Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI"— Transkript prezentace:

1 JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

2 Závěrečná maturitní práce Písemná práce VĚCNÁ STRÁNKA
Obsah :1) úvod- vymezení problému, vysvětlení, k čemu práce slouží, zázemí, co již bylo zjištěno 2) teoretická část 3) metoda- popis postupu práce, přístroje 4) výsledky- co bylo zjištěno, vysvětlení, grafy, mapy, tabulky = bez úvah 5) závěr- hodnocení a komentář toho, co přesně vystihuje 6) diskuse 7) seznam použité literatury, přílohy FORMÁLNÍ STRÁNKA rozsah nejméně 20 stran textu + přílohy práce bude svázána správné jazykové a stylistické zpracování (Pravidla českého pravopisu) úprava písemností - ‚norma ČSN ‘ - text na papíru ve formátu A4 - psát jednostranně - řádkování 1,5, mezi odstavci řádkovat dvakrát ( tj. cca 34 řádků na stránce) - používat písmo stojaté - používat písmo 12 bodů - stránky číslovat arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí stránky -nepoužívat více než 3 druhy velikostí a fontů písma - důležité části textu lze zdůraznit bibliografická citace – norma ČSN ISO 690 př. Manekýn,P,von. Pokrok v lékařství.Přel. M.Hamouz.1.vyd.Praha“ Odeon s. Práce bude odevzdána – jedenkrát škole + CD – do následujícího roku od zadání. Obhajoba = 30 min. veřejně, před odbornou hodnotící komisí úvodní vystoupení autora – ústně (cca 10 min.) -seznámení s obsahem práce, výsledky řešení - formou Power Pointové prezentace -využívat audiovizuální techniky diskuze (cca min.) -autor odpovídá na otázky hodnotící komise 3) hodnocení závěrečné práce

3 Odborná, maturitní práce
název práce cíle, naznačit hlavní problémy srozumitelně písemně sdělit, z čeho jste vyšli a k jakým výsledkům jste dospěli, výsledky své práce a z nich vyplývající závěry zpracovat, aby byly i dále využitelné, popř. publikovatelné pro potřeby odborné veřejnosti správně jak věcně, tak formálně

4 Věcná stránka práce Zainteresovanost na tématu
Obsah všech vědeckých a odborných prací se věcně i formálně dělí: úvod, teoretickou část, metodiku, výsledky, závěr a diskusi, seznam literatury. Práce je doplněna shrnutím (resumé) a jsou k ní připojeny přílohy

5 Úvod Vymezí cíle, problém, kterým se práce zabývá,
vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval - přehled doposud zkoumané problematiky

6 Metodika Popisuje stručně, přehledně a výstižně
postup práce, techniku, použité materiály a soubory soubory zkoumaných jedinců, přístroje, jejich značky a výrobce. vysvětlit a odůvodnit výběr materiálu a vysvětlit pojmy legislativa

7 Výsledky - výstupy Obsahují to, co bylo zjištěno, vypočítáno, vyzkoumáno, prověřeno – zatím bez hodnotícího kritéria fakta věcně větami nebo tabulkami, grafem, diagramem, mapou, praktickým dokladem…… stručné, jasně srozumitelné, bez úvah a komentářů

8 Závěr a diskuse V diskusi se porovnávají výsledky práce s dosud známými fakty, nešetřete místem a uveďte vše, co považujete za důležité, zejména odlišnosti od dosud známého. Zhodnoťte, co jste vyzkoumali, a to s příslušným komentářem. Zdůrazněte význam výsledků a splnění cílů

9 Literatura V abecedním pořadí dle příjmení autora
Př. : Vymětal, E., Váchová, M. (2000): Úvod do studia odborné literatury., Orac, Praha HOLMGREN, D. (2006): Permakultura 1. vyd. Svojanov 3,783 25: PermaLot,. ISBN

10 Citace literatury Číslo odkazu ze seznamu literatury [1,6,7] nebo
Jméno autora a rok (BÍLEK, M.: 2004)

11 Přílohy Číslovat zvlášť (příloha č. 1, příloha č. 2)
U obrázků uvádět zdroj, autora

12 Některé zásady pro zpracování:
Dbejte na přísně logickou výstavbu práce dodržování logických a stylistických pravidel. (Pokud někdo z čtenářů práce nepochopí to, co chcete vyjádřit, není to většinou jeho, nýbrž Vaše vina). Psát jednoduše (ale ne zjednodušeně) Ctěte pravidla etiky vědecké práce. Nevydávejte cizí myšlenky za vlastní, nezkreslujte ani nefalšujte výsledky a názory jiných autorů (máte morální odpovědnost za výsledky své práce). Dodržujte zásady kultury vědecké práce (prokažte orientaci v literatuře a v práci s ní, dbejte na formu celé práce, své názory konfrontujte s jinými a závěry si ověřte).

13 Formální stránka práce
Doporučený rozsah práce 20 až 30 stran textu. Práce musí být svázána, pravopisně bezchybná a správně používat odborné termíny a citace. Osobní vizitka zpracovatele

14 Úprava písemností zpracovaných textovými editory je stanovena normou ČSN 01 6910.
• řádkování jednoduché • písmo bodů (písmo stojaté a kurzívou pouze zvýraznit krátké úseky textu) • poznámky pod čarou se číslují v textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi • tabulky a obrázky se číslují průběžně v celém dokumentu • stránky se průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo v zápatí stránky • důležité části textu lze zvýraznit • nepoužívá se více, než tři druhy velikostí a fontů písma • odstavce • při jednoduchém řádkování se mezi odstavci řádkuje dvakrát • při dvojitém řádkování se mezi odstavci řádkuje jedenkrát • nadpisy větších částí textu se u předcházejícího textu oddělují dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem • nadpis lze zvýraznit velkými písmeny, tučným tiskem, velikostí nebo druhem písma (podtrhává se pouze text, nikoliv číselné nebo písemné označení Nová kapitola na nový list

15 JAK OBHÁJIT přítomné stručně seznámí s obsahem práce, s jejím cílem, postupem a výsledky řešení • přednést práci srozumitelným jazykem • vybrat podstatné části, aby se nepřekročil časový limit (10 min) a při tom byl poskytnut jasný, ucelený a zajímavý obraz o práci a jejích výsledcích

16 PRAVIDLA HODNOCENÍ MATURITNÍ PRÁCE (MP)
Hodnocení MP se skládá ze tří rovnocenných částí: KONZULTANT (1/3) OPONENT (1/3) OBHAJOBA (1/3) POKUD BUDE JEDNA ČÁST HODNOCENA NEDOSTATEČNOU, VÝSLEDNÁ ZNÁMKA BUDE AUTOMATICKY NEDOSTATEČNÁ

17 KONZULTANT – hodnotí: Přístup k zvolenému tématu
Aktivitu při konzultacích Samostatnost Dodržení tématu práce Přínosnost a původnost práce Jazykovou, formální a odbornou stránku práce

18 OPONENT - hodnotí Přínosnost a původnost práce
Jazykovou, formální a odbornou stránku práce

19 Maturitní komise při obhajobě – hodnotí:
Zainteresovanost na tématu Znalost problematiky Schopnost zodpovídat dotazy Odprezentování výsledků práce s důrazem na praktickou část


Stáhnout ppt "JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google