Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekodifikace soukromého práva Čtvrtý seminář o dopadech rekodifikace českého soukromého práva na členské společnosti České leasingové a finanční asociace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekodifikace soukromého práva Čtvrtý seminář o dopadech rekodifikace českého soukromého práva na členské společnosti České leasingové a finanční asociace."— Transkript prezentace:

1 Rekodifikace soukromého práva Čtvrtý seminář o dopadech rekodifikace českého soukromého práva na členské společnosti České leasingové a finanční asociace KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář KPMG Česká republika, s.r.o. 5. června 2013

2 Obsah semináře I. Doprovodná legislativa k novému občanskému zákoníku, její obsah a stav projednávání II. Změny v daňových předpisech nejen v souvislosti s rekodifikací soukromého práva II. Změny v daňových předpisech nejen v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

3 Doprovodná legislativa k novému občanskému zákoníku

4 3 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Hlavní doprovodné předpisy (stav k 31.5. 2013) Vl. n.z. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací (druhé čtení PSP) Vl.n.z. o katastru nemovitostí (Senát) Vl.n.z. o veřejných rejstřících (první čtení PSP) Novela insolvenčního zákona (druhé čtení PSP) Vl.n.z. v souv. s přijetím rekodifikace (první čtení PSP) Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních (první čtení PSP) Novela z. - občanský soudní řád (první čtení PSP) Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti (989/0 druhé čtení PSP) Vl.n.z. o převodu vlastnického práva (k družstevním bytům) (druhé čtení PSP) Vl.n.z. o řízení před rozhodčí komisí spolku Vl.n.z. o veřejném opatrovníkovi

5 4 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Katastrální zákon I. (sněm. tisk 778/0)  Potřeba evidence i dočasných staveb  Nově budou v katastru i cenové údaje −vedle bonitovaných půdně ekologických jednotek budou rozšířeny i o obdobné údaje v zastavěných územích a vedle toho budou vedeny i nové ceny dosažené při prodeji jednotlivých nemovitostí nebo jejich funkčních celků  Nově se ukládá i prohlášení vlastníka domu  Rozvoj elektronické komunikace − rovnocenná listinná a elektronická podoba

6 5 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Katastrální zákon (sněm. tisk 778/0) I.  KÚ má jeden den na vyznačení, že práva na nemovitosti jsou dotčená změnou  Posílen princip materiální publicity - v případě nesouladu skutečného stavu a stavu zapsaného v katastru, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby zapsané v katastru Princip materiální publicity - stav zapsaný v rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav Musí být splněny tři podmínky: 1. úplatnost, 2. dobrá víra 3. oprávnění osoby Posílena ochrana dobré víry Motivace pro vlastníky k včasnému zápisu Možnost zneužití zfalšovaná smlouva a následný přeprodej osobě v „dobré víře“

7 6 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.  Rozšíření počtu zapisovaných věcných práv (dříve 4, nově 19)  důsledně se rozlišuje, které poznámky se zapisují k nemovitostem a které k osobám  Vkladová listina se předkládá pouze v jednom vyhotovení  Informace účastníkům o zahájení vkladového řízení Katastrální zákon (sněm. tisk 778/0) II. − na adresy uvedené na vkladu − nebo datovou schránku, nebo jiným vhodným způsobem, který účastník sdělí −obranou vlastníka nemovitosti proti případné změně vlastnictví bude vyznačení tzv. poznámky spornosti zápisu a podání žaloby na určení vlastnictví k nemovitosti (§ 986 NOZ, lhůta 1 měsíc na podání poznámky spornosti, 2 měsíce na žalobu)

8 7 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Katastrální zákon I. (sněm. tisk 778/0) III.  Katastr bude aktualizován postupně, nezmění se hned s účinností zákona  Související vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o kat. nem.(779/0) −zvýšení poplatku za vklad nemovitosti z 500 1000 Kč  Řada osob není označena v katastru dostatečně určitě, řešení v přechodných ustanoveních  Neprošel pozměňovací návrh, aby vkladové listiny byly povinně sepisovány advokáty −po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se tato nemovitost stává vlastnictvím státu (lhůta začíná běžet od účinnosti NOZ §3067) − účinnost sladěna s účinností NOZ, tedy od 1.1 2014

9 8 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Rejstříkový zákon (sněm. tisk.986/0) I.  Spolkový rejstřík  Nadační rejstřík  Rejstřík ústavů  Rejstřík společenství vlastníků jednotek  Obchodní rejstřík  Rejstřík obecně prospěšných společností Obecně řešené otázky  přeměny a likvidace právnických osob  sbírka listin −rozhodnutí soudu u vyloučení člena −doklad o koupi závodu  zápisy notářem

10 9 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Rejstříkový zákon (sněm. tisk.986/0) II. Obchodní rejstřík  dispozice týkající se závodu nebo jeho části −prodej, zástava, nájem, pacht  možnost podřízení se ZOK jako celku  pozastavení výkonu funkce statutárního orgánu  konstitutivní zápis zástavního právo či negative pledge k podílu (s výjimkou CP)  „registrace firmy“ před vznikem společnosti

11 10 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Velký změnový zákon (sněm. tisk 930/0) I. Podnikání a finanční trhy  zákon o přeměnách, o dluhopisech, živnostenský, o bankách, ZPKT Úprava nových institutů v oblasti oceňování majetku, pojištění či dražeb  o oceňování majetku, o pojišťovnictví, o veřejných dražbách Ochrana spotřebitele  o ochraně spotřebitele, o regulaci reklamy Sociální oblast  o důch. a nemoc. pojištění, o soc. službách a o sociálně-právní ochraně dětí Oblast pracovněprávních vztahů  zákoník práce

12 11 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Velký změnový zákon (sněm. tisk 930/0) II. Oblast pracovněprávních vztahů  zákoník práce Oblast státní správy  o policii, o pobytu cizinců, o požární ochraně Kultura a v jiné oblasti  autorský zákon, o církvích, o státní památkové péči Právní předpisy upravující postavení profesních komor  notářský a exekuční řád, o advokacii, o soudech a soudcích

13 12 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Velký změnový zákon: Zákon o přeměnách změny terminologie −obchodní podíl, (zakladatelské) právní jednání, promlčení doba lhůta  opuštěný definic a účinků přeměn již obsažených v NOZ − majetek, jmění, rozhodný den  změny právních institutů −změny v pojetí cenných papírů a jejich zastavení −různé druhy akcií, více podílů a kmenové listy v s.r.o. −zohledněno zrušení povinné účasti zaměstnanců v dozorčí radě  sjednocení s úpravou ZOK −právo na dorovnání (squeeze-out dle ZOK)

14 13 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Velký změnový zákon: Notářský řád  změny terminologie  seznamy: −Evidence právních jednání pro případ smrti (centrální evidence závětí) −Evidence listin o manželském majetkovém režimu −Seznam prohlášení o určení opatrovníka −Seznam listin o manželském majetkovém režimu (centrální ev. manž.smluv)  Rejstřík zástav  sjednocení úpravy NZ o právním jednání −přímé zápisy notářů do veřejných rejstříků právnických osob  změny v úschově peněz  smlouva o sdružení notářů − umožněno i notářům z různých měst  změny pravomocí notářských koncipientů

15 14 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Velký změnový zákon: Zákon o dluhopisech  změny v pojetí cenných papírů −cenný papír = „listinný dluhopis“ −zaknihovaný cenný papír = „zaknihovaný dluhopis“  terminologické změny −podnik obchodní závod −nemovitosti nemovité věci −závazky dluhy  změny v souvislosti s absencí ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku

16 15 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Občanský soudní řád (sněm. tisk 932/0)  nalézací řízení −věcná příslušnost soudů (odstranění duality OZ a ObchZ) −nápomoc při rozhodování i v průběhu soudního řízení −ochrana držby  vykonávací řízení −výkon rozhodnutí na dávky ze zaopatřovacích smluv −vyloučení věci výkonem rozhodnutí prodejem movitostí −změna prodeje movitostí – rozšíření pojmu „věc“ −rozhodnutí prodejem nemovitostí a závodu – pacht a právo stavby −„rodinný závod“  terminologie

17 16 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Zvláštní řízení soudní (sněm. tisk 931/0)  nesporná řízení −o svéprávnosti, opatrovnické, o prohlášení za mrtvého, určení data smrti, přípustnost převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, některé otázky týkající se právnických osob, pozůstalost, o úschovách, o umoření listin, kapitálový trh, předběžný souhlas s provedením šetření ve věcech OHS, nahrazení souhlasu zástupce ČAK k seznámení se s obsahem listin, plnění povinnosti z předběžného opatření ESLP, volby do rad a zástupců, soudní prodej zástavy, povolení uzavřít manželství, osvojení, péče o nezletilé  nová řízení −o některých podpůrných opatřeních, o prohlášení za nezvěstného, o přivolení k zásahu do integrity, ve věcech svěřenského fondu, ve statusových věcech manželských/partnerských, o určení a popření rodičovství  odlišnosti od sporných řízení −různost účelu nesporných řízení −různý způsob stanovení pravomoci soudů −účastníci a jejich postavení −zahájení řízení, průběh, dispozice

18 17 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Návrh novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (sněm. tisk 635/0) nesouvisí přímo s rekodifikací  poslanecký návrh −ve druhém čtení, pravděpodobně se předpokládá účinnost již před 1.1.2014  navrhuje se návrat ke stavu před 1.1.2012  zápisy ohledně omezení svéprávnosti včetně údajů opatrovníka

19 18 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Diskuze

20 Martin Kofroň +420 222 123 745 mkofron@kpmg.cz KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář www.kpmg.cz


Stáhnout ppt "Rekodifikace soukromého práva Čtvrtý seminář o dopadech rekodifikace českého soukromého práva na členské společnosti České leasingové a finanční asociace."

Podobné prezentace


Reklamy Google