Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Smilovice 23. října 2013 REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ ČR 2014 -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Smilovice 23. října 2013 REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ ČR 2014 -"— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Smilovice 23. října 2013 REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ ČR 2014 - IMPLEMENTACE ESA 2010

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz2/28 DŮVODY REVIZE -Revize národních účtů ČR vychází z Nařízení EUROSTATU (ESA 2010) termín 9/2014 -ESA 2010 reflektuje změny implementované standardem SNA_2008 -SNA 2008 byl přijat z důvodu reakce statistiků na socioekonomické změny, které stávající statistické modely nebyly schopny zachytit

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz3/28 REVIZE NA ČSÚ -ČR je jediná země EU, která nežádala o derogaci. ESA 2010 bude implementováno v řadě 1990 – 2013 (2014) plně. -S revizí ESA 2010 ČSU spojí i změny, které jsou nařízené EUROSTATEM (imputované nájemné), opraví vlastní chyby (např. změny v dopočtech, metodických odhadech NU) a zohlední nové informace (např. SLDB) -Revize je systematicky připravována od REV11 -Revize zasáhne RNU, QNU, RegU, EDP atd…

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz4/28 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PLYNOUCÍ Z IMPLEMENTACE ESA 2010 - Kapitalizace výdajů na vědu a výzkum (VaV) a nehmotná aktiva - Zachycení destruktivní techniky v THFK (vč zásob) - Změny hranice THFK -Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou S13 -Změna ekonomického vlastnictví v ZO (zušlechtění, merchanting, reexport) -Změna sektorizace finančních institucí -Zaměstnanecké opce -Neživotní pojištění -Netržní produkce a netržní kritérium Ostatní (zlato, úvěry v selhaní, ocenění finančních aktiv....)

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz5/28 I. KAPITALIZACE VÝDAJŮ NA VAV (1) •Výdaje na výzkum a vývoj zaznamenávají členské státy jako tvorbu hrubého kapitálu. •Teoretické pozadí příčiny lze vysvětlit nezachycenými investicemi ve vztahu k produkční funkci. •Výpočet probíhá nákladovou metodou •Dojde ke změně produkce, změně THFK. Dopad na produkci S.13 je díky odpisům VaV (životnost 10 – 20 let)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz6/28 I. VAV (2) PRODUKCE (P.1) VaV: Subdodávky ze zahraničí P.1 Subdodávky z ČR (DOVOZ) (P.2) P.11P.12 VaV na zakázkuVaV pro vlastní užití (určený k prodeji)(THFK) do ČRdo zahraničí (P.2) (VÝVOZ služeb)

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz7/28 I. VAV (3) Výpočet PRODUKCE (P.1) VaV (dle závěru TF): Vnitřní náklady (výdaje) na VaV -Platby licencí nehmotných fixních aktiv -Náklady (výdaje) na produkci softwaru ve vlastní režii +Platby postgraduálním studentům nezahrnutých ve Frascati -Kapitálové náklady (výdaje) +Ostatní daně na produkci nezahrnuté ve Frascati -Ostatní dotace na produkci +Vnější nákupy VaV (=subdodávky; má být zaznamenáno jako P.2) -SFK za vstupy DNM a DHM pro VaV -Úprava na úplnost a ostatní úpravy

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz8/28 I. VAV (4) Vliv na HDP za roky 2010r14 (praconí verze); P.1 = +P.12 P.2 = +subdodávky 2010 (mil. Kč)PůvodníNověAbs změna% změna Produkce (P.1)9.358.5759.413.743+55.168+0,59% Mezispotřeba5.938.2775.944.332+6.055+0,10% HPH3.420.2983.469.411+49.1131,42% Čisté daně z produktů370.582 XX Daně z produktů417.475 XX Dotace na produkty (-)-46.893 XX Rozdíl mezi přičtením o zaplaceným DPH??XX HDP3.790.8803.839.993+49.1131,28%

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz9/28 Podle ESA 95 byly zbraňové systémy účtovány do mezispotřeby  v roce pořízení byly v mzsp velké nákupy  velký nárůst produkce vlády, přidaná hodnota nezměněná Podle ESA 2010 budou zbraňové systémy účtovány jako tvorba fixního kapitálu  odpisy po dobu životnosti  zvýšení přidané hodnoty Implementace bude mít dopad na pokles produkce (menší imputace do P.1 v S.13 a nárůst HDP o SFK v nákladové metodě II. DESTRUKTIVNÍ TECHNIKA

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz10/28 Již nebude platit kritérium 500EUR pro identifikaci THFK, investicí je vše s životností nad 1 rok Dopad lze očekávat pro software III. ZMĚNY HRANICE THFK

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz11/28 Zatím jsme neidentifikovali – cílem je korektní zachycení dluhu IV. NEREZIDENTSKÉ JEDNOTKY SE ZVLÁŠTNÍM ÚČELEM POD KONTROLOU S13

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz12/28 •Velmi rozsáhlé téma, které bylo spojeno do tvorby celkové koncepce měření zahraničního obchodu v národním pojetí (vytvářen detailní manuál) •Jde na jedné straně o striktní implementaci principu změny vlastnictví v ESA 2010, ale na straně druhé o nedokonalé zachycení merchantingu a implementace reexportu VI. ZMĚNA EKONOMICKÉHO VLASTNICTVÍ V ZO (ZUŠLECHTĚNÍ, MERCHANTING, REEXPORT) (1)

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz13/28 Obsah modelu ZO 2014 •Koncept zahraničního obchodu v národním pojetí je již plně uplatňován od revize 2011 •Zušlechtění (processing) vede k vyloučení akt/pas zušlechtění ze ZO. V ZO zůstane jen služba. Teoreticky bez dopadu na saldo ZO, jde o kombinmaci SZO, ZO 1-04, měsíční stat. Průmyslu •Merchanting se zachycuje podle CPA netto na straně vývozu. Tzn. záporný vývoz znamená např. nákup paliva v Amsterodamu pro jeho další prodej •Reexport bude zachycován zcela odděleně od ostatního ZO v IO. Je otázka, jakým způsobem, bude deflován. VI. ZMĚNA EKONOMICKÉHO VLASTNICTVÍ V ZO (ZUŠLECHTĚNÍ, MERCHANTING, REEXPORT) (2)

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz14/28 - Představení manuálu - ČSÚ v úzké spolupráci s ČNB uspořádal seminář pro kolegy z okolních zemí a EUROSTAT - ČSÚ pozval ředitele EUROSTATU W. RADEMACHERA do Prahy a diskutoval s ním o problémech ZO a implemetace SF VI. ZMĚNA EKONOMICKÉHO VLASTNICTVÍ V ZO (ZUŠLECHTĚNÍ, MERCHANTING, REEXPORT) (3)

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz15/28 2.66 Sektor finančních institucí se dále rozčleňuje do těchto subsektorů: a) centrální banka (S.121); b) instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122); c) fondy peněţního trhu (S.123); d) fondy kolektivního investování jiné neţ fondy peněţního trhu (S.124); e) ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.125); f) pomocné finanční instituce (S.126); g) kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.127); h) pojišťovací společnosti (S.128) a i) penzijní fondy (S.129). VII. ZMĚNA SEKTORIZACE FINANČNÍCH INSTITUCÍ

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz16/28 Zaměstnanecké opce na akcie 4.168 Zvláštní formou naturálního důchodu je praxe, kdy zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje opci umožňující nákup akcií v určitém budoucím termínu za stanovenou cenu. Zaměstnanecká opce na akcie se podobá finančnímu derivátu, přičemž zaměstnanec se může rozhodnout opci neuplatnit – buď proto, že cena akcie je v daném okamžiku nižší než cena, za kterou může uplatnit opci, nebo proto, že odešel ze zaměstnání u dotčeného zaměstnavatele, a jeho opce tudíţž propadla. 4.176 Na finančním účtu odpovídá pořízení zaměstnaneckých opcí na akcie domácnostmi příslušné části náhrad zaměstnancům s odpovídajícím závazkem zaměstnavatele. VIII. ZAMĚSTNANECKÉ OPCE

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz17/28 IX. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (1) ■Služba poskytovaná oprávněným osobám; ■ESA 1995: zasloužené pojistné + doplňkové pojistné -náhrady, na které vznikl nárok ■ESA 2010: zasloužené pojistné + doplňkové pojistné -upravené náhrady, na které vznikl nárok ■Správná výše náhrad, která se použije ve výpočtu produkce, se nazývá „upravené náhrady“; ■ Cílem je zajistit, aby neočekávaně vysoké náhrady nevedly ke kolísavým a záporným odhadům produkce, zejména v období po katastrofě ;

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz18/28 IX. NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (2)

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz19/28 • 50% Kritérium již není jediný argument pro S13, kvalitativní kritérium (zda dělá i pro jiné odběratele, tržní prostředí (nemocníce – konkurence)), u infrastruktury • Změna samotného kritéria • Marginální dopad v ČR X. NETRŽNÍ PRODUKCE A NETRŽNÍ KRITÉRIUM

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz20/28 B.2 KVANTITATIVNÍ KRITÉRIUM - ESA95 Test na tržní / netržní charakter veřejné jednotky = 50% kriterium úhrady provozních (výrobních) nákladů z tržeb jednotky Test v „delší „ časové řadě údajů a) Propočet podle ESA95: P. 11 t - -----------------------------------, kde P.21 t + D.1 t + K.1 t + D.29 t P.11 t …………tržní produkce ; P.21 t ……….. Mezispotřeba; D.1 t ………. náhrady zaměstnancům K.1 t ………… spotřeba fixního kapitálu; D.29 t ………...ostatní daně na výrobu (ESA95 §§ 3.32, 3.33) Pokud koeficient je větší než 0,5 jde o tržního výrobce (produkce za ekonomicky významné ceny) Testy a zatřídění: 1995, (MF za PO na datech 1995 a 1996 ),2004 (MF za PO na datech 2003 a 2004); 2010 (ČSÚ za veřejné nefinanční korporace a PO); od 2010 každoroční u PO, NI a nefinančních korporací;u finančních korporací není relevantní

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz21/28 b) Propočet podle ESA10: P. 11 t + P. 131 t ------------------------------------------------------------------, kde P.21 t + D.1 t + K.1 t + D.29 t +/- D.41 net t P.11 t ………Tržní produkce ; P.131 …………..Netržní produkce P.21 t ………Mezispotřeba; D.1 t ………. náhrady zaměstnancům K.1 t …… Spotřeba fixního kapitálu; D.29 t ………...ostatní daně na výrobu (+/-) D.41 ………Čisté úroky (výnosové minus nákladové) (ESA 10 §§ 20.29-20.31) Od 2010 každoroční testy: za jednotky v S.11001, za PO za NI – o.p.s. a š.p.o. (v S.15); u finančních korporací kritérium 50% není relevantní B.2 KVANTITATIVNÍ KRITÉRIUM – ESA10

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz22/28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Smilovice 23. října 2013 REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ ČR 2014 -"

Podobné prezentace


Reklamy Google