Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR. 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR. 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují."— Transkript prezentace:

1 VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR

2 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. © Ivo Telec, 2011

3 3 PŘEHLED TÉMATU 1. Věc v právním smyslu 2. Vlastnické právo 3. Věcná práva k věcem cizím

4 4 DRUHY VĚCNÝCH PRÁV 1. Právo vlastnické (věcné právo k věci vlastní) 2. Věcná práva k věcem cizím

5 5 1. ČÁST VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU

6 6 VÝMĚR VĚCI V PRÁVNÍM SMYSLU  Lidské moci podrobitelné a jí ovladatelné: a jí ovladatelné: 1. hmotné předměty  nehmotné  2. přírodní síly, které slouží lidské potřebě R 63/62, o. z. 1950

7 7 PŘEDMĚTY SOUKROMOPRÁVNÍHO OBRATU § 118/1 o. z. (majetkové hodnoty)  Věci (hmotné) a dle povahové přípustnosti věcné a právní: a dle povahové přípustnosti věcné a právní:  Jiné majetkové hodnoty (než věci hmotné) 1. majetková práva, např. pohledávka 2. jiné majetkové hodnoty než majetková práva, např. ochranná známka, obchodní tajemství, doménové jméno, know how aj. tajemství, doménové jméno, know how aj.

8 8 MAJETEK = soubor majetkových hodnot (aktiva)  Hmotný  Nehmotný  nehmotná práva (Immaterialrechte) (Immaterialrechte)  Odpisy majetku účetní nebo daňové

9 9 SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU  Jménem správce (komisionáře) na účet (ve prospěch) vlastníka (komitenta) (ve prospěch) vlastníka (komitenta)  Správa cizího majetku: 1. hmotného, např. domovní správa 2. nehmotného, např.: i. správa cenných papírů ii. správa majetkových práv autorských nebo práv souvisejících nebo práv souvisejících

10 10

11 11 DRUHY VĚCÍ V PRÁVNÍM SMYSLU  Věc hmotná: 1. movitá 2. nemovitá:  pozemek  stavba spojená se zemí pevným se zemí pevným základem základem  Věc nehmotná např. ochranná známka ABGB, návrh o. z.

12 12

13 13

14 14 DRUHY VĚCÍ  Věc jednotlivá  Věc hromadná Věc individuálně určená Věc druhově určená

15 15 JMĚNÍ 1. aktiva 2. pasiva, viz závazky např. společné jmění manželů, obchodní jmění podnikatele, jmění dítěte např. společné jmění manželů, obchodní jmění podnikatele, jmění dítěte

16 16 SOUČÁST VĚCI  Povaha:  náleží k věci  náleží k věci  nelze oddělit bez znehodnocení věci  nelze oddělit bez znehodnocení věci např. motor nebo volant motorového např. motor nebo volant motorového vozidla vozidla např. stromy, keře nebo obilí (porosty) např. stromy, keře nebo obilí (porosty) zasazené na pozemku zasazené na pozemku  Zásada stavba není součástí pozemku   návrh o. z.  návrh o. z.

17 17 PŘÍSLUŠENSTVÍ VĚCI  1 vlastník: věci hlavní, např. věci hlavní, např. + jejího příslušenství, např. + jejího příslušenství, např.  Vůle vlastníka, ať je příslušenství trvale užíváno s věcí hlavní

18 18 PŘÍSLUŠENSTVÍ BYTU 1. vedlejší místnosti např. spíž např. spíž 2. prostory určené k užívání s bytem např. sklep např. sklep

19 19 PŘÍSLUŠENSTVÍ POHLEDÁVKY 1. úroky (odměna za zapůjčení, cena úvěrové služby), p. a. 2. úroky z prodlení = roční repo sazba ČNB dle pololetí = roční repo sazba ČNB dle pololetí + 7% + 7% [poplatek z prodlení s nájemným za byt] [poplatek z prodlení s nájemným za byt] 2,5 promile denně, min. 25 Kč měsíčně 2,5 promile denně, min. 25 Kč měsíčně nř. č. 142/94 Sb.

20 20  3. náklady spojené s uplatněním pohledávky  účelnost vynaložení např. poštovné, cestovné, náklady právní např. poštovné, cestovné, náklady právní služby, kupř. upomínky, pokusu o smír, služby, kupř. upomínky, pokusu o smír, posouzení pochybnosti či dobytnosti posouzení pochybnosti či dobytnosti pohledávky pohledávky  náklady soudního řízení o zaplacení o. s. ř.

21 21  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 10 000 Kč s příslušenstvím tvořeným: úroky z prodlení ve výši (…) Kč od (…) do (…) úroky z prodlení ve výši (…) Kč od (…) do (…) a ve výši Kč od (…) do (…) a ve výši Kč od (…) do (…) a náklady spojenými s uplatněním pohledávky ve výši a náklady spojenými s uplatněním pohledávky ve výši (…) Kč, (…) Kč, 2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši (…) Kč, ve výši (…) Kč, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

22 22 PŘÍRŮSTKY VĚCI  Věc hlavní, např. hrušeň přírůstky k ní: přírůstky k ní: a. oddělitelné, např. jablka b. neoddělitelné

23 23 VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY MOVITÝCH VĚCÍ 1. registr silničních vozidel  OÚ 2. plavební rejstřík ČR St. plav. spr. 3. námořní rejstřík ČR MD 4. letecký rejstřík ČR Úř. pro civ. letect.

24 24 REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL  OÚ obcí s rozšířenou působností 1. motorová vozidla 2. přípojná vozidla 3. provozovatelé vozidel 4. zástavní práva, aj.  Veřejnost při prokázání právního zájmu  Centrální registr silničních vozidel MD z. č. 56/01 Sb., o podm. provozu vozidel na pozem. komunik.

25 25

26 26 2. ČÁST PRÁVO VLASTNICKÉ

27 27 CHRÁNĚNÉ STATKY 1. osobnost 2. zvíře 3. příroda 4. věc

28 28  „Vlastnictví zavazuje.“ = zákaz zneužití práva čl. 11 odst. 3 LZPS čl. 11 odst. 3 LZPS § 3 odst. 1 o. z. § 3 odst. 1 o. z.  právní rovnost vlastnictví  socialistické společenské vlastnictví o. z. 1950, 1964

29 29 POVAHA PRÁVA  Absolutní majetkové právo erga omnes erga omnes chráněno ex lege chráněno ex lege

30 30 DRUHY VLASTNICTVÍ 1. pozemkové 2. domovní (reality) 3. bytové 4. duševní (průmyslové a „jiné“ duševní) 5. další

31 31 VZNIK 1. smlouvou, např. kupní, darovací, směnnou 2. děděním 3. rozhodnutím soudu či správního úřadu např. při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem např. při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem 4. jinak, např. vydržením či příklepem ve veřejné dražbě ve veřejné dražbě

32 32 SMLUVNÍ PŘEVOD 1. movitá věc: a. nabytí vlastnictví převzetím věci (tradicí), dispozitivně, např. převzetím vozidla kupujícím dispozitivně, např. převzetím vozidla kupujícím b. jinak dle zákona 2. nemovitá věc: a. evidovaná v katastru nemovitostí: vkladem práva do katastru, např. louka vkladem práva do katastru, např. louka b. neevidovaná v katastru nemovitostí: účinností smlouvy, např. drobné či podzemní stavby účinností smlouvy, např. drobné či podzemní stavby

33 33

34 34

35 35 VYDRŽENÍ PRÁVA  Původní vznik majetkového práva např. vlastnického, držbou po vydržecí lhůtu např. vlastnického, držbou po vydržecí lhůtu 1. nepřetržité nakládání se způsobilým předmětem jako se svým předmětem jako se svým 2. oprávněnost nakládání bona fide, že věc patří držiteli že věc patří držiteli 3. zákonná doba nakládání 3 roky, 10 let u nemovitosti, vč. právního předchůdce 10 let u nemovitosti, vč. právního předchůdce  zánik práva předchozího držitele  nabytí původního práva vydržitele

36 36 NÁLEZ  Věc ztracená  vydání vlastníkovi  vydání vlastníkovi  odevzdání obci do opatrování  odevzdání obci do opatrování  Přihlášení vlastníka do 6 měsíců  připadnutí nálezu obci  připadnutí nálezu obci  Právo nálezce na: 1. náhradu nutných výdajů 2. nálezné 10% ceny nálezu

37 37 OBSAH PRÁVA VLASTNICKÉHO  Právo věc: 1. držet 2. užívat ji a požívat její plody a užitky 3. nakládat s ní

38 38 

39 39 PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉ  Věc společná  Podíl ideální  reálné rozdělení věci = míra podílení se na právech = míra podílení se na právech a povinnostech ke společné věci a povinnostech ke společné věci  Dohoda o výši podílů, jinak rovnost

40 40 ZÁSADY 1. zásada solidarity spoluvlastníků vůči 3. osobám (společné a nerozdílné právo) 2. zásada majority (většinovosti) uvnitř, dle velikosti podílů dle velikosti podílů 3. zásada předkupního práva ostatních spoluvlastníků na převáděný podíl

41 41   Solidarita vůči 3. osobám  Hospodaření se společnou věcí většinově dle velikosti podílu (majority)  soud  Důležitá změna společné věci např. přestavba domu, např. přestavba domu, právo přehlasovaných na soudní ochranu právo přehlasovaných na soudní ochranu

42 42 PŘEVOD SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU  Legální předkupní právo ostatních spoluvlastníků za stejných ostatních spoluvlastníků za stejných podmínek podmínek  převod na osoby blízké  převod na osoby blízké

43 43 PORUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA  nechat být: „spoluvlastník jako spoluvlastník“ „spoluvlastník jako spoluvlastník“  dovolat se (relativní) neplatnosti převodu podílu na 3. osobu pro rozpor s opomenutým podílu na 3. osobu pro rozpor s opomenutým předkupním právem spoluvlastníka věci předkupním právem spoluvlastníka věci  obnovení původního právního stavu  obnovení původního právního stavu  uplatnit právo opomenutého spoluvlastníka vůči nabyvateli podílu (3.) na převod podílu na sebe vůči nabyvateli podílu (3.) na převod podílu na sebe za stejných podmínek, za jakých jej 3. nabyl za stejných podmínek, za jakých jej 3. nabyl

44 44 EXKURS O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

45 45 ZDROJE 1. z. č. 265/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 2. z. č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

46 46  katastr nemovitostí  evidence nemovitostí  evidence nemovitostí  pozemkové knihy a železniční knihy  zemské desky

47 47 KATASTR NEMOVITOSTÍ  Zapisovaná práva: 1. vlastnické 2. zástavní 3. právo odpovídající věcnému břemeni 4. předkupní právo s věcnými účinky  Zápis: a. vkladem práva b. záznamem c. poznámkou

48 48

49 49

50 50 DOBRÁ VÍRA v to, že zápis v katastru nemovitostí v to, že zápis v katastru nemovitostí po 1. 1. 1993 odpovídá skutečnému po 1. 1. 1993 odpovídá skutečnému stavu věci stavu věci  musel vědět, že neodpovídá skutečnosti

51 51 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VKLADU  Posuzování: 1. překážky stavu zápisu 2. odůvodněnosti vkladu obsahem listiny 3. určitosti a srozumitelnosti, např. smlouvy 4. oprávnění nakládat s věcí 5. neomezené smluvní volnosti 6. souhlasu k úkonu, např. soudu, jde-li o úkon nezletilého, zastoupeného zákonnými zástupci

52 52 

53 53 OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 1. použití věci bez ohledu na vůli vlastníka a. stav nouze, např. živelní pohroma, nebo b. naléhavý veřejný zájem, např. na ochraně veřejného majetku veřejného majetku c. nezbytná doba a míra d. za náhradu  Přednost právně šetrnějšího způsobu dosažení téhož účelu nouzového chování nebo téhož účelu veřejného blaha nebo téhož účelu veřejného blaha

54 54  2. Vyvlastnění nebo omezení vlastnictví a. veřejný zájem, např. na veřejné dopravě b. dle zákona c. účelově d. za náhradu e. dle zásad mezinárodního práva  Přednost právně šetrnějšího způsobu dosažení téhož účelu veřejného blaha

55 55  zák. č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou zák. č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou  bez náhrady 

56 56 EXKURS O BYTOVÉM VLASTNICTVÍ

57 57 BYT NEBO NEBYTOVÝ PROSTOR  2 právní povahy: 1. nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí nemovitostí 2. část domu (část nemovitosti) zapsaného v katastru nemovitostí; zapsaného v katastru nemovitostí; část sama nikde nezapsaná část sama nikde nezapsaná

58 58 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY  Forma písemná  Obsah: 1. určení prostorově vymezené části budovy, jež bude jednotkou (dle stavebního určení) 2. společných částí domu vč. spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na nich

59 59 VZNIK 1. vkladem prohlášení vlastníka do KN 2. výstavbou jednotky dle smlouvy o výstavbě dle smlouvy o výstavbě 3. dohodou spoluvlastníků o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání

60 60 

61 61 NÁROKY 1. Nárok vydávací (reivindikační) např. na vydání neprávem zadrženého např. na vydání neprávem zadrženého vozidla, na vydání (vyklizení) protiprávně vozidla, na vydání (vyklizení) protiprávně obsazeného pozemku, domu či bytu obsazeného pozemku, domu či bytu 2. nárok jiný i. zdržovací např. zdržet se vstupu na pozemek např. zdržet se vstupu na pozemek nebo do bytu či kanceláře nebo do bytu či kanceláře ii. další dle okolností

62 62 3. ČÁST VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ

63 63 POVAHA Absolutní majetková práva

64 64 DRUHY 1. [právo stavby] 2. věcná břemena a. [služebnosti] i. [pozemkové] ii. [osobní] b. [reálná břemena] 2. zástavní právo 3. zadržovací právo

65 65 1. VĚCNÁ BŘEMENA  Účel: omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch 2. osoby, lepší využití nemovitosti omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch 2. osoby, lepší využití nemovitosti  Povinnosti vlastníka: 1. trpět, např. doživotní bydlení 2. 2. zdržet se 3. konat něco, např. zaopatřovat stravu 2.

66 66 PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍ VĚCNÝM BŘEMENŮM  Např.: právo čerpání vody z cizí studny, právo právo čerpání vody z cizí studny, právo průchodu, průhonu nebo projezdu, právo průchodu, průhonu nebo projezdu, právo užívání části domu, užívání části domu, a. spojené s vlastnictvím konkrétní nemovitosti kýmkoli, in rem kýmkoli, in rem b. patřící konkrétní osobě, jejíž smrtí právo zaniká, in personam zaniká, in personam

67 67 2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO

68 68 ZÁSTAVNÍ SMLOUVA  Obsah: označení zástavy označení zástavy označení zástavou zajišťované pohledávky označení zástavou zajišťované pohledávky  Forma: a. písemná prostá b. písemná kvalifikovaná (notářským zápisem)

69 69 KDY VZNIKÁ ZÁSTAVNÍ PRÁVO ZÁPISEM DO REJSTŘÍKU ZÁSTAV? 1. nemovitost neevidovaná v KN 2. věc hromadná, např. nakladatelský podnik 3. soubor věcí 4. movitá věc neodevzdaná zástavnímu věřiteli nebo 3. osobě (schovateli) např. vozidlo stále používané dlužníkem např. vozidlo stále používané dlužníkem  Zápis notářem při formě notářského zápisu

70 70

71 71 

72 72 ZPENĚŽENÍ ZÁSTAVY  Způsoby: 1. prodejem zástavy ve veřejné dražbě na návrh zástavního věřitele na návrh zástavního věřitele 2. soudním prodejem zástavy o. s. ř.

73 73 REJSTŘÍK ZÁSTAV  Veřejnoprávní seznam, vede NK ČR  Konstitutivní zápis zástavních práv k: 1. nemovitosti neevidované v KN 2. věci hromadné, např. k podniku 3. souboru věcí 4. movité věci neodevzdané zástavnímu věřiteli či 3. osobě (schovateli) věřiteli či 3. osobě (schovateli) např. k dlužníkovu vozidlu jím používaném např. k dlužníkovu vozidlu jím používaném

74 74 3. ZADRŽOVACÍ PRÁVO  Účel: zajištění splatné pohledávky podle vůle zajištění splatné pohledávky podle vůle věřitele i proti vůli dlužníka věřitele i proti vůli dlužníka  zásada ochrany věřitelství splatné (dospělé) pohledávky splatné (dospělé) pohledávky

75 75 PŘÍKLAD 1: Kabát v šatně Host odešel z restaurace do šatny Host odešel z restaurace do šatny bez zaplacení útraty. bez zaplacení útraty. Hostinský mu odmítl vydat kabát ze šatny, Hostinský mu odmítl vydat kabát ze šatny, dokud nezaplatí útratu. dokud nezaplatí útratu.

76 76 PŘÍKLAD 2: Vozidlo v opravě Opravář převzal do opravy vozidlo Opravář převzal do opravy vozidlo a vyměnil v něm těsnění. a vyměnil v něm těsnění. Zákazník mu opravu nezaplatil, Zákazník mu opravu nezaplatil, neboť se mu cena zdála vysoká. neboť se mu cena zdála vysoká. Opravář odmítl vozidlo vydat zákazníkovi, Opravář odmítl vozidlo vydat zákazníkovi, až zaplatí. až zaplatí.

77 77 OSOBY věřitel splatné pohledákvy (zadržitel cizí věci)  dlužník splatné pohledávky (vlastník věci)

78 78 

79 79 JUDIKATURA Šarman (ed.), Přehled judikatury Ve věcech Šarman (ed.), Přehled judikatury Ve věcech majetkových vztahů mezi manžely. Praha 2006. majetkových vztahů mezi manžely. Praha 2006. Přehled judikatury z oblasti věcných práv. Praha Přehled judikatury z oblasti věcných práv. Praha 2005. 2005.

80 80 Foto: Brno, Žebětín, Ríšova ul., Morava, Česko


Stáhnout ppt "VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR. 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují."

Podobné prezentace


Reklamy Google