Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické nástroje XIV. CFK SMO ČR listopad 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické nástroje XIV. CFK SMO ČR listopad 2011"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické nástroje XIV. CFK SMO ČR listopad 2011
Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR a nová legislativa odpadového hospodářství Ekonomické nástroje XIV. CFK SMO ČR listopad 2011

2 Ekonomické nástroje Poplatek za odstraňování odpadu (skládkovací poplatek) Kompenzační poplatek za skládkování odpadů (pro obce se skládkou) Zpoplatnění uživatelů systému obce k nakládání s KO – obyvatelé, živnostníci Investice a veřejná podpora

3 Zpoplatnění občanů za využívání systému nakládání s komunálním odpadem v obci Výchozí stav
3 formy poplatku: a) místní poplatek (80 % obcí) b) poplatek dle § 17a zák. o odpadech (17 % obcí) c) smluvní úhrada (3 % obcí) hlavní nevýhody: Ad a) max. hranice 500 Kč Ad b) neurčitost stanovení (předpokládané náklady, s ohledem na třídění, fyzická osoba produkují odpad) Ad c) se všemi se dohodnout

4 Vybrané náklady OH obcí (2002-2009) v Kč/obyvatel/rok
Směsný odpad objemný Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní Celkové náklady r.2002 298,5 38,2 46,0 51,2 9,5 86,1 480,2 r.2003 371,8 37,1 64,5 46,8 9,3 49,4 652,4 r.2004 415,8 41,9 75,4 52,0 11,8 52,5 687,0 r.2005 429,4 42,2 79,9 54,1 11,6 42,4 702,1 r.2006 463,2 45,3 98,4 56,2 23,0 747,0 r.2007 494,8 56,9 116,4 65,0 8,7 23,4 813,0 r.2008 511,1 49,3 121,6 88,0 12,5 20,5 865,2 r.2009 521,0 52,6 132,3 86,2 11,0 46,2 871,5 Celkové náklady obcí na odpadové hospodářství vzrostly v období o cca 82 %

5 Ekonomika OH obcí (r.2009) – v Kč/obyvatel
Velikost obce Příjmy Náklady celkem průměrně obec doplácí Od obyvatel živnostníci druhotné suroviny od chatařů Odměna EK celkem do 500 392,1 37,2 26,6 61,2 84,3 601,4 847,9 29% 410,0 30,7 22,3 45,4 80,1 588,5 799,5 26% 415,8 42,8 18,5 34,2 82,3 593,6 797,0 434,4 65,6 8,0 18,1 87,5 613,7 927,7 34% 455,0 83,2 15,4 7,1 89,1 649,7 946,8 31% 450,9 68,4 11,8 6,3 76,1 613,4 858,2 437,1 3,5 12,8 5,0 67,9 526,4 858,1 39% mil. 466,6 12,9 61,0 540,5 805,7 33% nad 1 mil. 569,3 1,2 4,0 112,6 687,1 960,5 28% Celkem 453,9 33,0 10,6 26,9 82,9 607,3 871,5 30% Rozdíl nákladů a příjmů činí cca 264,2 Kč, tj. 30 % z celkových nákladů (r %, r.2008 – 34 %). Tento rozdíl hradí obec.

6 1. Zpoplatnění obyvatel Jeden místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem Dle zákona o místních poplatcích Zmocnění obcí k vyměřování a vymáhání poplatku Stanoví se podílem skutečných netto nákladů obce na provoz systému nakládání s KO za předcházející kalendářní rok a počtem obyvatel, obývajících všechny nemovitosti v obci v předcházejícím kalendářním roce Sazba je v Kč/obyvatel/rok Horní hranice poplatku je dána skutečnými náklady obce na provoz systému nakládání s KO za předcházející kalendářní rok, přičemž zákon stanoví započitatelné nákladové položky a způsob výpočtu poplatku

7 Zpoplatnění obyvatel Výpočet poplatku
Celkové brutto náklady se stanoví součtem stanovených nákladových položek za předchozí kalendářní rok vlastníci nemovitostí na území obce mají povinnost nahlásit nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku na obci počet uživatelů nemovitostí, kteří nemovitost užívají Obec stanoví součtem veškeré příjmy do systému nakládání s KO za předchozí kalendářní rok (prodej vytříděných odpadů, druhotných surovin, odměny za zpětný odběr a využití obalových odpadů, odměny za zpětný odběr výrobků, příjem od živnostníků zapojených do systému obce apod.) Obec stanoví netto náklady odečtem celkových příjmů od celkových nákladů Obec vyhlásí poplatek za provoz systému nakládání s KO

8 Zpoplatnění dalších subjektů
Zpoplatnění rekreačních objektů a chat na území obce Obec může stanovit poplatek na objekt až ve výši trojnásobku místního poplatku rekreační objekt = bez uživatele Zpoplatnění živnostníků

9 2. Zpoplatnění živnostníků
Obec stanoví vyhláškou poplatky pro živnostníky, produkující odpad podobný komunálním odpadů, kteří se musí povinně zapojit do systému obce Poplatek se odvíjí od místního poplatku pro obyvatele Od účinnosti névho zákona může být stanoven až na 10-ti násobek místního poplatku Obec ale přitom musí stanovit Podmínky pro sběr jednotlivých druhů odpadů a využití veřejné sběrné sítě či jiná technická opatření pro vybrané typy živností, na něž se vztahuje vyhláška

10 Živnostenský odpad Co je živnostenský odpad?
Jak je to s ním v současné době? Možnost zapojení původců ŽO do systému obce Největší překážka pro jednoduché zapojení Nelegální využívání systému obcí ze strany živnostníků

11 Živnostenský odpad principy a cíle
Legalizace stávajícího stavu využívání obecních systémů nakládání s KO Získání finančních prostředků na úhradu nákladů obce spojených s organizací OH Omezení administrativní zátěže menších původců (omezení evidence odpadů, smluv apod.) Zjednodušení administrativy spojené se zapojením původce do systému obce

12 Živnostenský odpad - navrhovaná opatření
Povinnost obce stanovit místa pro odkládání vybraných odpadů podobných komunálním pro původce, zapojené do systému obce Možnost stanovit systém vyhláškou Obec stanoví vyhláškou způsob zpoplatnění zapojených původců Obec stanoví podmínky pro přijetí původců do systému (druhy odpadů – využitelné odpady/směsný KO, maximální velikost produkce – odvozená od evidence odpadů nebo vypočtená na základě měrných produkcí vybraných typů živností Povinnost původců, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, zapojit se do systému obce Odpadá povinnost evidence pro tento druh odpadů Původce je povinen platit obci stanovený poplatek Rozšíření kontrolních pravomocí obcí

13 Živnostenský odpad povinnosti obce
Doporučené druhy odpadů Povinně odpady papíru, plastů, skla a kovů skupiny nebo 15 01 Směsný komunální odpad dle zvážení Obec má právo stanovit další druhy odpadů a podmínky pro nakládání s nimi Stanovení typů živností, které lze zapojit do systému obce Vypracování podrobné metodiky s využitím výsledků VaV o měrných produkcí odpadů předpokládá se povinné zapojení drobní živnostníci (OSVČ pracující doma) malé obchody, restaurace a některé typy služeb (ubytování apod.) výčet typů živností se může rozšiřovat na základě odborných zjištění Právně je potřeba upravit: Povinnost živnostenským úřadům vždy1x ročně předat (potvrdit) evidenci podnikajících osob obcím Podmínky pro stanovení druhů odpadů a určení vybraných typů živností (dle NACE) a jejich měrné produkce

14 Živnostenský odpad povinnosti původce
Povinné zapojení do obecního systému, pokud vyhovuje podmínkám stanoveným vyhláškou obce původce se ohlašuje u obce ve stanoveném ohlašovacím období (aktivní/pozastavené podnikání) obec po kontrole vyměřuje poplatek původcům, kteří se ve stanoveném období neohlásili Veškeré změny ve stavu podnikání hlásí původce obci, jinak ta má právo vymáhat poplatek za účast v systému nakládání s odpady platebním výměrem Původce nevede průběžnou evidenci odpadů, se kterými je zapojen do systému obce. Ohlašovací povinnost za tyto druhy odpadů má obec. Ostatní původci, kteří nesplní podmínky pro zapojení do obecního systému, samostatně zajišťují nakládání se svými odpady dle zákona o odpadech

15 3. Poplatek za odstraňování odpadů
- dvousložkový: Kompenzační poplatek Sazba kompenzačního poplatku zachována v obdobném objemu finančních prostředků jako doposud (příp. bude upravena podle zpoplatnění TZS) Je příjmem obcí se stávající skládkou odpadů, kompenzace negativních vlivů na okolní prostředí a obyvatele U nových skládek bude poplatek nahrazen dohodou investora s obcí (plánovací smlouva s finanční doložkou) Skládkovací poplatek počítá se s postupným nárůstem poplatku tak, aby po r umožnil vyrovnání cen mezi spalováním a skládkováním odpadů Při stanovení výše poplatku je nutné zohlednit uplatnění energie z odpadů jako obnovitelného zdroje energie (zákon o OZE)

16 Výnosy ze skládkovacího poplatku
Výnos skládkovacího poplatku bude dělen mezi kraje (podle skutečného množství skládkovaných odpadů v daném kraji) a SFŽP a to v poměru 80 % : 20 %. Po r bude dělení výnosu přehodnoceno podle potřeb reálného rozvoje OH podle předchozího období Nutnost přechodového období V krajích se bude jednat o účelově vázané prostředky na rozvoj ISNO nebo OH obcí a kraje (bude upraveno zákonem) Část prostředků na investice v ISNO (ZEVO, překladiště aj.) Část na provoz ISNO (na krajská zařízení, ale i obce se budou moci v rámci dotačních titulů přihlásit o podporu materiálového nebo energetického využití odpadů)

17 Provázanost skládkovacího poplatku na další nástroje
v zájmu rozvoje ISNO kraj definuje v závazné části krajského Plánu odpad. hospodářství zařízení, která jsou součástí krajského ISNO; kraje rovněž na základě celostátního POH ČR převezmou cíle na plnění materiálového využití (50 %) z výskytu materiálově využitelných složek z komunálních odpadů – plast, papír, sklo, kovy – za účelem plnění směrnice EU o odpadech do roku 2020 (více termínu indikujících plnění); obce jakožto původci odpadů by měly směřovat své odpady do krajem definovaných zařízení v krajském POH; budou-li se obce zapojovat do krajského ISNO, pak budou zvýhodněny při získávání provozních a investičních dotací z krajských rozpočtů – z výnosu skládkovacího poplatku (jediná možná motivace při plnění cílů EU)

18 Způsob stanovení a výběru skládkovacího poplatku
Stanovení výše poplatku zákonem či prováděcím právním předpisem – jeho výše přehodnocována na základě metodiky a analýzy ekonomiky OH v ČR (např. 1 x za 2 roky) – nikoliv fixní částka, znevýhodnit skládkování oproti jiným způsobům nakládání s odpady Způsob výběru poplatku prostřednictvím celní správy jako průběžné (1 x za měsíc odvod na účet) Poplatek nebude podléhat DPH Obce se skládkou na svém území osvobozeny od placení

19 Způsob stanovení a výběru skládkovacího poplatku
Poplatky se platí za odstraněné OO i NO. Odpady a materiály používané k technologickému zabezpečení skládek nebudou zpoplatněny do limitu 35 % hm. z celkové hmotnosti všech odpadů uložených na skládky. Množství odpadů a materiálů k TZS bude každé 2 roky vyhodnocováno a poměr upravován Další druhy odpadů osvobozené od poplatku a podmínky pro jejich osvobození může stanovit MŽP seznamem v zákoně. Systém výběru poplatků zůstane zachován Poplatníkem bude původce Plátcem bude provozovatel zařízení (odvede poplatky zákonně určeným příjemcům podplatků)

20 Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR AKTUALIZACE 2011
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Ekonomické nástroje XIV. CFK SMO ČR listopad 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google