Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR."— Transkript prezentace:

1 VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR

2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek.
Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. © Ivo Telec, 2011

3 PŘEHLED TÉMATU Věc v právním smyslu Vlastnické právo
Věcná práva k věcem cizím

4 DRUHY VĚCNÝCH PRÁV Právo vlastnické (věcné právo k věci vlastní)
Věcná práva k věcem cizím

5 1. ČÁST VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU

6 VÝMĚR VĚCI V PRÁVNÍM SMYSLU
Lidské moci podrobitelné a jí ovladatelné: hmotné předměty  nehmotné  přírodní síly, které slouží lidské potřebě R 63/62, o. z. 1950

7 PŘEDMĚTY SOUKROMOPRÁVNÍHO OBRATU
§ 118/1 o. z. (majetkové hodnoty) Věci (hmotné) a dle povahové přípustnosti věcné a právní: Jiné majetkové hodnoty (než věci hmotné) majetková práva, např. pohledávka jiné majetkové hodnoty než majetková práva, např. ochranná známka, obchodní tajemství, doménové jméno, know how aj.

8 MAJETEK Odpisy majetku účetní nebo daňové
= soubor majetkových hodnot (aktiva) Hmotný Nehmotný  nehmotná práva (Immaterialrechte) Odpisy majetku účetní nebo daňové

9 SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU Jménem správce (komisionáře) na účet
(ve prospěch) vlastníka (komitenta) Správa cizího majetku: hmotného, např. domovní správa nehmotného, např.: správa cenných papírů správa majetkových práv autorských nebo práv souvisejících

10

11 DRUHY VĚCÍ V PRÁVNÍM SMYSLU
Věc hmotná: movitá nemovitá: pozemek stavba spojená se zemí pevným základem Věc nehmotná např. ochranná známka ABGB, návrh o. z.

12

13

14 DRUHY VĚCÍ Věc jednotlivá Věc hromadná Věc individuálně určená
Věc druhově určená

15 JMĚNÍ aktiva pasiva, viz závazky
např. společné jmění manželů, obchodní jmění podnikatele, jmění dítěte

16 SOUČÁST VĚCI Povaha:  náleží k věci
 nelze oddělit bez znehodnocení věci např. motor nebo volant motorového vozidla např. stromy, keře nebo obilí (porosty) zasazené na pozemku Zásada stavba není součástí pozemku   návrh o. z.

17 PŘÍSLUŠENSTVÍ VĚCI 1 vlastník: věci hlavní, např.
+ jejího příslušenství, např. Vůle vlastníka, ať je příslušenství trvale užíváno s věcí hlavní

18 PŘÍSLUŠENSTVÍ BYTU vedlejší místnosti např. spíž
prostory určené k užívání s bytem např. sklep

19 PŘÍSLUŠENSTVÍ POHLEDÁVKY
úroky (odměna za zapůjčení, cena úvěrové služby), p. a. úroky z prodlení = roční repo sazba ČNB dle pololetí + 7% [poplatek z prodlení s nájemným za byt] 2,5 promile denně, min. 25 Kč měsíčně nř. č. 142/94 Sb.

20  náklady spojené s uplatněním pohledávky účelnost vynaložení
např. poštovné, cestovné, náklady právní služby, kupř. upomínky, pokusu o smír, posouzení pochybnosti či dobytnosti pohledávky  náklady soudního řízení o zaplacení o. s. ř.

21  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 10 000 Kč
s příslušenstvím tvořeným: úroky z prodlení ve výši (…) Kč od (…) do (…) a ve výši Kč od (…) do (…) a náklady spojenými s uplatněním pohledávky ve výši (…) Kč, 2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši (…) Kč, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

22 PŘÍRŮSTKY VĚCI Věc hlavní, např. hrušeň přírůstky k ní:
oddělitelné, např. jablka neoddělitelné

23 VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY MOVITÝCH VĚCÍ
registr silničních vozidel  OÚ plavební rejstřík ČR St. plav. spr. námořní rejstřík ČR MD letecký rejstřík ČR Úř. pro civ. letect.

24 REGISTR SILNIČNÍCH VOZIDEL
OÚ obcí s rozšířenou působností motorová vozidla přípojná vozidla provozovatelé vozidel zástavní práva, aj. Veřejnost při prokázání právního zájmu Centrální registr silničních vozidel MD z. č. 56/01 Sb., o podm. provozu vozidel na pozem. komunik.

25

26 2. ČÁST PRÁVO VLASTNICKÉ

27 CHRÁNĚNÉ STATKY osobnost zvíře příroda věc

28 „Vlastnictví zavazuje.“ = zákaz zneužití práva
čl. 11 odst. 3 LZPS § 3 odst. 1 o. z. právní rovnost vlastnictví  socialistické společenské vlastnictví o. z. 1950, 1964

29 POVAHA PRÁVA Absolutní majetkové právo erga omnes chráněno ex lege

30 DRUHY VLASTNICTVÍ pozemkové domovní (reality) bytové
duševní (průmyslové a „jiné“ duševní) další

31 VZNIK smlouvou, např. kupní, darovací, směnnou děděním
rozhodnutím soudu či správního úřadu např. při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem jinak, např. vydržením či příklepem ve veřejné dražbě

32 SMLUVNÍ PŘEVOD movitá věc:
nabytí vlastnictví převzetím věci (tradicí), dispozitivně, např. převzetím vozidla kupujícím jinak dle zákona nemovitá věc: evidovaná v katastru nemovitostí: vkladem práva do katastru, např. louka neevidovaná v katastru nemovitostí: účinností smlouvy, např. drobné či podzemní stavby

33

34

35 VYDRŽENÍ PRÁVA Původní vznik majetkového práva
např. vlastnického, držbou po vydržecí lhůtu nepřetržité nakládání se způsobilým předmětem jako se svým oprávněnost nakládání bona fide, že věc patří držiteli zákonná doba nakládání 3 roky, 10 let u nemovitosti, vč. právního předchůdce  zánik práva předchozího držitele  nabytí původního práva vydržitele

36 NÁLEZ Věc ztracená  vydání vlastníkovi  odevzdání obci do opatrování
Přihlášení vlastníka do 6 měsíců  připadnutí nálezu obci Právo nálezce na: náhradu nutných výdajů nálezné 10% ceny nálezu

37 OBSAH PRÁVA VLASTNICKÉHO
Právo věc: držet užívat ji a požívat její plody a užitky nakládat s ní

38

39 PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉ
Věc společná Podíl ideální  reálné rozdělení věci = míra podílení se na právech a povinnostech ke společné věci Dohoda o výši podílů, jinak rovnost

40 ZÁSADY zásada solidarity spoluvlastníků vůči 3. osobám (společné a nerozdílné právo) zásada majority (většinovosti) uvnitř, dle velikosti podílů zásada předkupního práva ostatních spoluvlastníků na převáděný podíl

41  Solidarita vůči 3. osobám
Hospodaření se společnou věcí většinově dle velikosti podílu (majority)  soud Důležitá změna společné věci např. přestavba domu, právo přehlasovaných na soudní ochranu

42 PŘEVOD SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU
Legální předkupní právo ostatních spoluvlastníků za stejných podmínek  převod na osoby blízké

43 PORUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
 nechat být: „spoluvlastník jako spoluvlastník“  dovolat se (relativní) neplatnosti převodu podílu na 3. osobu pro rozpor s opomenutým předkupním právem spoluvlastníka věci  obnovení původního právního stavu  uplatnit právo opomenutého spoluvlastníka vůči nabyvateli podílu (3.) na převod podílu na sebe za stejných podmínek, za jakých jej 3. nabyl

44 EXKURS O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

45 ZDROJE z. č. 265/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem z. č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

46  katastr nemovitostí  evidence nemovitostí 
pozemkové knihy a železniční knihy zemské desky

47 KATASTR NEMOVITOSTÍ Zapisovaná práva: vlastnické zástavní
právo odpovídající věcnému břemeni předkupní právo s věcnými účinky Zápis: vkladem práva záznamem poznámkou

48

49

50 DOBRÁ VÍRA v to, že zápis v katastru nemovitostí
po odpovídá skutečnému stavu věci  musel vědět, že neodpovídá skutečnosti

51 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VKLADU
Posuzování: překážky stavu zápisu odůvodněnosti vkladu obsahem listiny určitosti a srozumitelnosti, např. smlouvy oprávnění nakládat s věcí neomezené smluvní volnosti souhlasu k úkonu, např. soudu, jde-li o úkon nezletilého, zastoupeného zákonnými zástupci

52

53 OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
použití věci bez ohledu na vůli vlastníka stav nouze, např. živelní pohroma, nebo naléhavý veřejný zájem, např. na ochraně veřejného majetku nezbytná doba a míra za náhradu Přednost právně šetrnějšího způsobu dosažení téhož účelu nouzového chování nebo téhož účelu veřejného blaha

54  Vyvlastnění nebo omezení vlastnictví
veřejný zájem, např. na veřejné dopravě dle zákona účelově za náhradu dle zásad mezinárodního práva Přednost právně šetrnějšího způsobu dosažení téhož účelu veřejného blaha

55 zák. č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou bez náhrady 

56 EXKURS O BYTOVÉM VLASTNICTVÍ

57 BYT NEBO NEBYTOVÝ PROSTOR
2 právní povahy: nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí část domu (část nemovitosti) zapsaného v katastru nemovitostí; část sama nikde nezapsaná

58 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY
Forma písemná Obsah: určení prostorově vymezené části budovy, jež bude jednotkou (dle stavebního určení) společných částí domu vč. spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na nich

59 VZNIK vkladem prohlášení vlastníka do KN výstavbou jednotky
dle smlouvy o výstavbě dohodou spoluvlastníků o zrušení spoluvlastnictví a vypořádání

60

61 NÁROKY Nárok vydávací (reivindikační)
např. na vydání neprávem zadrženého vozidla, na vydání (vyklizení) protiprávně obsazeného pozemku, domu či bytu nárok jiný zdržovací např. zdržet se vstupu na pozemek nebo do bytu či kanceláře další dle okolností

62 3. ČÁST VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ

63 POVAHA Absolutní majetková práva

64 DRUHY [právo stavby] věcná břemena [služebnosti] [pozemkové] [osobní]
[reálná břemena] zástavní právo zadržovací právo

65 1. VĚCNÁ BŘEMENA Účel: omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch 2. osoby, lepší využití nemovitosti Povinnosti vlastníka: trpět, např. doživotní bydlení 2. zdržet se konat něco, např. zaopatřovat stravu 2.

66 PRÁVA ODPOVÍDAJÍCÍ VĚCNÝM BŘEMENŮM
Např.: právo čerpání vody z cizí studny, právo průchodu, průhonu nebo projezdu, právo užívání části domu, spojené s vlastnictvím konkrétní nemovitosti kýmkoli, in rem patřící konkrétní osobě, jejíž smrtí právo zaniká, in personam

67 2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO

68 ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Obsah: označení zástavy
označení zástavou zajišťované pohledávky Forma: písemná prostá písemná kvalifikovaná (notářským zápisem)

69 KDY VZNIKÁ ZÁSTAVNÍ PRÁVO ZÁPISEM DO REJSTŘÍKU ZÁSTAV?
nemovitost neevidovaná v KN věc hromadná, např. nakladatelský podnik soubor věcí movitá věc neodevzdaná zástavnímu věřiteli nebo 3. osobě (schovateli) např. vozidlo stále používané dlužníkem Zápis notářem při formě notářského zápisu

70

71

72 ZPENĚŽENÍ ZÁSTAVY Způsoby: prodejem zástavy ve veřejné dražbě
na návrh zástavního věřitele soudním prodejem zástavy o. s. ř.

73 REJSTŘÍK ZÁSTAV Veřejnoprávní seznam, vede NK ČR
Konstitutivní zápis zástavních práv k: nemovitosti neevidované v KN věci hromadné, např. k podniku souboru věcí movité věci neodevzdané zástavnímu věřiteli či 3. osobě (schovateli) např. k dlužníkovu vozidlu jím používaném

74 3. ZADRŽOVACÍ PRÁVO Účel: zajištění splatné pohledávky podle vůle
věřitele i proti vůli dlužníka  zásada ochrany věřitelství splatné (dospělé) pohledávky

75 PŘÍKLAD 1: Kabát v šatně Host odešel z restaurace do šatny
bez zaplacení útraty. Hostinský mu odmítl vydat kabát ze šatny, dokud nezaplatí útratu.

76 PŘÍKLAD 2: Vozidlo v opravě
Opravář převzal do opravy vozidlo a vyměnil v něm těsnění. Zákazník mu opravu nezaplatil, neboť se mu cena zdála vysoká. Opravář odmítl vozidlo vydat zákazníkovi, až zaplatí.

77 OSOBY věřitel splatné pohledákvy (zadržitel cizí věci) 
dlužník splatné pohledávky (vlastník věci)

78

79 JUDIKATURA Šarman (ed.), Přehled judikatury Ve věcech
majetkových vztahů mezi manžely. Praha 2006. Přehled judikatury z oblasti věcných práv. Praha 2005.

80 Foto: Brno, Žebětín, Ríšova ul., Morava, Česko


Stáhnout ppt "VĚCNÁ PRÁVA VÝBĚR."

Podobné prezentace


Reklamy Google