Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silniční balíček nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silniční balíček nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele."— Transkript prezentace:

1 Přístup k povolání a přístup k trhu (Silniční balíček) Truck Business Day, 10. června 2009

2 Silniční balíček nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a kterým se zrušuje směrnice Rady 96/26/ES nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy 2

3 Přístup k povolání Současný stav:
Směrnice 96/26 – Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. různé způsoby uplatňovaní vedou k narušování hospodářské soutěže - snaha zajistit jednotnější a účinnější uplatňování – Nařízení 3

4 Působnost upravuje přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě a výkon tohoto povolání vztahuje se na všechny podniky usazené ve Společenství, které vykonávají povolání podnikatele v silniční dopravě.Vztahuje se rovněž na podniky, které povolání podnikatele v silniční dopravě hodlají vykonávat. 4

5 Požadavky na výkon povolání
být řádně a trvale usazen v jednom z členských států, dobrá pověst, finanční způsobilost, vykazovat požadovanou odbornou způsobilost. 5

6 Usazení mít v tomto členském státě sídlo s prostorami, s dokumenty a doklady pro kontrolu mít k dispozici jedno nebo více vozidel registrováných v tomto členském státě vykonávat svou činnost v tomto členském státě s nezbytným zázemím a vybavením 6

7 Dobrá pověst nedošlo k vážnému porušení pravidel Společenství v oblasti silniční dopravy (doby řízení a odpočinku řidičů, maximální hmotnosti a rozměry vozidel v mezinárodní dopravě, přístupu na trh, přepravy nebezpečného zboží, atd.) 7

8 Dobrá pověst a) Překročení šestidenního nebo dvoutýdenního omezení maximální doby řízení o 25 % nebo více. b) Překročení maximální denní doby řízení během denní pracovní doby o 50% nebo více, aniž by byly čerpány bezpečnostní přestávky nebo nepřerušený odpočinek v délce alespoň 4,5 hodiny. 2. Vozidlo není vybaveno tachografem nebo omezovačem rychlosti nebo je používán klamný přístroj schopný pozměnit záznamy záznamového zařízení nebo omezovače rychlosti, nebo jsou padělány výtisky záznamů nebo údajů stažených z tachografu nebo z karty řidiče. 3. Řízení bez platného osvědčení o způsobilosti vozidla k silničnímu provozu,nebo velmi závažná závada mimo jiné brzdového systému, tyče řízení, kol či pneumatik, odpružení nebo podvozku, jež představuje tak bezprostřední riziko bezpečnosti silničního provozu, že má za následek rozhodnutí o odstavení vozidla. 8

9 Dobrá pověst 4. Přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána nebo přeprava takových věcí v zakázaných nebo neschválených obalech, nebo bez označení vozidla přepravujícího nebezpečné věci, čímž jsou ohroženy životy nebo životní prostředí v takovém rozsahu, který vede k rozhodnutí o odstavení vozidla. 5. Přeprava osob nebo nákladu prováděná bez platného řidičského průkazu nebo prováděná podnikem, jenž není držitelem platné licence Společenství. 6. Řidič používající kartu řidiče, jež byla zfalšována, jejímž není držitelem nebo již získal na základě nepravdivých prohlášení nebo padělaných dokladů. 7. Přeprava nákladu při překročení největší přípustné hmotnosti o 20 % nebo vyšší u vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost překračuje 12 tun a o 25 % nebo vyšší u vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřekračuje 12 tun. 9

10 Odpovědný zástupce Bezúhonná a odborně způsobilá fyzická osoba
účinně a nepřetržitě řídí dopravní činnost podniku b) má k podniku skutečnou vazbu jako zaměstnanec, ředitel, vlastník nebo akcionář nebo jej spravuje nebo, je-li podnikem fyzická osoba, je touto osobou a má bydliště ve Společenství 10

11 Odpovědný zástupce Výjimka:
smlouva mezi podnikem a odpovědným zástupcem může jako odpovědný zástupce řídit dopravní činnosti až čtyř různých podniků vykonávané celkovým vozovým parkem čítajícím nejvýše 50 vozidel 11

12 Ztráta dobré pověsti udělení sankce za některé z nejzávažnějších porušení pravidel Společenství Pozbude-li odpovědný zástupce svou dobrou pověst, příslušný orgán jej prohlásí za nezpůsobilého k řízení dopravních činností podniku ve všech členských státech 12

13 Finanční způsobilost kapitál a rezervy ve výši nejméně EUR na jedno užívané vozidlo a nejméně EUR na každé další užívané vozidlo každoročně se stanoví hodnota eura v měnách členských států, které se neúčastní třetí etapy evropské měnové unie. Použijí se kurzy platné první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie možnost prokázat finanční způsobilost potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnuté jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven 13

14 Odborná způsobilost znalosti v oblasti dopravního práva
povinné písemné zkoušky, které může doplňovat ústní zkouška. členské státy mohou za tímto účelem rozhodnout o požadavku odborné přípravy před zkouškou. osvědčení platné ve všech členských státech 14

15 Odejmutí koncese některý nebo více z uvedených požadavků již není splněn - lhůta nepřesahující 6 měsíců pro sjednání nápravy Po této době se odejme nebo pozastaví koncese pro provozování silniční dopravy udělená podniku 15

16 Národní elektronické rejstříky
a) název a právní formu podniku; b) adresu jeho sídla; c) jména odpovědných zástupců určených pro splnění podmínek dobré pověsti a odborné způsobilosti a případně i jméno osoby oprávněné jednat jménem podniku; d) typ povolení, počet vozidel, na něž se vztahuje, a případně sériové číslo licence Společenství a úředně ověřených kopií; e) počet, kategorii a druh závažných porušení předpisů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), které vedly k odsouzení nebo k uložení sankce v průběhu posledních dvou let; f) jméno jakékoli osoby prohlášené za nezpůsobilou řídit dopravní činnost podniku, nedojde-li k obnovení dobré pověsti této osoby podle čl. 6 odst. 3, a příslušná rehabilitační opatření. 16

17 Přístup k trhu Nařízení Rady (EHS) č. 881/92, nařízení Rady (EHS) č. 3118/93, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES změny + srozumitelnost a přehlednost - jediné nařízení. 17

18 Působnost Toto nařízení se vztahuje na mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu prováděnou na území Společenství. Při přepravě z členského státu do třetí země a naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou při průjezdu přes území jakéhokoli členského státu. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území členského státu nakládky nebo vykládky, není-li uzavřena potřebná dohoda mezi Společenstvím a dotyčnou třetí zemí. 18

19 Výjimka Nařízení se nově nepoužije:
Přeprava zboží motorovými vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost, včetně přípojného vozidla nepřesahuje  3,5 t 19

20 Eurolicence Mezinárodní přeprava podléhá eurolicenci a osvědčení řidiče, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země. Eurolicenci vydávají příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, na dobu až deseti let. Eurolicence a ověřené opisy musí odpovídat stanovenému vzoru a musí obsahovat alespoň dva ze stanovených bezpečnostních prvků 20

21 Kabotáž Každý  dopravce, který je držitelem eurolicence a jehož řidič, který je státním příslušníkem třetí země, má osvědčení řidiče je oprávněn za stanovených podmínek  provozovat kabotáž. 21

22 Kabotáž Podnikatelé v silniční nákladní dopravě jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem nebo, v případě soupravy, s týmž motorovým vozidlem, až tři kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí v hostitelském členském státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu 22

23 Kabotáž Podnikatelé v silniční nákladní dopravě mohou ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci provést některé nebo všechny kabotážní jízdy povolené podle uvedeného pododstavce v jakémkoli členském státě za podmínky, že budou omezeny na jednu kabotážní přepravu na členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy bez nákladu vstoupí na území tohoto členského státu. Kabotáž 23

24 Kabotáž Podnikatel v silniční nákladní dopravě musí předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil. 24

25 Kabotáž Důkazy musí pro každou jízdu obsahovat tyto údaje:
a) jméno, adresa a podpis odesílatele; b) jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě; c) jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání; d) místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání; e) běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak jejich všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla; f) hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství; g) registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a tahače. 25

26 Kabotáž Nevyžaduje se žádný další doklad, který by prokazoval splnění podmínek stanovených v tomto článku. 26

27 Kabotáž Nestanoví-li právní předpisy Společenství jinak, podléhá provádění kabotáže platným právním a správním předpisům hostitelského členského státu, pokud jde o: a) podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě; b) hmotnosti a rozměry vozidel; c) požadavky pro přepravu určitých kategorií nákladu, zejména nebezpečných věcí, potravin podléhajících rychlé zkáze a živých zvířat; d) doby řízení a doby odpočinku; e) daň z přidané hodnoty (DPH) na dopravní služby. 27

28 Další změny větší důraz na provádění kontrol a ukládání sankcí za zjištěná porušení, užší spolupráce mezi ČS prohloubení pravomoci oprávněného orgánu odejmout podnikateli v silniční dopravě eurolicenci nebo její opis. zefektivnění a zintenzivnění vzájemné výměny informací mezi členskými státy 28

29 Vstup v platnost, účinnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost s výjimkou článků 8 a 9, které se použijí šest měsíců po zveřejnění tohoto nařízení. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 29

30 Děkuji za pozornost. 30


Stáhnout ppt "Silniční balíček nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google