Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní porady duben 2013 Problematika základního vzd ě lávání Mgr. Hana Pochobradská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní porady duben 2013 Problematika základního vzd ě lávání Mgr. Hana Pochobradská."— Transkript prezentace:

1 Okresní porady duben 2013 Problematika základního vzd ě lávání Mgr. Hana Pochobradská

2 D ů le ž ité odkazy • Cesta k p ř ílohám o zm ě nu v RŠŠZ, metodika pro obce p ř i konkursním ř ízení, metodika k výjimkám z po č tu d ě tí, ž ák ů http://www.pardubickykraj.cz/dokumenty • Výklady MŠMT – nap ř. výklad zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legislativapro%C5%A1ko ly/tabid/148/ID/18567/Pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich.aspx • Veškeré informace z oblasti legislativy naleznete na školském portále v sekci Management škol – Ř editelna – Legislativa pro školy (nap ř. Vzor – Autoremedura – základní vzd ě lání, Metodika k rozhodování ř editele nep ř ijetí dít ě te k základnímu vzd ě lávání – ZŠ, Kritéria p ř ijímání ž áka do školní dru ž iny (v ě k, ro č ník a p ř i napln ě ní kapacity datum narození)… http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legislativapro%C5%A1ko ly/tabid/148/ID/16568/Vzor-Autoremedura-zakladni-vzdelani.aspx • Pod ě kování za vst ř ícnost a spolupráci ř editel ů m základních škol v Pardubickém kraji

3 Informace na školském portále • Metodika k rozhodování ř editele o nep ř ijetí dít ě te k základnímu vzd ě lávání – ZŠ ze dne 24. ledna 2013 - zve ř ejn ě n seznam obsahu spisu p ř edávaný ř editelem základní školy na Krajský ú ř ad Pardubického kraje. P ř i odvolání je nutné dolo ž it veškeré vyjmenované podklady. http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legislativapro%C5%A1koly /tabid/148/ID/16126/Metodika-k-rozhodovani-reditele-o-neprijeti-ditete-k-zakladnimu-vzdelavani-- ZS.aspx • Upozorn ě ní na bod 3. 3. Protokol o vyjád ř ení se k podkladu rozhodnutí, pakli ž e se zákonný zástupce dostavil a k podklad ů m se vyjád ř il, pop ř. výzva zákonnému zástupci o mo ž nosti vyjád ř it se v ur č ité lh ů t ě k podklad ů m rozhodnutí spole č n ě dopln ě ná doru č enkou, pakli ž e se rodi č nedostavil a své mo ž nosti nevyu ž il. (v souladu s ust. § 18 a § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního ř ádu, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů ) (kopie ov ěř ená s originálem). …“§ 36 odst (3) zákona 500/2004Sb., správní ř ád, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů zní „Nestanoví-li zákon jinak, musí být ú č astník ů m p ř ed vydáním rozhodnutí ve v ě ci dána mo ž nost vyjád ř it se k podklad ů m rozhodnutí; to se netýká ž adatele, pokud se jeho ž ádosti v plném rozsahu vyhovuje, a ú č astníka, který se práva vyjád ř it se k podklad ů m rozhodnutí vzdal“…

4 Správní ř ízení • Pozn: Ú č astník musí nahlédnout do spisu p ř ed vydáním rozhodnutí. Je t ř eba do od ů vodn ě ní zmínit, ž e ú č astník byl prokazateln ě vyrozum ě n o svém právu vyjád ř it se k podkladu rozhodnutí, č eho ž bu ď vyu ž il a k v ě ci se ješt ě vyjád ř il, nebo nevyu ž il a lh ů ta mu k vyjád ř ení daná marn ě bez jeho reakce uplynula, na č e ž správní orgán p ř istoupil k vydání dot č eného rozhodnutí. • Dále je v ž dy nutné d ů kladné od ů vodn ě ní. Od ů vodn ě ní je nedílnou a velmi d ů le ž itou sou č ástí rozhodnutí. Vy jako ř editelé základních škol svá rozhodnutí musí od ů vod ň ovati d ů kladn ě a pe č liv ě. Od ů vodn ě ní musí shrnout výsledky ř ízení, tj. uvést, jaké skute č nosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Chyb ě jící nebo nedostate č né od ů vodn ě ní je podle ustálené judikatury nep ř ezkoumatelné, nebo ť d ů vody, o n ěž se výrok opírá, zcela chyb ě jí. Takové rozhodnutí musí být v odvolacím nebo p ř ezkumném ř ízení zrušeno.

5 Změny v legislativě • MŠMT p ř ipravuje novelu školského zákona – ú č innost od 1. 1. 2014 • Upozorn ě ní na vypl ň ování výkazu M 3a, M3 a na § 49 odst. 1 školského zákona 561/2004 Sb., ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů. • …“(1) O p ř estupu ž áka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základ ě ž ádosti zákonného zástupce ž áka ř editel školy, do které se ž ák hlásí. Pokud ř editel školy rozhodne, ž e ž ádosti o p ř estup vyhoví, informuje o této skute č nosti bez zbyte č ného odkladu ř editele školy, z ní ž ž ák p ř estupuje. Ř editel školy, z ní ž ž ák p ř estupuje, zašle do p ě ti pracovních dn ů poté, co se dozv ě d ě l o p ř ijetí ž áka na jinou školu, ř editeli této školy kopii dokumentace ž áka ze školní matriky“…

6 Další odkazy ke č lánk ů m na ŠP Pk • http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/15412/Zapis-do-1-trid-ZS.aspx http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/15412/Zapis-do-1-trid-ZS.aspx • http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/15627/ZS--dotazy-a-odpovedi.aspx http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/15627/ZS--dotazy-a-odpovedi.aspx • http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/15662/ZS--odklad-povinne-skolni- dochazky.aspx http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/15662/ZS--odklad-povinne-skolni- dochazky.aspx • http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/16125/Dodatecny-odklad.aspx http://www.klickevzdelani.cz/Management%C5%A1kol/%C5%98editelna/Legisla tivapro%C5%A1koly/tabid/148/ID/16125/Dodatecny-odklad.aspx

7 Pod ě kování D ě kuji za Vaši pozornost a budu se t ě šit na setkání nap ř. na Krajské porad ě v listopadu 2013 Mgr. Hana Pochobradská referent základního vzd ě lávání Odbor školství a kultury Krajský ú ř ad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice Tel. 466 026 211 hana.pochobradska@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Okresní porady duben 2013 Problematika základního vzd ě lávání Mgr. Hana Pochobradská."

Podobné prezentace


Reklamy Google