Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovny a vymáhání pohledávek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovny a vymáhání pohledávek"— Transkript prezentace:

1 Knihovny a vymáhání pohledávek
Osnova: Část A: Předpoklady pro uplatnění práva Část B: Když dlužník dobrovolně nesplní Část C: Alternativní způsoby zpeněžení pohledávek

2 Část A: Předpoklady pro uplatnění práva
Charakter právního vztahu knihovny a čtenáře Jak a kdy vzniká pohledávka Právní důsledky prodlení čtenáře s vrácením knihy Jak čelit nepříznivým důsledkům prodlení čtenáře s vrácením knihy Výpůjční řády, řady knihoven apod. Průkaznost výpůjčky

3 1. Charakter právního vztahu knihovny a čtenáře
Z hlediska zákona představuje vztah knihovny a čtenáře vztah, jehož právní důvodem vzniku je smlouva o výpůjčce smluvními stranami jsou půjčitel (knihovna) a vypůjčitel (čtenář)

4 1. Charakter právního vztahu knihovny a čtenáře
Z tohoto vztahu vzniká vypůjčiteli: právo věc (knihu) bezplatně užívat, povinnost užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží, povinnost chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením, povinnost vrátit věc do konce doby zapůjčení Ze smlouvy o výpůjčce vzniká půjčiteli (knihovně): povinnost předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání, právo požadovat vrácení věci po uplynutí stanovené doby zapůjčení

5 2. Jak a kdy vzniká pohledávka knihovny
Pohledávka neboli právo na plnění (např. na vrácení knihy) vzniká dnem, kdy mělo být podle dohody plněno. Není-li doba splnění (tzv. splatnost) dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán.

6 3. Právní důsledky prodlení čtenáře s vrácením knihy
Prodlení čtenáře nastává 1. den následující po dni splatnosti, tj. po dni, kdy měl čtenář vrátit knihu Právním důsledkem prodlení čtenáře s vrácením knihy je pouze vznik jeho odpovědnosti i za nezaviněnou ztrátu, poškození nebo zničení knihy.

7 4. Jak čelit nepříznivým důsledkům prodlení čtenáře s vrácením knihy
1. sjednáním smluvní pokuty pro případ prodlení s řádným splněním povinnosti vrátit knihu tato smluvní pokuta může být stanovena denní, týdenní, event. měsíční sazbou 2. sjednáním smluvní pokuty ve výši pořizovací ceny knihy pro případ, že kniha nebude vrácena např. ani do 60 dnů od uplynutí doby zapůjčení

8 4. Jak čelit nepříznivým důsledkům prodlení čtenáře s vrácením knihy
3. Sjednáním povinnost zaplatit cenu věci (knihy) pro případ, že čtenář věc (knihu) již nemá následně je možné podat žalobu s tzv. eventuálním petitem 4. Jiná řešení než uvedená pod body 1 až 3 způsobují, že knihovna se může na čtenáři domáhat pouze vydání věci (knihy) a zaplacení ceny knihy je pro čtenáře pouze alternativou, kterou si může zvolit, nikoli povinností, kterou má splnit

9 5. Výpůjční řády, knihovní řády apod.
Kdy je knihovní řád závazný pro čtenáře? 1. uzavřením rámcové smlouvy o výpůjčce, jejíž přílohou je knihovní řád, který se čtenář jako vypůjčitel zavazuje dodržovat toto ujednání musí být písemné 2. písemným prohlášením čtenáře, že přebírá povinnosti z knihovního řádu, že knihovní řád obdržel a že se zavazuje uhradit smluvní pokuty stanovené knihovním řádem pro případ, kdy poruší povinnosti vyplývající z knihovního řádu

10 6. Průkaznost výpůjčky dostatečná identifikace čtenáře
schopnost knihovny prokázat, že si čtenář knihu skutečně vypůjčil, tj. že pohledávka skutečně vznikla zde jsou nejvhodnější písemné důkazy o uzavření smlouvy a o převzetí knihy, např. žádanka podepsaná čtenářem, na základě které byla kniha čtenáři půjčena pohledávka není promlčena

11 Část B: Když dlužník dobrovolně nesplní
Osnova: Upomínka (výzva čtenáři) Vymáhání pohledávky v soudním řízení Důsledky podání žaloby pro žalobce (knihovnu) Průběh soudního vymáhání pohledávky v 1. stupni Opravné prostředky proti rozsudku Soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení Důsledky prohraného sporu pro žalovaného (čtenáře)

12 1. Upomínka (výzva čtenáři)
1. upomínka by měla směřovat k vrácení knihy 2. upomínka by však měla směřovat již k úhradě peněžitého plnění z titulu smluvní pokuty upomínka sice není ze zákona povinná, ale může být velice účinná upomínka by měla obsahovat: upozornění na důsledky nevrácení zapůjčené věci, resp. důsledky neuhrazení smluvní pokuty především s ohledem na zvýšení finančních nákladů čtenáře (dlužníka) např.výzvu k uznání závazku upomínku lze použít jako důkaz v soudním řízení

13 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
Důsledky podání žaloby pro žalobce (knihovnu): stavení promlčení právo na plnění (pohledávka) se zpravidla promlčuje ve tříleté promlčecí lhůtě, která počíná běžet od prvního dne prodlení dlužníka se splnění povinnosti povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 4 % z žalované částky, nejméně 600,- Kč

14 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
b) Průběh soudního vymáhání pohledávky v 1. stupni pro peněžitou pohledávku soud zpravidla vydá platební rozkaz, kterým žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor nepodá-li žalovaný odpor ve lhůtě 15 dnů od doručení, je platební rozkaz v právní moci a již proti němu nelze podat žádný opravný prostředek nepodaří-li se žalovanému doručit do vlastních rukou nebo podá-li žalovaný odpor, pokračuje sporné soudní řízení nařízením ústního jednání ve věci

15 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
b) Průběh soudního vymáhání pohledávky v 1. stupni Průběh sporného soudního řízení soud vyzve žalovaného, aby se vyjádřil k žalobě a uvedl, zda uznává pohledávku a pokud ne, aby označil důkazy, které svědčí v jeho prospěch jestliže dlužník nereaguje ve stanovené lhůtě, může nastat tzv. fikce uznání dluhu a soud může rozhodnout rozsudkem pro uznání pokud žalovaný popírá existenci pohledávky nebo její výši, zašle soud jeho vyjádření žalobci, který může opět reagovat replikou poté soud nařídí ústní jednání

16 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
b) Průběh soudního vymáhání pohledávky v 1. stupni Ústní jednání: pokud se žalovaný nedostaví bez omluvy k prvnímu ústnímu jednání ve věci, může soud na návrh žalobce vydat tzv. rozsudek pro zmeškání při ústním jednání se provádí důkazy, poté je soud zhodnotí a vydá rozhodnutí – rozsudek, kterým - vyhoví podané žalobě nebo - žalobu zamítne ve věci se může konat i několik ústních jednání, délka soudního projednání sporu není omezena; soudní řízení by však mělo být rychlé a hospodárné

17 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
b) Průběh soudního vymáhání pohledávky v 1. stupni Soudní smír v průběhu sporu mohou účastníci před soudem uzavřít soudní smír uzavřený soudní smír má účinky pravomocného rozsudku a je stejným způsobem vymahatelný

18 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
c) Opravné prostředky proti rozsudku proti vydanému rozsudku soudu může kterákoli ze stran, která s ním nesouhlasí, podat odvolání odvolací řízení probíhá u soudu vyššího stupně a končí jeho rozhodnutím o odvolání. rozsudek, proti kterému nebylo podáno včas odvolání nebo proti kterému nelze podat odvolání nabývá právní moci a po uplynutí stanovené lhůty k plnění je i vykonatelný výjimečně lze i proti pravomocnému rozhodnutí podat mimořádný opravný prostředek (dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), což může oddálit vymáhání plnění důležitou informací pro knihovny je, že odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím Kč – řízení o částkách do Kč končí vydání rozsudku soudu 1. stupně

19 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
c) Opravné prostředky proti rozsudku soudu důležitou informací pro knihovny je, že: odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím Kč – řízení o částkách do Kč končí vydání rozsudku soudu 1. stupně dovolání jako mimořádný opravný prostředek není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím Kč

20 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
d) Soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení vykonat lze zejména : - pravomocný a vykonatelný platební rozkaz - pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu - soudní smír - notářský nebo exekutorský zápis k výkonu rozhodnutí, resp. k exekučnímu řízení dochází za situace, kdy dlužník neplní dobrovolně

21 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
d) Soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení 1. Soudní výkon rozhodnutí na návrh oprávněného (věřitel) oprávněný může být ve vykonávacím řízení zastoupen advokátem oprávněný má právo na náhradu nákladů výkonu rozhodnutí (včetně soudního poplatku a nákladů na právní zastoupení advokátem) soudní výkon rozhodnutí je často značně zdlouhavý a málo efektivní soudní vykonavatel není zainteresován na výsledku nemá stejně široký rozsah oprávnění jako tzv. soukromý exekutor

22 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
d) Soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení 2. Exekuční řízení na návrh oprávněného (věřitele) soud pověří vedením exekuce soukromý subjekt (soudního exekutora), kterého si oprávněný zvolí oprávněný může být v řízení zastoupen advokátem a má právo na náhradu nákladů řízení (náklady na vedení exekuce a právní zastoupení jsou rovněž vymáhány od dlužníka) soudní exekutor je finančně zainteresován na výši vymoženého plnění může podle své úvahy zvolit nejvhodnější způsob zpeněžení dlužníkova majetku exekuční řízení je zpravidla rychlejší počáteční náklady jsou vyšší (většinou je třeba složit zálohu na náklady exekuce)

23 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
d) Soudní výkon rozhodnutí a exekuční řízení Způsoby soudního výkonu rozhodnutí / exekuce soudní vykonavatel nebo exekutor disponují např. těmito způsoby zpeněžení dlužníkova majetku : - prodej nemovitostí - prodej movitých věcí - prodej podniku - přikázání pohledávky u peněžního ústavu - přikázání jiné pohledávky - zpeněžení obchodního podílu - srážky ze mzdy

24 2. Vymáhání pohledávky v soudním řízení
e)Důsledky prohraného sporu pro žalovaného (čtenáře) povinnost uhradit žalobci peněžitou pohledávku náhrada nákladů řízení strana, která je v soudním sporu úspěšná, má právo na náhradu nákladů soudního řízení, které je povinna zaplatit neúspěšná strana sporu zaplacené soudní poplatky cestovné náklady na právní zastoupení advokátem stanovené paušálně úřední vyhláškou případné náklady na znalecké posudky vezme-li žalobce žalobu zpět ještě před prvním ústním jednáním ve věci (například pokud dlužník zaplatí do té doby dobrovolně), soud vrátí zaplacený soudní poplatek právo na náhradu vzniklých nákladů řízení je dáno i v tomto případě důsledkem neúspěchu ve věci je pro dlužníka především nárůst nákladů

25 Část C: Alternativní způsoby zpeněžení pohledávek
1. Postoupení pohledávky pohledávku lze písemnou smlouvou postoupit třetí osobě k postoupení není třeba souhlas dlužníka  tomu se postoupení pouze oznamuje sjednaná úplata je většinou v poměrné výši k nominální hodnotě pohledávky 2. Správa pohledávek správa a inkaso pohledávek mohou být zadány externí osobě tato osoba provádí stálou kontrolu úhrad, jedná s dlužníky apod., připravuje písemné výzvy, vede soudní řízení apod.

26 Děkujeme za pozornost Advokátní kancelář Mgr. Jiří Nauš, advokát
Peckova 9, Praha 8 Kontaktní osoba: Mgr. Josef Adam Kontakty: tel: mail: ALTEA CZ spol. s r.o. Petr Raška, jednatel Březová 15, Praha 8 Kontakty: tel: mail:


Stáhnout ppt "Knihovny a vymáhání pohledávek"

Podobné prezentace


Reklamy Google