Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivana Herejková FN Plzeň NCH oddělení 24.-25.ledna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivana Herejková FN Plzeň NCH oddělení 24.-25.ledna 2014."— Transkript prezentace:

1 Ivana Herejková FN Plzeň NCH oddělení 24.-25.ledna 2014

2  Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR  Konference pro neziskové a zdravotnické organizace se zaměřením na klienty se získaným poškozením mozku

3 Poškození mozku  Kontuze mozku 30%  Cévní onemocnění 30% (krvácení, ischemie)  Onkologická onemocnění (20%)  Ostatní (20%)

4 Při poškození mozku  Včasná neurorehabilitace  Využívá spontánní regenerace a plasticity mozku  Neurorehabilitace - fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neuropsychologie  Již v akutní fázi onemocnění (JIP)

5 Pacient X.Y.  20 let, muž  Student nebo vyučený  Technického zaměření  Svobodný  Sportovec. Doposud zdravý.  Aktivní, společenský Polytrauma s poraněním hlavy /dominantní hemisféra / Transport na NCH Urgentní NCH operace Na NCH JIP Neukončená profesní kariéra Rodinné zázemí???

6 Probere se pacient k vědomí ? Jaká bude kvalita vědomí ? Je zachována nějaká kognitivní funkce ? Jaká? Do jaké míry? ………………

7 Rozličný věk pacientů Různé příčiny poškození mozku Různá lokalizace poškození Různý rozsah poškození Různá premorbidní úroveň nemocných Rozdíly v osobnosti nemocných Různé rodinné zázemí ……..

8 VĚDOMÍ

9 Vědomí William James (1890)  Dvě dimenze vědomí : 1. Bdělost 2. Schopnost interakce

10 Poruchy vědomí  somnolence – lehké omezení  sopor – těžké omezení  kóma – ztráta vědomí  /trvání poruchy vědomí je ve vzájemném vztahu s rozsahem poškození mozku/

11

12 Vzájemný poměr dimenzí a časový faktor určuje typ poruchy vědomí Podle Laureys, 2004 VS : Vegetative State MCS : Minimally Conscious State LiS : Locked in Syndrome MA : Mutisme Akinetic

13 Kóma hluboké bezvědomí, kdy pacient  nevnímá sebe ani své okolí  nereaguje na zevní podněty  není schopen otevřít oči  chybí cyklus spánek - bdění  není schopen volního pohybu  bolestivý podnět vyvolá jen reflexní odpověď  ani při nejsilnějších bolestivých podnětech neotevře oči a nereaguje motoricky ani verbálně.  Specificky logopedicky nelze ovlivnit lze ale působit na.orofaciální oblast,.chuťově stimulovat,.čichově stimulovat,.sluchově stimulovat,.stimulovat dotekem,.stimulovat kinesteticky a vestibulárně

14 Vegetativní stav  není schopen si uvědomit sám sebe a své okolí, nejsou přítomny žádné interakce s okolím  nepřítomnost záměrné, chtěné, reprodukovatelné behaviorální odpovědi na vizuální, sluchové, taktilní a bolestivé podněty  není přítomna slovní produkce a nejsou známky jejího porozumění  je přítomen abnormální cyklus spánek - bdění, bezděčně otevře oči  přítomnost reflexů mozkového kmene a reflexů míšních  je přítomna kompletní inkontinence Lze částečně logopedicky působit !!!

15 Ad vegetativní stav – možnost logopedické terapie bazální stimulace

16 Intraorální, faciální a chuťová stimulace

17

18 MCS – stav minimálního vědomí • u pacienta je přítomna neúplná interakce s okolím • pozorujeme alespoň 1 z následujících kritérií: • komunikace či gestikukace, ANO / NE • vědomá či afektivní reakce na emociálně silné stimuly • jednoduchá verbalizace • sledování předmětu v zorném poli • porozumění • Logopedická terapie je vhodná

19 VS vs MCS CharakteristikaVSMCS Otevření očíSpontánně Spontánní hybnostReflexní vzorecAutomatické manipulování předměty Odpověď na algický podnětPosturální, tonickáLokalizovaná Vizuální odpověďÚleková, úhybnáSleduje, fixuje, Afektivní odpověďNáhodněNa silný stimulus Vyhovění výzvěNeNekonstatní, ale reprodukovatelná KomunikaceNe nebo náhodná vokalizace Nekonstantní, kód ano/ne, verbální, gesto, srozumitelná

20 Ad MCS – logopedická terapie  Aktivizace – stimulace různorodými podněty (zrakové podněty, poslech hudby, ale i mluveného slova, chuťová stimulace v celé své šíři, doteková terapie, lokalizace…)  Podpora verbalizace – práce s předměty, obrázky, fotografiemi, repetice, automatismy, zapojování či doplňování do vět…  Alternativní ano – ne  Podpora paměti (v celém rozsahu)  Orální a intraorální stimulace (je-li třeba)  Převod slyšené - namalované – napsané – zopakované - zapojení do kontextu…  Podpora triády ruka- oko – řeč  Lexie  Grafie

21

22 Normální stav vědomí  Běžná logopedická diagnostika a terapie afázie, dysartrie, dysfagie…

23 Hodnocení vědomí

24 Elektrofyziologie

25 Hodnocení úrovně vědomí  Glasgow Coma Scale (GCS) hodnotí úroveň vědomí (3 až 15) Kóma = pacient má hodnocení 8 nebo méně bodů. 1. lehké kóma (GCS > 7 bodů) 2. středně těžké kóma (GCS 6–7 bodů) 3. hluboké kóma (GCS< 6 bodů

26 Hodnocení úrovně vědomí  Bruselské stupně kómatu  (Test Brussels Coma Grades /BCG/) R.1976 Brihay et.al.

27 Hodnocení úrovně vědomí WHIM (Wessex Head Injury Matrix)  posuzuje 1. schopnost komunikace 2. pozornost 3. sociální chování 4. koncentraci 5. zrakové povědomí 6. kognitivní funkce  hierarchicky uspořádáno  62 bodů  zachycuje postupné zotavování a jemné změny  jasné a precizní operační definice pro bodování kontinuální objektivní hodnocení vývoje stavu !!!!!!

28

29

30 Ad „komunikace“  6. Volně hláskuje, aby vyjádřil své pocity  7. Zaskřípe nebo sevře zuby  8. Vizuální kontakt jako reakce na oslovení  9. Sleduje osobu, která s ním mluví  14. Mimovolně vokalizuje  15. Vykoná určitý pohyb na slovní výzvu  16. Natočí hlavu nebo oči k osobě, která hovoří  19. Šeptá  20. Vokalizuje, aby vyjádřil pocit či potřebu  25. Potichu artikuluje  28. Na slovní výzvu se podívá na určitý předmět  29. Pacient si vybere na slovní výzvu jeden ze dvou možných předmětů  32. Dokáže vyjádřit souhlas přitakáním nebo gestikulací  34. Jednoslabičně nebo jednoslovně odpovídá na otázky  35. Mluví, ale nesouvisle.Překotně, bezesmyslně hovoří.  40. Vyjadřuje svou náladu nebo potřeby pomocí jednoduchých slov.  42. Pacient si dokáže vybrat určitou kartu ze 4 možných karet  44. Zkouší psát či používat náhradní způsob komunikace, ale není mu mnoho rozumět  56. Osloví někoho správně křestním jménem  58. Používá písmo či jiný náhradní prostředek a je mu dobře rozumět  60. Pamatuje si něco ze včerejšího dne  61. Je schopen si vybavit, co se událo během dnešního dne (celkem 22 položek)

31 Hodnocení úrovně vědomí vzhledem k logopedické terapii – WESSEX LOGO

32

33

34 Logopedická doporučení k WESSEX LOGO  1,1a,2,3,3a (Na chvíli otevře oči, udrží delší dobu otevřené oči, skřípe zuby, sevře zuby, objevují se neurčité pohyby rtů, orální automatismy, grimasy – mimoděk)  Zraková stimulace – barvy, linie, světlo-tma, blikající světlo, masáž očních bulbů, ORF stimulace, všímáme si případné asymetrie, chuťová stimulace, doteky, libost x nelibost, příjemné x nepříjemné doteky (teplo, chlad, štípání, lechtání atp…)  4,5 (Mimoděk si pohybuje končetinami,manipuluje s přikrývkou atp.,úzkost při položení kusu látky přes obličej)  Doteky na končetinách a na těle, pasivní pohyby, vkládání předmětů do ruky, vnímání různých kvalit povrchu, povytahování přikrývky, polohování…  6,7,8 (Nějakým pohybem dá najevo, že nás vnímá,fixuje pohled, začíná sledovat)  Upoutání pohledu na osobu, mimika, gesto, oděv, promlouvání různou intonací a hlasitostí, melodizace řeči,expozice obrázku, fotografie, zajímavého předmětu, i v pohybu  9,10,11,11a,12,13,14,15,15a,16 (Vokalizuje(svůj pocit), podívá se na mluvčího na oslovení, sleduje osobu, která na něj mluví, sleduje úpravu lůžka, proces rehabilitace…,grimasuje adekvátně situaci, vykoná pohyb na mluvenou výzvu nebo po předvedení, je schopen si aktivně nahlas odkašlat, obrací pozornost směrem k hluku,otáčí hlavu k osobě, která právě hovoří (nemusí hovořit k němu), odhodí kus látky, kterým jsme mu zakryli obličej)  Podpora vokalizace, přenášení pozornosti, síla a melodie hlasu, hudba – walkman, pasivní a aktivní pohyby končetin, oblékání, navlékání ponožek, rukavic, doteky, vertikalizace, podpora aktivního odkašlání, dechová cvičení, příjem potravy (event. terapie dysfagie), reakce na mluvené pokyny  17,18 ( Kleje, pláče)  Podpora mimiky, gesto, usměrňování volního jednání pacienta  19,20 (Šeptá, popř. se objevují artikulační pohyby, svraští obočí nebo jinak projeví zájem)  Porozumění, polohování mluvidel, navozování automatických řad, automatismů a poloautomatismů,orientace v základních kvalitách, navozování hlasu, imitace artikulace a polohování k artikulaci, schopnost repetice, pojmenování, podpora ano – ne domluvy – i alternativní  21 (Preferuje určité osoby)  Identifikace osoby, využití fotek, rekognice  22 (Slovně opětuje pozdrav)  Navazování verbálního kontaktu, pozdravy, poloautomatizmy, fráze  23,24,25 (Je schopen ignorovat rušivý moment, usmívá se, napodobuje gesta)  Navozování emočně zabarvených situací, imitace pohybu, kinestetický základ pohybu, zrakově prostorová orientace pohybu

35

36  23,24,25 (Je schopen ignorovat rušivý moment, usmívá se, napodobuje gesta)  Navozování emočně zabarvených situací, imitace pohybu, kinestetický základ pohybu, zrakově prostorová orientace pohybu  26, 27 (Přitaká nebo gestikulací vyjádří ano – ne, na slovní výzvu vybere jeden ze dvou předmětů)  Otázky s možností jednoznačných alternativních ano – ne odpovědí, různé předměty denní potřeby, kognice a rekognice, použití, barvy, větší-menší…  28 ( Prohlíží si předměty, zkoumá obrázky, časopisy, fotky.. )  Různorodé podněty (respektujeme zájmy pacienta), drobné úkoly typu „najděte..ukažte..vyberte.. co nepatří……atp…  29,30,31,32,33,34,35 (Potichu artikuluje, mluví,třeba i nesouvisle, nemusí mu být rozumět, vyjádří jakkoliv svoji potřebu, vykonává nějakou jednoduchou činnost, po vyrušení se k ní nevrací, po přerušení se k ní vrátí, vybere jednu ze 4 karet(obrázků) žádanou /ý/lze jen očima, aktivně správně použije 2 gesta)  Susp. Fatická porucha?Zaměřme se na verbální porozumění, využití intonačních vzorců, registrujem reakce pacienta - vpravo, vlevo, zorné pole, VAFO  Umožnění domluvy gestem, signálem, piktogramem. Vkládanky, kresba, stavebnice, karty, hrací karty, třídění, …  36 (Rozumí, vyhoví 2 následným výzvám)  Řečová regulace motoriky, konfliktní úlohy, paměť, verbální paměť, rytmizace.  37, 38, 39 (Zkouší psát podpis, píše některé automatismy či čísla, spontánně píše)  Automatické psaní, obtahování písmen, číslic, slov, přepisy, opisy, doplňovačky, psaní na diktát  40 (Je schopen určit část dne)  Orientace v prostoru a v čase, časová osa, kalendář, hodiny  41, 42a,42b, 42c (čte tichým čtením bez porozumění, čte tichým čtením s porozuměním, čte hlasitým čtením)  Cvičení pojmenování,nápověda, facilitace, distraktor, homonyma, antonyma, práce se slovem, doplňování vět, čtení, Test verbální fluence  43, 44, 45, 46, 47 ( je sám iniciativní v komunikaci, vyjadřuje se slovně v krátkých spojeních – reaguje na vyzvání ke komunikaci, je orientovaný jedním nebo dvěma směry, pamatuje si něco z předešlého dne)  Popis obrázku, tvoření vět, asociační cvičení, mluvní cvičení, rozhovory, krátké vyprávění, cvičení  paměti,, krátkodobá a dlouhodobá paměť /co si máte pamatovat za slovo, předmět, „heslo“….  48 (Aktivně promlouvá, je schopen jednoduchého rozhovoru)  Rozhovory, mluvní cvičení, další testy a vyšetření podle potřeby – Clock T., Token T., Vyšetření fatických funkcí, MMSE, Dysartrický profil,kognitivní trénink, program Mentio atp…)

37 Shrnutí  Výhoda správného vyhodnocení stavu vědomí pacienta  Včas zahájit adekvátní logopedickou terapii  Pečlivě zaznamenávat i minimální pokroky či změny v reakcích pacienta  Zapojení ostatních zainteresovaných

38 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Ivana Herejková FN Plzeň NCH oddělení 24.-25.ledna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google