáhal svých nároků dle zákona? Lhůta pro uplatnění vady vůči prodávajícímu tedy vypršela 12.10.2012 !

4 Demoliční výměr (povolení demolice na ohlášení stavebníka)  Demoliční výměr byl vydán stavebníkovi 2.08.2012  Stavebník je povinen zjistit umístění veškerých sítí a zajistit v této souvislosti veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejich poškození. V tomto případě stavebník dokládá dokumentaci a stavební záměr k předmětné stavbě Je velmi pravděpodobné, že již v červenci 2012 byl stavebník obeznámen se stavem a umístěním sítí na těchto pozemcích. Mimo jiné také v březnovém NAŠEM MĚSTĚ potvrzuje vedoucí odboru správy majetku: „..při projektování společnost zjistila, že přes pozemky vedou sítě technické infrastruktury,“…

5 Realizace stavebních úprav  Územní plán města Svitavy objekt bývalého OKM a DDM objekt bývalého OKM a DDM Občanská vybavenost Občanská vybavenost Změna Územního plánu (?) Objekt pro bydlení Objekt pro bydlení  Návrh na uzavření VPS o umístění stavby byl podán Stavebním úřadem 16.11.2012 Součástí dokumentace je mimo jiné i vyjádření Odboru informatiky týkající se uložení kabelu metropolitní sítě (včetně poučení, že stavebník byl obeznámen s umístěním a o postupech při případných zemních pracech v zájmovém území). Rovněž je ve spise vyjádření SPORTES Svitavy ve věci kabelu veřejného osvětlení a Svitavské Vodárenské o existenci kanalizačního potrubí.

6 Posouzení ekologické komise  Zastupitelé za Naše Svitavy podali 11.2.2013 žádost o stanovisko tohoto poradního orgánu Rady města k prodeji  Stanovisko, které jsme obdrželi vyjadřuje JEDNOHLASNÉ NEDOPORUČENÍ Radě města prodávat část veřejného parku Je podle nás otázkou, co bylo příčinou toho, že Rada o toto stanovisko nepožádala. Svůj postoj tedy nemohla vyjádřit ekologická komise v době, kdy společnost požádala o odprodej předmětných pozemků města.

7 Věcné břemeno - - trasa metropolitní sítě  Swot analýza města Svitavy z roku 2007- Informační společnost  „Protože některé uzly a trasy jsou umístěny mimo budovy a pozemky ve vlastnictví města Svitavy, je potřeba dbát na zařízení všech potřebných dokumentů (věcné břemeno, smlouvy o umístění apod.) pro vybudované a využívané optické páteřní trasy“ Není dosud jednoznačně známo, z jakého důvodu nebylo zřízeno věcné břemeno k sítím. Při takovém pochybení by bylo možné eventuelní náhradu požadovat po skutečném viníkovi. Pro tyto případy a přiznání pochybení, může město přenést náhradu škody na viníka a navíc je zcela nepochybně pojištěno na odpovědnost. Pro dokreslení, že v blízkosti místa a na předmětné trase bylo s ČR věcné břemeno zřízeno, je výňatek z usnesení Rady města Svitavy dne 30.6.2008 (mj. usnesení bylo splněno)

8 Vstřícnost nebo diktát? Požadavky zájemce:  Žádost o koupi pozemků města – 09-11/2012 (?)  Cena 200,-Kč – jednání MZ 12.12.2012  Cena nejvýše 200,-Kč – jednání MZ 30.01.2013  Podmínka prodej za 200,-Kč/m2  Návrh na jednání a požadavek přeložení sítí  Přeložení kabelů a kanalizace do 31.05.2013 Nabídky zájemce :  Zřízení věcného břemena na sítě města – MZ - důvodová zpráva 12.12.2013  Zřízení věcného břemena na sítě a zbudování veřejného chodníku a parkoviště - MZ – důvodová zpráva 30.01.2013 Mimo jiné zástupce společnosti uvádí: „Tyto pozemky nutně nepotřebujeme“ – jednatel společnosti (MFDnes 21.2.2013) Dále je uvedeno v komentář MF Dnes: „Firma tvrdí, že klíčové pozemky má a nákup pozemků od města není životně důležitý.“

9 Shrnutí závěrem  Jsme přesvědčeni o tom, že vedení města mění odůvodnění prodeje a respektuje zejména požadavky společnosti - vyjma diskuze o ceně.  Společnost neuplatnila náhradu za znehodnocenou investici na prodávajícím – stát ČR. Není důvod dnes uplatňovat vůči městu Svitavy.  Nebylo vzato majetkoprávní komisí v potaz většinové usnesení zastupitelů o navýšení ceny pozemků.  Rada města nepožádala ekologickou komisi o stanovisko k prodeji části veřejného parku. Její dodatečné nedoporučení prodeje se nezohledňuje.  Město jako podklad k jednání nenechalo vypracovat odborný posudek na cenu těchto pozemků.  Rada již potřetí předkládá stejný návrh na usnesení s téměř totožným odůvodněním.  Nebyla městem nikde zmíněna zákonná norma, z níž by vyplývala městu povinnost sítě přeložit.  Bude zastupitelstvo postupovat obdobným způsobem, když požádá jiný vlastník nemovitosti sousedící s parkem o odkup za stejných podmínek?


Stáhnout ppt "Prodej pozemků Lanškrounská ulice Materiál pro zasedání městského zastupitelstva dne 6.3.2013 = Majetkoprávní úkony ="

Podobné prezentace


Reklamy Google