Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Ústí nad Labem 2012 Ivan Voleš poradce prezidenta pro mezinárodní vztahy člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

2 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Význam podpory MSP pro obnovení růstu a tvorby pracovních míst •Finanční a ekonomická krize ukázala, že hlavní potenciál obnovení růstu a tvorby nových pracovních míst je v MSP •MSP představují více jak 95 % všech podniků, dovedou reagovat pružně na vývoj situace •Hlavním problémem je nedostatek financování, vysoká administrativní zátěž a byrokracie, špatná nabídka pracovní síly •Využití potenciálu MSP je úkolem v prvé řadě na národní úrovni, ale stále větší význam má evropská dimenze – většina regulace přichází z EU •EU na druhé straně poskytuje MSP podporu v rámci svých kompetencí různými formami – tématické programy, mikroúvěry, SBA •Jednou z oblastí, kde může EU efektivně pomoci MSP, které chtějí proniknout na zahraniční trhy je podpora jejich tzv. internacionalizace

3 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Sdělení „Malé podniky – velký svět“ •V listopadu 2011 zveřejnila EK Sdělení Small Business Big World -Návrh kompletní revize systému podpor MSP v oblasti internacionalizace na úrovni EU a návrhy na její zefektivnění, zpřehlednění a rozšíření -25% MSP v EU vyváží nebo dováží v rámci EU, ale mimo EU je to jen 13%. -Cíle navrhovaných opatření: - zlepšit informovanost MSP o možnostech obchodování se zeměmi mimo EU zejména BRIC - vzájemně propojit národní a evropské programy podpor - zajistit rovný přístup MSP ze všech členských zemí k podporám.

4 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhům Komise •EHSV poradní orgán zastupující občanskou společnost vypracoval stanovisko přijaté v květnu 2012 (Zpravodaj I.Voleš). •Doporučení stanoviska Malé podniky velký svět: -Neomezovat se jen na třetí trhy, ale podpořit též vstup MSP na trhy EU -Vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost MSP v rámci globalizace -Evropský příspěvek zaměřit na otevírání nových trhů, uzavírání bilaterálních dohod o FTA, databáze MADB, uznávání národních certifikátů druhými zeměmi, pomoc MSP ze zemí, které nemají zastoupení na cizích trzích -Poskytovat informace v národních jazycích -Zlepšit fungování a řízení Enterprise Europe Network -Vytvořit garanční fond pro exportní financování MSP

5 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání 4 oblasti evropských podpor MSP •1. Tématicky zaměřené programy •2. Strukturální fondy •3. Finanční nástroje •4. Podpora internacionalizace malých a středních podniků

6 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Tématické podpory •Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) •Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků v oblasti průmyslových inovací, přístupu na trh, ekoinovací a ICT. •Porgram zahrnuje následující dílčí programy: •Program Podnikání a inovace •Průmyslové inovace •Finanční instrumenty a nástroje CIP •Program Ekoinovace/Eco-innovation •EK vydává výzvy k jednotlivým projektům •V ČR je národním kontaktním místem pro program Ekoinovace OK4EU z Olomouce

7 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Tématické podpory •Program Intelligent Energy Europe •Program ICT PSP zaměřený na informační a komunikační technologie 7. rámcový program 2007-2013 na podporu inovací a výzkumu privátní a veřejné sféry •Marco Polo II na podporu dopravy po železnici, moři a řekách •Eureka na podporu vytváření evropských sítí inovací a přístupu k informacím •Celoživotní vzdělávání: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig •Erasmus pro začínající podnikatele •Culture, Media

8 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Strukturální fondy Strukturální fondy: •Evropský fond pro regionální rozvoj [ERDF] •Evropský sociální Fond [ESF] •Fond soudržnosti -největší finanční nástroje Společenství ve prospěch malých a středních podniků realizované prostřednictvím operačních programů v regionech. -V období 2007-13 je v ČR 8 tematických OP a 7 ROP, v Praze 2 – příliš mnoho, obtížně kontrolovatelné - Cílem je podpořit regionální rozvoj a ekonomiky slabé regiony. Podnikatelé by proto měli předkládat projekty, které jsou pro daný region přínosné.

9 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Finanční nástroje EU poskytuje finanční podporu MSP nepřímo. Finanční podpora je poskytována prostřednictvím národních finančních zprostředkovatelů Evropská investiční banka je hlavním poskytovatelem těchto prostředků ve formě mikroúvěrů, garancí, equity Progress poskytuje půjčky do 25 tis. EUR pro MSP

10 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace Informační nástroje •Generální ředitelství pro podnikání a průmysl •Evropský portál pro malé podniky •Portál poskytuje důležité a potřebné informace o politikách EU ve prospěch MSP. Informace jsou uvedeny jak podle nástrojů podpor, tak i podle jejich teritoriálního zaměření. Základní navigace a informace jsou dostupné v češtině. •Generální ředitelství pro obchod •Výlučnou kompetenci pro obchodní politiku 27 členských států EU vykonává EK prostřednictvím GŘ obchodu. •Databáze pro přístup na trh/Market Access Database (MADB) •Je nejdůležitějším informačním nástrojem na podporu vstupu na zahraniční trhy, •Poskytuje vývozcům informace o vývozních podmínkách na trzích třetích zemí, které nelze nalézt ve srovnatelné kvalitě u jiných, volně dostupných služeb. •MADB obsahuje Databázi aplikovaných celních tarifů ATD, průvodce dovozních formalit EGIF,databáze obchodních překážek TBD, statistická databáze SD a databáze sanitárních a fytosanitárních předpisů SPS.

11 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace •Informační nástroje •Evropský celní informační portál/European Customs and Information Portal (ECIP) •ECIP poskytuje budoucím obchodníkům praktické informace společně s nástroji elektronického vzdělávání a internetovými databázemi. •Podobné databáze, které jsou přístupné zdarma, poskytují rovněž další organizace – WTO, UNCTAD, WCO, ale obvykle •Ochrana obchodu/Trade defense •GŘ pro obchod poskytuje ochranu evropským exportérům na základě výlučné kompetence EK pro zastupování obchodních zájmů EU vůči třetím zemím. Jedná se o přijetí opatření proti dumpingu, nezákonným podporám a ochraně JT před dovozem nebezpečných výrobků. •MSP mají možnost se obrátit na informační poradenskou přepážku, kde jim bude poskytnuta pomoc a rada, jak postupovat •v případě, že se setkají s překážkami obchodu a bariérami narušujícími pravidla WTO. Stížnosti je možné podávat i v národních jazycích.

12 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace •Teritoriálně zaměřené programy •EastInvest Program •Program s rozpočtem 7 milionů EUR na období 2010-2013 na podporu hospodářského rozvoje východních sousedů (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina). Program spravuje EUROCHAMBRES v čele konsorcia Východní aliance zahrnujícím komory, asociace a další organizace z EU a partnerských zemí. Součástí aktivit jsou podnikatelská setkání a investiční fóra. •AL Invest IV •Cílem tohoto programu je podpořit kontakty MSP EU a LA prostřednictvím sítí obchodních komor a dalších podnikatelských organizací. Program má podporu 50 mil. EUR. V ČR jej zajišťuje HK ČR.

13 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace •EU Gateway •Cílem tohoto programu (2008-2015) je podporovat zavádění evropských výrobků na japonské a jihokorejské trhy, v odvětvích zdravotnictví a lékařské technologie, konstrukce a stavební technologie,ICT, životní prostředí a energetické technologie, interiérový design, módní design. •Programy průmyslové spolupráce EU-Japonsko •Roční programy zahrnují vzdělávací programy, které jsou zdarma včetně stipendií pro účastníky z MSP. •Výcvikový program pro lidské zdroje - Pětitýdenní kurz v Japonsku zahrnuje studium japonského jazyka a kultury, cílené přednášky a firemní návštěvy. •DBP (Distribuční a obchodní postupy) je 5 až 8 denní mise v Japonsku zaměřená na praktické pochopení japonského distribučního systému. •FDI (Přímé zahraniční investice) je 5denní mise v Japonsku zaměřená na pochopení japonské politiky FDI. •WCM je intenzivní 5 až 8denní mise v Japonsku zaměřená na zlepšení produktivity a snížení nákladů ve výrobním sektoru

14 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace •Pochopení Číny/Understanding China •Program je organizován Eurochambres a dalšími zúčastněnýmí stranami a spolufinancován Komisí. Jeho cílem je pomoci evropským společnostem lépe pochopit čínskou ekonomiku a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu. V ČR zajišťuje realizaci HK ČR. •Manažeři EU a Číny/EU-China Managers - program výměn a školení •Program poskytuje školení pro čínské a evropské manažery v jazycích, obchodu, kultuře a postupech při vzájemných kontaktech. •Programy Evropské banky pro obnovu a rozvoj • EBRD poskytuje financování MSP v ​​ 11 zemích střední Evropy, včetně kandidátských zemí a nových členských států. Toto financování je poskytováno prostřednictvím místních bank, leasingových společností a akciových fondů. Financování je k dispozici ve výši 847 milionů EUR z EBRD, s příspěvkem z Evropské komise ve výši 130 milionů €.

15 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace •Rozvojová pomoc EU •Evropské podniky mají možnost vstoupit na třetí trhy i prostřednictvím rozvojové spolupráce v rámci pomoci poskytované rozvojovým zemím. Informace o těchto příležitostech naleznete na webových stránkách EuropeAid, Úřadu pro rozvojovou spolupráci Evropské unie. Ten také vyhlašuje výběrová řízení a vyzývá k předkládání návrhů na svých internetových stránkách pro vnější vztahy. •V ČR existuje platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci při SP a dopravy ČR •Síť Enterprise Europe Network •EEN je největší evropská síť středisek na podporu podnikání a inovací. Síť poskytuje integrované kvalitní služby ve prospěch MSP. Posláním této sítě je poskytovat informace, usnadňovat obchodní spolupráci, podporovat inovace a transfer technologií a poskytovat služby na podporu malých a inovativních MSP.

16 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nástroje na podporu internacionalizace •Vnější podnikatelská centra EU •Evropské obchodní a technologické centrum v Indii EBTC •Působí od ledna 2009, jeho cílem je stát se pomocníkem pro evropské společnosti, které chtějí vstoupit na indický trh •Středisko MSP EU v Číně •Poskytuje informace, poradenství, školení a matchmaking pro evropské MSP, které chtějí vyvážet do Číny nebo investovat na tamějším trhu •China IPR SME Helpdesk •Kancelář zřízená EK na podporu MSP při ochraně a prosazování jejich práv v oblasti duševního vlastnictví v Číně. •Evropsko-asijské podnikatelské centrum v Thajsku

17 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání HK ČR a podpora internacionalizace HK ČR jako nejvýznamnější organizace zastupující podnikatele v ČR považuje proexportní politiku za svou prioritu. HK ČR má k tomu vhodné nástroje: •Hustou komorovou síť (63 OHK, 14 RHK a KHK, 77 živnostenských společenstev) •Síť Kontaktních míst s širokou nabídkou služeb •Členství v Eurochambres a UEAPME, zastoupení v EHSV •Funkce národního koordinátora pro programy EU •HK ČR pořádá podnikatelské mise, přijímá mise ze zahraničí, pořádá semináře a exportní semináře. •Poskytuje nezbytný servis exportérům – certifikáty, ATA karnety •Spravuje projekt FITPRO

18 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Příklad úspěšného využití evropských podpor Skupina SINDLAR, zaměřená na oblast krajinné ekologie a vodohospodářské stavby. • První fáze: Firma se v březnu 2010 obrátila na CEBRE s žádostí o pomoc při navazování kontaktů a získání informací o fondových možnostech v EU. CEBRE připravilo jednodenní program zahrnující setkání se zástupci z EK a SZ ČR při EU. Byly identifikovány oblasti, ve kterých by se firma mohla profilovat. Firma se seznámila s možnostmi využití příležitostí - veřejné zakázky institucí EU, rozvojové pomoci, zvýhodněné úvěry a půjčky, komunitární programy a strukturální fondy (ČR). •Druhá fáze: Na základě setkání v Bruselu získala firma kontakty na mezinárodní konsorcium aktivní v oblasti rámcových kontraktů v oblasti rozvojové spolupráce. CEBRE uspořádalo setkání na vysoké úrovni s ředitelem Generálního ředitelství pro životní prostředí. Firma se zúčastnila semináře o inovacích v zelené ekonomice v Bruselu •Třetí fáze: Firma vstoupila do konzorcia Euronet Consulting EEIG. Začala realizovat projekty v L. Americe, proniká na trhy v Západním Balkánu. •

19 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Děkujeme za pozornost Zdroje informací: www.komora.cz


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Podpora EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích."

Podobné prezentace


Reklamy Google