Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kupní a nájemní smlouvy z pohledu finančního úřadu 22. května 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kupní a nájemní smlouvy z pohledu finančního úřadu 22. května 2008."— Transkript prezentace:

1 Kupní a nájemní smlouvy z pohledu finančního úřadu 22. května 2008

2 Stanovení ceny za nemovitosti a věci movité  Různý daňový režim věcí movitých a nemovitých  Cenu je vhodné již ve smlouvě rozdělit na jednotlivé částky za věci movité a za nemovitosti  I cenu za jednotlivé budovy a pozemky je vhodné již ve smlouvě rozdělit na jednotlivé částky, mohou mít různý daňový a odpisový režim  Aplikace DPH (převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace, převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků)  Daň z převodu nemovitosti se počítá z ceny nemovitosti včetně jejích součástí a příslušenství

3 DPH §56 odst. 4 a 5 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:  Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně (bez nároku na odpočet).  Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.  Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování daně u tohoto nájmu.

4 Osvobození nájmu od DPH  Za nebytové prostory se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty považují mimo jiné části veřejně přístupných prostorů budov (§ 1 z.č. 116/1990 Sb.)  Pronájem prostoru k umístění výherních hracích automatů, automatů na nápoje a občerstvení, části společných prostor spolu s venkovním prostranstvím - nutno přesně specifikovat  FÚ může považovat pronájem za jiný druh pronájmu než za pronájem prostor či za jiný druh plnění a vyměří DPH.

5 Vymezení pronajímaných prostor  Při uzavírání nájemní smlouvy je nutné brát ohled na různý charakter jednotlivých pronajímaných prostor (ploch)  Pronajímané prostory a plochy nutno řádně vymezit v prostoru budovy i mimo ni  Platí i pro parkovací místa  Vhodné je přesné zakreslení pronajímaných prostor v přílohách smlouvy

6 Evropská judikatura a praxe finančního úřadu ohledně nájmu  Rozhodnutí ESD C 275/01 Sinclair Collins Ltd. – umístění automatu na cigarety v obchodním zařízení není pronájmem, neboť nájemce nemá právo kontrolovat či omezit přístup do prostoru, ale pouze udržuje a doplňuje automaty, přístup nájemce je omezen otevírací dobou pronajímatele  FÚ porovnává smluvní ujednání a faktický stav, např. zkoumá, zda jsou pronajaté prostory skutečně vymezeny či kdo je užívá

7 Kompenzace, odstupné  Odstupné, kompenzace – je nutno zkoumat charakter platby (za co se poskytuje)  Kompenzace za rent free pro případ nedodržení ekonomické délky nájmu  Dohoda o narovnání ohledně ukončení nájemní smlouvy – záleží na charakteru platby, jestli se uplatní odstupné nebo smluvní pokuta. Nutno zkoumat, za jaké protiplnění (výhodu) se platba poskytuje  Smluvní pokutu lze platně uložit pouze za porušení povinnosti, nikoliv za výkon práva (§544 obč.z.)

8 JUDr. Dana Kořínková, Ph.D., LL.M. Vítkova 23 186 00 Praha 8 – Karlín tel.: 222 313 505 fax: 222 313 555 www.akkorinkova.czkorinkova@akkorinkova.cz Děkuji za pozornost

9 Podnikání zahraničních osob na území České republiky   Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.   Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.   Výjimky: specifické výkony činností

10 Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba.

11   Neplatí pro fyzickou osobu, která je   a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace,   b) rodinným příslušníkem osoby podle písmene a), který má v České republice právo pobytu,   c) státním příslušníkem třetího státu, kterému bylo v členském státě Evropské unie přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta,   d) rodinným příslušníkem osoby podle písmene c), kterému bylo v České republice vydáno povolení k dlouhodobému pobytu.

12 Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách   Zahraniční osoba se může   podílet na založení české právnické osoby nebo se účastnit jako společník nebo člen v české právnické osobě již založené.   sama českou právnickou osobu založit nebo se stát jediným společníkem české právnické osoby, pokud tento zákon jediného zakladatele nebo jediného společníka připouští.   Právnická osoba může být založena pouze podle českého práva.

13   Majetek zahraniční osoby související s podnikáním v České republice a majetek právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí může být v České republice vyvlastněn nebo vlastnické právo omezeno jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který není možno uspokojit jinak. Proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostředek u soudu.   Při opatřeních uvedených v odstavci 1 musí být poskytnuta bez prodlení náhrada odpovídající plné hodnotě majetku dotčeného těmito opatřeními v době, kdy byla uskutečněna, která je volně převoditelná do zahraničí v cizí měně.

14 GÜRLICH & Co. advokátní kancelář   Politických vězňů 19, Praha 1   Tel: 222 101 591   Email: info@akrg.czinfo@akrg.cz   www.akrg.cz www.akrg.cz   www.golegal.cz www.golegal.cz


Stáhnout ppt "Kupní a nájemní smlouvy z pohledu finančního úřadu 22. května 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google