Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT = ŘÍZENÍ - ORGANIZACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT = ŘÍZENÍ - ORGANIZACE"— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT = ŘÍZENÍ - ORGANIZACE
Autor: JUDr. Vít Bárta MANAGEMENT = ŘÍZENÍ - ORGANIZACE

2 OBSAH Plánování Řízení lidských zdrojů Organizování – před kontrolou
Kontrola Shrnutí

3 PLÁNOVÁNÍ Cíl = Určení, co se má stát Plán-vymezení postupů, aktivit.
Rozpočty-určení zdrojů (především finančních) , které budou uvolněny na jednotlivé aktivity Politika-návod k chování všech zaměstnanců organizace.Všeobecné vymezení postoje vrcholového managementu. Pravidla Zdroje

4 VYUŽITÍ ANALÝZY SWOT PŘI KONCIPOVÁNÍ STRATEGII
-Přístup S - O využívat silných stránek a velkých příležitostí plynoucích z okolí. -Přístup W – O snažit se eliminovat slabé stránky za pomoci příležitostí z okolí. Přistup S – T využívat svých silných stránek pro eliminaci hrozeb. Přístup W – T snažit se vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace organizace.

5 ZDROJE Finanční prostředky
Personální zabezpečení, zvláště pak v požadované kvalifikační struktuře Kapacity (výrobní ,skladové, prostorové apod.) Materiální zabezpečení Informační zabezpečení Know-how Infrastruktura apod.

6 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
MASLOWOVA PYRAMIDA POTŘEB

7 ŘÍZENÍ PODLE CÍLŮ Postupná dekompozice cílů - od cílů určených pro organizaci jako celek (zpracovaných na vrcholové úrovni řízení) až po výkonnou(provozní)úroveň. Spoluúčast manažerů nižších úrovní řízení na formování cílů. Cíle jsou stanovena měřítka(indikátory)pro jejich hodnocení tzv.KPI Podřízení musí připravit návrh rozpracování(konkretizace)cílů pro jimi řízenou úroveň (pochopitelně za spoluúčasti jim podřízených pracovníků) MBO-Řízení podle výsledků (management by results) nebo řízení výkonnosti (performance management)

8

9 MANAŽER, VEDOUCÍ (LEADERS)
Vést znamená dělat správné věci, zatím co řídit znamená jen dělat věci správně. Na otazku, kdo je lídr, se pokusil v roce 1988 odpovědět časopis fortune. Uskutečnil rozsáhlý průzkum zaměřený na zjištění, kdo je efektivní vedoucí a jaké jsou jeho charakteristiky. Bylo dotazováno 206 respondentů, kteří zastávali funkci výkonných ředitelů. Dvě třetiny dotazovaných respondentů byly toho názoru, že k vůdcovství je třeba určitého talentu, který se ale musí rozvíjet permanentním učením, výkonném vedoucích funkcí a delegováním pravomoci.

10 MANAŽER, VEDOUCÍ (LEADERS)
Ve výše jmenovaném časopise bylo uvedeno i sedm charakteristik úspěšného vůdce: Musí důvěřovat svým podřízeným a delegovat jim pravomoc. Musí poskytnout představu budoucího rozvoje podniku a inspirovat zaměstnance tak, aby se s touto představou ztotožnili. V kritických okamžicích musí lídr ,,velet“ téměř autoritativně.Dokonce i ti, kteří se plně ztotožnují s porticipativním stylem jednání, musí v krizových okamžnicích nekompromisně přikazovat.

11 MANAŽER, VEDOUCÍ (LEADERS)
Podstupovat riziko je nevyhnutelné. Riziko se nesmí přehlížet, ale musí se s ním počítat. Ten, kdo sází jenom na jistotu, nemůže být dobrým lídrem. Lídři musí být v oblasti své činnosti plně kompetentní a musí mít úctu zaměstnanců. Efektivní vůdce musí usilovat o to, aby v okamžiku rozhodování byly názory rozporné. Vrcholový manažeři, kteří se obklopují přitakávači, obvykle nemají k dispozici objektivní informace o tom, co se skutečně děje. Efektivní lídr musí být schopen vidět a chápat celkové zásadní problémy. Musí umět složité situace a problémy zjednodušit tak, aby byly pochopitelné a proveditelné pro všechny.

12 OD MANAŽERSKÝCH K VŮDCOVSKÝM PŘÍSTUPŮM
Manažerské přístupy Vůdcovské přístupy -Plánování, rozpočty formulování vizí -Kontrola nespokojenost s dosaženým -disciplína podněcování -reaktivní chování proaktivní chování

13 KOUČOVÁNÍ Koučování(coaching) je styl vedení lidí převzatý z oblasti sportu. Kouč je k dispozici manažerům, kteří se na něho mohou obrátit s řešením svých problémů. Kouč připravuje a vede svůj týn k dosažení špičkové výkonnosti s využitím všech individuálních předpokladů členů týmu, zná jejich názory, zájmy a problémy a podněcuje je k co nejlepším výkonům.

14 DELEGOVÁNÍ Pověření výkonem nebo přenesení vymezeného rozsahu pravomocí a odpovědností na jinou osobu. Manažer odpovídá za chyby svých spolupracovníků, pokud: Jasně nevytyčí cíle, kterých mají dosáhnout. Jim nesdělí všechny potřebné informace. Nekontroluje průběh procesů, které k splnění cílů vedou.

15 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Formování výkonnostního klimatu organizace – rovnováha mezi ,,měkkými“ a ,,tvrdými“ hodnotami.

16 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Mezi nejdůležitější oblasti personální práce patří plánování pracovníků, jejich počtu a struktury, získávání a výběr pracovníků, rozmísťování pracovníků, hodnocení pracovníků a jejich výkonů, hodnocení práce a popis pracovních míst, motivace pracovníků a tvorba podnikových mzdových systémů, sledování pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce, podniková sociální péče o pracovníky, plánování a realizace podnikových systémů vzdělávání, tvorba a udržování personálního informačního systému.

17 ORGANIZOVÁNÍ Vytvoření vnitřní struktury určitého celku
Organizace – vnitřní formalizované, zpravidla hierarchické uspořádání celku. Neformální organizace Pravomoc-Právo využívat volnosti v rozhodování, popř. i přijímat závazky a oprávnění využívat i donucovacích prostředků (např. ekonomických sankcí). Odpovědnost-Povinnost za něco ručit, za plnění úloh příslušejících hmotnou odpovědnost, odpovědnost právní (ručení za následky vlastního jednání).

18 PLOCHÁ + STRMÁ ORGANIZAČŇÍ STRUKTURA

19 SCHÉMA LINIOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

20 SCHÉMA FUNKCIONÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

21 SCHÉMA LINIOVĚ ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

22 SCHEMA MATICOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

23 KONTROLA Formy zpětné vazby
Neshoda- nesplnění specifikovaného požadavku; jde o nežádoucí jev, který je třeba napravit.

24 EKONOMICKÉ ASPEKTY KONTROLY

25 AUDIT Představuje nestranné ověření určité skutečnosti, funkce útvaru, produktu apod. z hlediska procesů. Externí audit-o výsledku auditu je podávána objektivní zpráva (osvědčení, certifikát) např. u účetního auditu jako průkaz správně vedeného účetnictví, u auditu jakosti pak jako osvědčení, že systém řízení jakosti zavedený ve firmě odpovídá požadavkům normy ISO 9001 nebo že systém environmentálního managementu odpovídá požadavkům normy ISO apod. Interní audit-Provádějí zaměstnanci organizace, kteří jsou k tomu vyškoleni.Další podmínkou je, že musí být nezávislý na činnostech, které prověřují.

26 KOMPONENTY ORGANIZACE A JEJICH VZTAHY
SHRNUTÍ KOMPONENTY ORGANIZACE A JEJICH VZTAHY

27 PROFIL MANAŽERA Sebeřízení-aktivity zaměřené k vlastní osobě, kdy na základě sebeuvědomění dochází k stanovení pracovních, popř. i osobních cílů, jejich naplňování a hodnocení dosaženého stavu. Charisma- schopnost jedince získávat a vést skupinu bez formálního mandátu, pouze na základě vlivu své osobnosti. Paretův princip(analýza)- poznatek, že jednotlivé položky(elementy) v souborech (ekonomických, sociálních) obvykle nejsou stejně důležité.Pro vyvolání změny (žádoucího posunu) je třeba určit a ovlivnit nejvýznamnější položky, kterých zpravidla nebude mnoho cca (20%), ale mají značnou důležitost, významné důsledky-cca 80% (pravidlo 20:80).

28 MANAGEMENT ZMĚNY Změna je jedinou jistotou.
Změny jsou nevyhnutelným projevem reality: -vše se vyvíjí a podléhá proměnlivosti -změna je ve své podstatě nepřetržitý proces -tempo realizace změn se zrychluje

29 MANAGEMENT ZMĚNY Nedostatky v řízení mohou mít následující příčiny:
-často dochazí k tomu, že část organizace jedná na úkor hospodárnosti celku. -nedaří se dobře koordinovat spolupráci různých útvarů v rámci podniku. -za činnosti, které mají rozhodující vliv na celkové výsledky firmy, nikdo neodpovídá. -nedochází k výraznému zapojení intelektu a invence všech pracovníků do rozvoje firmy v podobě iniciativních návrhů a aktivit.

30 Děkuji za pozornost JUDr. Vít Bárta


Stáhnout ppt "MANAGEMENT = ŘÍZENÍ - ORGANIZACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google