Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekutorský úřad Praha 4 Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Jany Tvrdkové, soudního exekutora Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4-Krč

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekutorský úřad Praha 4 Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Jany Tvrdkové, soudního exekutora Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4-Krč"— Transkript prezentace:

1 Exekutorský úřad Praha 4 Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Jany Tvrdkové, soudního exekutora Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4-Krč exekutorskyurad@tvrdkova.cz

2 postavení soudního exekutora  je posledním článkem v řetězu justice  jeho smyslem je zajistit vymahatelnost práva  provádí nucený výkon exekučních titulů (soudních rozhodnutí, rozhodčích nálezů, notářských zápisů aj.)

3  je vázán zákony (zejména Ústava, OSŘ, exekuční řád) a rozhodnutími vydanými soudem v exekučním řízení  má postavení úřední osoby, je chráněn trestním zákoníkem  jeho úkony jsou považovány za úkony soudu, stát na soudního exekutora přenesl určité pravomoci  jde však o soukromou osobu, nikoliv státní orgán

4  na jeho činnost dohlíží Ministerstvo spravedlnosti ČR (kontroly na úřadech, nahlížení do spisů, požaduje vysvětlení ke konkrétním stížnostem)  a Exekutorská komora ČR

5 exekuční řízení nucený výkon kvalifikovaným způsobem uložené povinnosti účel exekučního řízení dosáhnout uspokojení pohledávky bez ohledu na ochotu dlužníka cestou zpeněžení dlužníkova jmění (majetku, který je převoditelný a penězi ocenitelný) soudní exekutor má postupovat rychle a účelně a dbát ochrany práv účastníků řízení a třetích osob ochrana povinného – exekucí lze provádět :  jen za podmínek stanovených zákonem,  jen způsoby, které zákon k provedení exekuce určuje, a to jen takovými způsoby, které postačují k dosažení cíle exekučního řízení,  a jen v rozsahu, jaký stačí k uspokojení vymáhaného nároku oprávněného. (humanizace exekučního řízení)

6 způsoby exekuce volbu provádí exekutor  bez návrhu účastníka  formou exekučního příkazu  až do úplného vymožení pohledávky  peněžitá plnění se hradí k rukám exekutora jednotlivé způsoby realizace exekuce  k vymožení peněžitého plnění srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů přikázáním pohledávky prodejem movitých věcí a nemovitostí prodejem podniku zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech  k vymožení nepeněžitého plnění vyklizením nemovitostí odebráním věcí rozdělením společné věci provedením prací a výkonů

7 pravidla volby (přiměřenost a vhodnost zvoleného způsobu provedení exekuce)  pouze do výše vymáhané pohledávky (nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím včetně příslušenství, které se stane pravděpodobně splatným)  jedním, více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby  zákonné pořadí způsobů provedení exekuce (pokud to nebrání účelu exekuce – ustanovení § 58 odst. 2 exekučního řádu) přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva ostatními způsoby přístup dlužníka

8 kolize se souběžně probíhajícími exekucemi a insolvenčním řízením založeno na principu priority a proporcionality  exekuce – přednost uspokojení věřitele, v jehož prospěch byl konkrétní majetek dlužníka postižen nejdříve  insolvence – poměrné uspokojení věřitelů

9 generální a speciální inhibitorium • cílem exekučního řízení je především uspokojit pohledávku oprávněného z majetku povinného • obava, že by povinný snížil hodnotu svého majetku tím, že by převedl práva či věci na jiného • proto zákon stanoví okamžik, od kterého nelze s majetkem nakládat • v některých situacích by takový zákaz mohl být pro povinného příliš přísný, proto existují výjimky • k uvolnění absolutního zákazu nakládání s majetkem došlo novelou účinnou od 1. listopadu 2009

10 generální inhibitorium I. podstata  jde o obecné omezení povinného v možnosti nakládat s majetkem  nastává ze zákona od okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce povinnému  trvá až do skončení exekuce (podání odvolání nemá na účinek GI vliv)

11 generální inhibitorium II. nemožnost nakládat s majetkem 1) s veškerým majetkem, který povinný má ve výlučném vlastnictví 2) s majetkem patřícím do SJM 3) s majetkem nepatřícím do SJM jenom proto, že si manželé SJM smluvně zúžili (42 e.ř.)

12 III. na co se GI nevztahuje? 1. věci, které nejsou exekučně postižitelné vůbec  u FO věci sloužící k uspokojování základních lidských potřeb povinného  u FO i PO věci sloužící k výkonu podnikání, tj. k zachování běžné obchodní činnosti. Myslí se: o běžná obchodní činnost jako nákup a prodej zboží v nejnutnější míře k zachování chodu podniku o např. výplata zaměstnanců o EŘ však jednoznačně preferuje úhradu dluhu před rozvíjením podnikatelských aktivit povinného  u FO i PO věci sloužící k udržování a ke správě majetku povinného, myslí se: o taková správa, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku

13 III. na co se GI nevztahuje? 2. jistota  složí-li povinný k rukám SE částku ve výši vymáhané pohledávky + nákladů exekuce + nákladů oprávněného a navrhne-li to povinný, SE zruší zákaz nakládání s majetkem, a to do 7-mi dnů  SE zrušit zákaz musí  souhlas oprávněného není podstatný  tato možnost je vyloučena, vymáhají-li se exekučně opakující se dávky (výživné)

14 III. na co se GI nevztahuje? 3. dostatečný majetek  povinný požádá o zrušení zákazu na konkrétní majetek, protože jeho zbývající majetek zcela bezpečně postačuje na úhradu vymáhané částky  SE nemusí vyhovět

15 III. na co se GI nevztahuje? 4. souhlas SE  s písemným souhlasem SE + oprávněného + všech přihlášených věřitelů může povinný zpeněžit svůj majetek za cenu stanovenou znaleckým posudkem  znalce ustanovuje SE  získanými prostředky musí dojít k uhrazení celé vymáhané částky

16 důsledky porušení GI  relativní neplatnost úkonu  převod majetku je za trvání exekuce neplatný  převede-li povinný majetek, bude se na takový převod hledět jako na platný jen do okamžiku, než soudní exekutor nebo oprávněný nebo věřitel povinného namítne neplatnost  poté se na takový převod hledí jako na neplatný od jeho počátku, tedy jako by k němu nikdy nedošlo  takový převedený majetek SE postihne, jako by k převodu nedošlo  trestněprávní  TČ poškozování nebo naopak zvýhodňování věřitele  TČ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

17 speciální inhibitorium podstata  jde o konkrétní omezení povinného v možnosti nakládat s konkrétním majetkem  nastává ze zákona od okamžiku doručení exekučního příkazu povinnému  trvá až do 1) zrušení exekučního příkazu, 2) skončení exekuce

18 speciální inhibitorium rozdíl od GI  absolutní neplatnost úkonů  převod takto konkrétně postiženého majetku bude neplatný vždy, není třeba se ničeho dovolávat

19 exekuce přikázáním pohledávky u poddlužníka ustanovení § 312 a násl. občanského soudního řádu způsobilý předmět exekučního postihu  peněžité plnění v jakékoliv měně  plynoucí z existentní pohledávky (již nastala právní skutečnost, zakládající právní vztah)  postačuje i postupný vznik dílčích pohledávek z téhož právního důvodu  pohledávka nemusí být splatná  i naturální pohledávka identifikace pohledávky  právní důvod vzniku  výše pohledávky, nebo alespoň způsob stanovení její výše

20 pohledávky nepodléhající exekuci pohledávky fyzických osob, pokud  jsou podnikateli  pohledávka pochází z podnikatelské činnosti  jen zčásti (2/5 nebo 3/5) (obdobně toto platí v případě autorských odměn, plnění z práv výkonných umělců a práv původců předmětů průmyslového vlastnictví) zjištění informací pro exekuční postih  součinnost vůči třetím osobám (okruh osob, které jsou povinny soudnímu exekutorovi poskytnout součinnost, je omezen pouze objektivní možností sdělit informace o majetku povinného)  prohlášení povinného o jeho majetku  informace zjištěné z účetnictví povinného nebo při mobiliární exekuci kdo může být poddlužníkem  odběratel  faktor

21 exekuční příkaz náležitosti příkazu  identifikace soudu, soudního exekutora a účastníků řízení  exekučního titulu a vymáhané pohledávky  identifikace poddlužníka a pohledávky modifikace závazkového právního vztahu mezi povinným a jeho dlužníkem (co do způsobu plnění) nemá vliv na samotnou existenci závazkového právního vztahu (účinky exekučního příkazu trvají i v případě jeho změny) opravný prostředek není přípustný

22

23 arrestatorium povinnosti uložené v exekučním příkaze poddlužníkovi  příkaz nevyplatit plnění z postižené pohledávky povinnému (tzv. úkojné právo)  příkaz neprovádět započtení (jiné pohledávky, kterou má poddlužník vůči povinnému)  příkaz jiným způsobem nenakládat s postiženým plněním  další povinnosti, jako například povinnost sdělit aktuální výši pohledávky nebo její splatnost účinky uložených příkazů  do výše vymáhané pohledávky, jejího příslušenství a nákladů exekuce,  okamžikem doručení exekučního příkazu (poddlužníkovi se doručuje do vlastních rukou) x střet s oznámení o postoupení pohledávky

24 realizace exekuce  odpovědnost za dodržení zákonného postupu nese poddlužník poddlužník vyplatí pohledávku včetně jejího příslušenství (bylo-li postiženo)  výplata se provede dne následujícího po doručení vyrozumění o právní moci, respektive ke dni splatnosti postižené pohledávky, nastane-li až po doručení vyrozumění o právní moci  výplatou postiženého plnění exekuce tímto způsobem končí (nevyhotovuje se žádné zvláštní rozhodnutí)  provedením exekuce se poddlužník zprostí v rozsahu poskytnutého plnění své povinnosti (dochází ke splnění pohledávky ze strany poddlužníka se všemi hmotněprávními účinky)

25 prostředek procesní obrany poddlužnická žaloba  cílem je vymoci plnění na poddlužníkovi (účastníky řízení jsou věřitel a poddlužník)  věřitel je „nuceným zmocněncem“ povinného nese odpovědnost za včasné uplatnění pohledávky, nemůže dluh poddlužníkovi prominout nebo uzavřít smír nebo dohodu o narovnání na úkor povinného nemůže dojít k započtení pohledávek mezi věřitelem a poddlužníkem vylučovací žaloba  cílem je vyloučení postiženého majetku z exekuce (lze zpeněžit pouze majetek povinného)  uspět může třetí osoba, pokud doloží její (vlastnické) právo k postiženému majetku  k projednání žaloby je věcně příslušný okresní soud; místně příslušným je soud, který exekuci nařídil

26 faktoring  alternativní způsob financování podnikatele, standardně soudní exekutor adresuje své žádosti o součinnost a majetková šetření vůči bankám, pojišťovnám a obdobným institucím  faktoring – globální cese - postupník/faktor - postupitel/klient/dodavatel (povinný v exekuci) - dlužník/odběratel (poddlužník v exekuci) - soudní exekutor (pohledávka za povinným)

27 právní režim  ustanovení § 269 odst. 1 obch. zák., inominátní kontrakt  ustanovení § 524 a násl. obč. zák., cese pohledávky

28 tři základní funkce faktoringu 1)garance (u bezregresního faktoringu) 2) předfinancování (úvěrování) – okamžité proplácení sjednané výše odkupovaných pohledávek v okamžiku jejich odkupu; postupitel získává peněžní prostředky, např. použitelné k úhradě exekučně vymáhaných dluhů 3) správa pohledávek a jiné služby, souvisejících s odkupem pohledávek; postupitel tak může získat podklady pro jednání se soudním exekutorem

29  placení závazku postupitele třetí osobou – faktorem, je řádným plněním, takže postupitel se nedostává do prodlení, např. nemůže dojít ke ztrátě výhody splátek, tím pádem nenastane splatnost celého dluhu a přeneseně též vykonatelnost exekučního titulu (typicky notářský/exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti)  usnesení NS ČR, sp. zn. 20 Cdo 1671/2008

30  § 526 odst. 1 obč. zák. – účinnost postoupení pohledávky vzhledem k dlužníkovi  okamžikem, kdy je mu oznámeno, např. cedovací doložkou na daňových dokladech  do té doby musí plnit jemu známému věřiteli, příp. soudnímu exekutorovi, jenž se prokáže oprávněním vést exekuci proti věřiteli z předmětné pohledávky (povinnému v exekuci).

31  § 526 odst. 2 obč. zák. oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení  = musí plnit postupníkovi, a to bez ohledu na to, zda je smlouva o postoupení pohledávky platná, či nikoli, resp. zda vůbec existuje, a takovýmto plněním závazek dlužníka zaniká  rozsudek NS ČR sp. zn. 32 Odo 293/2002  exekuční postih příslušné pohledávky je pak nemožný

32  § 525 odst. 2 obč. zák. – postoupení pohledávky není možné, bylo-li by v rozporu s dohodou mezi věřitelem a dlužníkem  pokud však v konkrétním případě dlužník s postoupením pohledávky souhlasí, nemůže se původní dohody vylučující cesi dovolávat vůči novému věřiteli – postupníkovi  usnesení NS ČR č.j. 29 NSČR 30/2009-A-64, stále probíhající insolvenční řízení proti společnosti GEOSAN GROUP a.s.

33 exekuce prodejem podniku  způsob provedení exekuce dle ustanovení § 338f a násl. o.s.ř. a § 70 a násl. e.ř.  předpokladem je existence podniku a jeho vlastnictví osobou povinného  podnik – hromadná věc definovaná v ustanovení § 5 obch. zák.

34  soubor majetku používaného ke společnému účelu, k němuž jej vymezil povinný svým rozhodnutím učiněným v rámci podnikatelské činnosti, zachovávající si svoji jednotu  takto vytvořený majetkový celek, ekonomická jednotka, slouží k hospodářskému účelu a je tak i vnímán zvnějšku, např. dodavateli zboží nebo zákazníky  exekuce prodejem podniku může náležitým způsobem zhodnotit danou jednotku a jejím zpeněžením dosáhnout takového výtěžku, který bude korespondovat s hospodářskou hodnotou majetkového celku, podniku

35  z povahy věci může mít povinný pouze jeden podnik, exekuce prodejem podniku přivodí přerušení ostatních exekucí prodejem totožného podniku a rovněž těch exekucí, které postihují jednotlivé věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící k podniku  u povinných-právnických osob exekuce prodejem podniku znamená nemožnost vést exekuci jakýmkoliv jiným způsobem, u povinných- fyzických osob je možné vést exekuci na majetkové hodnoty nepatřící k podniku (typicky nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí k rodnému číslu povinného).

36 správce podniku  výzva dlužníkům povinného k plnění na k tomu účelu zřízený účet  písemný souhlas k úkonům povinného, jinak jsou neplatné  zastupuje povinného ve sporech a jiných řízeních týkajících se podniku obdobně jako zástupce účastníka na základě procesní plné moci – po dobu tohoto zastupování nesmí jiné osoby povinného zastupovat nebo za něj jednat  povinnost při zjištění podmínek úpadku na straně povinného vyvolat insolvenční řízení – rozhodující je bonita povinného, nikoli tedy dlužníků povinného, což je naopak kritériem při faktoringu.

37 zajištění pohledávky  zejména v případě insolvenčního řízení proti dlužníkovi-povinnému je důležité, zda věřitel dlužníka-povinného, např. faktor, má svou pohledávku zajištěnou – vliv na pořadí zajištěných věřitelů při rozvrhu výtěžku zpeněžení zástavy  typické nástroje zajištění: zástavní právo, zajišťovací převod práva

38 zástavní právo  zástavní právo k nemovitostem vzniká vkladem do katastru nemovitostí  zástavní právo k movitostem vzniká jejich odevzdáním zástavnímu věřiteli  zástavní právo k hromadným věcem (podnik) a neodevzdaným movitým věcem vzniká zápisem do Rejstříku zástav Notářské komory – předpokladem je sepsání notářského zápisu  zástavní právo k pohledávce vzniká uzavřením smlouvy a účinné vůči dlužníkovi ze zastavené pohledávky se stává písemným oznámením zástavního dlužníka nebo prokázáním vzniku zástavního práva zástavním věřitelem

39 zajišťovací převod práva  věřitel oprávněný ze zajišťovacího převodu práva je zajištěným věřitelem, má postavení obdobné zástavnímu věřiteli – ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  smysl zajišťovacího převodu záleží v tom, že dochází k podmíněnému převodu vlastnického práva, kdy dlužník převádí své vlastnické právo na zajištěného věřitele podmíněně bez úmyslu na věřitele převést právo trvale, čemuž odpovídá na straně druhé, že ani věřitel nemá v úmyslu stát se vlastníkem předmětné nemovitosti trvale (motivace dlužníka, ochrana věřitele proti dispozici)  proto je exekuční postih majetku, jenž byl předmětem zajišťovacího převodu práva, možný (rozsudek NS ČR sp. zn. 31 Odo 495/2006, rozsudek NS ČR sp. zn. 33 Odo 188/2005)

40 (cc) David Hozman, Jan Štýs, David Petr Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jany Tvrdkové, soudního exekutora


Stáhnout ppt "Exekutorský úřad Praha 4 Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Jany Tvrdkové, soudního exekutora Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4-Krč"

Podobné prezentace


Reklamy Google