Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

revize národních účtů ČR 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "revize národních účtů ČR 2014"— Transkript prezentace:

1 revize národních účtů ČR 2014
- Implementace ESA 2010 Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Smilovice 23. října 2013

2 Důvody revize Revize národních účtů ČR vychází z Nařízení EUROSTATU (ESA 2010) termín 9/2014 ESA 2010 reflektuje změny implementované standardem SNA_2008 SNA 2008 byl přijat z důvodu reakce statistiků na socioekonomické změny, které stávající statistické modely nebyly schopny zachytit

3 Revize na ČSÚ ČR je jediná země EU, která nežádala o derogaci. ESA 2010 bude implementováno v řadě 1990 – 2013 (2014) plně. S revizí ESA 2010 ČSU spojí i změny, které jsou nařízené EUROSTATEM (imputované nájemné), opraví vlastní chyby (např. změny v dopočtech, metodických odhadech NU) a zohlední nové informace (např. SLDB) Revize je systematicky připravována od REV11 Revize zasáhne RNU, QNU, RegU, EDP atd…

4 Nejdůležitější změny plynoucí z implementace ESA 2010
Kapitalizace výdajů na vědu a výzkum (VaV) a nehmotná aktiva Zachycení destruktivní techniky v THFK (vč zásob) Změny hranice THFK Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou S13 Změna ekonomického vlastnictví v ZO (zušlechtění, merchanting, reexport) Změna sektorizace finančních institucí Zaměstnanecké opce Neživotní pojištění Netržní produkce a netržní kritérium Ostatní (zlato, úvěry v selhaní, ocenění finančních aktiv....)

5 I. Kapitalizace výdajů na VaV (1)
Výdaje na výzkum a vývoj zaznamenávají členské státy jako tvorbu hrubého kapitálu. Teoretické pozadí příčiny lze vysvětlit nezachycenými investicemi ve vztahu k produkční funkci. Výpočet probíhá nákladovou metodou Dojde ke změně produkce, změně THFK. Dopad na produkci S.13 je díky odpisům VaV (životnost 10 – 20 let)

6 I. VaV (2) PRODUKCE (P.1) VaV: P.11 P.12
Subdodávky ze zahraničí P Subdodávky z ČR (DOVOZ) (P.2) P P.12 VaV na zakázku VaV pro vlastní užití (určený k prodeji) (THFK) do ČR do zahraničí (P.2) (VÝVOZ služeb)

7 Výpočet PRODUKCE (P.1) VaV (dle závěru TF):
I. VaV (3) Výpočet PRODUKCE (P.1) VaV (dle závěru TF): Vnitřní náklady (výdaje) na VaV - Platby licencí nehmotných fixních aktiv - Náklady (výdaje) na produkci softwaru ve vlastní režii + Platby postgraduálním studentům nezahrnutých ve Frascati - Kapitálové náklady (výdaje) + Ostatní daně na produkci nezahrnuté ve Frascati - Ostatní dotace na produkci + Vnější nákupy VaV (=subdodávky; má být zaznamenáno jako P.2) - SFK za vstupy DNM a DHM pro VaV - Úprava na úplnost a ostatní úpravy

8 I. Vav (4) Vliv na HDP za roky 2010r14 (praconí verze); P.1 = +P.12
P.2 = +subdodávky 2010 (mil. Kč) Původní Nově Abs změna % změna Produkce (P.1) +0,59% Mezispotřeba +6.055 +0,10% HPH 1,42% Čisté daně z produktů X Daně z produktů Dotace na produkty (-) Rozdíl mezi přičtením o zaplaceným DPH ? HDP 1,28%

9 II. Destruktivní technika
Podle ESA 95 byly zbraňové systémy účtovány do mezispotřeby  v roce pořízení byly v mzsp velké nákupy velký nárůst produkce vlády, přidaná hodnota nezměněná Podle ESA 2010 budou zbraňové systémy účtovány jako tvorba fixního kapitálu  odpisy po dobu životnosti zvýšení přidané hodnoty Implementace bude mít dopad na pokles produkce (menší imputace do P.1 v S.13 a nárůst HDP o SFK v nákladové metodě

10 III. Změny hranice THFK Již nebude platit kritérium 500EUR pro identifikaci THFK, investicí je vše s životností nad 1 rok Dopad lze očekávat pro software

11 IV. Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou S13
Zatím jsme neidentifikovali – cílem je korektní zachycení dluhu

12 VI. Změna ekonomického vlastnictví v ZO (zušlechtění, merchanting, reexport) (1)
Velmi rozsáhlé téma, které bylo spojeno do tvorby celkové koncepce měření zahraničního obchodu v národním pojetí (vytvářen detailní manuál) Jde na jedné straně o striktní implementaci principu změny vlastnictví v ESA 2010, ale na straně druhé o nedokonalé zachycení merchantingu a implementace reexportu

13 VI. Změna ekonomického vlastnictví v ZO (zušlechtění, merchanting, reexport) (2)
Obsah modelu ZO 2014 Koncept zahraničního obchodu v národním pojetí je již plně uplatňován od revize 2011 Zušlechtění (processing) vede k vyloučení akt/pas zušlechtění ze ZO. V ZO zůstane jen služba. Teoreticky bez dopadu na saldo ZO, jde o kombinmaci SZO, ZO 1-04, měsíční stat. Průmyslu Merchanting se zachycuje podle CPA netto na straně vývozu. Tzn. záporný vývoz znamená např. nákup paliva v Amsterodamu pro jeho další prodej Reexport bude zachycován zcela odděleně od ostatního ZO v IO. Je otázka, jakým způsobem, bude deflován.

14 VI. Změna ekonomického vlastnictví v ZO (zušlechtění, merchanting, reexport) (3)
- Představení manuálu - ČSÚ v úzké spolupráci s ČNB uspořádal seminář pro kolegy z okolních zemí a EUROSTAT - ČSÚ pozval ředitele EUROSTATU W. RADEMACHERA do Prahy a diskutoval s ním o problémech ZO a implemetace SF

15 VII. Změna sektorizace finančních institucí
2.66 Sektor finančních institucí se dále rozčleňuje do těchto subsektorů: a) centrální banka (S.121); b) instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122); c) fondy peněţního trhu (S.123); d) fondy kolektivního investování jiné neţ fondy peněţního trhu (S.124); e) ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125); f) pomocné finanční instituce (S.126); g) kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127); h) pojišťovací společnosti (S.128) a i) penzijní fondy (S.129).

16 VIII. Zaměstnanecké opce
Zaměstnanecké opce na akcie 4.168 Zvláštní formou naturálního důchodu je praxe, kdy zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje opci umožňující nákup akcií v určitém budoucím termínu za stanovenou cenu. Zaměstnanecká opce na akcie se podobá finančnímu derivátu, přičemž zaměstnanec se může rozhodnout opci neuplatnit – buď proto, že cena akcie je v daném okamžiku nižší než cena, za kterou může uplatnit opci, nebo proto, že odešel ze zaměstnání u dotčeného zaměstnavatele, a jeho opce tudíţž propadla. 4.176 Na finančním účtu odpovídá pořízení zaměstnaneckých opcí na akcie domácnostmi příslušné části náhrad zaměstnancům s odpovídajícím závazkem zaměstnavatele.

17 IX. Neživotní pojištění (1)
Služba poskytovaná oprávněným osobám; ESA 1995: zasloužené pojistné + doplňkové pojistné náhrady, na které vznikl nárok ESA 2010: upravené náhrady, na které vznikl nárok Správná výše náhrad, která se použije ve výpočtu produkce, se nazývá „upravené náhrady“; Cílem je zajistit, aby neočekávaně vysoké náhrady nevedly ke kolísavým a záporným odhadům produkce, zejména v období po katastrofě;

18 IX. Neživotní pojištění (2)

19 X. Netržní produkce a netržní kritérium
50% Kritérium již není jediný argument pro S13, kvalitativní kritérium (zda dělá i pro jiné odběratele, tržní prostředí (nemocníce – konkurence)), u infrastruktury Změna samotného kritéria Marginální dopad v ČR

20 B.2 Kvantitativní kritérium - ESA95
Test na tržní / netržní charakter veřejné jednotky = 50% kriterium úhrady provozních (výrobních) nákladů z tržeb jednotky Test v „delší „ časové řadě údajů a) Propočet podle ESA95: P. 11 t , kde P.21 t + D.1 t + K.1 t + D.29 t P.11t …………tržní produkce ; P.21 t ……….. Mezispotřeba; D.1 t ………. náhrady zaměstnancům K.1 t ………… spotřeba fixního kapitálu; D.29 t ………...ostatní daně na výrobu (ESA95 §§ 3.32, 3.33) Pokud koeficient je větší než 0,5 jde o tržního výrobce (produkce za ekonomicky významné ceny) Testy a zatřídění: 1995, (MF za PO na datech 1995 a 1996 ),2004 (MF za PO na datech 2003 a 2004); 2010 (ČSÚ za veřejné nefinanční korporace a PO); od 2010 každoroční u PO, NI a nefinančních korporací;u finančních korporací není relevantní

21 B.2 Kvantitativní kritérium – ESA10
b) Propočet podle ESA10: P. 11 t P. 131 t , kde P.21 t + D.1 t + K.1 t + D.29 t +/- D.41 nett P.11t ………Tržní produkce ; P.131 …………..Netržní produkce P.21 t ………Mezispotřeba; D.1 t ………. náhrady zaměstnancům K.1 t …… Spotřeba fixního kapitálu; D.29 t ………...ostatní daně na výrobu (+/-) D.41 ………Čisté úroky (výnosové minus nákladové) (ESA 10 §§ ) Od 2010 každoroční testy: za jednotky v S.11001, za PO za NI – o.p.s. a š.p.o. (v S.15); u finančních korporací kritérium 50% není relevantní

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "revize národních účtů ČR 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google