Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu Téma:Doplněk Ročník:3. Datum vytvoření:Říjen 2013 Název:VY_32_INOVACE_12.3.02.CJL Anotace: Rozvíjející větný člen doplněk, definice větného členu doplňku, druhy a funkce doplňku, určení doplňku. Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka náročného tématu Syntax se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich aktivitu. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičování, nevyžaduje použití žádných pomůcek. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k opakování ke společné části maturitní zkoušky, případně k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 DOPLNĚK (Atribut verbální)

3 Doplněk • vyjadřuje vlastnost podstatného jména za jistého děje nebo mu vlastnost dějem přisuzuje (zvolili Novotného poslancem) • větný člen s dvojí závislostí, a to na podstatném jméně (v podmětu, předmětu) a slovese (v přísudku) • jeho závislost je vyjádřena jednak shodou s řídícím podstatným jménem, jednak řízeností danou vazbou slovesa • ptáme se otázkou jak?, jaký? • často se objevuje u sponových sloves (Pavel se stal jejich mluvčím. Navždy zůstal chlapcem. Jana se ukázala velkou lhářkou. Karel IV. bývá nazýván Otcem vlasti.)

4 Doplněk bývá vyjádřen  přídavným jménem (Vrátil se zraněný/zraněn. Zůstala tam ráda.)  podstatným jménem (Pracoval jako novinář. Vybrali si ho za mluvčího. Zvolili ho mluvčím.)  číslovkou (Kůň doběhl druhý.)  zájmenem (Přišel sám.)  infinitivem (Slyšel jsem ho zpívat.)  přechodníkem (Seděl, maje ruce opřené o stůl.)  vedlejší větou doplňkovou (Zaslechl jsem ho, jak odemyká dveře.)

5 Druhy doplňku • podle vztahu k řídícímu jménu: doplněk shodný je vyjádřen přídavným jménem nebo trpným příčestím (Přišli hladoví. Seděl schoulen na židli.), doplněk neshodný je vyjádřen podstatným jménem nebo infinitivem (Vyučil se truhlářem. Viděl jsem ho plakat.) • podle významového vztahu k řídícímu jménu a těsnosti spojení: doplněk volný (Stál v pokoji, nejistý a nervózní.), doplněk těsný (Stál v pokoji nejistý a nervózní.) • podle funkce řídícího jména ve větě: doplněk subjektový závisí na podmětu a přísudku (Jana se vrátila smutná.), doplněk objektový závisí na předmětu a přísudku (Viděli Janu smutnou.)

6 Doplněk • funkci doplňku ve větě vždy plní přídavné jméno rád, zájmeno sám a přechodníkové tvary • na rozdíl od jmenného přísudku se slovesem sponovým závisí doplněk na plnovýznamovém slovese nebo na neplnovýznamových slovesech, kde je nezbytnou součástí, např.: narodit se, být zvolen, být jmenován, být nazýván, zdát se, připadat, prokázat se, ukázat se, učinit, pokládat Petr se zdál spokojený. – doplněk Petr je spokojený. – přísudek jmenný se sponou.

7 Procvičování 1.Vyhledejte ve větách doplňky a určete, kterými slovními druhy jsou vyjádřeny: Otec seděl u stolu zamyšlen. Cítil se nešťastný a opuštěný. Dokončivši přípravu pokrmu, začala prostírat. Honza doběhl do vsi první. S učením si poradí sám. Vracejíce se z Anglie, těšili se domů. Myslivec zůstal zaražen stát. V této firmě zaměstnávají cizince jako lektory. Uviděla neznámého člověka vcházet do domu. Chlubí se svými vědomostmi rád.

8 Procvičování 2.Doplňky ve větách změňte na přívlastky: Motocykl stál u krajnice zcela zdemolován. Šaty máš na židli zmačkané. Turista se zastavil překvapen. Žáci půjdou ke zkouškám výborně připraveni. Petr se vrátil z ciziny sebevědomý a vzdělaný. Autobus dorazil do Kladna zpožděný.

9 Správné řešení 1.Otec seděl u stolu zamyšlen. Cítil se nešťastný a opuštěný. Dokončivši přípravu pokrmu, začala prostírat. Honza doběhl do vsi první. S učením si poradí sám. Vracejíce se z Anglie, těšili se domů. Myslivec zůstal zaražen stát. V této firmě zaměstnávají cizince jako lektory. Uviděla neznámého člověka vcházet do domu. Chlubí se svými vědomostmi rád. příd. jm., příd. jm., přechodník, číslovka, zájmeno, přechodník, příd. jm., podst. jm. s jako, slovesný infinitiv, příd. jm.

10 Správné řešení 2. zcela zdemolovaný …, zmačkané šaty …, překvapený turista …, výborně připravení žáci …, sebevědomý a vzdělaný Petr …, zpožděný autobus …

11 Použité zdroje MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 224 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-890. MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. ISBN 80-862-8536-7.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Eva Plačková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba."

Podobné prezentace


Reklamy Google