Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ."— Transkript prezentace:

1 1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ

2 Danuše Prokůpková Statutární auditor č. oprávnění KAČR 0712 člen Výboru Auditorů KAČR pro Veřejný Sektor Činnosti auditorská a poradenská publikační a lektorská 2

3 Zavedení nového instrumentu, v rámci pokračující reformy veřejných financí jako společensko – ekonomického nástroje k provádění specializované činnosti za účelem docílení předem stanoveného cíle 3

4 4 Zprostředkovat účastníkům orientaci v nově zavedeném principu spojeném s rozvojem účetní reformy a zavedením nového institutu „schvalování účetních závěrek“ v organizacích veřejné správy a samosprávy.

5 Důvody, které vedly k novému principu Obsahovou a věcnou stránku procesu Organizaci celého procesu včetně formálních náležitostí a postupů 5 a to se snahou o maximální určitost

6 PROČ ? KDO ? CO ? JAK ? a KDY ? 6

7 Bez nadsázky lze účetní systém označit „páteří“ řídících a kontrolních systémů. 7

8  Zainteresování orgánů vybraných organizací – účetních jednotek – naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat  Zvýšení validity předkládaných dat  Využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení

9 ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKAKDO JI SCHVALUJE PF ČR ( již OSS) Z 503/2012RADA PF CR (již zřizovatel MZ) OSS BEZ ZŘIZOVATELENEJMÉNE 3 OSOBY POVĚŘENÉ VEDOUCÍM OSS OSS KTERÁ MÁ ZŘIZOVATELEZŘIZOVATEL OSS (PLNÍCÍ FUNKCI ZŘIZOVATELE) NKÚKOLEGIUM NKÚ STÁTNÍ POZŘIZOVATEL PO (PLNÍCÍ FUNKCI ZŘIZOVATELE) SZIFDOZORČÍ RADA SZIF SFŽPRADA SFŽP SFKRADA SFK SFPRČKRADA SFPRCK SFDIVÝBOR SFDI SFRBDOZORČÍ RADA SFRB 9

10 ČÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKAKDO JI SCHVALUJE OBECZASTUPITELSTVO OBCE OBECNÍ PORADA OBCE (ZŘIZOVATELE) KRAJZASTUPITELSTVO KRAJE KRAJSKÁ PORADA KRAJE (ZŘIZOVATELE) HL. M. PRAHAZASTUPITELSTVO HL. M. PRAHY PO HL. M. PRAHYRADA HL. M. PRAHY RRRSVÝBOR RRRS DSONEJMÉNĚ 3 ČLENNÝ ORGÁN 10 Zdroj: Zákon č. 239/2012 Sb. Kompetence = vrcholové vedení, vrcholové orgány

11 Dodržování právní regulace účetnictví realizované prostřednictvím - Zákona - Vyhlášky - Českých účetních standardů, včetně správné (odpovídající) dopadu na finanční pozici a odpovídající interpretace

12 Stav do 31.12.2009Stav od 1.1.2010 RozvahaRozvaha – Příloha č. 1 Vyhl 410/2009 Sb.,§ 4 Výkaz zisků a ztráty – hospodářská činnost Výkaz zisků a ztráty – Příloha č. 2 Vyhl.410/2009 Sb., § 5 Příloha k účetní závěrce (formalizovaná)Příloha k účetní závěrce – Příloha č. 5 Vyhl.410/2009 Sb., § 8 a § 45 - vzor Finanční výkaz o plnění rozpočtu (Vyhláška č. 499/2009 Sb., ) Přehled o peněžních tocích – Příloha č. 3 Vyhl. 410/2009 Sb.,§ 43 Přehled o změnách vlastního kapitálu – Příloha č. 4 Vyhl. 410/2009 Sb., § 44 12

13 ◦ VLÁDA A JEJÍ ORGÁNY – CSÚIS ◦ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI (ÚJ) ◦ KONTROLNÍ ORGÁNY ◦ ZŘIZOVATELÉ ◦ SCHVALOVACÍ ORGÁNY ◦ VĚŘITELÉ ZAMĚSTNANCI A JEJICH REPREZENTANTI ◦ BANKY A OSTATNÍ ◦ ◦ VEŘEJNOST, resp. širší komunita v místě působení ◦ INVESTOŘI, ZAKLADATELÉ, ◦ OBCHODNÍ PARTNEŘI 13

14  Ujištění, pro všechny oprávněné uživatele že Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví -obraz majetkové struktury, -zdrojové struktury, -finanční výkonnosti, -peněžních toků účetní jednotky a dalších nezbytých doplňujících informací významných pro uživatele;

15  zajištění přípravy a předložení podkladů pro efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 15

16  schvalovaná účetní závěrka,  zpráva externího auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,  zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů a roční zpráva interního auditu, je-li útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem,  účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem posuzovaných podle § 4, včetně inventarizační zprávy a  další účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 16

17  účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními,  závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány  roční výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost

18  Ve vztahu k organizačnímu zajištění  Ve vztahu k personálnímu zajištění  Ve vztahu k působnosti zákona (ů) a jednotlivých prováděcích vyhlášek  Ve vztahu k technickému a technologickému zabezpečení  Ve vztahu k ostatním (specifickým) podmínkám podle rozsahu činnosti a organizačně právního uspořádání

19  Vnitřní předpis obsahující ◦ Kompetence a odpovědnosti zainteresovaných orgánů v podmínkách kolektivního rozhodování  Během sledovaného období  V závěru schvalovacího procesu  Se vztahem na: ◦ Obsahu a rozsahu předkládaných záznamů ◦ Lhůty a termíny pro předkládání dat a informací ◦ Podmínek pro schválení (neschválení) ÚZ ◦ Náhradní (navazující) postupy  Se vztahem na protokol 19

20  identifikaci schvalované účetní závěrky,  datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,  identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,  výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky,  popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, například identifikaci průkazných účetních záznamů 20

21  Jednorázové schválení roční účetní závěrky  Stanovení termínu vyhláškou (vnitřním předpisem)  Průběžné hodnocení dosaženého stavu  Dohled nad vedením účetnictví 21

22  Znalost obsahu a významu základních charakteristik české účetní legislativy, pro vedení účetnictví, obsah ÚZ pro posouzení věrného a poctivého obrazu  Znalost aplikace účetních metod pro posouzení správnosti zpracování předkládaných dat pro posouzení možného vzniku rizik  Porozumění ideovému základu, obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky pro odpovídající interpretaci předkládaných výsledků 22

23 23 Schválení resp. neschválení účetní závěrky bude znamenat historický průlom do dosavadních vztahů uvnitř samotných účetních jednotek, ale i mezi nimi. 23

24 24 Dotazy ??? Diskuze ???? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK VYBRANÝCH ORGANIZACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google