Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2013"— Transkript prezentace:

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2013
ZOD Brniště a.s. Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne

2 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce
Za kalendářní rok 2013 vykázala ZOD Brniště a.s. výsledek hospodaření před zdaněním účetní zisk tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření vyšel v zisku tis. Kč, finanční hospodářský výsledek ve ztrátě tis. Kč. Po zaúčtování daně z příjmu ve výši tis. Kč, je konečný výsledek hospodaření firmy po zdanění za účetní období roku 2013 zisk tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 je čistý výsledek hospodaření o 33 % vyšší. Na příznivém výsledku hospodaření se podílela všechna tři hlavní střediska, Rostlinná výroba se ziskem 13, 4 mil. Kč, Živočišná výroba – chov skotu se ziskem 5,4 mil. Kč a Chov krůt se ziskem 4,2 mil. Kč. Čistý obrat za rok 2013 oproti minulému roku mírně poklesl na hodnotu tis. Kč, což je dáno především nižšími cenami komodit RV oproti roku 2012 a přesunem větších zásob tržních plodin ze žní 2013 do roku 2014. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech společnosti zůstává na podobné úrovni jako před rokem a k činil 35,2 %. Celkově cizí zdroje vzrostly o 11,7 mil. Kč na částku 115 mil. Kč. Nejvíce vzrostly bankovní úvěry, meziročně o 8,7 mil. Kč.

3 Vlastní kapitál vykázala firma k 31. 12. 2013 ve výši 211 mil
Vlastní kapitál vykázala firma k ve výši 211 mil. Kč, z toho základní kapitál činí tis Kč. Tato položka zahrnuje nominální hodnotu akcií všech akcionářů, kterých bylo koncem roku 2013 evidováno 21. Kapitálové fondy, rezervní fond a ostatní fondy ze zisku činily sumu 155 mil. Kč. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 7,6 %. Dlouhodobý majetek vlastnila ZOD Brniště a.s. k v účetní zůstatkové hodnotě 208 mil. Kč. Tato částka se meziročně zvýšila o 15,5 mil. Kč. Výrazněji, o celých 13 mil. Kč vzrostla hodnota dlouhodobého finančního majetku Hodnota Oběžných aktiv se celkově zvýšila o 18 mil. Kč na částku 118 mil. Kč. Tento nárůst je způsoben především nárůstem zásob výrobků a nedokončené výroby, ale i nárůstem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Doba obratu zásob narostla na 140 dnů a doba obratu pohledávek na 59 dnů. Výkony poklesly meziročně o 6 % o částku necelých 14 mil. Kč na hodnotu 206 mil. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb poklesly o 37 mil. Kč na 182 mil. Kč, což je dáno přesunem většího množství zásob komodit RV ze žní roku 2013 do roku Přidaná hodnota poklesla o 21 % na 47 mil. Kč. Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance dosáhla částky tis. Kč.

4 Spotřeba materiálu a energie dosáhla částky 129 mil
Spotřeba materiálu a energie dosáhla částky 129 mil. Kč a oproti roku 2012 zůstala přibližně na stejné úrovni.   Služby dosáhly 31 mil. Kč a snížily se oproti roku 2012 o 2,5 mil. Kč. Z toho opravy a udržování strojů a staveb jsme uskutečnili za více než 6 mil. Kč. Osobní náklady se oproti předchozímu roku téměř nezměnily a činily 24,3 mil. Kč. Produktivita práce na jednoho zaměstnance, počítaná jako podíl provozních výnosů a počtu přepočtených zaměstnanců, činila 4,2 mil. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období 2013 dosáhl výše 59. Průměrná hrubá mzda na zaměstnance za rok 2013 dosáhla výše 292 tis. Kč Účetní odpisy dlouhodobého majetku dosáhly výše 18,6 mil. Kč a oproti roku zůstaly na stejné úrovni. Z toho účetní odpisy krav činily 5,3 mil. Kč. Na přímých daních a poplatcích společnost v roce 2013 zaplatila 1,2 mil. Kč. Pojištění majetku v roce 2013 nás stálo stejně jako předešlý rok 1,9 mil. Kč.

5 Do dlouhodobého majetku jsme v roce 2013 investovali 22,2 mil. Kč
Do dlouhodobého majetku jsme v roce 2013 investovali 22,2 mil. Kč. Z toho bylo 7,4 mil. Kč pořízeno vlastní aktivací základního stáda krav. Za 5,7 mil. Kč jsme nakoupili zemědělské pozemky, částku 0,9 mil. Kč jsme investovali do staveb a za 8,2 mil. Kč jsme pořídili nové stroje a zařízení (z toho kolový traktor MF 8690 za 3,9 mil. Kč, traktor New Holland za 1,7 mil. Kč a nesené rozmetadlo AMAZONE za 611 tis. Kč).   V roce 2013 firma vykázala 182 mil. Kč tržeb za vlastní výrobky a služby, z toho za výrobky 177,5 mil. Kč a za služby 4,5 mil. Kč. Za výrobky RV se utržilo 28 mil. Kč (pokles o 54 %), za mléko 56 mil. Kč (nárůst o 14 %) a za zvířata (krůty a telata) 89 mil. Kč (pokles o 8 %). Přes 59 % tržeb bylo realizováno v zahraničí, v Polsku 29,5 % a v Německu rovněž 29,5 %. V ostatních provozních výnosech jsou obsaženy především dotace do zemědělské výroby v celkové hodnotě 15,7 mil. Kč a drobné náhrady od pojišťoven Finanční náklady dosáhly částky 5,1 mil. Kč, z toho úroky z úvěrů jsme zaplatili ve výši 2,9 mil. Kč. Naproti tomu firma obdržela dotaci úroků od PGRLF ve výši 0,6 mil. Kč. Finanční ukazatel krytí aktiv se vylepšil ze 121 % na 124 %. Ukazatel likvidity (solventnosti) se snížil z hodnoty 2,42 na 1,76.

6 1 b) Rozbor hospodaření středisek
Jednotlivá střediska ZOD Brniště a.s. se podílela na celkových výnosech firmy následovně (včetně vnitropodnikových výnosů): středisko výnosy v tis. Kč % z celkových výnosů Rostlinná výroba (včetně MD) 89 795 32,9 Chov skotu 58 510 21,4 Chov a výkrm krůt 90 498 33,1 Čerpací stanice PHM Brniště 13 795 5,1 Pískovna Velký Grunov 1 071 0,4 Pronájmy 304 0,1 Správní střediska 17 410 6,4 Ostatní 1 646 0,6 ZOD Brniště celkem 100,0 Tady bych poprosil dceřiná firma ZOD výnosy v tis. Kč % k výnosům ZOD PROMINENT CZ s.r.o. 78,3 ZOD energetická s.r.o. 4 107 1,5

7 Rostlinná výroba hospodařila v roce 2013 se ziskem 13.372 tis. Kč.
. Na 1471 ha orné půdy vyprodukovala t tržních plodin, z toho t obilovin, t řepky olejné a 495 t hrachu. Oproti minulému roku je produkce tržních plodin o 10 % nižší. Výnos obilovin byl průměrný … 5,92 t/ha (pšenice oz. 6,70 t/ha, pšenice jarní 5,35 t/ha, ječmen oz. pouhých 4,2 t/ha). Na velmi nízký výnos ječmene měla vliv dlouhá zima a deštivé jaro. Výnos řepky olejné byl nadprůměrný a dosáhl výše 4,10 t/ha. Hrách setý jsme sklidili z plochy 152 t s výnosem 3,25 t/ha. Část plochy řepky a třetina plochy hrachu byla poškozena krupobitím, které snížilo průměrné výnosy těchto plodin. Přes tyto skutečnosti byl rok 2013 pro RV příznivý. Výnos řepky olejné se řadí na druhé místo v novodobé historii firmy. Na ostatní ploše orné půdy se sklidily krmné plodiny pro skot - kukuřice na siláž, vojtěška a jetelotráva na senáž. Provozní dotace do RV (SAPS, AEO, Bio ochrana) jsme obdrželi přes 14 mil. Kč. Z toho se do výsledku střediska RV promítlo pouze tis. Kč.

8 Obhospodařované pozemky ve vlastnictví = základ dlouhodobé stability
Rostlinná výroba – struktura pěstovaných plodin 2300 ha zem.půdy výroba vlastních krmiv tržní plodiny řepka 4,1 t/ha pšenice oz. 6,7 t/ha ječmen 4,2 t/ha Obhospodařované pozemky ve vlastnictví = základ dlouhodobé stability

9 Chov skotu vykázal v roce 2013 zisk 5.423 tis. Kč.
VKK Velký Grunov uzavřel rok ziskem tis. Kč, Teletník Kamenice ztrátou tis. Kč. Oproti minulému roku se realizační cena mléka zvýšila o celou 1 Kč/l na průměrných 8,50 Kč/l. Během roku cena mléka stále stoupala až na prosincových 9,46 Kč/l. Celkový nádoj (produkce) mléka činil 6.851 tis. litrů. Dodávka mléka dosáhla rekordních tis. litrů, což je téměř o 2 % více než v roce 2012. Průměrná denní dodávka dosáhla litrů. Průměrná užitkovost dojnic za kalendářní rok 2013 se pohybovala okolo kg. Průměrný počet dojnic se pohyboval v roce 2013 okolo 670 ks. Zdravotní stav stáda se během roku mírně zlepšoval. Průměrná tržnost dosáhla 96,8 %. Dobrých chovatelských výsledků jsme dosáhli zejména v odchovu telat a v reprodukci.

10 Chov krůt vykázal v roce 2013 HV zisk 4.246 tis. Kč.
Chov krůt a krocanů Chov krůt vykázal v roce 2013 HV zisk tis. Kč. Tento výsledek je na úrovni plánovaného hospodaření, přestože byl ovlivněn vysokými úhyny v období extrémních veder v polovině června a koncem července. Tento problém jsme v minulých letech neřešili, proto zvířata nebyla na tuto událost pojištěna. Celkem bylo vyprodukováno t krůt a krocanů, což je o 10 % méně než v roce minulém. Dodáno na porážku bylo 36 tis. ks krůt v průměrné váze 9,6 kg a 107 tis. ks krocanů v průměrné váze 19,3 kg. První pololetí bylo ovlivněno vysokými cenami krmných směsí, které se po žních začaly snižovat. Kladný výsledek hospodaření střediska byl vytvořen až v druhém pololetí. Průměrná konverze krmení dosáhla na uzavřených turnusech 2,74 při nadprůměrných úhynech 13,7 %. Na nejlepším turnusu jsme docílili konverzi 2,57 a úhyn okolo 7,5 %. Konverze se meziročně snížila o hodnotu 0,07.

11 Ostatní střediska a dceřiné společnosti ZOD Brniště a.s.
Čerpací stanice PHM v Brništi vytvořila v roce 2013 zisk 583 tis. Kč, což je výsledek o 147 tis. Kč lepší než v předešlém roce, při tržbách ve výši 13,8 mil. Kč. Pískovna vykázala v loňském roce ztrátu - 58 tis. Kč, což je naopak výsledek o 254 tis. Kč horší než před rokem. Tržba za písek dosáhla 1,1 mil. Kč. Ostatní střediska včetně SPRÁVY a ekonomického úseku vykázala ztrátu – 7,5 mil. Kč. V tomto výsledku je zahrnuta především správní režie. Dceřiná firma PROMINENT CZ s.r.o. vykázala v roce 2013 zisk tis. Kč po zdanění. Tržby za vlastní výrobky a zboží se zvýšily oproti minulému roku o 15,5 % na částku 213,5 mil. Kč. Průměrný počet přepočtených pracovníků dosáhl 77. ZOD energetická s.r.o. vykázala zisk 266 tis. Kč při tržbách 4,1 mil. Kč. HV meziročně poklesl o 14 tis. Kč.

12 Konsolidované tržby vývoj
2013

13 1 c) Návrh na rozdělemí zisku
Účetní zisk za rok 2013 ve výši tis. Kč navrhuje představenstvo a.s. převést na účet nerozděleného zisku (428). 2) VÝROK AUDITORA Účetní závěrku za rok 2013 ověřila ing. Markéta Nosková zapsaná v seznamu auditorů pod č. 1139, Organizační kancelář Cz, s.r.o. dne s výrokem „bez výhrad“. 3) DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI, k nimž došlo mezi konáním valné hromady a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát sestaveny. ZOD Brniště a.s. vykázala za první 3 měsíce roku 2014 účetní zisk 6,7 mil. Kč při výnosech 62 mil. Kč. Všechna hlavní střediska jsou zisková.

14 4) Strategie rozvoje ZOD
Provozní efektivita, finanční zdraví, kvalitní personál a image ZOD PROMINENT CZ, s.r.o. nová strategie značky zvyšování míry zpracování masa rozvoj maloobchodní sítě Aktivní nákup půdy, regionální expanze, nákup farem Pomoc dalším farmám – zvláště v oblasti ŽV Vertikální integrace (maso, mléko) Rozvoj obce Brniště, okolí a celého regionu Podralska - společensky odpovědná firma

15 5) PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ FIRMY V ROCE 2014
ZOD Brniště a.s. plánuje pro rok 2014 ziskové hospodaření ve výši okolo 22 mil. Kč a výnosy přes 265 mil. Kč. Plánujeme kladné hospodaření všech hlavních středisek (RV + 12 mil. Kč, Chov skotu + 9 mil. Kč, Chov krůt + 6,5 mil. Kč). Pořízení nových investic zamýšlíme ve výši okolo 15 mil. Kč (bez pozemků). K dnešnímu dni jsme již zakoupili lis na hranaté balíky KRONER za 3,2 mil. Kč. Pokračovat i nadále budeme v postupném nákupu zemědělské půdy od fyzických osob a od Státního pozemkového úřadu. 6) ZÁVĚR Hospodaření firmy v roce 2013 lze hodnotit jako velmi úspěšné. Plánovaný výsledek firma jako celek splnila a finanční zdraví posílila. ZOD Brniště a.s. si upevnila svoji pozici na trhu, jako významná a prosperující zemědělsko-potravinářská firma našeho regionu i celé ČR. Vypracoval: Ing. Otto Forman V Brništi dne


Stáhnout ppt "VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google