Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Hemelík 1 • „Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ► §5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Hemelík 1 • „Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ► §5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru."— Transkript prezentace:

1

2 Pavel Hemelík 1

3 • „Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ► §5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů. • Termín 1. 7. 2012 • spuštění ZR a nutno připojit cca 6500 AISů ! • Podporované typy komunikací ► Čtení dat ze ZR - ZR poskytuje AISu aktuální hodnoty dat referenčních dat a jejich vazeb ► Editace údajů v ZR - AIS ukládá do ZR nová referenční data a jejich vazby, popř. opravuje / aktualizuje stávající údaje a vazby ► Reklamace - při zjištění neplatných / starých údajů v ZR odešle AIS tzv. reklamaci s návrhem opravy • Budoucí typy komunikací ► AIS bude odebírat data z jiného AIS - získání dat, která nejsou v ZR, ale v jiném AIS ► AIS bude odebírat data z registrů mimo ZR – získání dat z registrů, které nejsou součástí ZR 2

4 • Zákon č.111/2009 Sb. Zákon č.111/2009 Sb. • Nařízení vlády č.161 ze 25.5.2011 upravuje závazně termíny Nařízení vlády č.161 ze 25.5.2011 upravuje závazně termíny • Řešení, které uchovává pouze referenční údaje • Neobsahuje historii dat (to se předpokládá, že bude řešeno v agendových systémech) 3

5 • http://www.szrcr.cz http://www.szrcr.cz 4

6 • Povede údaje o občanech ČR, cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní, občanech EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizincích s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou a jiných fyzických osobách, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např. přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol, zahraniční statutární zástupci právnických osob). • Správa ROB je v gesci Ministerstva vnitra. 5

7 • Bude obsahovat základní identifikační, lokalizační a doplňkové údaje o územních prvcích a územně-evidenčních jednotkách a vzájemné časové a územní vazby mezi nimi. • Správcem RUIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální. • Předpokládá se i použití lokálních kopií registru 6

8 • Bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Registr osob bude obsahovat základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a referenční údaje. Zápisy všech údajů do registru osob budou provádět orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Hlavními zdroji dat tak budou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, stavovských organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími editory registru osob budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík, které budou poskytovat údaje o datových schránkách a právním stavu osoby. • Správa ROS je v gesci Českého statistického úřadu. 7

9 • Bude uchovávat informace o působnosti orgánů veřejné moci. Do tohoto registru se přihlásí jednotlivé agendy, které budou editovat nebo využívat údaje ze základních registrů. Pro každou z nich RPP stanoví odpovídající využití služeb základních registrů, k němuž bude mít oprávnění dle platné legislativy. RPP bude dále evidovat všechna rozhodnutí, na jejichž základě dojde ke změně údajů v ostatních základních registrech. • Správcem RPP je Ministerstvo vnitra. 8

10 • ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech. • ORG neobsahuje žádná osobní data • přiděluje základní identifikátor fyzické osoby (ZIFO) • generuje agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO ) pro cílové agendy • zajišťuje převody agendových identifikátorů fyzických osob v systému základních registrů, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy • převod mezi AIFO ↔ AIFO dokáže jako jediný v celém systému základních registrů • Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze jen s informačním systémem základních registrů (ISZR). 9

11 • ISZR je definován jako referenční rozhraní pro přístup k základním registrům • Jediné vnější komunikační rozhraní základních registrů • Informační systém základních registrů poskytuje komplexní služby definované v katalogu eGON služeb. Tyto služby nad základními registry poskytuje všem subjektům s ohledem na jejich aktuální oprávnění v registru práv a povinností. • Publikuje služby základních registrů (eGON služby) • Ověřuje oprávnění pro přístup do základních registrů • Zaznamenává a ukládá všechny logy do základních registrů • Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na technologii Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). •. 10

12 • Obce jsou ze zákona editory ROS z důvodu zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • Obce s rozšířenou působností jsou editory fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a právnických osob, honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 11

13 • Nutno rozhodnout o způsobu připojení k systému ZR • Buď upravit svůj agendový systém pro komunikaci s ROS • Nebo využít IAIS • Termín: do 31.3.2012 poskytnout údaje pro úvodní naplnění referenčních údajů do registru osob 12

14 • Připojení k ROS pomocí IAIS je bezplatné • Jde o centrální webové řešení připravované v gesci ČSÚ, které poskytne nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat informační systém pokud to není efektivní z důvodu množství evidovaných osob a frekvence prováděných změn. IAIS-ROS zaručí potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho využití obci postačí připojení na internet. 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 • Metodika řízení projektů • Workflow • Orsoft web RADNICE • Řešení pro platformu SharePoint • Orsoft Open RADNICE • nová generace IS na platformě JAVA • připraveno jádro systému • pilotní projekty ZIS, PersInfo 19

21 20 PRINCE2 = PRojects IN Controlled Environments (Projekty v řízených prostředích) Metodika PRINCE2 je hojně užívaná pro potřeby veřejné správy, její plné uplatnění však vyžaduje zvláště u menších projektů významné navýšení nákladů. Existují tedy i snahy o zjednodušení metodik, např. pro potřeby krajských či městských projektů.

22 21 Metodika PRINCeGON vznikla pro řízení projektů Ministerstva vnitra – přináší základ pro řízení projektů z portfolia Smart Administration Metodika PRINCeGON_verze 1_4_20101026_final.pdf

23 22 Pracovní postup – Pracovní tok – Postup práce Schéma provádění nějaké komplexní činnosti, rozepsané na jednodušší činnosti a jejich vazby Technologický postup Definice a řízení oběhu dokumentů

24 23 Jde o JEDNODUCHÉ workflow Je zaměřeno zejména na oběh dokumentů popř. na podporu ekonomických a organizačních postupů Poskytuje nástroje pro tzv. uživatelské workflow Obsahuje integrované systémové workflow

25 24 Uživatelské workflow navrhuje sám uživatel využívá k tomu nástrojů pro workflow Systémové workflow připravují autoři programů je integrováno do jednotlivých podsystémů uživatel ho může (ale nemusí) používat uživatel ho může omezeně modifikovat Odsouhlasení SchváleníZaúčtováníArchivaceŽádost

26 25 • Celý Orsoft • Záznam průběhu zálohování • Záznam průběhu dávkového zpracování • Lidské zdroje • Hlášení do Registru pojištěnců • Hlášení do ZP • Zasílání výplatního lístku na e-mail • Cestovní příkazy • Finanční účetnictví • Přijaté faktury • Prodej • Objednávky

27 26 Nástroje pro workflow a základní funkce jsou pro všechny uživatele v rámci řešitelského servisu Vhodné pro uživatele produktu Orsoft web (umožňuje zapojit do postupů i „neuživatele Orsoftu“ a tím i další rozšíření možností).

28 27 Popsat si pracovní postup (proces) Co je jeho předmětem? Z jakých kroků (činností) se skládá? Jaké jsou podmínky procesu i kroků? Které osoby se účastní procesu? Jakou budou hrát roli?

29 28 Funguje až po nastavení požadavku na WF v konfiguraci Signalizace po vstupu do IS Orsoft pro účastníka WF Barevné icony v horní liště Použití mailu v IS Seznam mailových adres – „oprávnění“ Konfigurace serveru

30 29 Zastupování účastníka procesu po zadanou dobu Lze omezit zastupování na určenou aktivitu

31 30 Nejžádanější a nejdiskutovanější Zatím k dispozici v evidenci faktur došlých Začínáme nastavením číselníků pro workflow…. Systémové workflow

32 31 Tvorba elektronického dokumentu Elektronický obraz faktury – různé formáty PDF přímo od dodavatele nebo skenovací pracoviště ISDOC formátwww.isdoc.czwww.isdoc.cz EXCEL, XML Různá pravidla (e-mailem, přes portály, datové schránky…) Archivace a správa elektronických dokumentů DMS, Spisová služba Právní pohled

33 32

34 33 Schvaluji Vyplatím CN se mzdou Schvaluji Vyplatím záloha na SC Žádost o povolení SC Vyúčtování SC

35

36 Časová osa • 2009-2011 - příprava jádra systému (základní část) • 2010 - Orsoft web (první dodávky řešení) • 2011 - uvedení pilotních projektů IS Orsoft na bázi jazyka Java • (Zákaznický informační systém - ZIS, Modul řízení lidských zdrojů - PersInfo, …) • 2012 - počátek migrace jednotlivých modulů IS Orsoft do nové technologie • 2013 - počátek reimplementace IS Orsoft dle harmonogramu, jak budou jednotlivé moduly uvolňovány • Cíl: IS Orsoft na bázi jazyka Java • C/S technologie + vybrané funkce přes web prohlížeč, Linux stanice, tablety • řešení s uložením dat v relační databázi a otevřeným datovým modelem • schopnost rychle reagovat na požadavky trhu 35 Podle studie Gartner Group budou na trhu v nejbližším období žádány zákaznicky orientované informační systémy typu CRM a dále pak systémy řízení Lidských zdrojů. Důvodem je fakt, že náklady na zaměstnance tvoří stále významnější část nákladů firem a kapacity je potřeba sledovat a řídit.

37 • ORTEX investoval do licencí produktu TeamViewer na podporu vzdálené administrace u zákazníků • Nejde standardně o podporu realizovanou na základě smlouvy na řešitelský servis, která mimo jiné obsahuje update a upgrade produktu a dále RNP či telefonický Hotline Výhody: • Konzultant po připojení převezme plochu i ovládání klávesnice a myši zákazníka a je schopen operativně řešit jeho problémy • Odpadají náklady na cestovné • Nevyžaduje žádné licenční náklady na straně zákazníka (licenci plně pokrývá ORTEX) Podmínky: • Uzavřená Servisní smlouva na poradenský servis (možno stanovit SLA či paušál služeb) nebo • Cena dle ceníku ORTEXu za každou započatou hodinu (1070 Kč/hod)

38 Elektronická pozvánka s informacemi Připojení k semináři Multimediální seminář

39 Děkuji za pozornost 38


Stáhnout ppt "Pavel Hemelík 1 • „Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“ ► §5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru."

Podobné prezentace


Reklamy Google