Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nevyučujme… UČME!!! Informační vzdělávání konkrétně a smysluplně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nevyučujme… UČME!!! Informační vzdělávání konkrétně a smysluplně."— Transkript prezentace:

1 Nevyučujme… UČME!!! Informační vzdělávání konkrétně a smysluplně.

2 Kdo učí…měl by umět!  Znáte obsah IV?  Dokážete vysvětlit cíle IV?  Co jste si přečetli, prostudovali?  Jaké weby navštěvujete?  S kým si o IV povídáte?  S kým sdílíte výsledky své práce?  Jak hodnotíte?

3 DEFINICE IV  Položte pero na papír, začněte ihned psát a po vymezenou dobu se ničím jiným nezabývejte.  Pište souvislý text, ne jen jednotlivá slova, hesla, body.  Pište po celou dobu vše, co Vás k tématu napadá.  Pokud nevíte, jak pokračovat, klidně popište svoje pocity  Nevracejte se, nevylepšujte, neopravujte, pište stále dál.  Nezabývejte se pravopisem ani vizuální stránkou Nepíšeme pro vytříbený výsledek, ale pro uspořádávání myšlenek a nalézání souvislostí, které umožní chvilka soustředěného myšlení…

4 Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu. /ALA, 1989/

5 ZAČÍNEJME U SEBE  Uvědomuji si potřebnost vzdělávání v knihovně  Chápu význam IV  Znám obsah IV  Získávám potřebné ZNALOSTI, DOVEDNOSTI A POSTOJE  Definuji konkrétní cíle a cesty k jejich dosažení  Znám cílové skupiny a jejich potřeby  Dokážu zakotvit IV do vzdělávacího systému  Vysvětluji cíle a smysl IV okolí  Vytvářím prostředí pro rozvoj IV  Naslouchám, přizpůsobuji, sdílím

6 Vzdělávací cíle …  umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů  vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci  rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých !!! RVP --- ŠVP !!!

7 Konkrétní náplň:  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů  zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama !!! JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE !!!

8 STRUKTURA LEKCE  zásady E_U_R  aktivní výuka  rozvíjení samostatného uvažování  schopnost spolupracovat a respektovat druhé  pracují žáci, my koordinujeme a pomáháme  reflexe vlastního učení – porozumění cílům studia, ztotožnění se s nimi a postupem času jejich vytváření ze strany žáků,  vyrovnaný poměr znalostí a dovedností – není důležitý pouze obsah učiva, ale zejména znalost řešení problémů,

9 HODNOCENÍ efektivity stanovení konkrétních STUDIJNÍCH CÍLŮ výběr TÉMAtu definice a poznání CÍLOVÉ SKUPINY OSNOVA a průběh lekce shromáždění MATERIÁLŮ – sebevzdělání výběr vhodných METOD práce pilotní REALIZACE KONZULTACE REFLEXE a varianty provedení

10 1. stanovení konkrétních studijních cílů 2. definice a poznání cílové skupiny 3. výběr tématu 4. osnova a průběh lekce 5. výběr vhodných metod práce 6. shromáždění materiálů – sebevzdělání 7. konzultace 8. pilotní realizace 9. reflexe a varianty provedení 10. hodnocení efektivity

11 NÁVRH /manuál/ LEKCE  anotace  obecné informace: ◦ cílová skupina ◦ časová dotace ◦ očekávané výstupy ◦ žák v průběhu lekce rozvíjí ◦ materiál-pomůcky  osnova lekce  modifikace  doporučení

12 CÍL: V rámci pracovních skupin vytvořit osnovu lekce – oblast dokumentové gramotnosti. Stanovte si hlavní a vedlejší studijní cíl/e lekce. Definujte konkrétní cílovou skupinu a alespoň 3 její typické znaky. Vyberte téma.

13 Vymyslete průběh lekce a doplňte o metody práce. /skládankové čtení, řízené čtení, myšlenkové klobouky, I.N.S.E.R.T., klíčová slova…/ Vymyslete použitelné materiály. Zasaďte do obecného manuálu lekce.

14 TVOŘME …  Práce na konkrétním schématu pro přípravu referátu.  Myšlenkové klobouky – černý /negativa/ - červený /pozitiva/ - žlutý /emoce, osobní názor/.  Pětilístek.  Prezentace výsledků.  Vyplnění tabulky: co o tématu již vím / co bych potřeboval vědět / odkud se to dozvím  Společný brainstorming na téma REFERÁT.  Skupinová domluva na jednom společném tématu.  Skupinový brainstorming.  Vytvoří citaci, záznam o zdroji i.  Vyhledání a vyhodnocení informačních zdrojů.  Každý si zvolí libovolné téma, na které by chtěl zpracovávat referát.

15 DOKUMENTOVÁ GRAMOTNOST  anotace: Lekce je primárně zaměřena na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti dokumentové gramotnosti studentů. Klíčovým materiálem jsou proto návody k použití – s ohledem na obor zaměřené na kosmetické a kadeřnické přípravky. Studenti na základě vlastní práce ve skupinách ověří své schopnosti reagovat na pokyny z návodů a aplikovat je do praxe, součástí práce je také argumentace, prezentace a hodnocení.  obecné informace: ◦ cílová skupina: studenti 3. – 4. ročníku obor: kosmetička, kadeřnice ◦ časová dotace: 2 vyučovací hodiny /80 min./ ◦ materiál-pomůcky: vybrané návody k použití pro skupiny, tabule, psací potřeby, přístup na internet /není nezbytně nutný/

16 ◦ očekávané výstupy:  demonstrovat dopad čtenářských schopností do praxe  provázat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi  vést studenty ke kritickému myšlení  vést studenty k argumentaci, smysluplnému vyjadřování a kooperaci ◦ žák v průběhu lekce rozvíjí:  čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, třídění informací v textu  práce s dokumenty běžné denní potřeby: návody k použití vybrané s ohledem na budoucí povolání  komunikační kompetence: argumentace, týmová komunikace, vyjádření vlastního názoru, prezentace  sociální kompetence: kooperace, sebereflexe, naslouchání  aplikační dovednost: uplatnění v praktickém životě

17  osnova lekce: 1. BRAINSTORMIG /15 min./ Co všechno potřebujete ke své práci? – výstup: Jednou z klíčových věcí jsou textové i dokumenty a podklady! Diskuze: rozumíte jim, jsou jednoznačné, ptáte se na praxi mistrových, jestli dobře postupujete dle návodů …. ?? 2. PRÁCE S TEXTEM – I.N.S.E.R.T. /25 min./ Ve skupinách studenti pracují s přidělenými návody k použití metodou I.N.S.E.R.T. /třídí informace/ a vyvozují závěry, případně dohledávají potřebné i. Cílem je dokázat prezentovat praktické použití výrobku a vysvětlit jeho účinky a využití. 3. PREZENTACE /20 min./ Každá skupina vysvětluje ostatním, jak pracovali a čeho dosáhli. Ostatní hodnotí, zda je výklad srozumitelný a závěry správné. 4. VYHODNOCENÍ /15 min./ Jak se s návody pracovalo, jsou dobře a srozumitelně napsané? Jak jinak by studenti návody zpracovali? S jakými dalšími dokumenty přichází při praxi do styku? …

18  modifikace ◦ podle výběru návodů k použití lze přizpůsobit různým ročníkům i oborům:  obchodníci – smlouvy  II. stupeň ZŠ – návody k deskovým hrám …

19  konzultujte  realizujte  sdílejte

20 ZAČÍNEJME U SEBE /kdo učí, umí!!!/

21 NEUTVÁŘEJME UMĚLÉ BARIÉRY /nehledejme důvody, ale způsoby!!!/

22 EXPERIMENTUJME NEBOJME SE CHYBOVAT

23 JEDNEJME LOKÁLNĚ - MYSLEME GLOBÁLNĚ

24 Děkuji za Vaši energii a spolupráci. Lenka Navrátilová navratilova@knihovna.policka.org


Stáhnout ppt "Nevyučujme… UČME!!! Informační vzdělávání konkrétně a smysluplně."

Podobné prezentace


Reklamy Google