Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORTEX Základní registry a další novinky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORTEX Základní registry a další novinky"— Transkript prezentace:

1 ORTEX Základní registry a další novinky
Pavel Hemelík

2 Základní informace „Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ §5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů. Termín spuštění ZR a nutno připojit cca 6500 AISů ! Podporované typy komunikací Čtení dat ze ZR - ZR poskytuje AISu aktuální hodnoty dat referenčních dat a jejich vazeb Editace údajů v ZR - AIS ukládá do ZR nová referenční data a jejich vazby, popř. opravuje / aktualizuje stávající údaje a vazby Reklamace - při zjištění neplatných / starých údajů v ZR odešle AIS tzv. reklamaci s návrhem opravy Budoucí typy komunikací AIS bude odebírat data z jiného AIS - získání dat, která nejsou v ZR, ale v jiném AIS AIS bude odebírat data z registrů mimo ZR – získání dat z registrů, které nejsou součástí ZR

3 Základní registry – stručné informace
Zákon č.111/2009 Sb. Nařízení vlády č.161 ze upravuje závazně termíny Řešení, které uchovává pouze referenční údaje Neobsahuje historii dat (to se předpokládá, že bude řešeno v agendových systémech)

4 Základní registry – stručné informace

5 Registr obyvatel - ROB Povede údaje o občanech ČR, cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní, občanech EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizincích s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou a jiných fyzických osobách, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např. přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol, zahraniční statutární zástupci právnických osob). Správa ROB je v gesci Ministerstva vnitra.

6 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN
Bude obsahovat základní identifikační, lokalizační a doplňkové údaje o územních prvcích a územně-evidenčních jednotkách a vzájemné časové a územní vazby mezi nimi. Správcem RUIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální. Předpokládá se i použití lokálních kopií registru

7 Registr osob - ROS Bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Registr osob bude obsahovat základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a referenční údaje. Zápisy všech údajů do registru osob budou provádět orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Hlavními zdroji dat tak budou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, stavovských organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími editory registru osob budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík, které budou poskytovat údaje o datových schránkách a právním stavu osoby. Správa ROS je v gesci Českého statistického úřadu.

8 Registr práv a povinností - RPP
Bude uchovávat informace o působnosti orgánů veřejné moci. Do tohoto registru se přihlásí jednotlivé agendy, které budou editovat nebo využívat údaje ze základních registrů. Pro každou z nich RPP stanoví odpovídající využití služeb základních registrů, k němuž bude mít oprávnění dle platné legislativy. RPP bude dále evidovat všechna rozhodnutí, na jejichž základě dojde ke změně údajů v ostatních základních registrech. Správcem RPP je Ministerstvo vnitra.

9 Převodník - ORG ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech. ORG neobsahuje žádná osobní data přiděluje základní identifikátor fyzické osoby (ZIFO) generuje agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO ) pro cílové agendy zajišťuje převody agendových identifikátorů fyzických osob v systému základních registrů, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy převod mezi AIFO ↔AIFO dokáže jako jediný v celém systému základních registrů Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze jen s informačním systémem základních registrů (ISZR).

10 Informační systém základních registrů- ISZR
ISZR je definován jako referenční rozhraní pro přístup k základním registrům Jediné vnější komunikační rozhraní základních registrů Informační systém základních registrů poskytuje komplexní služby definované v katalogu eGON služeb. Tyto služby nad základními registry poskytuje všem subjektům s ohledem na jejich aktuální oprávnění v registru práv a povinností. Publikuje služby základních registrů (eGON služby) Ověřuje oprávnění pro přístup do základních registrů Zaznamenává a ukládá všechny logy do základních registrů Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na technologii Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). .

11 ROS a obce Obce jsou ze zákona editory ROS z důvodu zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce s rozšířenou působností jsou editory fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a právnických osob, honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

12 ROS a obce Nutno rozhodnout o způsobu připojení k systému ZR
Buď upravit svůj agendový systém pro komunikaci s ROS Nebo využít IAIS Termín: do poskytnout údaje pro úvodní naplnění referenčních údajů do registru osob

13 Integrovaný agendový informační systém - IAIS
Připojení k ROS pomocí IAIS je bezplatné Jde o centrální webové řešení připravované v gesci ČSÚ, které poskytne nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat informační systém pokud to není efektivní z důvodu množství evidovaných osob a frekvence prováděných změn. IAIS-ROS zaručí potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho využití obci postačí připojení na internet.

14 IAIS – úvodní obrazovka

15 IAIS – přehled osob zobrazených pro agendu

16 IAIS – seznam změn osoby (historie)

17 IAIS – možnost filtrování

18 IAIS – zásobník práce

19 Novinky v řešeních Metodika řízení projektů Workflow
Orsoft web RADNICE Řešení pro platformu SharePoint Orsoft Open RADNICE nová generace IS na platformě JAVA připraveno jádro systému pilotní projekty ZIS, PersInfo

20 Metodika PRINCE2 PRINCE2 = PRojects IN Controlled Environments
(Projekty v řízených prostředích) Metodika PRINCE2 je hojně užívaná pro potřeby veřejné správy, její plné uplatnění však vyžaduje zvláště u menších projektů významné navýšení nákladů. Existují tedy i snahy o zjednodušení metodik, např. pro potřeby krajských či městských projektů.

21 PRINCeGON Metodika PRINCeGON vznikla pro řízení projektů Ministerstva vnitra – přináší základ pro řízení projektů z portfolia Smart Administration Metodika PRINCeGON_verze 1_4_ _final.pdf

22 Co je to workflow Pracovní postup – Pracovní tok – Postup práce
Schéma provádění nějaké komplexní činnosti, rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby Technologický postup Definice a řízení oběhu dokumentů

23 Workflow v IS Orsoft - principy
Jde o JEDNODUCHÉ workflow Je zaměřeno zejména na oběh dokumentů popř. na podporu ekonomických a organizačních postupů Poskytuje nástroje pro tzv. uživatelské workflow Obsahuje integrované systémové workflow

24 Systémové a uživatelské workflow
Odsouhlasení Schválení Zaúčtování Archivace Žádost Uživatelské workflow navrhuje sám uživatel využívá k tomu nástrojů pro workflow Systémové workflow připravují autoři programů je integrováno do jednotlivých podsystémů uživatel ho může (ale nemusí) používat uživatel ho může omezeně modifikovat

25 Systémové workflow Celý Orsoft Záznam průběhu zálohování
Záznam průběhu dávkového zpracování Lidské zdroje Hlášení do Registru pojištěnců Hlášení do ZP Zasílání výplatního lístku na Cestovní příkazy Finanční účetnictví Přijaté faktury Prodej Objednávky

26 Kdo může používat workflow v IS Orsoft?
Nástroje pro workflow a základní funkce jsou pro všechny uživatele v rámci řešitelského servisu Vhodné pro uživatele produktu Orsoft web (umožňuje zapojit do postupů i „neuživatele Orsoftu“ a tím i další rozšíření možností).

27 Jak začít? Popsat si pracovní postup (proces) Co je jeho předmětem?
Z jakých kroků (činností) se skládá? Jaké jsou podmínky procesu i kroků? Které osoby se účastní procesu? Jakou budou hrát roli?

28 Signalizace ve workflow
Funguje až po nastavení požadavku na WF v konfiguraci Signalizace po vstupu do IS Orsoft pro účastníka WF Barevné icony v horní liště Použití mailu v IS Seznam mailových adres – „oprávnění“ Konfigurace serveru

29 Workflow a kalendář zastupování
Zastupování účastníka procesu po zadanou dobu Lze omezit zastupování na určenou aktivitu

30 Faktura dodavatelská Nejžádanější a nejdiskutovanější
Systémové workflow Nejžádanější a nejdiskutovanější Zatím k dispozici v evidenci faktur došlých Začínáme nastavením číselníků pro workflow….

31 Elektronické dokumenty
Tvorba elektronického dokumentu Elektronický obraz faktury – různé formáty PDF přímo od dodavatele nebo skenovací pracoviště ISDOC formát EXCEL, XML Různá pravidla ( em, přes portály, datové schránky…) Archivace a správa elektronických dokumentů DMS, Spisová služba Právní pohled

32 ORSOFT WEB

33 Cestovní příkazy - workflow
Schvaluji Vyplatím CN se mzdou Schvaluji Vyplatím záloha na SC Žádost o povolení SC Vyúčtování SC Cestovní příkazy - workflow

34 Třetí generace IS Orsoft

35 IS Orsoft současnost a budoucnost
Časová osa příprava jádra systému (základní část) Orsoft web (první dodávky řešení) uvedení pilotních projektů IS Orsoft na bázi jazyka Java (Zákaznický informační systém - ZIS, Modul řízení lidských zdrojů - PersInfo, …) počátek migrace jednotlivých modulů IS Orsoft do nové technologie počátek reimplementace IS Orsoft dle harmonogramu, jak budou jednotlivé moduly uvolňovány Cíl: IS Orsoft na bázi jazyka Java C/S technologie + vybrané funkce přes web prohlížeč, Linux stanice, tablety řešení s uložením dat v relační databázi a otevřeným datovým modelem schopnost rychle reagovat na požadavky trhu Podle studie Gartner Group budou na trhu v nejbližším období žádány zákaznicky orientované informační systémy typu CRM a dále pak systémy řízení Lidských zdrojů. Důvodem je fakt, že náklady na zaměstnance tvoří stále významnější část nákladů firem a kapacity je potřeba sledovat a řídit.

36 Dálková administrace a podpora
ORTEX investoval do licencí produktu TeamViewer na podporu vzdálené administrace u zákazníků Nejde standardně o podporu realizovanou na základě smlouvy na řešitelský servis, která mimo jiné obsahuje update a upgrade produktu a dále RNP či telefonický Hotline Výhody: Konzultant po připojení převezme plochu i ovládání klávesnice a myši zákazníka a je schopen operativně řešit jeho problémy Odpadají náklady na cestovné Nevyžaduje žádné licenční náklady na straně zákazníka (licenci plně pokrývá ORTEX) Podmínky: Uzavřená Servisní smlouva na poradenský servis (možno stanovit SLA či paušál služeb) nebo Cena dle ceníku ORTEXu za každou započatou hodinu (1070 Kč/hod)

37 Webové semináře Elektronická pozvánka s informacemi
Připojení k semináři Multimediální seminář

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ORTEX Základní registry a další novinky"

Podobné prezentace


Reklamy Google