Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

2 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. 8. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

3 CÍLE Proč realizujeme hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích? ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

4 USV pomáhá naplňovat základní strategie podniku: Udržet se na trhu
Snižovat náklady Předejít konkurenci Vytvořit nový trh ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

5 vstupního hodnocení možností inovací USV
Podstatou vstupního hodnocení možností inovací USV je nalezení eko-efektivních (ekonomicky i environmentálně efektivních) opatření USV, která naplní tyto strategie a tím zvýší hodnotu podniku (zlepší jeho konkurenceschopnost) ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

6 Kurz i pilotní aplikace v
podnicích se zaměří: na identifikaci potenciálu eko-efektivních projektů USV na přípravu vybraných projektů ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

7 Jak docílit toho, aby bylo „udržitelné“ podnikání udržitelné
Aktivity podniku v oblasti udržitelné spotřeby a výroby nemohou vést k dlouhodobému snižování jeho hodnoty Naopak: Podnik musí získat zaváděním postupů udržitelné spotřeby a výroby konkurenční výhodu ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

8 Proč realizujeme hodnocení možností inovací USV právě teď?
TRENDY Proč realizujeme hodnocení možností inovací USV právě teď? ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

9 TRENDY Využívání přírodních zdrojů v Evropě odpovídalo kapacitě jejích ekosystémů v roce 1961 V roce 2001 již byla tato kapacita dvojnásobně překračována Tento negativní trend se dále zhoršuje ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

10 TRENDY Během 20. století se spotřeba fosilních paliv ve světě zvýšila dvanáctkrát a Těžba surovin se zvýšila třicetčtyřikrát Doba, kdy byly k dispozici početné a levné zdroje, skončila. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

11 Další trendy v Evropě v období 1961 - 2001
EU 15 zvýšila produktivitu práce o 270 % Produktivitu využívání materiálů o 90 % Účinnost využívání energií pouze o 60 % ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

12 Environmentální politika a legislativa – Trendy v EU
Od místních problémů ke globálním (změna klimatu) Od nápravy k prevenci a od složek životního prostředí k procesům (IPPC) Od procesů k výrobkům a k životnímu cyklu (Integrovaná výrobková politika (IPP)) Od odpovědnosti veřejného sektoru ke sdílené odpovědnosti (společenská odpovědnost) ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

13 U S V Reakce na uvedené trendy: ýroba držitelná potřeba
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

14 Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj odhaduje, že:
do roku 2050 budeme muset čtyřikrát až desetkrát účinněji využívat zdroje, přičemž významných zlepšení je třeba dosáhnout ještě před rokem 2020. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

15 Vize Evropy Cestovní mapa pro Evropu účinněji využívající zdroje přijatá 09/2011
Do roku 2050 poroste hospodářství Evropské unie způsobem, který respektuje omezené množství zdrojů a omezenou kapacitu planety, a bude tak přispívat k celosvětové hospodářské transformaci. Naše hospodářství je konkurenceschopné, podporuje začlenění a poskytuje vysokou životní úroveň, přičemž mnohem méně zatěžuje životní prostředí. Se všemi zdroji – od surovin až po energii, vodu, ovzduší, zemi a půdu – se nakládá udržitelně. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

16 Vývoj strategií ochrany životního prostředí
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

17 Jak chápat základní pojmy a přístupy používané v USV?
POJMY A PRINCIPY Jak chápat základní pojmy a přístupy používané v USV? ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

18 DEFINICE 1 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který „naplňuje potřeby současné generace aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.“ (Strategie udržitelného rozvoje ČR, úřad vlády ČR, (podle klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987)). ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

19 Pyramida potřeb podle Maslowa
3 oblasti udržitelného rozvoje: SOCIÁLNÍ EKONOMICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ Uspokojování POTŘEB dnes i v budoucnosti SMYSLU a SEBEREALIZACE U Z N Á N Í LÁSKY a SOUNÁLEŽITOSTI Pyramida potřeb podle Maslowa F Y Z I O L O G I C K É Pyramida potřeb podle Maslowa ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

20 udržitelného rozvoje je:
Lze říci, že podstatou udržitelného rozvoje je: zlepšování kvality života v rámci limitů Země ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

21 Limity Země dobře ilustruje: Hodnocení ekosystémů k miléniu
Hodnocení ekosystémů k miléniu Millenium Assessment (MA) probíhalo na podnět OSN v letech 2001 – 2005: poskytuje aktuální přehled environmentálních problémů a nastiňuje i možnosti řešení těchto problémů. Hodnocení MA řídil výbor složený ze zástupců nejrůznějších zájmových skupin včetně průmyslu. Zprávu Hodnocení ekosystémů k miléniu (MA) vydalo v českém překladu Centrum pro otázky životního prostředí při UK ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

22 Zpráva MA hodnotí kvalitu ekosystémových služeb
Na kvalitě ekosystémových služeb závisí kvalita našeho života Člověk využívá všech služeb ekosystémů rychle rostoucí měrou: přibližně 60 % ekosystémových služeb (15 z 24 hodnocených) bylo ve zprávě MA označeno za znehodnocované nebo využívané neudržitelným způsobem. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

23 Jsou patrné i pozitivní trendy
V celosvětovém měřítku se začala přeměna ekosystémů zpomalovat zejména díky pomalejšímu rozšiřování obhospodařovaných systémů a v některých oblastech (především v mírném pásu) se ekosystémy navracejí do stavu podobnému situaci před jejich přeměnou. Stupeň přeměny ekosystémů přesto stále zůstává vysoký a u některých ekosystémů a regionů dokonce vzrůstá. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

24 Reakce průmyslu na MA Strategická perspektiva průmyslu záleží na porozumění a zohlednění komplexních zájmů rozšiřujícího se okruhu zájmových skupin. Tento proces je dlouhodobý. I etická motivace potřebných změn může vést k předejití konkurence a konkurenční výhodě. Důležitými nástroji jsou partnerství a dobrovolné závazky s externí verifikací, transparentní reporting. Průmysl se musí angažovat při tvorbě veřejné politiky. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

25 DEFINICE 2 Udržitelná spotřeba a výroba je „používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobků tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.“ (Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Planeta 4/2005, Ministerstvo životního prostředí) ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

26 PODSTATA USV USV umožňuje praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje protože řeší jeho základní konflikt: Člověk chce věci, které moderní společnost nabízí a zároveň nechce negativní vlivy na kvalitu svého života generované moderní společností při zajišťování těchto výrobků a služeb (znečištění, nedostatek prostoru, negativní zdravotní a sociální jevy apod.). ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

27 Udržitelná spotřeba a výroba
pomáhá řešit konflikt mezi žádoucími a nežádoucími efekty ekonomických aktivit z pohledu celého životního cyklu Ekonomická aktivita Žádoucí efekty Přírodní zdroje (materiálové a energetické toky) PRODUKT konflikt Nežádoucí efekty (znečištění, ...) ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

28 Životní cyklus a USV TRH VÝROBA SPOTŘEBA Systém spotře by a výroby
Vytváře ní pozitivní ch dopadů: Vytváření pozitivních dopadů ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

29 Životní cyklus TRH VÝROBA SPOTŘEBA Systém spotře by a výroby PRODEJ
Vytvářen í pozitivní ch dopadů: PRODEJ TĚŽBA KONEC ŽC MATERIÁLY VÝROBA UŽITÍ Možné příčiny negativních dopadů ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

30 Základní přístupy pro dosažení USV:
I. účinnější využívání vstupů - materiálů a energií (někdy nazývané „dematerializace“ ve smyslu dosažení stejného efektu s menšími materiálovými a energetickými vstupy). zvyšování efektivnosti systému spotřeby a výroby) – efektivnější spotřeba II. náhrada (materiálů, energií, procesů, výrobků, služeb ale i požadavků) lepšími alternativami. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

31 2 základní přístupy USV:
I. NÁHRADA II. DEMATERIALIZACE ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

32 2 základní přístupy USV lze uplatnit ve všech fázích životního cyklu:
Životní cyklus NÁHRADA DEMATERIALIZACE MATERIÁLY KONEC ŽC DESIGN VÝROBA PRODEJ UŽITÍ ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

33 PŘÍKLAD: T e c h n i k y U S V n a ú r o v n i p r o c e s ů
vyšší efektivita a nižší investiční náročnost Dobré hospodaření Náhrada surovin a pomocných látek Změna technol. Změna výrobku Změna procesu Opatření u zdroje Recyklace na místě Předcházení vzniku znečištění a odpadů Zhodnocení vzniklých odpadů Externí recyklace Vytvoření vedlejšího prodejného produktu Čistší produkce (Čistší produkce, metodická příručka pro podniky, České centrum čistší produkce, 1998) ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

34 Jak vypadá praktické zavádění postupů USV v podnicích?
PŘÍKLADY Jak vypadá praktické zavádění postupů USV v podnicích? ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

35 Příklad: čistší produkce – prevence znečištění u zdroje
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

36 PŘÍPADOVÁ STUDIE: Podnik s povrchovými úpravami kovů
Opatření čistší produkce jsou nejen investičního ale i organizačního charakteru Efekty opatření čistší produkce (investičních – „techn.“ a neinvestičních – „dobré hosp“). Spotřeba chemikálií a vody a produkce kalu jsou uvedeny v %. (Případová studie Českého centra čistší produkce, 1998) ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

37 Náklady na zacházení s odpadem
Jaký je poměr nákladů na produkci odpadu v procesu a na zacházení se vzniklým odpadem? Náklady na procesu Náklady na zacházení s odpadem ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

38 Podle výsledků prvních 50ti projektů čistší produkce realizovaných v 90 tých letech to bylo:
1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

39 Celkové náklady na odpady
ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

40 Srovnání dvou způsobů lakování v Senkeyově diagramu
1 - Ředidlo na proplach a čištění 2 - Zbytek laku v nádržce pistole 3 - Kal laku (prostřik) 4 - Rozprach pevných částic (prostřik) 5 - Ředidlo do ovzduší (z naneseného laku) 6 - Ředidlo do ovzduší (prostřik) 7 – Úkapy ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

41 Podniky často nevyužívají ekonomicky efektivní potenciál prevence vzniku odpadu a znečištění. Zbytečně si tak zvyšují výrobní náklady a pod tlakem legislativy investují do neproduktivních nápravných opatření, která jsou často zbytečně předimenzována. Tento paradox je vysvětlován především existujícím přístupem lidí (proces je vnímán jako již dostatečně optimalizovaný), nedostatkem informací o možnostech úspor, přirozenou rezistencí ke změně a konkurujícími si prioritami při omezených lidských zdrojích. Rozpoznání paradoxu čistší produkce vedlo například k mezinárodní podpoře šíření environmentálního manažerského účetnictví (EMA). EMA se zaměřuje na zviditelnění ztrát spojených s nízkou účinností využívání materiálových a energetických toků a dalších „environmentálních“ nákladů a jejich přiřazení k procesům, kde tyto náklady vznikají. ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

42 Důležité závěry Dopady na životní prostředí jsou spojeny s materiálovými a energetickými toky Dva základní přístupy pro snižování těchto dopadů jsou dematerializace a náhrada Tyto přístupy lze v praxi uplatnit pomocí konkrétních technik a nástrojů Motivace podniků pro používání těchto technik vycházejí z potřeby naplňovat strategie organizace Hodnocení možností USV se zaměřuje na identifikaci a přípravu inovačních projektů ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

43 Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642
Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY


Stáhnout ppt "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY"

Podobné prezentace


Reklamy Google