Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedení konceptu společenské odpovědnosti do orgánů veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedení konceptu společenské odpovědnosti do orgánů veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Zavedení konceptu společenské odpovědnosti do orgánů veřejné správy
NKK - Brno Mgr. Stanislav Loskot, MBA

2 CSR - Společenská odpovědnost organizací veřejné správy
Corporate Social Responsibility – CSR V pojetí veřejné správy je hlavním účelem CSR napomáhat oblastem, které v dnešní společnosti strádají nebo mohou strádat (životní prostředí, menšinové skupiny, lidé s postižením, zaměstnanci apod.), tedy okolí, které obklopuje každého z nás. Prosazováním CSR se vytváří nová kvalita vztahů mezi podnikatelskou sférou, státními orgány a organizacemi územních samosprávných celků, nevládními organizacemi jako zástupci občanů i samotnými občany.

3 CSR - Společenská odpovědnost organizací veřejné správy
Zatímco podnikatelská sféra je motivována: vlastními, specificky firemními zájmy, kolektivním zájmem podnikatelských kruhů, a kolektivním zájmem celé společnosti. Státní orgány a organizace územní samosprávy podporují a uplatňují společenskou odpovědnost z důvodů: podpory aktivit státu, doplnění těchto aktivit v rámci místní samosprávy, podpory místního společenství.

4 CSR - Společenská odpovědnost organizací veřejné správy
Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci, i nad rámec svého působení. Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do strategie organizace na úrovni jejího nejvyššího vedení. Organizace si uvědomují že nefungují izolovaně od okolního světa, ale jsou jeho přímou součástí.

5 CSR - Společenská odpovědnost organizací veřejné správy
Uplatňování principů společenské odpovědnosti lze považovat za samozřejmost, za obyčejnou slušnost a používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak v soukromé sféře, tak ve správě věcí veřejných. Organizace veřejné správy mají stanovenu odpovědnost za celkový rozvoj státu či příslušné komunity v rámci svého poslání vymezeného legislativou. To je však minimální hranice, kterou lze zvyšovat dle vlastních iniciativ v souladu s potřebami všech zainteresovaných stran. Právě tyto aktivity řadí organizace veřejné správy do pozice skutečně „odpovědné organizace".

6 CSR - Společenská odpovědnost organizací veřejné správy
V České republice není koncipována samostatná strategie společenské odpovědnosti, je však nedílnou součástí Strategie Národní politiky kvality v ČR na období 2011–2015. Jsou v ní mimo jiné obsaženy záměry v oblasti zvyšování kvality života v celé společnosti, v oblasti podnikatelské etiky, kvality produktů, péče o zaměstnance i životního prostředí.

7 Přístupy organizací k CSR:
firemní filantropie (dárcovství) – znamená v podstatě převod určitého objemu zisku organizace na charitativní a společensky prospěšné účely (zejména tam, kde již státu chybí finanční prostředky na pokrytí těchto potřeb a které tuto podporu potřebují) začlenění konceptu CSR do systému řízení organizace – jedná se o systematické zavádění politiky ve prospěch společnosti a cíle překračují legislativní požadavky. Je zajištěno vyvážené fungování ve třech pilířích (ekonomický, environmentální a sociální).

8 Přístupy organizací k CSR:
V praxi to znamená, že organizace, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž působí. To organizacím přináší možnost odlišit se, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

9 Principy CSR: Princip odpovědnosti stanovuje, že by organizace měla být odpovědná za své dopady do společnosti a životního prostředí. Princip transparentnosti stanovuje, že by organizace měla být transparentní v rozhodnutích a aktivitách, které mají dopad na ostatní. Princip etického chování stanovuje, že by se organizace vždy a za všech okolností měla chovat eticky.

10 Principy CSR: Princip zainteresovaných stran stanovuje, že by organizace měla respektovat a brát v úvahu zájmy zainteresovaných stran. Princip pravidla zákonnosti stanovuje, že organizace respektuje a dodržuje platnou legislativu. Princip mezinárodních standardů stanovuje, že by organizace měla respektovat relevantní mezinárodní standardy tam, kde jsou tyto standardy příznivější z hlediska udržitelného rozvoje a blaha společnosti. Princip lidských práv stanovuje, že by organizace měla uznávat důležitost i univerzálnost lidských práv.

11 Principy CSR: Přijetí konceptu CSR je především dlouhodobá investice do celkového rozvoje organizace. Podstatné také je, že většina zisku není materiálně měřitelná. Principy CSR přinášejí řadu výhod nefinanční podoby. Organizace, která přijala zásady CSR za své, vytváří nové a pozitivní trendy, nové příležitosti pro inovace a je charakteristická větší transparentností. Na své okolí působí důvěryhodně. CSR dále představuje díky propracované image možnost získat nové zaměstnance a udržet si kvalitní pracovní sílu.

12 Členění CSR na kritéria:

13 Kritérium I. – Ekonomika (EM)

14 Kritérium II. Environment

15 Kritérium III. Sociální odpovědnost

16 Klasifikace přínosů CSR – dle zainteresovaných stran
Zainteresovaná strana Hlavní přínosy Klienti organizací praktikujících CSR zvyšování kvality služeb zavedení inovací vedoucí k širší nabídce služeb Zaměstnanci organizací praktikujících CSR zlepšování pracovního prostředí zvyšování péče o zaměstnance, o prohlubování jejich vzdělávání

17 Klasifikace přínosů CSR – dle zainteresovaných stran
Zainteresovaná strana Hlavní přínosy Občané zlepšení sociálních vztahů v místním společenství zlepšení přístupu a kvality v oblasti životního prostředí Veřejný sektor zlepšující se kvalita a dostupnost veřejných služeb efektivnější nakládání, popř. úspora finančních prostředků Dodavatelé spolupracující s organizacemi praktikujícími CSR zefektivnění a zprůhlednění dodavatelsko-odběratelských vztahů pozitivní tlak na zvyšování kvality služeb dodavatelů

18 Klasifikace přínosů CSR – dle zainteresovaných stran
Zainteresovaná strana Hlavní přínosy Organizace praktikující CSR snížení nákladů, resp. zvýšení efektivity kvalitní, loajální a motivovaní zaměstnanci dobré vztahy v komunitě, v níž organizace působí zlepšení reputace a spojování organizace s kladnými hodnotami

19 Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k vnějšímu prostředí
Vnější prostředí organizace a CSR Přínosy nové možnosti, které nabízí společenská odpovědnost možnost přispět k řešení či zmenšení sociálních problémů vztahy v komunitě úsilí vedoucí k otevřenosti, podpoře lidí v organizaci, pomoci akcionářským skupinám, církvím apod. vztahy k občanům/zákazníkům ochrana práv zákazníků, informovanost,

20 Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k vnějšímu prostředí
Vnější prostředí organizace a CSR Přínosy vztahy k dodavatelům podpora informovanosti, participace vztahy k životnímu prostředí podpora environmentálního rozvoje a odpovědnosti vůči budoucím generacím vztahy ke stakeholders otevřenost k sociálním otázkám

21 Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k vnitřnímu prostředí
Vnitřní prostředí organizace a CSR Přínosy fyzické prostředí péče o bezpečnost, zdraví, ergonomické aspekty, kulturu pracovní podmínky naplňování etických kritérií při získávání pracovníků, jejich výběru, přesčasové práci minority věnování pozornosti minoritám, skupinové různosti a multikulturnímu prostředí

22 Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k vnitřnímu prostředí
Vnitřní prostředí organizace a CSR Přínosy organizační struktura a styl managementu umožnění různých typů participace na řízení komunikace a transparentnost podpora vnitrofiremní komunikace směrem dolů i směrem nahoru, důraz na přesnost informací vzdělání a trénink reagování na potřeby zaměstnanců, péče o jejich osobní rozvoj a celoživotní vzdělávání

23 Děkuji za pozornost Stanislav Loskot loskot@AQE.cz


Stáhnout ppt "Zavedení konceptu společenské odpovědnosti do orgánů veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google