Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

2 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. 8. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY CÍLE Proč realizujeme hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích?

4 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY USV pomáhá naplňovat základní strategie podniku : • Udržet se na trhu • Snižovat náklady • Předejít konkurenci • Vytvořit nový trh

5 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Podstatou vstupního hodnocení možností inovací USV je nalezení eko-efektivních (ekonomicky i environmentálně efektivních) opatření USV, která naplní tyto strategie a tím zvýší hodnotu podniku (zlepší jeho konkurenceschopnost)

6 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Kurz i pilotní aplikace v podnicích se zaměří: • na identifikaci potenciálu eko-efektivních projektů USV • na přípravu vybraných projektů

7 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Jak docílit toho, aby bylo „udržitelné“ podnikání udržitelné •Aktivity podniku v oblasti udržitelné spotřeby a výroby nemohou vést k dlouhodobému snižování jeho hodnoty •Naopak: Podnik musí získat zaváděním postupů udržitelné spotřeby a výroby konkurenční výhodu

8 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY TRENDY Proč realizujeme hodnocení možností inovací USV právě teď?

9 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY TRENDY •Využívání přírodních zdrojů v Evropě odpovídalo kapacitě jejích ekosystémů v roce 1961 •V roce 2001 již byla tato kapacita dvojnásobně překračována •Tento negativní trend se dále zhoršuje

10 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY TRENDY •Během 20. století se spotřeba fosilních paliv ve světě zvýšila dvanáctkrát a •Těžba surovin se zvýšila třicetčtyřikrát Doba, kdy byly k dispozici početné a levné zdroje, skončila.

11 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Další trendy v Evropě v období 1961 - 2001 •EU 15 zvýšila produktivitu práce o 270 % •Produktivitu využívání materiálů o 90 % •Účinnost využívání energií pouze o 60 %

12 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Environmentální politika a legislativa – Trendy v EU •Od místních problémů ke globálním (změna klimatu) •Od nápravy k prevenci a od složek životního prostředí k procesům (IPPC) •Od procesů k výrobkům a k životnímu cyklu (Integrovaná výrobková politika (IPP)) •Od odpovědnosti veřejného sektoru ke sdílené odpovědnosti (společenská odpovědnost)

13 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Reakce na uvedené trendy: U S V držitelnápotřeba ýroba

14 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj odhaduje, že: •do roku 2050 budeme muset čtyřikrát až desetkrát účinněji využívat zdroje, přičemž •významných zlepšení je třeba dosáhnout ještě před rokem 2020.

15 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Vize Evropy Cestovní mapa pro Evropu účinněji využívající zdroje přijatá 09/2011 •Do roku 2050 poroste hospodářství Evropské unie způsobem, který respektuje omezené množství zdrojů a omezenou kapacitu planety, a bude tak přispívat k celosvětové hospodářské transformaci. •Naše hospodářství je konkurenceschopné, podporuje začlenění a poskytuje vysokou životní úroveň, přičemž mnohem méně zatěžuje životní prostředí. •Se všemi zdroji – od surovin až po energii, vodu, ovzduší, zemi a půdu – se nakládá udržitelně.

16 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Vývoj strategií ochrany životního prostředí

17 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY POJMY A PRINCIPY Jak chápat základní pojmy a přístupy používané v USV?

18 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY DEFINICE 1 Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který „naplňuje potřeby současné generace aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.“ (Strategie udržitelného rozvoje ČR, úřad vlády ČR, 2005 (podle klasické a široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987)).

19 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY SMYSLU a SEBEREALIZACE U Z N Á N Í LÁSKY a SOUNÁLEŽITOSTI F Y Z I O L O G I C K É 3 oblasti udržitelného rozvoje: SOCIÁLNÍ EKONOMICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ Uspokojování POTŘEB dnes i v budoucnosti Pyramida potřeb podle Maslowa

20 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Lze říci, že podstatou udržitelného rozvoje je: •zlepšování kvality života •v rámci limitů Země

21 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Limity Země dobře ilustruje: Hodnocení ekosystémů k miléniu Hodnocení ekosystémů k miléniu Millenium Assessment (MA) probíhalo na podnět OSN v letech 2001 – 2005: poskytuje aktuální přehled environmentálních problémů a nastiňuje i možnosti řešení těchto problémů. Hodnocení MA řídil výbor složený ze zástupců nejrůznějších zájmových skupin včetně průmyslu. Zprávu Hodnocení ekosystémů k miléniu (MA) vydalo v českém překladu Centrum pro otázky životního prostředí při UK http://cozp.cuni.cz/ http://www.maweb.org/http://cozp.cuni.cz/http://www.maweb.org/

22 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Zpráva MA hodnotí kvalitu ekosystémových služeb •Na kvalitě ekosystémových služeb závisí kvalita našeho života •Člověk využívá všech služeb ekosystémů rychle rostoucí měrou: přibližně 60 % ekosystémových služeb (15 z 24 hodnocených) bylo ve zprávě MA označeno za znehodnocované nebo využívané neudržitelným způsobem.

23 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Jsou patrné i pozitivní trendy •V celosvětovém měřítku se začala přeměna ekosystémů zpomalovat zejména díky pomalejšímu rozšiřování obhospodařovaných systémů a v některých oblastech (především v mírném pásu) se ekosystémy navracejí do stavu podobnému situaci před jejich přeměnou. •Stupeň přeměny ekosystémů přesto stále zůstává vysoký a u některých ekosystémů a regionů dokonce vzrůstá.

24 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Reakce průmyslu na MA •Strategická perspektiva průmyslu záleží na porozumění a zohlednění komplexních zájmů rozšiřujícího se okruhu zájmových skupin. Tento proces je dlouhodobý. •I etická motivace potřebných změn může vést k předejití konkurence a konkurenční výhodě. •Důležitými nástroji jsou partnerství a dobrovolné závazky s externí verifikací, transparentní reporting. •Průmysl se musí angažovat při tvorbě veřejné politiky.

25 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY DEFINICE 2 Udržitelná spotřeba a výroba je „používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobků tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.“ (Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Planeta 4/2005, Ministerstvo životního prostředí)

26 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY PODSTATA USV USV umožňuje praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje protože řeší jeho základní konflikt: •Člověk chce věci, které moderní společnost nabízí a zároveň •nechce negativní vlivy na kvalitu svého života generované moderní společností při zajišťování těchto výrobků a služeb (znečištění, nedostatek prostoru, negativní zdravotní a sociální jevy apod.).

27 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Udržitelná spotřeba a výroba pomáhá řešit konflikt mezi žádoucími a nežádoucími efekty ekonomických aktivit z pohledu celého životního cyklu Ekonomická aktivita Žádoucí efekty konflikt PRODUKT Nežádoucí efekty (znečištění,...) Přírodní zdroje (materiálové a energetické toky)

28 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Životní cyklus a USV TRHVÝROBA Vytváření pozitivních dopadů SPOTŘEBA Systém spotře by a výroby Vytváře ní pozitivní ch dopadů:

29 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Životní cyklus TRHVÝROBA Možné příčiny negativních dopadů SPOTŘEBA Systém spotře by a výroby Vytvářen í pozitivní ch dopadů: TĚŽBA MATERIÁLY VÝROBA PRODEJ UŽITÍ KONEC ŽC

30 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Základní přístupy pro dosažení USV: •I. účinnější využívání vstupů - materiálů a energií (někdy nazývané „dematerializace“ ve smyslu dosažení stejného efektu s menšími materiálovými a energetickými vstupy). zvyšování efektivnosti systému spotřeby a výroby) – efektivnější spotřeba •II. náhrada (materiálů, energií, procesů, výrobků, služeb ale i požadavků) lepšími alternativami.

31 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY 2 základní přístupy USV: I. NÁHRADA II. DEMATERIALIZACE

32 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY 2 základní přístupy USV lze uplatnit ve všech fázích životního cyklu: Životní cyklus I.NÁHRADA II.DEMATERIALIZACE DESIGN MATERIÁLY VÝROBA PRODEJ KONEC Ž C UŽITÍ

33 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY vyšší efektivita a nižší investiční náročnost Dobré hospodaření Náhrada surovin a pomocných látek Změna technol. Změna výrobku Změna procesu Opatření u zdroje Recyklace na místě Předcházení vzniku znečištění a odpadů Zhodnocení vzniklých odpadů Externí recyklace Vytvoření vedlejšího prodejného produktu Čistší produkce PŘÍKLAD : T e c h n i k y U S V n a ú r o v n i p r o c e s ů (Čistší produkce, metodická příručka pro podniky, České centrum čistší produkce, 1998)

34 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY PŘÍKLADY Jak vypadá praktické zavádění postupů USV v podnicích?

35 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Příklad: čistší produkce – prevence znečištění u zdroje

36 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY PŘÍPADOVÁ STUDIE: Podnik s povrchovými úpravami kovů •Opatření čistší produkce jsou nejen investičního ale i organizačního charakteru Efekty opatření čistší produkce (investičních – „techn.“ a neinvestičních – „dobré hosp“). Spotřeba chemikálií a vody a produkce kalu jsou uvedeny v %. (Případová studie Českého centra čistší produkce, 1998)

37 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Náklady na procesu Náklady na zacházení s odpadem Jaký je poměr nákladů na produkci odpadu v procesu a na zacházení se vzniklým odpadem?

38 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY 1 Podle výsledků prvních 50ti projektů čistší produkce realizovaných v 90 tých letech to bylo:

39 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Celkové náklady na odpady

40 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Srovnání dvou způsobů lakování v Senkeyově diagramu 1 - Ředidlo na proplach a čištění 2 - Zbytek laku v nádržce pistole 3 - Kal laku (prostřik) 4 - Rozprach pevných částic (prostřik) 5 - Ředidlo do ovzduší (z naneseného laku) 6 - Ředidlo do ovzduší (prostřik) 7 – Úkapy

41 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY •Podniky často nevyužívají ekonomicky efektivní potenciál prevence vzniku odpadu a znečištění. Zbytečně si tak zvyšují výrobní náklady a pod tlakem legislativy investují do neproduktivních nápravných opatření, která jsou často zbytečně předimenzována. •Tento paradox je vysvětlován především existujícím přístupem lidí (proces je vnímán jako již dostatečně optimalizovaný), nedostatkem informací o možnostech úspor, přirozenou rezistencí ke změně a konkurujícími si prioritami při omezených lidských zdrojích. •Rozpoznání paradoxu čistší produkce vedlo například k mezinárodní podpoře šíření environmentálního manažerského účetnictví (EMA). EMA se zaměřuje na zviditelnění ztrát spojených s nízkou účinností využívání materiálových a energetických toků a dalších „environmentálních“ nákladů a jejich přiřazení k procesům, kde tyto náklady vznikají.

42 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Důležité závěry •Dopady na životní prostředí jsou spojeny s materiálovými a energetickými toky •Dva základní přístupy pro snižování těchto dopadů jsou dematerializace a náhrada •Tyto přístupy lze v praxi uplatnit pomocí konkrétních technik a nástrojů •Motivace podniků pro používání těchto technik vycházejí z potřeby naplňovat strategie organizace •Hodnocení možností USV se zaměřuje na identifikaci a přípravu inovačních projektů

43 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642


Stáhnout ppt "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY."

Podobné prezentace


Reklamy Google