Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ."— Transkript prezentace:

1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ

2 PŘEDSTAVENÍ LEKTORA Danuše Prokůpková
Statutární auditor č. oprávnění KAČR 0712 člen Výboru Auditorů KAČR pro Veřejný Sektor Činnosti auditorská a poradenská publikační a lektorská

3 společensko – ekonomického nástroje
O CO JDE ? Zavedení nového instrumentu, v rámci pokračující reformy veřejných financí jako společensko – ekonomického nástroje k provádění specializované činnosti za účelem docílení předem stanoveného cíle

4 CÍL VYSTOUPENÍ Zprostředkovat účastníkům orientaci v nově zavedeném principu spojeném s rozvojem účetní reformy a zavedením nového institutu „schvalování účetních závěrek“ v organizacích veřejné správy a samosprávy.

5 SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA: Důvody, které vedly k novému principu
Obsahovou a věcnou stránku procesu Organizaci celého procesu včetně formálních náležitostí a postupů a to se snahou o maximální určitost

6 OTÁZKY K ZODPOVĚZENÍ PROČ ? KDO ? CO ? JAK ? a KDY ?

7 MOTTO !!! Bez nadsázky lze účetní systém označit „páteří“
řídících a kontrolních systémů.

8 PROČ? Zainteresování orgánů vybraných organizací – účetních jednotek – naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat Zvýšení validity předkládaných dat Využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení

9 KDO KOMU SCHVALUJE ÚZ ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KDO JI SCHVALUJE
PF ČR ( již OSS) Z 503/2012 RADA PF CR (již zřizovatel MZ) OSS BEZ ZŘIZOVATELE NEJMÉNE 3 OSOBY POVĚŘENÉ VEDOUCÍM OSS OSS KTERÁ MÁ ZŘIZOVATELE ZŘIZOVATEL OSS (PLNÍCÍ FUNKCI ZŘIZOVATELE) NKÚ KOLEGIUM NKÚ STÁTNÍ PO ZŘIZOVATEL PO (PLNÍCÍ FUNKCI ZŘIZOVATELE) SZIF DOZORČÍ RADA SZIF SFŽP RADA SFŽP SFK RADA SFK SFPRČK RADA SFPRCK SFDI VÝBOR SFDI SFRB DOZORČÍ RADA SFRB

10 KDO KOMU SCHVALUJE ÚZ Zdroj: Zákon č. 239/2012 Sb.
ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KDO JI SCHVALUJE OBEC ZASTUPITELSTVO OBCE OBECNÍ PO RADA OBCE (ZŘIZOVATELE) KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KRAJSKÁ PO RADA KRAJE (ZŘIZOVATELE) HL. M. PRAHA ZASTUPITELSTVO HL. M. PRAHY PO HL. M. PRAHY RADA HL. M. PRAHY RRRS VÝBOR RRRS DSO NEJMÉNĚ 3 ČLENNÝ ORGÁN Kompetence = vrcholové vedení, vrcholové orgány Zdroj: Zákon č. 239/2012 Sb.

11 Dodržování právní regulace účetnictví realizované prostřednictvím
CO ??? SE SCHVALUJE Dodržování právní regulace účetnictví realizované prostřednictvím Zákona Vyhlášky Českých účetních standardů, včetně správné (odpovídající) dopadu na finanční pozici a odpovídající interpretace

12 PŘEHLED ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
Stav do Stav od Rozvaha Rozvaha – Příloha č. 1 Vyhl 410/2009 Sb.,§ 4 Výkaz zisků a ztráty – hospodářská činnost Výkaz zisků a ztráty – Příloha č. 2 Vyhl.410/2009 Sb., § 5 Příloha k účetní závěrce (formalizovaná) Příloha k účetní závěrce – Příloha č. 5 Vyhl.410/2009 Sb., § 8 a § 45 - vzor Finanční výkaz o plnění rozpočtu (Vyhláška č. 499/2009 Sb., ) Přehled o peněžních tocích – Příloha č. 3 Vyhl. 410/2009 Sb.,§ 43 Přehled o změnách vlastního kapitálu – Příloha č. 4 Vyhl. 410/2009 Sb., § 44

13 UŽIVATELÉ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
VLÁDA A JEJÍ ORGÁNY – CSÚIS ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI (ÚJ) KONTROLNÍ ORGÁNY ZŘIZOVATELÉ SCHVALOVACÍ ORGÁNY VĚŘITELÉ ZAMĚSTNANCI A JEJICH REPREZENTANTI BANKY A OSTATNÍ VEŘEJNOST, resp. širší komunita v místě působení INVESTOŘI, ZAKLADATELÉ, OBCHODNÍ PARTNEŘI

14 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
CO Je cílem ?? Ujištění, pro všechny oprávněné uživatele že Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví obraz majetkové struktury, zdrojové struktury, finanční výkonnosti , peněžních toků účetní jednotky a dalších nezbytých doplňujících informací významných pro uživatele;

15 zajištění přípravy a předložení podkladů
JAK? NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDNÉ A ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍPRAVY spočívající mimo jiné v: zajištění přípravy a předložení podkladů pro efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

16 Struktura podkladů schvalovaná účetní závěrka,
zpráva externího auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů a roční zpráva interního auditu, je-li útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem posuzovaných podle § 4, včetně inventarizační zprávy a další účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.

17 KVALITA PODKLADŮ JEDNOZNAČNÁ INTERPRETACE
účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními, závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány roční výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost

18 SKUTEČNOSTI KE ZVÁŽENÍ
Ve vztahu k organizačnímu zajištění Ve vztahu k personálnímu zajištění Ve vztahu k působnosti zákona (ů) a jednotlivých prováděcích vyhlášek Ve vztahu k technickému a technologickému zabezpečení Ve vztahu k ostatním (specifickým) podmínkám podle rozsahu činnosti a organizačně právního uspořádání

19 DOPORUČENÍ Vnitřní předpis obsahující Se vztahem na:
Kompetence a odpovědnosti zainteresovaných orgánů v podmínkách kolektivního rozhodování Během sledovaného období V závěru schvalovacího procesu Se vztahem na: Obsahu a rozsahu předkládaných záznamů Lhůty a termíny pro předkládání dat a informací Podmínek pro schválení (neschválení) ÚZ Náhradní (navazující) postupy Se vztahem na protokol

20 VÝSTUP - PROTOKOL identifikaci schvalované účetní závěrky,
datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky, identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky, výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky, popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, například identifikaci průkazných účetních záznamů

21 Kdy ?? Jednorázové schválení roční účetní závěrky
Stanovení termínu vyhláškou (vnitřním předpisem) Průběžné hodnocení dosaženého stavu Dohled nad vedením účetnictví

22 PŘEDPOKLADY ODPOVÍDAJÍCÍHO PŘÍSTUPU
Znalost obsahu a významu základních charakteristik české účetní legislativy, pro vedení účetnictví, obsah ÚZ pro posouzení věrného a poctivého obrazu Znalost aplikace účetních metod pro posouzení správnosti zpracování předkládaných dat pro posouzení možného vzniku rizik Porozumění ideovému základu, obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky pro odpovídající interpretaci předkládaných výsledků

23 Schválení resp. neschválení účetní závěrky bude znamenat
SHRNUTÍ- ZÁVĚR Schválení resp. neschválení účetní závěrky bude znamenat historický průlom do dosavadních vztahů uvnitř  samotných účetních jednotek, ale i mezi nimi. 23

24 Dotazy ??? Diskuze ???? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google