Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

2 Trendy udržitelné spotřeby výroby v Evropě Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. 23. května 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 Problém životního prostředí Jaké tři předpoklady musí být splněny, abychom mohli hovořit o problému životního prostředí? •Musí existovat aktivita, která problém způsobuje (sociální kontext) •Musí existovat řetězec dopadů v životním prostředí (fyzický kontext) •Musí existovat naše negativní hodnocení těchto dopadů (normativní kontext)

4 V řešení environmentálních problémů dochází k důležitým posunům: •Od místních problémů ke globálním (změna klimatu) • Od nápravy k prevenci a od složek životního prostředí k procesům (IPPC) • Od procesů k výrobkům a k životnímu cyklu (Integrovaná výrobková politika (IPP)) • Od odpovědnosti veřejného sektoru ke sdílené odpovědnosti (společenská odpovědnost)

5 Vývoj strategií ochrany životního prostředí

6 Mezinárodní diskuse k USV •V červnu proběhne v pořadí třetí celosvětová konference k udržitelnému rozvoji Rio + 20, která má dvě hlavní témata: –Zelená ekonomika –Globální řízení (nový mandát pro UNEP (United Nations Envrionment Programme)) •Evropská unie se na konferenci zaměří mj. na vzorce spotřeby a výroby

7 Cestovní mapa pro Evropu účinněji využívající zdroje Přijatá 09/2011 První krok k přechodu ekonomiky na udržitelnou bázi Dostupná na: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficienc y/pdf/com2011_571.pdf

8 Vize Evropy Do roku 2050 poroste hospodářství Evropské unie způsobem, který respektuje omezené množství zdrojů a omezenou kapacitu planety, a bude tak přispívat k celosvětové hospodářské transformaci. Vize koresponduje s vymezením udržitelného rozvoje jako zvyšováníkvality života v rámci limitů Země, v dokumentu je diskutována i otázka měření „růstu“

9 Evropa bude v otázkách měření pokroku v rámci plánu „Překročit HDP“ pokračovat ve svém úsilí o přesnější měření společenského a hospodářského pokroku, mj. prostřednictvím dalšího rozvoje systému environmentálních účtů, další integrace environmentálních externalit do vnitrostátního účetnictví a vypracování kompozitního indexu v oblasti environmentálních tlaků

10 Pro překonání překážek bude zapotřebí: •zabývat se otázkou trhů a cen, daněmi a dotacemi, jež neodpovídají skutečným nákladům na využívání zdrojů •podporovat dlouhodobější inovativní myšlení v oblasti podnikání, financí a politiky, které podpoří průlomové inovace •provádět výzkum •zabývat se problémy souvisejícími s mezinárodní konkurenceschopností a usilovat o dosažení shody s mezinárodními partnery, aby všichni sledovali podobný cíl

11 Části plánu 1)Transformace ekonomiky •udržitelná spotřeba a výroba •přeměna odpadu na zdroje •podpora výzkumu a inovací •odstranění environmentálně škodlivých podpor a správné nastavení cen (členské státy by měly přesunout daňové zatížení z trhu práce na dopady na životní prostředí - tzv. Ekologická daňová reforma)

12 Části plánu 2) Přírodní bohatství a ekosystémové služby •ochrana a oceňování přírodního bohatství, tj. ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti, nerostů a kovů, vody, ovzduší, půdy a mořských zdrojů •udržitelné využívání území

13 Části plánu 3) Zaměření na klíčové sektory: •Potraviny •Výstavba a užívání budov •Doprava a mobilita s těmito sektory jsou spojeny největší dopady

14 Části plánu 4) Zlepšení správy a monitoring •Zapojení všech zájmových skupin (zejména podnikatelů, vědecké obce, nevládní organizace, veřejný sektor) •Investice do změny (pro dosažení úspor je nutná počáteční investice) •Stanovení indikátorů a cílů Do roku 2013 by měl být stanoven nový klíčový indikátor pro oblast využívání zdrojů. Jako prozatímní hlavní indikátor byl stanoven „produktivita zdrojů“ (podíl hrubého domácího produktu a domácí materiálové spotřeby). •Zpracování národních politik

15 V rámci Plánu Evropa realizuje mj. následující aktivity •Vypracuje společný metodický přístup pro porovnávání environmentálního profilu výrobků a služeb, jenž vychází z komplexního posouzení dopadu na životní prostředí po dobu životního cyklu („environmentální stopy“) •Výsledky takovýchto hodnocení se odrazí i v legislativních požadavcích (např. V rámci směrnice o ekodesignu) •Lepší informování spotřebitelů

16 Členské státy by měly zkoumat •možnosti, jak na trhu lépe využít výrobky, jež jsou skutečně šetrné k životnímu prostředí •opatření k rozšíření zodpovědnosti výrobců na celý životní cyklus jejich produktů (mj. prostřednictvím nových obchodních modelů, poradenství ohledně zpětného odběru a recyklace, jakož i podpory pro opravárenské služby) •opatření na zlepšení účinnějšího využívání zdrojů, pokud jde o obaly

17 Členské státy by měly •zavést pobídky pro podniky pro systematické měření, porovnávání a zlepšování účinného využívání zdrojů •pomoci podnikům spolupracovat na co nejlepším využití odpadu a vedlejších produktů •zajistit, aby se malým a středním podnikům dostalo poradenství a podpory, jež by jim pomohly zjistit, jak účinně a udržitelně využívají zdroje a suroviny, a pomohly jim při zlepšení •do roku 2020 zapsat na seznam REACH všechny nebezpečné látky vzbuzující mimořádné obavy

18 Členské státy by měly •vypracovat nebo posílit stávající národní strategie v oblasti účinného využívání zdrojů a začlenit je do vnitrostátních politik pro růst a pracovní místa (do roku 2013) •podávat zprávy o svém pokroku v oblasti účinného využívání zdrojů jako součást národních programů reforem ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY

19 Komise a členské státy posoudí jak lze podpořit plány investic do získávání kvalifikací, systémy odborného vzdělávání a komunikaci v oblasti osvědčených postupů k účinnému využívání zdrojů v průmyslu (úkol uveden u budov)

20 V rámci Plánu Evropa Podpoří vytváření sítí a výměnu osvědčených postupů mezi agenturami, které pro malé a střední podniky provozují režimy účinného využívání zdrojů Role Libereckého kraje a Manžerů USV ?

21 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY Děkuji za pozornost Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. ENVIROS, s. r. o. Tel.: 603 178 642


Stáhnout ppt "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY 1. část: TRENDY, POJMY, PRINCIPY."

Podobné prezentace


Reklamy Google